MomsMail 2020, uge 49

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder på moms- og afgiftsområdet.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Delvis momsfradragsret
Dagrenovation er momsfrit
Grøn skattereform - nu offentliggøres første fase
Beregninger af den grønne skattereforms konsekvenser for dansk erhvervsliv

Udkast til styresignal
Endelig opgørelse af den delvise momsfradragsret - Præciserende styresignal

Bindende svar
Moms - Universitet - opgørelse af fradragsret

Kendelser
Retspleje - henvisning til landsretten - tredommerbehandling - emballageafgift

Domme
Fradrag for købsmoms og skattemæssigt fradrag

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

Deloitte

Delvis momsfradragsret

Skattestyrelsen har den 30. november udsendt et udkast til et præciserende styresignal om endelig opgørelse af den delvise momsfradragsret. Fastholdes styresignalet, er det en skærpelse af den praktiske håndtering af delvist momsfradrag for langt de fleste virksomheder med delvis momsfradragsret.

PwC

Dagrenovation er momsfrit

Kommuner skal ikke opkræve moms af husholdningernes betaling for indsamling af dagrenovation.

PwC

Grøn skattereform - nu offentliggøres første fase

Regeringen har i dag, mandag den 23. november 2020, fremlagt første fase i sit udspil til en grøn skattereform, der tager afsæt i ønsket om et grønnere Danmark....

PwC

Beregninger af den grønne skattereforms konsekvenser for dansk erhvervsliv

Her kan du løbende følge med i hvilke økonomiske konsekvenser den grønne skattereform har for de danske virksomheder.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Endelig opgørelse af den delvise momsfradragsret - Præciserende styresignal

19-0904954

Skattestyrelsen har besvaret et spørgsmål om, hvornår den endelige regulering af afgiftstilsvaret efter regnskabsårets udløb skal foretages, jf. reglerne i momsbekendtgørelsens § 17.

 

Bindende svar: Moms - Universitet - opgørelse af fradragsret

SKM2020.481.SR

Skatterådet har i SKM2019.190.SR anset hele Spørgers undervisningsaktivitet for at være ikke-økonomisk virksomhed. Det medfører, at hverken modtagne taxametertilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Spørgers øvrige indtægter vedrørende uddannelse er omfattet af momsloven.

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger kan anse forskning og uddannelse som én samlet aktivitet omfattet af momsloven ved opgørelsen af fradragsretten, så der for uddannelsesindtægterne ikke skal ske en begrænsning af spørgers momsfradragsret efter § 38, stk. 2. Spørgers levering af henholdsvis forskning og uddannelse må anses for to adskilte og uafhængige aktiviteter i momslovens forstand.

Skatterådet kan bekræfte, at Spørger kan opgøre sin fradragsret efter en kombination af momslovens § 38, stk. 1 og 2, når spørger har både momspligtige leverancer, momsfrie leverancer og aktiviteter uden for momslovens anvendelsesområde.

 

Kendelse: Retspleje - henvisning til landsretten - tredommerbehandling - emballageafgift

SKM2020.490.BR

En sag, der handlede om, hvorvidt en plastske i en bestemt form er omfattet af begrebet "engangsservice" i emballageafgiftslovens § 2 c, stk. 1, blev ikke henvist til landsretten, da betingelserne i retsplejelovens § 226, stk. 1, ikke var opfyldt. Retten fandt dog, at sagen havde principiel karakter, og at tre dommere skulle medvirke ved afgørelsen af sagen, jf. retsplejelovens § 12, stk. 3, nr. 1.

 

Dom: Fradrag for købsmoms og skattemæssigt fradrag

SKM2020.484.BR

Sag BS-41935/2019 - A:

Sagen drejede sig om, hvorvidt skattemyndighederne med rette havde nægtet skatteyderen, der drev distributionsvirksomhed, skattemæssigt fradrag på baggrund af nogle fakturaer udstedt af en underleverandør i 2011.

Retten fandt, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at underleverandøren havde leveret ydelser til skatteyderen, der berettigede til et skattemæssigt fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Retten lagde herved bl.a. vægt på, at skatteyderen ikke havde fremlagt samarbejdsaftaler, arbejdssedler eller anden form for dokumentation for at det i fakturaerne anførte arbejde var udført, at skatteyderen ikke havde dokumenteret, at et hævet beløb var anvendt til betaling af en faktura, og at skatteyderen heller ikke kunne oplyse, hvem han var i kontakt med i forbindelse med bestilling mv. af arbejdet.

Sagerne BS-41958/2019, BS-41962/2019 og BS-41970/2019 - H1 ved A:

Sagerne drejede sig om, hvorvidt skattemyndighederne med rette havde nægtet den afgiftspligtige, der drev distributionsvirksomhed, fradrag for indgående moms på fakturaer udstedt af underleverandører i henholdsvis 2011, 2012 samt 2013 og 2014. For 2011 var fakturaerne de samme som BS-41935/2019 omhandlede.

I alle tre sager fandt retten, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at underleverandørerne havde leveret ydelser til skatteyderen, der berettigede til et fradrag for indgående moms efter momslovens § 37.

Retten lagde herved i alle tre sager bl.a. vægt på, at fakturakravene i momsbekendtgørelsens § 40, stk. 1, ikke var opfyldt, og at den afgiftspligtige ikke i tilstrækkelig grad havde fremlagt samarbejdsaftaler, arbejdssedler eller anden form for dokumentation for at det i fakturaerne anførte arbejde var udført.

Skatteministeriet blev herefter frifundet i alle de ovennævnte sager.

 

Nye straffesager

SKM2020.487.ØLR

Straf - skattesvig - revisorpåtegning - holde sig i bevidst uvidenhed - ulovlige aktionærlån - værdi af fri bil

T var tiltalt for forsætlig skattesvig for indkomstårene 2014-2016, hvor han havde undladt inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelserne at meddele told- og skatteforvaltningen om sine hævninger fra selskabet samt groft uagtsomt for samme år ikke at have selvangivet værdien af fri bil. Han havde derved unddraget for i alt 313.446 kr. i skat. Sagen vedrørte ulovlige aktionærlån omfattet af lovændringen i august 2012 samt manglende selvangivelse af værdien af fri bil.

T forklarede, at han var ejer af og direktør i selskabet, ikke interesserede sig nærmere for indholdet af årsrapporter, han underskrev vedrørende årsregnskaberne for 2014, 2015 og 2016, bortset fra nøgletallene, og at han ikke gjorde sig nærmere bekendt med eller spurgte ind til revisors påtegning, hvoraf det fremgik, at der var ydet ledelsens ulovlige lån i strid med selskabsloven, og at ledelsen kunne ifalde ansvar herfor.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen vedrørende de ulovlige aktionærlån, henset til at T havde holdt sig i bevidst uvidenhed om den skattemæssige betydning af hans hævninger fra selskabet, selvom det for ham må have fremstået som overvejende sandsynligt, at han ved ikke at forholde sig nærmere til indholdet af revisors påtegninger og ved ikke at give told- og skatteforvaltningen meddelelse om hævningerne i forbindelse med modtagelse af årsopgørelserne ville unddrage det offentlige skat. T havde erkendt forholdene vedrørende fri bil og dømtes i overensstemmelse hermed tillige for dette forhold. T idømtes en bøde på 240.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0858791
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om ekstraordinær genoptagelse af selskabets afgiftstilsvar for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2012, idet der ikke foreligger en praksisændring, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1. Sagen vedrører SKM2011.181.SKAT om synsprøver. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 11-11-2020

Journalnr: 16/1007224
Arbejdsværelse og elafgift
Klagen skyldes, at SKAT har ikke godkendt fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til arbejdsværelse og nægtet tilbagebetaling af elafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2020

Journalnr: 16/1628818
Genoptagelse af momstilsvar
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvar for perioderne 2., 3. og 4. kvartal 2006 samt 2. og 4. kvartal 2007. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-11-2020

Journalnr: 16/1679825
Moms ved salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT har anset selskabets salg af en ejendom for momspligtigt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-11-2020

Journalnr: 16/0652079
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT ikke har godkendt fradrag af selskabets indgående moms. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 23-09-2020

Journalnr: 17/0129654
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT ikke har godkendt virksomhedens fradrag for indgående moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-11-2020

Journalnr: 20/0034073
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet selskabet fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2020

Journalnr: 18/0012014
Momskompensation
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet foreningens ansøgning om udbetaling af delvis momskompensation af udgifter til købsmoms, idet anmodningen ikke er modtaget inden for fristen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-11-2020

Journalnr: 18/0002406
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for tab på debitorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-11-2020

Journalnr: 17/0895064
Tarifering
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told som følge af, at SKAT har ændret varekoden i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) for et vareparti af legetøjssæt indeholdende en pen med plastmasse, UV-lamper til tørring og plastikark. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-11-2020

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 07-12-2020 - 05-01-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 10-12-2020 dom i C-488/18 Golfclub Schloss Igling
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra m) - fritagelse for »visse former for levering af ydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning« - direkte virkning - begrebet »organer, der ikke arbejder med gevinst for øje«

Tidligere dokument: C-488/18 Golfclub Schloss Igling - Dom
Tidligere dokument: C-488/18 Golfclub Schloss Igling - Indstilling

Den 10-12-2020 dom i C-620/19 Tilnærmelse af lovgivningerne J & S Service
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - personoplysninger - forordning (EU) nr. 2016/679 - artikel 23 - begrænsning af den registreredes rettigheder - væsentlig finansiel interesse - håndhævelse af civilretlige krav - national lovgivning, der henviser til bestemmelser i EU-retten - skatteoplysninger vedrørende en juridisk person - Domstolen ikke kompetent

Tidligere dokument: C-620/19 Tilnærmelse af lovgivningerne J & S Service - Dom

Den 17-12-2020 dom i C-656/19 BAKATI PLUS
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelse ved udførsel - artikel 146, stk. 1, litra b) - varer, der forsendes eller transporteres uden for Den Europæiske Union af en køber, som ikke er etableret på den pågældende medlemsstats område - artikel 147 - »varer, der medbringes i den rejsendes personlige bagage« af rejsende, der ikke er etableret i Unionen - begreb - varer, der faktisk har forladt Unionens område - bevis - afslag på fritagelse ved udførsel - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet - momssvig

Tidligere dokument: C-656/19 BAKATI PLUS - Dom
Tidligere dokument: C-656/19 BAKATI PLUS - Indstilling

Den 17-12-2020 dom i C-346/19 Bundeszentralamt für Steuern
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - tilbagebetaling af moms - direktiv 2008/9/EF - artikel 8, stk. 2, litra d) - artikel 15 - angivelse af fakturaens nummer - anmodning om tilbagebetaling

Tidligere dokument: C-346/19 Bundeszentralamt für Steuern - Dom

Den 17-12-2020 dom i C-801/19 Franck
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) og d) - begreberne »ydelse af lån« og »andre handelsdokumenter« - komplekse transaktioner - hovedydelse - tilrådighedsstillelse af midler mod vederlag - overdragelse af en veksel til et factoringselskab og overførsel af de modtagne penge til vekseludstederen

Tidligere dokument: C-801/19 Franck - Dom

Den 17-12-2020 dom i C-449/19 WEG Tevesstraße
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelse for bortforpagtning og udlejning af fast ejendom - national lovgivning, der fritager levering af varme fra en sammenslutning af boligejere til ejere, der er med i denne sammenslutning, for moms

Tidligere dokument: C-449/19 WEG Tevesstraße - Dom
Tidligere dokument: C-449/19 WEG Tevesstraße - Indstilling

 

Domme
C-44/19 Repsol Petróleo

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 3 - afgiftsfritagelse for energiprodukter, der anvendes i en virksomhed, der producerer energiprodukter - samtidig produktion af energiprodukter og andre produkter«

Domstolens dom:

Artikel 21, stk. 3, første punktum, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal fortolkes således, at når en virksomhed, der producerer energiprodukter, der er bestemt til at blive anvendt som brændsel til opvarmning eller motorbrændstof, forbruger energiprodukter, som virksomheden selv har produceret, og når virksomheden ligeledes ved denne proces uundgåeligt frembringer ikke-energiprodukter, hvorfra der udledes en økonomisk værdi, henhører den del af forbruget, der fører til frembringelsen af sådanne ikke-energiprodukter, under den undtagelse til den udløsende begivenhed for afgift på energiprodukter, der er fastsat i denne bestemmelse.

Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Indstilling


Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

økofinrådets rapport til det europæiske råd om beskatningsspørgsmål

customs union working party

rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/ef, for så vidt angår midlertidige foranstaltninger vedrørende merværdiafgift på covid-19-vacciner og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som reaktion på covid-19-pandemien

udkast til afgørelse vedtaget af associeringsrådet eu-mellemamerika om ændring af tillæg 2 (liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus) til bilag ii (om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde)

udkast til afgørelse vedtaget af associeringsrådet eu-mellemamerika om indførelse af forklarende bemærkninger til artikel 15, 16, 19, 20 og 30 i bilag ii (om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde) til aftalen vedrørende varecertifikat eur.1, fakturaerklæringer, godkendte eksportører og kontrol af oprindelsesbeviser

udkast til europa-parlamentets og rådets forordning om anvendelse af unionens toldkontingenter og andre importkontingenter (2020/0176 cod) indledning af skriftlig procedure - vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets afgørelse (eu) 2020/1790 af 16. november 2020 om bemyndigelse af portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats på visse alkoholholdige produkter i de selvstyrende regioner madeira og azorerne

rådets afgørelse (eu) 2020/1791 af 16. november 2020 om bemyndigelse af frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på »traditionel« rom fremstillet i guadeloupe, fransk guyana, martinique eller réunion

rådets forordning (eu) 2020/1785 af 16. november 2020 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for import af visse fiskevarer til de kanariske øer i perioden 2021-2027

berigtigelse til rådets afgørelse (eu) 2020/1410 af 25. september 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system ( eut l 327 af 8.10.2020 )

berigtigelse til rådets afgørelse (eu) 2020/1532 af 12. oktober 2020 om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system ( eut l 352 af 22.10.2020 )

berigtigelse til rådets direktiv (eu) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) ( eut l 58 af 27.2.2020 )

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets forordning (eu) 2020/1785 af 16. november 2020 om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for import af visse fiskevarer til de kanariske øer i perioden 2021-2027

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu, euratom) 2019/2003 af 28. november 2019 om bemyndigelse af irland til fortsat at anvende en tilnærmelsesvis vurdering til beregning af grundlaget for de egne momsindtægter for så vidt angår befordring af personer frem til slutningen af 2023 (meddelt under nummer c(2019) 8593) (kun den engelske udgave er autentisk)

 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.
Oprettelsesdato: 30-11-2020
Høringsfrist: 03-12-2020

 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om afgifter af spil, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Genindførelse af emballageafgift på pvc-folier, forhøjelse af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino samt afskaffelse af skattefordel ved forældrekøb i virksomheds- og kapitalafkastordningerne).

Bilag

Bilag 4

Henvendelse af 2/12-20 fra FSR - danske revisorer om opfølgende bemærkninger til delen vedrørende ændringer i virksomhedsskatteloven

Spørgsmål og svar

Spm. 6

Spm. om, hvorfor det er valgt at forhøje afgiftssatsens for væddemål og onlinekasino på en gang fremfor en gradvis forhøjelse, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at garantere, at der er fundet en løsning på problematikken vedrørende SIFA TV-Bingo inden 3. behandling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om kommentar til tre løsningsforslag i forhold til at finde en løsning for SIFA TV-bingo, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra FSR - danske revisorer om opfølgende bemærkninger til delen vedrørende ændringer i virksomhedsskatteloven, til skatteministeren

L 32 A Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love. (Skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.).

Bilag

Bilag 10

Henvendelse af 3/12-20 fra eBay Classifieds Scandinavia om data om køretøjer

Spørgsmål og svar

Spm. 7

L 32 - svar på spm. 7 om, hvordan ministeren ser på muligheden for, at købe data fra private aktører om udbuds- og salgspriser m.v. fremfor at pålægge erhvervet en stor administrativ byrde, fra skatteministeren

Spm. 8

L 32 - svar på spm. 8 om de ønskede oplysninger om udbuds- og salgspriser, jf. lovforslagets § 4, nr. 6, kan tilvejebringes på andre måder, end den foreslåede indberetningspligt, der forventes at belaste bilbranchen med administrative byrder, fra skatteministeren

Spm. 9

L 32 - svar på spm. 9 om at konkretisere behovet for og det rimelige i, at der med lovforslaget gives en bemyndigelse til senere udmøntning af indberetningspligten vedr. udbuds- og salgspriser, jf. lovforslagets § 4, nr. 6, fra skatteministeren

Spm. 10

L 32 - svar på spm. 10 om at stille ændringsforslag, hvormed de ønskede oplysninger om udbuds- og salgspriser m.v., jf. lovforslagets § 4, nr. 6, købes fra private aktører, fremfor at erhvervet pålægges indberetningspligten, fra skatteministeren

Spm. 11

L 32 - svar på spm. 11 om at oversende udkastet til bekendtgørelsen til Skatteudvalget inden den sendes i høring med henblik på politisk forhandling, fra skatteministeren

L 32 B Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Bemyndigelse til skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende indberetningspligt om udbuds- og salgspriser m.v.).

Bilag

Bilag 10

Henvendelse af 3/12-20 fra eBay Classifieds Scandinavia om data om køretøjer

Spørgsmål og svar

Spm. 7

L 32 - svar på spm. 7 om, hvordan ministeren ser på muligheden for, at købe data fra private aktører om udbuds- og salgspriser m.v. fremfor at pålægge erhvervet en stor administrativ byrde, fra skatteministeren

Spm. 8

L 32 - svar på spm. 8 om de ønskede oplysninger om udbuds- og salgspriser, jf. lovforslagets § 4, nr. 6, kan tilvejebringes på andre måder, end den foreslåede indberetningspligt, der forventes at belaste bilbranchen med administrative byrder, fra skatteministeren

Spm. 9

L 32 - svar på spm. 9 om at konkretisere behovet for og det rimelige i, at der med lovforslaget gives en bemyndigelse til senere udmøntning af indberetningspligten vedr. udbuds- og salgspriser, jf. lovforslagets § 4, nr. 6, fra skatteministeren

Spm. 10

L 32 - svar på spm. 10 om at stille ændringsforslag, hvormed de ønskede oplysninger om udbuds- og salgspriser m.v., jf. lovforslagets § 4, nr. 6, købes fra private aktører, fremfor at erhvervet pålægges indberetningspligten, fra skatteministeren

Spm. 11

L 32 - svar på spm. 11 om at oversende udkastet til bekendtgørelsen til Skatteudvalget inden den sendes i høring med henblik på politisk forhandling, fra skatteministeren

L 68 Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven).

Bilag

Bilag 6

Henvendelse af 1/12-20 fra PVC Informationsrådet om forslag til differentiering af pvc-afgiften

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-20 fra PVC Informationsrådet om oplæg til foretræde den 26. november 2020, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om det er korrekt, at PVC-afgifterne ikke har nogen nævneværdig effekt på miljø, sundhed og provenu, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om det er hensigtsmæssigt at indføre nye afgifter på nuværende tidspunkt, hvor dansk erhvervsliv er hårdt ramt af coronakrisen, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om der er en fornuftig sammenhæng mellem virksomhedernes administrative bøvl og afgiftens provenu i modsætning til opfattelsen hos ’Saneringsudvalget’, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/12-20 fra PVC Informationsrådet om forslag til differentiering af pvc-afgiften, til skatteministeren

L 90 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri m.v. 2020 m.v.).

Bilag

Bilag 5

Henvendelse af 2/2-20 fra Rejsearbejdere.dk om, at lovforslaget rammer socialt skævt, med hensyn til nedsættelsen af afgiften på elektricitet henholdsvis til husholdning og opvarmning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/11-20 fra Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme om foretræde vedrørende udfordringer med CO2-kritisk el-import, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om ministerens holdning til, at kilowatt-grænsen for afregningen for elektricitet anvendt i elopvarmede helårsboliger m.v., der er omfattet af elvarmeafgiften, reduceres til 3.000 kWh om året, til skatteministeren

Spm. 4

MFU spm. om at stille ændringsforslag om deling af loven, således at de dele af loven, der omhandler forhøjelse af rumvarmeafgiften og afgiftssatserne i cfc-afgiftsloven, udskille i et selvstændigt lovforslag, til skatteministeren

Spm. 6

Spm., om det vil blive dyrere for nogle helårshusstande og sommerhusejere, der opvarmer deres bolig med elvarme, hvis man reducerer kilowatt-grænsen for elvarmeafgiften fra 4.000 kWh. til 3.000 kWh, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om en ændring af E-formlen for afgiftsallokering ved kraftvarme med samproduktion af el og varme fra nuværende 0,67 til 0,45 eller 0,40 vil bidrage med et større afgiftsprovenu, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om der er EU-krav om, at hver region skal kunne holde balancen i eget elnet, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om gasfyret kraftvarme med en pris på mere end ca. 300 kr./MWh vil være den mest miljøvenlige elproduktion til balancering af de store mængder vindkraft og el fra solceller, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om statens systemansvarlige virksomhed Energinet har behov for, at der fastholdes regulerbar kraftvarmekapacitet til balancering af elsystemet, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om den nuværende kapacitet af store og små kraftvarmeværker vil være en samfundsøkonomisk fordel frem for at skulle bygge nye anlæg om nogle få år, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/12-20 fra Rejsearbejdere.dk om, at lovforslaget rammer socialt skævt, med hensyn til nedsættelsen af afgiften på elektricitet henholdsvis til husholdning og opvarmning, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 67

Orientering nr. 12 fra Undersøgelseskommissionen om SKAT

Bilag 69

Svar på spørgsmål stillet under samråd med finansministeren afholdt den 25. november 2020 om ECOFIN-rådsmøde den 1. december 2020, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål N

Bilag 72

Grund- og nærhedsnotat om et forslag om Single Windows på toldområdet

Spørgsmål og svar

Spm. 72

En række aktører har peget på nedsat moms på hotel- og restaurationsydelser i en begrænset periode som en mulig håndsrækning til en række meget trængte virksomheder i den nuværende krise. Vil ministeren derfor venligst oplyse følgende:-Hvad forventes det årlige provenutab at være ved en varig halvering af momsen på hotel- og restaurationsydelser (hvilket vil sænke slutprisen på hotel- og restaurationsydelser inkl. moms med 10 pct.)? Provenutabet bedes opgjort umiddelbart samt efter tilbageløb og adfærd.-Hvis Folketinget dette efterår vedtager en sådan nedsættelse af momsen, hvor hurtigt vil den så rent praktisk kunne træde i kraft?-Hvad skønnes de administrative omkostninger at være ved at nedsætte momsen på hotel- og restaurationsydelser i en begrænset periode? Her tænkes både på den private og offentlige sektor og både på éngangsomkostninger og løbende omkostninger til at administrere den differentierede moms. Endvidere bedes det oplyst, i hvor høj grad Skattemyndighedernes it-systemer er gearet til at håndtere differentieret moms.-Vil en reduceret moms alene påvirke de administrative omkostninger i hotel- og restaurationsbranchen, eller vil virksomheder i andre brancher også være nødt til at foretage ændringer f.eks. af it-systemer m.v.?Vil en nedsættelse af momssatsen på restaurantydelser også slå igennem i forhold til salg af take away? Endvidere bedes oplyst, hvilke evt. andre afgrænsninger, der vil skulle afklares.  Svar  

Spm. 88

Vil ministeren redegøre for, hvad regeringens langsigtede handlingsplan for udskydelse og betaling af skatter og afgifter er, hvis det viser sig, at landet fortsat er ramt af covid-19 i januar 2021, marts 2021 og juni 2021?  Svar  

Spm. 103

Kan ministeren bekræfte, at der ikke er behov for at yde refusion for elafgift til erhvervslivet, hvis alle virksomheder beskattes efter samme sats – f.eks. energibeskatningsdirektivets minimumssats på 0,4 øre/kWh? Kan ministeren bekræfte, at der ikke vil være noget lovgivningsmæssigt i vejen for denne model?  Svar  

Spm. 104

Vil ministeren skønne over, hvor stor en del af erhvervslivets samlede elforbrug, der udgøres af virksomheder, hvis elforbrug er blandet mellem ’erhvervsrelateret forbrug’ og ’privatforbrug’?  Svar  

Spm. 105

Kan ministeren bekræfte, at det vil være muligt at nedbringe elafgiftssatsen for alle virksomheder, hvis elforbrug er 100 pct. erhvervsrelateret, og samtidig bevare refusionsordningen for virksomheder med blandet forbrug, således at den høje sats opkræves, hvorefter der kan søges om refusion for den erhvervsrelaterede del?  Svar  

Spm. 161

Vil ministeren – i forlængelse af samråd om tobaksafgiften, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål A-E, redegøre for, hvor mange reelle kontroller ift. tobaksafgiften og stempelmærker Skattestyrelsen har foretaget i perioden april til august 2020, herunder hvordan kontrollerne er blevet udført og resultaterne af kontrollerne?  Svar