MomsMail 2019, uge 01

Kære læser !

Jeg vil starte med at ønske dig et godt nytår. Jeg håber, du har haft en god og glædelig jul, og er kommet godt ind i det nye år.

2019's første MomsMail samler op på de nyheder, der er kommet siden den 16. december, og der er meget nyt fra både ind- og udland, så jeg vil nøjes med at ønske god læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skat, moms og personalegoder 2019
Stor udvidelse af elafgiftsrefusionen for det danske erhvervsliv
Moms ved salg af gavekort – nye regler udskudt til 1. juli 2019
Skat og moms for læger
Skat og moms ved tab på debitorer mv.
Sanering af tinglysningsafgiften giver nye muligheder
Undervisning i mindfulness -...
Ingen afgift på husholdningsfilm og...
Moms og gavekort - udskydelse
Selvanmelderordningen afskaffes
Den 1. januar 2019 afskaffes emballageafgift på pvc-folier.
Brexit – varers oprindelse
Får de danske udstedere og indløsere af gavekort en tidlig julegave på torsdag?
Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen
SKATs inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis
Overblik: Konsekvenserne af et "hard-Brexit"
Det bliver nu billigere at holde varmen på hotelværelset
Ny tysk emballagelovgivning og risiko for store bøder
Brexit: Hvad er status? (uge 1)
Nye regler om moms og gavekort udskudt til 1. juli 2019

Udkast til styresignal
Udtagningsbeskatning ved salgsfremmeordninger - præcisering - udkast til styresignal

Styresignaler
Moms - solcelleanlæg, husstandsvindmøller mv. - opgørelse af salgsmoms - momsregistrering - genoptagelse - styresignal

Afgørelser
Erhvervelsesmoms for lystbåd erhvervet fra EU
Eksportgodtgørelse - Manglende fremstilling af køretøj
Ændret momsansættelse - Forrentning af tilbagebetalingsbeløb fra indbetalingstidspunktet
Krav på omkostningsgodtgørelse anset for forældet

Domme
Grænsehandelsarrangement - moms levering af nye transportmidler - erhverver i et andet EU-land - stedet for det endelige forbrug

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
5 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Skat, moms og personalegoder 2019

I arbejdet med økonomi, løn, skat eller moms støder du sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser og skatte- og momsregler for personalegoder. De spørgsmål kender vi sikkert svaret

på.


BDO

Stor udvidelse af elafgiftsrefusionen for det danske erhvervsliv

Regeringen har fremsendt lovforslag om ændring af elafgiftsloven, så de liberale erhverv nu får adgang til afgiftsrefusion af sit elforbrug på samme vilkår som de øvrige erhverv i det danske erhvervsliv.Det foreslås at ophæve bilag 1 til elafgiftsloven med virkning fra og med 2023. Dermed vil de...


BDO

Moms ved salg af gavekort – nye regler udskudt til 1. juli 2019

Folketinget har vedtaget de nye regler om den momsmæssige behandling af vouchers (gavekort). I sidste øjeblik blev ikrafttrædelsestidspunktet ændret sådan, at de nye regler nu først har virkning fra den 1. juli 2019


BDO

Skat og moms for læger

Skattelovgivningen indeholder mange regler, der har betydning for læger. Nedenfor giver vi en kort omtale af forskellige situationer, hvor skattemæssige overvejelser ofte er i centrum eller burde være det.


BDO

Skat og moms ved tab på debitorer mv.

Denne artikel handler om den moms- og skattemæssige behandling af tab på alle former for tilgodehavender.


Bech-Bruun

Sanering af tinglysningsafgiften giver nye muligheder

Inden jul ventes et nyt lovforslag vedtaget i Folketinget, der vil få betydning for markedet for ejendomshandler. Det betyder blandt andet, at flere typer gamle lån kan modregnes i nye, når der skal betales tinglysningsafgift og at afgiften gradvist sænkes.


Beierholm

Undervisning i mindfulness -...

Private kursusvirksomheders undervisning i mindfulness


Beierholm

Ingen afgift på husholdningsfilm og...

Afgiften på PVC og blødgørende ftalater ophæves fra 1. januar 2019


Dansk Revision

Moms og gavekort - udskydelse

Moms og gavekort - udskydelse


Dansk Revision

Selvanmelderordningen afskaffes

"Et opgør med fejl, forkerte angivelser og decideret fusk". Så klar i mælet er Skatteminister Karsten Lauritzen om afskaffelsen af den såkaldte selvanmelderordning for køretøjer på eksportområdet.


Dansk Revision

Den 1. januar 2019 afskaffes emballageafgift på pvc-folier.

Den 1. januar 2019 afskaffes emballageafgift på pvc-folier.


Deloitte

Brexit – varers oprindelse

Brexit kræver, at din virksomhed har styr på toldtariffen og regler for oprindelsesbeviser, sikrer nødvendige oprindelsesbeviser fra leverandører, har styr på, hvordan varer får oprindelse, har kendskab til handelsaftaler, og har styr på, hvornår og hvordan aftaler anvendes og regler overholdes


EY

Får de danske udstedere og indløsere af gavekort en tidlig julegave på torsdag?

Torsdag den 20. december 2018 forventes lovforslaget vedtaget, der skal implementere de nye EU-regler om den momsmæssige behandling af gavekort (vouchers).


Folketingets Ombudsmand

Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til en advokat, der på vegne af sine klienter havde anmodet om aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen. 


Folketingets Ombudsmand

SKATs inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis

En undersøgelse foretaget af ombudsmanden af det tidligere SKATs inddrivelse af børnebidrag, der ikke er udlagt forskudsvis, viste, at restancerne steg gennem en periode i 2016 og 2017. Ombudsmanden bad derfor i sin udtalelse af 5. juli 2018 SKAT om at oplyse status for inddrivelsen pr. 30. juni 2018.


Plesner

Overblik: Konsekvenserne af et "hard-Brexit"

Der er en større risiko for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale om betingelserne for deres udtræden. Plesner giver her et stort samlet overblik over konsekvenserne af et hard-Brexit inden for en række centrale juridiske områder.


PwC

Det bliver nu billigere at holde varmen på hotelværelset

Afgiften på hotellers el-rumvarme bliver lavere - er du klar til at gøre nytte af lempelsen?


PwC

Ny tysk emballagelovgivning og risiko for store bøder

Der er risiko for salgsforbud og store bøder, hvis ikke registreringen i den tyske emballage-database er på plads pr. 1. januar 2019 - er I registreret?


PwC

Brexit: Hvad er status? (uge 1)

Afstemningen om udtrædelsesaftalen, der blev udsat i december grundet politisk modvillighed imod dele af aftalen, forventes at blive gennemført i det britiske parlament inden den 21. januar 2019. Udsættelsen af afstemningen den 11. december affødte en mistillidsafstemning i det britiske parlament, som den britiske premierminister imidlertid overlevede.


Redmark

Nye regler om moms og gavekort udskudt til 1. juli 2019

Dansk Erhverv skriver på deres hjemmeside, at der er politisk opbakning til, at udskyde ændringen af reglerne vedrørende moms på gavekort.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udtagningsbeskatning ved salgsfremmeordninger - præcisering - udkast til styresignal

18-1643496

Skattestyrelsen præciserer, at der ikke er grundlag for at udtagningsbeskatte virksomheder efter momslovens § 5, stk. 1-3, når virksomhederne vælger at anvende en salgsfremmeordning, hvor der ved løbende køb af eksempelvis 5 varer eller ydelser gives en 6. vare eller ydelse til kunderne uden betaling af yderligere vederlag.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Moms - solcelleanlæg, husstandsvindmøller mv. - opgørelse af salgsmoms - momsregistrering - genoptagelse - styresignal

SKM2018.638.SKTST

I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende momsregistrering af små solcelleanlæg og husstandsvindmøller, der er placeret i forbindelse med beboelse og skal tilvejebringe husstandens private elforbrug. Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at et solcelleanlæg, der er omfattet af den såkaldt "gamle" ordning med nettoafregning af el på årsbasis (gruppe 6), kan momsregistreres, jf. SKM2016.484.LSR. Der kan ikke stilles krav om, at produktionen af el på årsbasis er større end forbruget.

I styresignalet beskrives endvidere ændring af praksis for opgørelse af udtagningsmoms vedrørende disse anlæg, jf. SKM2017.266.LSR og SKM2017.267.LSR. Ændringen gælder også for andre momsregistrerede virksomheder, hvor der er fastlagt en opgørelsesmetode for udtagningsmomsen, som er en anden end opgørelse på grundlag af den faktiske levetid.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Erhvervelsesmoms for lystbåd erhvervet fra EU

SKM2018.653.LSR

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, hvorefter klageren skulle betale erhvervelsesmoms vedrørende en lystbåd, som var leveret fra et EU-land uden moms.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Eksportgodtgørelse - Manglende fremstilling af køretøj

SKM2018.648.SANST

Skatteankestyrelsen fandt, at virksomheden ikke var berettiget til eksportgodtgørelse, idet køretøjet ikke blev fremstillet for SKAT. SKAT havde i overensstemmelse med registreringsafgiftslovens § 18, stk. 1, udtaget køretøjet til kontrol inden for 14 dage.

Virksomheden havde ikke mulighed for at fremvise køretøjet til SKAT, da køretøjet var udført af Danmark 11 dage efter anmodningen om eksportgodtgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Ændret momsansættelse - Forrentning af tilbagebetalingsbeløb fra indbetalingstidspunktet

SKM2018.645.LSR

Et ejendomsselskabs anmodning om, at et tilbagebetalingsbeløb som følge af ændret momsansættelse skulle forrentes fra indbetalingstidspunktet, blev imødekommet af Landsskatteretten.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Krav på omkostningsgodtgørelse anset for forældet

SKM2018.644.LSR

Et krav på omkostningsgodtgørelse ansås for forældet. En tvist om honorarets størrelse mellem rådgiver og klient kunne ikke anses for at afbryde forældelsen i relation til kravet mod SKAT på omkostningsgodtgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Grænsehandelsarrangement - moms levering af nye transportmidler - erhverver i et andet EU-land - stedet for det endelige forbrug

SKM2018.633.BR

Et dansk bådværft havde oprettet en tysk momsregistrering i Tyskland og solgte via denne momsregistrering to både til danske kunder. Bådene blev håndteret som en momsfritaget levering til den tyske momsregistrering, som herefter afregnede tysk moms på bådene.

Retten fandt, at de danske kunders købsaftaler måtte anses for indgået med det danske værft og ikke med den tyske momsregistrering, der reelt alene havde virket som uselvstændigt mellemled i forbindelse med kontrakternes indgåelse, købesummernes betaling og bådenes udlevering. Leveringen af bådene, jf. momslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., måtte herefter anses for sket til de danske købere og ikke til den tyske momsregistrering. Da bådene befandt sig i Danmark, da transporten til køberne blev påbegyndt, var leveringsstedet her i landet, jf. momslovens § 14, stk. 2, 1. pkt., hvorfor der som udgangspunkt skulle afregnes moms i Danmark, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt.

Spørgsmålet var dog herefter om salgene direkte til de danske kunder kunne omfattes af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 2, om levering af nye transportmidler, som for sælgerens regning er transporteret til erhververen i et andet EU-land.

Retten fastslog indledningsvist, at det påhvilede det danske bådværft at føre bevis for, at betingelserne for momsfritagelse var opfyldt.

Retten fandt herefter, at det ikke var godtgjort, at det var hensigten, at den endelige brug af bådene skulle finde sted i Tyskland eller et andet EU-land, og betingelserne for at anse salgene for omfattet af momslovens § 34, stk. 1, nr. 2, var derfor ikke opfyldt. Retten henviste i den forbindelse bl.a. til, at de danske købere havde bopæl i Danmark, og at købernes lejede bådpladser i Y1-by var begrænset til henholdsvis 2 måneder og 3 måneder, og at det var uoplyst, hvor bådene derefter var beliggende.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.642.VLR

Straf - registreringsafgift - dokumentfalsk - falsk nummerplade - færdselsloven

T var tiltalt for i perioden fra 06.10.16-17.11.16 på offentlig vej med forsæt til unddragelse af registreringsafgift at have anvendt en ikke-indregistreret personbil samt for dokumentfalsk ved at have anvendt falsk nummerplade på bilen. T var tillige tiltalt for en række overtrædelser af færdselsloven: hastighedsovertrædelser, bilkørsel selvom han var frakendt førerretten, ikke at standse ved politiets tegn, ført bil i påvirket tilstand, at bilen ikke var ansvarsforsikret samt tyveri af et videoovervågningskamera. T havde derved unddraget for 32.029 kr. i registreringsafgift i alt.

T forklarede at det var korrekt at han ikke havde tegnet ansvarsforsikring på bilen og godt vidste at han var frakendt førerretten. T havde købt bilen i starten af oktober 2016 for omkring 10.000 kr. Han hentede bilen sammen med sin lillebror. Bilen kom hjem på prøveskilte, som T havde købt på motorcenteret i Aalborg. Det var T, der kørte bilen hjem. Der var ikke nogen prøveskilte på bilen, da han købte den. T var lige blevet løsladt og skulle have noget at lave, da han gik sygemeldt. Der var flere ting der skulle laves på bilen. Da bilen stod hjemme hos T, havde den ikke plader på. T ved ikke om bilen havde plader på, da den blev standset af politiet. T havde ikke bestilt nummerplader til bilen. Han ved ikke, hvordan hans navn kan fremgå af bestillingen af showpladerne fra Sverige. T var ikke helt sikker på, hvad kilometerstanden stod på bilen, da han købte den. Han skiftede speedometeret, idet han kom til at knække glasset. Han fik fat i et brugt glas og stillede kilometertællen som han huskede, at den stod. T opdagede at hans bil var væk, men politiet ville ikke tage imod en tyverianmeldelse.
Byretten fandt T skyldig i tiltalen, bortset fra tyveri og to færdselsovertrædelser vedrørende en anden bil. Retten fandt det bevist, at T's bil havde været anvendt til kørsel på offentlig vej med forsæt til unddragelse af registreringsafgift af T eller med T's accept. Retten lagde endvidere til grund at T havde bestilt de falske nummerplader som var fastmonteret på hans bil, da han blev stoppet den 17. november 2016 og ved at anvende nummerpladerne havde T gjort sig skyldig i dokumentfalsk. T idømtes 60 dages fængsel samt en samlet bøde på 24.000 kr., frakendelse af retten til at føre motordrevet køretøj bortset fra lille knallert samt konfiskation.
Landsretten stadfæstede byrettens dom, men forhøjede fængselsstraffen til 3 måneder under hensyn til, at flere af forholdene er begået kort efter hans prøveløsladelse og nedsatte bøden til 17.000 kr.

SKM2018.641.ØLR

Straf - told - smugleri - hæleri - valuta

T1 og T2 var tiltalte for i forening efter forudgående aftale eller forståelse den 31. oktober 2016 i en personbil i indrejsefeltet ved Rødby færgehavn at have været i besiddelse af 99.200 euro i kontanter, som de vidste eller bestemt formodede stammede fra en strafbar handling og som oversteg værdien af 10.000 euro uden at have angivet pengene overfor told- og skatteforvaltningen. De tiltalte kørte i T1's bil med T2 som fører.

T1 forklarede at formålet med turen var at hente pengene i Tyskland og køre dem til Sverige. Pengene skulle bruges til at købe biler for. Han fik pengene i kontanter, idet ham, de skulle købe biler af, ville have pengene i kontanter. Han vidste ikke, hvordan det foregik, og at man kunne have lavet en bankoverførsel. Han var vant til, at man havde pengene i hånden, når han lavede forretning.

T2 forklarede at han i Tyskland fandt ud af, at der i rygsækken lå de pågældende euro.

Byretten fandt T1 og T2 skyldige i tiltalen. Retten henså til at de tiltalte har haft skiftende forklaringer og som savnede sandsynlighedens præg samt beløbets størrelse. T1 idømtes fængsel i 6 måneder, heraf 4 måneder betinget samt 6 års indrejseforbud. T2 idømtes fængsel i 9 måneder, heraf 6 måneder betinget samt 6 års indrejseforbud. Hos de tiltalte konfiskeredes 99.200 euro.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 12/0227777
Efteropkrævning af moms
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet moms idet SKAT har anset klageren for at have drevet uregistreret virksomhed her i landet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-11-2018

Journalnr: 15/1434315
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med beløb angivet i aktiv momsperiode men vedrørende forældede perioder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2018

Journalnr: 15/2388772
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-11-2018

Journalnr: 16/1568493
Momspligtige kurususydelser
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens udgående moms idet SKAT har anset de leverede ydelser for momspligtige ydelser, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3, 2. punktum. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-11-2018

Journalnr: 15/3140258
Momstilsvar - stadeholder
Klagen vedrører opgørelse af momstilsvaret for stadeholder, særligt dokumentation for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen for to af de omhandlede år og hjemviser behandlingen af de tredje.
Afsagt: 19-11-2018

Journalnr: 14/3559062
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret, bl.a. på baggrund af indbetalinger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-11-2018

Journalnr: 18/0003466
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-11-2018

Journalnr: 16/1198412
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar særligt grundet ændringer i den opgjorte købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2018

Journalnr: 17/0613579
Godtgørelse af tinglysningsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at selskabet ikke kan få godtgjort en andel af den variable tinglysningsafgift for tinglysning af skøde i forbindelse med ejerskifte af en ejendom idet tinglysningsafgiften skal beregnes på baggrund af ejendommens seneste offentliggjorte ejendomsværdi. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-11-2018

Journalnr: 17/0887042
Tinglysningsafgift - fejl i adkomsthaver
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales tinglysningsafgift ved berigtigelse af fejlagtigt angivet adkomsthaver i tingbogen, idet der ved tinglysning af adkomstændring fra B A/S til A ApS foreligger et ejerskifte i afgiftsmæssig henseende. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-11-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 07-01-2019 - 05-02-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-410/17 A
Dato: 10-01-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra a) og c) - artikel 14, stk. 1 - artikel 24, stk. 1 - transaktioner mod vederlag - transaktioner i tilfælde, hvor modværdien delvist udgøres af ydelser eller varer - nedrivningskontrakt - købskontrakt for demontering

Tidligere dokument: C-410/17 A - Dom
Tidligere dokument: C-410/17 A - Ny sag

Indstilling C-647/17 Srf konsulterna
Dato: 10-01-2019
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem - stedet for afgiftspligtige transaktioner - ydelser, der tilbydes afgiftspligtige personer - levering af ydelser vedrørende adgang til arrangementer inden for undervisning - seminar, der afholdes i en medlemsstat, hvor hverken leverandøren eller deltagerne er etableret - seminar, der kræver forudgående registrering og betaling

Tidligere dokument: C-647/17 Srf konsulterna - Dom
Tidligere dokument: C-647/17 Srf konsulterna - Indstilling

Dom C-496/17 Deutsche Post
Dato: 16-01-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - artikel 39 - status som autoriseret økonomisk operatør - gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 - artikel 24, stk. 1, andet afsnit - ansøger, som ikke er en fysisk person - spørgeskema - indsamling af personoplysninger - direktiv 95/46/EF - artikel 6 og 7 - forordning (EU) 2016/679 - artikel 5 og 6 - behandling af personoplysninger

Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Dom
Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Indstilling
Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Ny sag

Indstilling C-712/17 EN.SA.
Dato: 17-01-2019
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - moms - fiktive transaktioner - nægtelse af fradrag for moms - indtræden af afgiftsskyld ved fakturaudstedelse - yderligere sanktion svarende til det fulde beløb af det nægtede fradrag for moms - forenelighed med neutralitetsprincippet - forenelighed med proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-712/17 EN.SA. - Dom
Tidligere dokument: C-712/17 EN.SA. - Indstilling

Indstilling C-133/18 Sea Chefs Cruise Services
Dato: 17-01-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 171 - tilbagebetaling af moms - direktiv 2008/9/EF - artikel 20 - anmodning om supplerende oplysninger fremsat af tilbagebetalingsmedlemsstaten - ønskede oplysninger, som skal være tilbagebetalingsmedlemsstaten i hænde senest en måned efter den dato, hvor anmodningen indgik hos den person, til hvem den var rettet - den juridiske karakter af en frist og konsekvenserne af manglende overholdelse

Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Dom
Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Indstilling
Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Ny sag

Dom C-165/17 Morgan Stanley & Co International
Dato: 24-01-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående afgift - varer og tjenesteydelser, der benyttes til såvel afgiftspligtige som afgiftsfritagne transaktioner (varer og tjenesteydelser til blandet brug) - beregning af den gældende pro rata-sats for fradraget - filial etableret i en anden medlemsstat end den, hvori selskabet har sit hovedsæde - udgifter, der er afholdt af filialen og udelukkende anvendt til hovedsædets transaktioner - filialens generalomkostninger, der er afholdt til såvel udførelsen af sine transaktioner som til hovedsædets transaktioner

Tidligere dokument: C-165/17 Morgan Stanley & Co International - Indstilling
Tidligere dokument: C-165/17 Morgan Stanley & Co International - Dom
Tidligere dokument: C-165/17 Morgan Stanley & Co International - Ny sag

Indstilling C-1/18 Oribalt Riga
Dato: 24-01-2019
Toldunion

Forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeks - toldværdi - lægemidler - artikel 30, stk. 2, litra b) - begrebet »lignende varer« - faktorer, der skal tages i betragtning - artikel 30, stk. 2, litra c) - deduktiv metode baseret på enhedspris - frist på 90 dage - rabatter

Tidligere dokument: C-1/18 Oribalt Riga - Dom
Tidligere dokument: C-1/18 Oribalt Riga - Indstilling


Domme
C-414/17 AREX CZ

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i) og iii) - artikel 3, stk. 1 - erhvervelse af punktafgiftspligtige varer inden for Fællesskabet - artikel 138, stk. 1, og artikel 138, stk. 2, litra b) - leverancer af varer inden for Fællesskabet - kædetransaktioner med en enkelt transport - henførsel af transport - transport i henhold til afgiftssuspensionsordningen - indvirkning på kvalificeringen af en erhvervelse inden for Fællesskabet

Domstolens dom:

1) Artikel 2, stk. 1, litra b), nr. iii), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den finder anvendelse på erhvervelser af punktafgiftspligtige varer inden for Fællesskabet, for hvilke punktafgiften forfalder på bestemmelsesmedlemsstatens område for forsendelsen eller transporten af disse varer, foretaget af en afgiftspligtig person, hvis andre erhvervelser ikke er momspligtige i henhold til dette direktivs artikel 3, stk. 1.

2) Artikel 2, stk. 1, litra b), nr. iii), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at den erhvervelse, der foretages af en erhvervsdrivende, der er afgiftspligtig for punktafgifter i bestemmelsesmedlemsstaten for forsendelsen eller transporten af disse varer, i tilfælde af en kæde af flere på hinanden følgende transaktioner, som kun giver anledning til en enkelt transport af punktafgiftspligtige varer inden for Fællesskabet i henhold til ordningen med suspension af punktafgifter, ikke kan betegnes som en erhvervelse inden for Fællesskabet, der er momspligtig i henhold til denne bestemmelse, når denne transport ikke skyldes denne erhvervelse.

3) Artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at i tilfælde af en kæde af flere på hinanden følgende erhvervelser, der vedrører de samme punktafgiftspligtige varer, og som kun giver anledning til en enkelt transport af disse varer inden for Fællesskabet i henhold til ordningen med suspension af punktafgifter, er den omstændighed, at disse varer transporteres i henhold til denne ordning, ikke afgørende for spørgsmålet om, hvilke af flere på hinanden følgende erhvervelser transporten skal henføres til med henblik på pålæggelsen af moms i henhold til denne bestemmelse.

Tidligere dokument: C-414/17 AREX CZ - Indstilling


C-422/17 Skarpa Travel

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtens indtræden - særordning for rejsebureauer - artikel 65 og 308 - fortjenstmargen opnået af et rejsebureau - fastsættelse af fortjenstmargen - betaling af afdrag inden leveringen af ydelser leveret af rejsebureauet - rejsebureauets faktiske omkostninger

Domstolens dom:

1) Artikel 65 og 306-310 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010, skal fortolkes således, at merværdiafgiften (momsen) forfalder i overensstemmelse med nævnte artikel 65 ved betalingens modtagelse, når et rejsebureau, som er omfattet af den særordning, der er fastsat i artikel 306-310, modtager et afdrag på turismeydelser, som det leverer til en rejsende, forudsat at de turismeydelser, der skal leveres, på dette tidspunkt er specifikt angivet.

2) Artikel 308 i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2010/45, skal fortolkes således, at rejsebureauets fortjenstmargen og dermed dets afgiftsgrundlag udgør forskellen mellem det samlede beløb uden merværdiafgift (moms), der skal betales af den rejsende, og rejsebureauets faktiske omkostninger i tidligere led til den af andre afgiftspligtige personer foretagne levering af varer og ydelser, for så vidt som disse transaktioner direkte kommer den rejsende til gode. Når afdragsbeløbet svarer til turismeydelsens samlede pris eller en betydelig del af denne pris, og når bureauet endnu ikke har betalt nogen faktisk omkostning eller kun en begrænset del af denne ydelses individuelle samlede omkostning, eller endvidere når den individuelle omkostning, som bureauet faktisk har betalt for rejsen, ikke kan fastlægges på tidspunktet for betalingen af afdraget, kan fortjenstmargenen fastlægges på grundlag af et skøn over den forudsigelige samlede omkostning, som rejsebureauet i sidste ende skal betale. Med henblik på et sådant skøn skal rejsebureauet eventuelt tage hensyn til de omkostninger, som bureauet faktisk allerede har betalt, når afdraget modtages. Med henblik på beregningen af fortjenstmargenen reduceres rejsens samlede pris med den skønnede faktiske samlede omkostning, og afgiftsgrundlaget for den moms, der skal betales i forbindelse med modtagelsen af afdraget, opnås ved at gange dette afdragsbeløb med den procentsats, som den forudsigelige fortjenstmargen, der således fastlægges i rejsens samlede pris, udgør.

Tidligere dokument: C-422/17 Skarpa Travel - Indstilling


C-51/18 Kommissionen mod Østrig

Sagen omhandler:

Traktatbrud - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1 - administrativ praksis, hvorefter det følgeretsvederlag, som skal betales til ophavsmanden til et originalkunstværk, pålægges moms

Domstolens dom:

1) Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, idet den fastsætter, at det følgeretsvederlag, som skal betales til ophavsmanden til et originalkunstværk, pålægges merværdiafgift.

2) Republikken Østrig betaler sagsomkostningerne.


C-552/17 Alpenchalets Resorts

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - momssærordning for rejsebureauer - anvendelsesområde - levering af feriebolig - øvrige leverede ydelser - sekundære ydelser og hovedydelser - nedsPræjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - særordning for rejsebureauer - levering af en feriebolig, der er lejet hos andre afgiftspligtige personer - supplerende ydelser - sekundære ydelser og hovedydelser - nedsat momssats - indkvarteringsydelse leveret af et rejsebureau i dets eget navnat momssats - anvendelse på ferieophold leveret af et rejsebureau

Domstolens dom:

1) Artikel 306-310 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at et rejsebureaus blotte tilrådighedsstillelse af en feriebolig, der er lejet hos andre afgiftspligtige personer, eller en sådan tilrådighedsstillelse af en feriebolig, der er ledsaget af sekundære ydelser, uanset omfanget af disse sekundære ydelser, hver udgør én enkelt ydelse, der i sig selv er omfattet af særordningen for rejsebureauer.

2) Artikel 98, stk. 2, i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at rejsebureauers levering af ydelser, der består i levering af ferieophold, som er omfattet af dette direktivs artikel 307, ikke kan underlægges en nedsat sats eller en af de nedsatte satser, der fremgår af den førstnævnte bestemmelse.

Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Indstilling


C-17/18 Mailat

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 19 og 29 samt artikel 135, stk. 1, litra l) - hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse - fritagelse for udlejning af fast ejendom - lejekontrakt vedrørende en fast ejendom anvendt til kommerciel udnyttelse og vedrørende løsøregenstande, der er nødvendige for denne udnyttelse - ydelser vedrørende fast ejendom, der har givet anledning til momsfradrag - berigtigelse

Domstolens dom:

1) Begrebet »hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse« som omhandlet i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at det dækker en transaktion, hvorved en fast ejendom, der anvendes til kommerciel udnyttelse, udlejes med samtlige investeringsgoder og inventar, som er nødvendige for denne udnyttelse, når lejeren fortsætter denne udnyttelse under samme navn.

2) Artikel 135, stk. 1, litra l), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at en lejekontrakt vedrørende en fast ejendom, der anvendes til kommerciel udnyttelse, og samtlige blivende investeringsgoder og inventar, som er nødvendige for denne udnyttelse, udgør én enkelt ydelse, hvori udlejningen af den faste ejendom er hovedydelsen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og ydelser over en bestemt værdi Vedtagelse

Udkast til Rådets konklusioner om anden statusrapport om gennemførelsen af EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring - Vedtagelse

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

Udkast til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter - Vedtagelse

RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

Udkast til Rådets konklusioner om anden statusrapport om gennemførelsen af EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring - Vedtagelse

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår frister for indgivelse af summariske indpassageangivelser eller angivelser forud for afgang i forbindelse med søtransport mellem Unionens toldområde og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt Kanaløerne og øen Man

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 ved udstedelse af en generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

 

Nyt fra Parlamentet

Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår frister for indgivelse af summariske indpassageangivelser eller angivelser forud for afgang i forbindelse med søtransport mellem Unionens toldområde og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt Kanaløerne og øen Man  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede udvalg, der er nedsat ved artikel 41, stk. 1, i aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget Belgien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/791/EF med henblik på at give Tyskland tilladelse til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 168 og 168a i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, og artikel 168 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU om bemyndigelse af Republikken Letland til at forlænge anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1008/EU om bemyndigelse af Republikken Letland til at forlænge anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår gennemførelsen af visse krav til betalingstjenesteudbydere

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det blandede udvalg, der er nedsat ved artikel 41, stk. 1, i aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår levering af varer eller tjenesteydelser, der formidles ved brug af elektroniske grænseflader, og særordninger for afgiftspligtige personer, der leverer tjenesteydelser til ikke-afgiftspligtige personer, udfører fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1918 af 4. december 2018 om at give Det Forenede Kongerige tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 16 og 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 ved udstedelse af en generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1994 af 11. december 2018 om tilladelse til Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1491 af 2. oktober 2018 om at give Spanien tilladelse til at anvende en nedsat punktafgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Ikke-præferentielle oprindelsescertifikater udstedt i Finland

Emballageafgift på pvc-folier afskaffes den 1. januar 2019

Afgiften på el og elvarme sættes ned

Afgiften på øl sættes ned den 1. januar 2019 for mindre bryg-gerier

Afgiften på pvc afskaffes den 1. januar 2019

Fra årsskiftet stiger progressionsgrænserne for tillægs-afgift på visse spil

Bundgrænsen for afgift af varegevinster sættes op

L 120 Ændring af registreringsafgiftsloven vedrørende elbiler

L 103 Ændring af vægtafgiftsloven vedrørende visse traktorer

Tariferingsforordninger og Forklarende Bemærkninger til KN

Tillægstold ved import af stål: Husk at der i mange tilfælde er mulighed for nedsat toldbetaling

L 29 A Forslag til lov om ændring af bl.a. registreringsloven, registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven er vedtaget

Vejledning til virksomheder

Vejledning til eksportører - Varer med dual use

Vejledning til eksportører - Varer omfattet af eksportkontrol


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen  

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen  

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om momskompensation til velgørende foreninger m.v.  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring af EU-Kommissionens forslag om ændring af momsdirektivet for så vidt angår ændring af visse krav til betalingstjenesteudbydere
Oprettelsesdato: 18-12-2018
Høringsfrist: 11-01-2019

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 18-12-2018
Høringsfrist: 15-01-2019

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 18-12-2018
Høringsfrist: 15-01-2019

EU-kommissionen har fremsat 2 forslag (KOM(2018)821 og KOM(2018)819), som opfølgning på e-handelspakken (Dir2017/2455/EU
Oprettelsesdato: 18-12-2018
Høringsfrist: 16-01-2019

Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat mv
Oprettelsesdato: 20-12-2018
Høringsfrist: 16-01-2019

Bekendtgørelser vedr. almennyttige lotterier, spilleautomater, kasinoer, online væddemål, onlinekasino, væddemål, gebyrbetaling
Oprettelsesdato: 21-12-2018
Høringsfrist: 04-02-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 132 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. (Lempet elvarmeafgift til sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer).
Fremsat den 19. december 2018

Vedtagne lovforslag

L 86 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Nedsættelser af elvarmeafgiften og den almindelige elafgift samt fremrykning af reduktion af den grønne check).
Vedtaget den 18. december 2018

L 100 Forslag til lov om ændring af lov om spil og lov om afgifter af spil. (Justering af spilaftale).
Vedtaget den 18. december 2018

L 103 Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (Afgiftssaneringspakke m.v.).
Vedtaget den 20. december 2018

L 120 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v.).
Vedtaget den 20. december 2018

L 28 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).
Vedtaget den 20. december 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 120 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift m.v. og ændring af bundfradrag for eldrevne køretøjer m.v.).

Bilag

Bilag 13

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenSupplernede høringsskema L 120
Høringssvar

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om at oplyse den anviste finansiering af lovforslaget, til skatteministeren

L 132 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. (Lempet elvarmeafgift til sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer).

Bilag

Bilag 1

Henvendelse af 19/12-18 fra Forsikring & Pension om bemærkninger til nedsættelse af satsen for afgift på lystfartøjsforsikringer

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/12-18 fra Forsikring & Pension om bemærkninger til nedsættelse af satsen for afgift på lystfartøjsforsikringer, til skatteministeren

L 28 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 23

Henvendelse af 17/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende den generelle omgåelsesklausul i den nye ligningslov § 3, stk. 1-4

Spørgsmål og svar

Spm. 31

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen, til skatteministerenSpm. om kommentar til henvendelserne af 13/12-18 og 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen, til skatteministeren
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 32

Spm. om at redegøre nærmere for betydningen af ændringsforslag nr. 7, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende den generelle omgåelsesklausul i den nye ligningslov § 3, stk. 1-4, til skatteministeren

L 28 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 23

Henvendelse af 17/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende den generelle omgåelsesklausul i den nye ligningslov § 3, stk. 1-4

Bilag 24

Henvendelse af 19/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende bemærkninger til skatteministerens svar på spm. 31

Spørgsmål og svar

Spm. 31

L 28 - svar på spm. 31 om kommentar til henvendelserne af 13/12-18 og 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen, fra skatteministeren

Spm. 32

L 28 - svar på spm. 32 om at redegøre nærmere for betydningen af ændringsforslag nr. 7, fra skatteministeren

Spm. 33

L 28 - svar på spm. 33 om kommentar til henvendelsen af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., fra skatteministeren

Spm. 34

L 28 - svar på spm. 34 om kommentar til henvendelsen af 17/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende den generelle omgåelsesklausul i den nye ligningslov § 3, stk. 1-4, fra skatteministeren

Spm. 35

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende bemærkninger til skatteministerens svar på spm. 31, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 35

L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 23

Henvendelse af 17/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende den generelle omgåelsesklausul i den nye ligningslov § 3, stk. 1-4

Spørgsmål og svar

Spm. 31

L 28 - svar på spm. 31 om kommentar til henvendelserne af 13/12-18 og 14/12-18 fra KPMG Acor Tax om opfølgning af svar på spørgsmål om EBITDA-reglen, fra skatteministeren

Spm. 32

L 28 - svar på spm. 32 om at redegøre nærmere for betydningen af ændringsforslag nr. 7, fra skatteministeren

Spm. 33

L 28 - svar på spm. 33 om kommentar til henvendelsen af 14/12-18 fra Plesner Advokatpartnerselskab om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelse m.v., fra skatteministeren

Spm. 34

L 28 - svar på spm. 34 om kommentar til henvendelsen af 17/12-18 fra KPMG Acor Tax vedrørende den generelle omgåelsesklausul i den nye ligningslov § 3, stk. 1-4, fra skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 96

Henvendelse af 18/12-18 fra Vin og Spiritus Organisationen i Danmark (VSOD) vedrørende Tendensanalyse 2018, Danske destillerier - En branche i spirende vækst

Bilag 98

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter)

Bilag 102

Lovudkast: Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskattelo-ven (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat)

Spørgsmål og svar

Spm. 122

Ministeren bedes oplyse det umiddelbare provenu, provenuet efter tilbageløb samt provenuet efter tilbageløb og adfærd af at øge lønsumsafgiften for den finansielle sektor med henholdsvis ½, 1½, 2, 2½, 3, 3½, 4, 4½ og 5 procentpoint.  Svar  

Spm. 124

Ministeren bedes vurdere, hvor meget regelefterlevelsen kunne øges, hvis de svenske erfaringer med digitale kasseapparater overføres en til en til danske forhold.  Svar  

Spm. 125

Ministeren bedes oplyse, hvor meget det økonomiske råderum ville forbedres, hvis de svenske erfaringer med digitale kasseapparater overføres til danske forhold en til en.  Svar  

Spm. 139

Ministeren bedes oplyse antallet af indregistrerede biler af nedenstående mærker fordelt på landsdele for perioden 2009-2018:• Lamborghini• Porsche• Bentley• Aston Martin• Ferrari • Jaguar  Svar  

Spm. 145

TV 2 har bedt Skatteministeriet om aktindsigt i alle dokumenter vedrørende skattemæssige konsekvenser ved indførslen af selskabsformen iværksætterselskaber, men har fået afslag. Vil ministeren redegøre for om et af følgende dokumenter indeholder udtalte bekymringer om at indførslen af iværksættervirksomheder kunne medføre øget moms- og skattesvig?21-01-2013: Mail fra SKAT: SKAT’s (Indsats) bemærkninger til høring til lov om ændring af selskabsloven21-01-2013: Telefonnotat: Samtale med EVM21-01-2013: Intern forelæggelse til afdelingschef: SKM´s bemærkninger til høring til lov om ændring af selskabsloven21-01-2013: Internt dokument Udkast til høringssvar23-01-2013: Mail fra SKAT: SKAT´s (Store Selskaber) bemærkninger til høring til lov om ændring af selskabsloven22-01-2013: Mail fra SKAT: SKAT´s (Afregning erhverv) bemærkninger til høring til lov om ændring af selskabsloven  Svar  

Spm. 146

I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 10 angives, at ”Langt de fleste kager er derimod som udgangspunkt ikke afgiftspligtige”, og det fremgår videre, at undtagelserne til dette kan være:1) Kagen består af skummasse og bagværket udgør mindre end 2/32) Særlige omstændigheder, hvor konditorvarer kan fremstå som slik, fx små romkugler, der ikke er produceret af kageaffald3) Konditorvarer, der er fuldt overtrukket af chokolade.For så vidt angår pkt. 3) indgik netop dette i det oprindelige spørgsmål, hvor ministeren blev bedt om at forholde sig til, at blandt andet honningkager og vandbakkelser blev afgiftspligtige efter chokoladeafgiftslovens kapitel 1, hvis de er fuldt overtrukket med chokolade. Ministeren svarede til dette, at ”En honningkage eller en vandbakkelse, hvor fx bunden ikke er overtrukket, er ikke fuldt overtrukket, og det er derfor ikke givet, at varen vil blive anset som en afgiftspligtig vare.” Skal dette forstås således, at en honningkage eller en vandbakkelse, som er fuldt overtrukket, inkl. bunden, er omfattet af chokoladeafgiftslovens kapitel 1? Den sidste del af det oprindelige spørgsmål, hvor ministeren bedes forholde sig til, om danske bagerier og restaurationskøkkeners produktion af fuldovertrukne honningkager og vandbakkelser (inkl. bunden) bliver omfattet af chokoladeafgiftslovens kapital 1, ses ikke besvaret. Ministeren bedes derfor besvare dette. I tillæg til dette svar bedes ministeren oplyse, om det i bekræftende fald medfører, at producenter således alle skal registreres som afgiftspligtige i henhold til opkrævningsloven (jf. bekendtgørelse nr. 223 af 03/03/2012) for chokolade- og sukkervarer m.m. og konsum-is (29.025).  Svar  

Spm. 155

Ministeren bedes på baggrund af svar på SAU alm. del – spørgsmål 66 redegøre for, hvor stort provenuet vil være ved en kombination af den i spørgsmålet anvendte model 1 kombineret med en sænkelse af skalaknækket til henholdsvis 120.000 kr., 130.000 kr., 140.000 kr. og 150.000 kr. I svaret bedes provenuet opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter adfærd opdelt henholdsvis inklusiv og eksklusiv arbejdsudbud. Endeligt bedes ministeren redegøre for, om en kombination af model 1 med et sænket skalaknæk i forhold til gældende regler vil betyde en højere registreringsafgift end før den første lempelse i registreringsafgiften i Finansloven 2016. Hvis dette er tilfældet bedes ministeren oplyse, hvor skalknækket skal placeres for, at man rammer samme niveau som før Finanslov 2016.  Svar  

Spm. 172

Det fremgår af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 40 om mindreprovenu ved videreførelse af batterifradrag for elbiler og af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 42 om afskaffelse af minimumssats i registreringsafgift for elbiler, at ”Foruden at påvirke registreringsafgiftsprovenuet og moms vil der også være provenumæssige konsekvenser for ejer- og udligningsafgiften, samt el- og brændstofafgifterne”. Ministeren bedes på samme måde som i de to nævnte spørgsmål og svar opgøre de provenumæssige konsekvenser i ejer/udligningsafgiften, i elafgifterne og i brændstofafgifterne.  Svar  

Spm. 191

Vil ministeren bekræfte, at der ikke er gennemført drøftelser med forsyningsselskaberne om den fremtidige regulering af inddrivelse, som skulle ske i forbindelse med udmøntningen af ”Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse” af 8. juni 2017, for så vidt angår forsyningsselskaber? Og kan ministeren oplyse, hvordan han har tænkt sig at udmønte denne del af aftalen?  Svar  

Spm. 194

Ministeren bedes redegøre for statens provenutab som følge af olieselskabernes anvendelse af elafgiftsrefusion i forbindelse med forarbejdning af olieprodukter. I beregningen heraf bedes der tages udgangspunkt i en situation, hvor olieselskaberne modtager fuld godtgørelse af deres elafgift, og en situation, hvor olieselskaberne betaler fuld elafgift (på husholdningssats).  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse