MomsMail 2021, uge 36

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Tilbagebetaling af rentefrie moms- og A-skattelån
Covid-19: Sikret tryghed om udfasning af erhvervslivets milliardlån
Ombudsmanden: Behov for at styrke retssikkerheden ved værdifastsættelse af importerede brugte køretøjer
Regeringen har offentliggjort sit første udspil i den nye reformkurs

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - Ændring og præcisering af praksis for inddrivelse af tvangsbøder

Bindende svar
Elafgift - El-ladestandere - Solcelleanlæg - Afgiftsfritagelse - Afgiftsgodtgørelse
Tinglysningsafgift - Afgiftsnedsættelse - Omdannelse af ejendom

Afgørelser
Fritagelse for betaling af renter og gebyr tilskrevet skattekontoen
Afslag på godtgørelse af tinglysningsafgift
Nedsættelse af købsmoms - Krav om objektiv dokumentation

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
4 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Tilbagebetaling af rentefrie moms- og A-skattelån

Under corona har virksomheder haft mulighed for at optage rentefrie moms- og A-skattelån – og de skal snart tilbagebetales. De første momslån skulle oprindeligt tilbagebetales 1. november 2021, men der er nu indgået en politisk aftale, som justerer enkelte tilbagebetalingsfrister.


Dansk Revision

Covid-19: Sikret tryghed om udfasning af erhvervslivets milliardlån

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om at udskyde tilbagebetalingsfristerne for to Corona-lån til 1. april 2022. Samtidig udvides perioden for afdragsordninger hos Skatteforvaltningen til 24 måneder.


Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden: Behov for at styrke retssikkerheden ved værdifastsættelse af importerede brugte køretøjer

Hvis man importerer en brugt bil fra udlandet, skal man betale registreringsafgift af bilens værdi. Derfor fastsætter Motorstyrelsen hvert år værdien af tusindvis af importerede køretøjer.

En større undersøgelse foretaget af ombudsmanden viser dog, at værdifastsættelsen i Motorstyrelsen i mange tilfælde bliver ændret af motorankenævnene, hvis der klages.


PwC

Regeringen har offentliggjort sit første udspil i den nye reformkurs

Med et fokus på at få flere i arbejde foreslår regeringen flere skatte- og afgiftsændringer for både personer og for erhvervslivet. Læs mere om de foreslåede...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - Ændring og præcisering af praksis for inddrivelse af tvangsbøder

20-0626602

Beskrivelse af ændring og præcisering af praksis for håndtering af tvangsbøder under inddrivelse, herunder tilskrivning af renter, beregning af retsafgift ved udlæg og placering i dækningsrækkefølgen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift - El-ladestandere - Solcelleanlæg - Afgiftsfritagelse - Afgiftsgodtgørelse

SKM2021.474.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at elektricitet produceret på eget solcelleanlæg og forbrugt i egne ladestandere til opladning af kunders registrerede el-køretøjer, jf. særordningen for elbiler, var omfattet af afgiftsfritagelsen efter elafgiftslovens bestemmelser om vedvarende energi, jf. elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c.

Skatterådet kunne heller ikke bekræfte, at kriteriet om, at ladestanderen skulle drives for elbilvirksomhedens regning og risiko i særordningen for elbiler (elafgiftsgodtgørelse) var opfyldt, når kunden afholdt særskilte udgifter til en drifts, vedligeholdelses- og hærværksforsikring for ladestanderne.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Tinglysningsafgift - Afgiftsnedsættelse - Omdannelse af ejendom

SKM2021.465.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at omdannelsen fra et a.m.b.a. til en forening var omfattet af tinglysningsafgiftslovens bestemmelse om adkomstændringer ved selskabers m.v. fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber. A.m.b.a.'et og foreningen var omfattet af begrebet "selskaber mv." i tinglysningsafgiftsloven. Der var tale om en ændring af praksis på baggrund af Højesterets dom offentliggjort i SKM2021.110.HR.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Fritagelse for betaling af renter og gebyr tilskrevet skattekontoen

SKM2021.464.LSR

Sagen drejede sig om fritagelse for betaling af renter og gebyrer tilskrevet skattekontoen. Landsskatteretten fandt, at det følger af ordlyden og forarbejderne til den dagældende bestemmelse i opkrævningslovens § 16 a, stk. 6, at en negativ angivelse skal krediteres på skattekontoen, når Skattestyrelsen modtager virksomhedens negative angivelse og har mulighed for at opgøre angivelsen efter opkrævningslovens § 12. Det var derfor Landsskatterettens opfattelse, at når der ikke var grundlag for at benytte kontrolforanstaltningerne i opkrævningslovens § 12, så havde Skattestyrelsen pligt til at kreditere en virksomheds negative angivelse på skattekontoen på modtagelsestidspunktet. Som følge heraf skulle selskabets første negative momsangivelse have været krediteret selskabets skattekonto den 5. juli 2017, mens selskabets anden negative momsangivelse skulle have været krediteret selskabets skattekonto den 22. november 2017. Da tidspunktet for registreringen af de negative momsangivelser måtte anses for at have betydning for beregningsgrundlaget for forrentningen, skulle der foretages en ny renteberegning. Landsskatteretten fandt herefter, at det var med rette, at selskabet var blevet pålagt en rente efter opkrævningslovens § 16 c, stk. 1, og et gebyr på 65 kr. for en rykkerskrivelse. Der var hverken grundlag for at fritage selskabet for betaling heraf eller eftergive selskabet de pålagte krav.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Afslag på godtgørelse af tinglysningsafgift

SKM2021.459.LSR

Landsskatteretten stadfæstede Skattestyrelsens afgørelse, hvorefter Skattestyrelsen havde givet afslag på godtgørelse af tinglysningsafgift. Landsskatteretten begrundede afgørelsen med, at det fremgår af ordlyden af tinglysningsafgiftslovens § 22, at det er en betingelse for afgiftsgodtgørelse, at der er tale om det samme dokument, og at dokumentet fejlagtigt er tinglyst flere gange. Landsskatteretten fandt, at de i sagen omhandlede pantebrev nr. 1 og 2 ikke var enslydende, idet punktet "Særlige bestemmelser" alene var udfyldt i pantebrev nr. 1. Herved var betingelsen om, at det samme dokument skulle være tinglyst flere gange, ikke opfyldt, idet pantebrevet ikke var enslydende.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Nedsættelse af købsmoms - Krav om objektiv dokumentation

SKM2021.456.LSR

SKAT traf afgørelse om, at en virksomhed ikke kunne få fradrag for et angivet beløb på 62.115 kr. i købsmoms, idet virksomheden ikke havde fremsendt regnskab og de underliggende bilag. SKAT godkendte imidlertid et skønsmæssigt fradrag for købsmoms med 10.000 kr. i henhold til opkrævningslovens § 5, stk. 2. Virksomheden klagede over SKATs afgørelse og fremlagde i forbindelse hermed en balance og kontospecifikationer, der blev oplyst at være udarbejdet på baggrund af virksomhedens transaktioner på virksomhedens bankkonto og kontante bilag. På trods af opfordring hertil indsendte virksomheden ikke yderligere dokumentation i form af for eksempel underliggende fakturaer, ordrebekræftelser eller bankkontoudtog, der kunne bekræfte betalingen, eller andet bevis på, at varerne eller ydelserne faktisk var leveret og modtaget. Landsskatteretten ændrede SKATs afgørelse og nedsatte det skønsmæssigt ansatte fradrag for købsmoms på 10.000 kr. til 0 kr. Landsskatteretten begrundede afgørelsen med, at det følger af momssystemdirektivet og EU-domstolens praksis, at den afgiftspligtige person er forpligtet til at fremlægge objektive beviser for, at varerne og tjenesteydelserne faktisk er blevet leveret til den pågældende af en anden afgiftspligtig person i et forudgående led i forbindelse med den pågældendes egne afgiftspligtige transaktioner, og at den pågældende faktisk har betalt moms heraf. Da virksomheden ikke havde fremlagt sådanne objektive beviser, var virksomheden ikke berettiget til et fradrag for købsmoms. Landsskatteretten bemærkede, at der ikke kan godkendes et skønsmæssigt fastsat fradrag for købsmoms ud fra en formodning om, at der er afholdt udgifter i virksomheden til generering af den angivne omsætning, og opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt., er ikke et tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag for et udokumenteret momsfradrag. Fradragsretten er betinget af fremlæggelse af dokumentation for levering og betalt moms, og dette havde virksomheden ikke gjort.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 20/0055748
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen ikke har imødekommet selskabets anmodning om ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret for perioderne 2. og 4. kvartal 2015, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-08-2021

Journalnr: 18/0002284
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmoms og nægtet fradrag for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-08-2021

Journalnr: 20/0107887
Indretning af lejede lokaler
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms vedrørende indretning af lejede lokaler og køb af møbler. Landsskatteretten godkender fradrag i overvejende grad.
Afsagt: 18-08-2021

Journalnr: 18/0022599
Momsfradrag - helikopter
Klagen vedrører bindende svar om momsfradrag for momsen af udgifter til anskaffelse og drift af helikopter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-07-2021

Journalnr: 18/0007197
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT ikke har anerkendt selskabets anmodning om fradrag af indgående moms af underleverandørydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-08-2021

Journalnr: 19/0067148
Salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar, idet Skattestyrelsen har anset selskabets salg af en fast ejendom for momspligtigt, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, jf. momslovens § 4, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-08-2021

Journalnr: 20/0061097
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-08-2021

Journalnr: 20/0077031
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-08-2021

Journalnr: 20/0039188
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-08-2021

Journalnr: 18/0012907
Rejsegods
Klagen vedrører Toldstyrelsens opkrævning øl- og spiritusafgift efter en kontrol ved indrejse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-08-2021

Journalnr: 19/0060370
Rejsegods
Klagen vedrører Toldstyrelsens opkrævning af ølafgift efter en kontrol ved indrejse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 18-08-2021

Journalnr: 20/0027474
Godtgørelse af råstofafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens afslag på anmodning om godtgørelse af indbetalt råstofafgift efter chokoladeafgiftsloven for varer, der befandt sig på selskabets lager pr. 1. januar 2020. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-08-2021

Journalnr: 20/0067817
Tinglysning af skøde
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af to skøder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-08-2021

Journalnr: 21/0055075
Tinglysning af skøde
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-08-2021

Journalnr: 20/0101979
Tinglysning af skøde
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere tinglysningsafgift for tinglysningen af et skøde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-08-2021

Journalnr: 21/0018120
Værdiansættelse af køretøj
Klagen vedrører værdifastsættelse af sagens køretøj, og beregnet registreringsafgiften efter dagældende lovbekendtgørelse nr. 177 af 25 februar 2019. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-08-2021

Journalnr: 21/0057938
Henstand med betaling
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har givet afslag på anmodning om henstand med betaling af gæld omfattet af særskilt lønindeholdelse. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-08-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 13-09-2021 - 12-10-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 16-09-2021 dom i C-21/20 Balgarska natsionalna televizia
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - anvendelsesområde - artikel 2, stk. 1, litra c) - levering af ydelser mod vederlag - udelukkelse af audiovisuelle medietjenester, der udbydes til TV-seere, og som finansieres ved statsligt tilskud, idet TV-seerne ikke betaler gebyrer herfor - artikel 168 - ret til fradrag - afgiftspligtig person, der foretager såvel afgiftspligtige transaktioner som transaktioner, der ikke er omfattet af momsens anvendelsesområde

Tidligere dokument: C-21/20 Balgarska natsionalna televizia - Dom
Tidligere dokument: C-21/20 Balgarska natsionalna televizia - Indstilling

Den 30-09-2021 dom i C-299/20 Icade Promotion
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 392 - ordning med afgift af fortjenstmargenen - anvendelsesområde - levering af fast ejendom og byggegrunde købt med henblik på videresalg - afgiftspligtig person, der ikke har fradragsret i forbindelse med erhvervelsen af fast ejendom - momspligtigt videresalg - begrebet »byggegrunde«

Tidligere dokument: C-299/20 Icade Promotion - Dom
Tidligere dokument: C-299/20 Icade Promotion - Indstilling

Den 30-09-2021 dom i C-186/20 Hydina SK
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (moms) - forordning (EU) nr. 904/2010 - artikel 10-12 - udveksling af oplysninger - afgiftskontrol - frister - udsættelse af afgiftskontrollen ved udveksling af oplysninger - overskridelse af den frist, der er fastsat for meddelelse af oplysninger - indvirkning på lovligheden af afgiftskontrollens udsættelse

Tidligere dokument: C-186/20 Hydina SK - Dom

Den 06-10-2021 dom i C-717/19 Boehringer Ingelheim
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget i tilfælde af prisnedsættelse efter det tidspunkt, hvor transaktionen har fundet sted - bidrag, som en farmaceutisk virksomhed betaler til den statslige sygeforsikringsinstitution - artikel 273 - administrative formaliteter, der er fastsat i den nationale lovgivning for udøvelsen af retten til nedsættelse - princippet om afgiftsneutralitet og om proportionalitet

Tidligere dokument: C-717/19 Boehringer Ingelheim - Dom


Indstillinger
C-9/20 Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 66, litra b) - artikel 167 - tidspunkt for retten til at fradrage indgående moms - udlejning og fremleje af fast ejendom til industriel eller kommerciel anvendelse

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 167 i direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en national ordning, hvorefter retten til at fradrage indgående moms indtræder allerede på det tidspunkt, hvor transaktionen udføres, også selv om momskravet over for leverandøren eller tjenesteyderen i henhold til en national undtagelsesbestemmelse i medfør af direktivets artikel 66, litra b), først forfalder, når vederlaget indgår, og vederlaget endnu ikke er blevet betalt.


Domme
C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 69 - momsens forfald - erhvervelse af brændstof inden for Fællesskabet - forpligtelse til forudbetaling af moms - artikel 206 - begrebet »acontobeløb« - artikel 273 - korrekt opkrævning af momsen og bekæmpelse af svig - medlemsstaternes skønsmargen

Domstolens dom:

Artikel 69, 206 og 273 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010, skal fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for en bestemmelse i national ret, der pålægger en forpligtelse til at betale merværdiafgift (moms) af erhvervelse af brændstof inden for Fællesskabet, inden denne afgift forfalder som omhandlet i denne artikel 69.

Tidligere dokument: C-855/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Acquisitions intracommunautaires de gazole) - Indstilling


C-100/20 Hauptzollamt B (Réduction fiscale facultative)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - beskatning af energiprodukter og elektricitet - direktiv 2003/96/EF - artikel 17, stk. 1, litra a) - afgiftslempelse for energi- og elektricitetsforbrug til fordel for energiintensive virksomheder - fakultativ nedsættelse - fremgangsmåden for tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med bestemmelser i national ret, der er vedtaget på grundlag af en mulighed, som medlemsstaterne har i henhold til dette direktiv - betaling af renter - ligebehandlingsprincippet

Domstolens dom:

EU-retten skal fortolkes således, at den kræver, at der i tilfælde af tilbagebetaling af en uretmæssigt opkrævet elektricitetsafgift på grund af en urigtig anvendelse af en national bestemmelse, der er vedtaget på grundlag af en mulighed, som medlemsstaterne har i henhold til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet, skal tillægges renter af dette beløb.


C-294/20 GE Auto Service Leasing

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - ottende direktiv 79/1072/EØF - artikel 3, 6 og 7 - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift (moms) - afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet - afslag på tilbagebetaling af erlagt moms - dokumenter, som godtgør retten til tilbagebetaling - manglende fremlæggelse af dokumentation inden for de fastsatte frister

Domstolens dom:

1) Bestemmelserne i Rådets ottende direktiv 79/1072/EØF af 6. december 1979 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - foranstaltninger til tilbagebetaling af merværdiafgift til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i indlandet, og de EU-retlige principper, herunder navnlig princippet om afgiftsneutralitet, skal fortolkes således, at de ikke er til hinder for, at der gives afslag på en anmodning om tilbagebetaling af merværdiafgift (moms), når den afgiftspligtige person ikke inden for de fastsatte frister har tilstillet den kompetente skatte- og afgiftsmyndighed - selv efter anmodning fra denne myndighed - alle de dokumenter og oplysninger, som kræves for at bevise den pågældendes ret til tilbagebetaling af moms, uagtet den omstændighed, at denne afgiftspligtige person på eget initiativ har fremlagt disse dokumenter og oplysninger i forbindelse med klagen over eller søgsmålet til prøvelse af afgørelsen om afslag på en sådan ret til tilbagebetaling, forudsat dog at ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet er blevet overholdt, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

2) EU-retten skal fortolkes således, at den omstændighed, at en afgiftspligtig person, der anmoder om tilbagebetaling af merværdiafgift (moms), ikke fremlægger de af skatte- og afgiftsmyndigheden anmodede dokumenter under den administrative procedure, men gør dette spontant inden for rammerne af efterfølgende procedurer, ikke udgør et misbrug af rettigheder.


C-406/20 Phantasialand

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en reduceret momssats for leveringen af visse varer og tjenesteydelser - bilag III, nr. 7) - entré til forlystelsesparker og messer - princip om afgiftens neutralitet - ydelser leveret af fastetablerede aktører på markeder og omrejsende aktører på markeder - sammenlignelighed - baggrund - gennemsnitsforbrugerens synspunkt - sagkyndig udtalelse

Domstolens dom:

Artikel 98 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med nr. 7) i bilag III til dette direktiv, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning, hvorefter ydelser, der leveres af omrejsende aktører på markeder og ydelser, der leveres af fast etablerede aktører på markeder i form af aktivitetsparker, pålægges forskellige satser for merværdiafgift, hvoraf den ene er en nedsat sats, og den anden er normalsatsen, forudsat at princippet om afgiftsneutralitet overholdes. EU-retten er ikke til hinder for, at den forelæggende ret, når den støder på særlige vanskeligheder ved efterprøvelsen af, om princippet om afgiftsneutralitet er overholdt, under de betingelser, der er fastsat i national ret, anmoder om en sagkyndig erklæring med henblik på at belyse sin dom.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1447 af 3. september 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2020/1534 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse typer tilberedte eller konserverede citrusfrugter (mandariner osv.) med oprindelse i folkerepublikken kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1458 af 7. september 2021 om fastsættelse af importtolden for visse sorter af afskallet ris fra den 8. september 2021

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1367 af 6. august 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1368 af 6. august 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1369 af 6. august 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1370 af 6. august 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 316

Ministerredegørelsen vedrørende Rigsrevisionens beretning nr. 16/2020 om Skatteministeriets behandling af straffesager

Bilag 317

Henvendelse af 6/9-21 fra Dansk Energi om invitation til konference om grøn skattereform den 30. september 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 546

Vil ministeren oplyse, hvor meget salget af diesel til tung landtransport forventes at falde, hvis Danmark indførte samme afgift på diesel som i Tyskland, og hvilken fiskal og CO2-mæssig effekt dette ville, og hvor stor en del af dette fald, der vil skyldes mindre køb fra udenlandske erhvervskøretøjer, der i stedet vil tanke uden for Danmark? Ministeren bedes endvidere oplyse de samme effekter, hvis Danmark øger dieselafgiften med 5 kr./l frem mod 2030.  Svar  

Spm. 555

Af lovforslag nr. L 137 (folketingsåret 2020-21) fremgår det, at man i første omgang udsteder advarsel til virksomheder, der indgår i momskarruseller. Ministeren bedes redegøre for, hvorfor man ikke som første handling udsteder advarsler til virksomheder, der uforvarende har købt punktafgiftspligtige varer fra ikke-interesseforbundne parter, hvor det ikke er klart for den købende virksomhed, at der ikke er afregnet punktafgifter fra sælger?  Svar  

Spm. 624

Er ministeren enig i, at det er ikke proportionelt, at Skattestyrelsen har annulleret skatte- og momslån på grund af coronakrisen for mere end 1.000 virksomheder på grund af små og ubetydelige tastefejl i forbindelse med låneprocessen, og hvad agter ministeren i givet fald at gøre ved det? Der henvises til pressemeddelelse fra SMVDanmark af 9. august 2021.  Svar  

Spm. 630

Vil ministeren oplyse, hvordan ID-tabs reglerne i registreringsafgiftslovens § 1, stk. 3, og § 7a, stk. 2, i registreringsafgiftsloven fortolkes konkret?  Svar  

Spm. 631

Vil ministeren redegøre for, hvordan registreringsafgiftslovens tekst ”ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang” i § 7a, stk. 2, nr. 1 konkret og let forståeligt defineres?  Svar  

Spm. 632

Vil ministeren sikre større klarhed for, hvilke reservedele der er tale om i regeringsafgiftslovens § 7a, stk. 2, nr. 3 ”ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt forefindes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes lagre af nye reservedele”, og kan der være tale om krav for anvendelse af originale dele?  Svar  

Spm. 633

Mener ministeren, at det er rimeligt, at borgere ikke kan vide, hvornår registreringsafgiftsloven overtrædes i forbindelse med ombygning af køretøjer, og at Motorstyrelsen og Skattestyrelsen ikke er enige om fortolkningen?  Svar  

Spm. 653

Vil ministeren ændre praksis, så de mindste virksomheder får samme mulighed for momslån for 1. kvartal 2021, som større virksomheder har?  Svar  

Spm. 682

Vil ministeren redegøre for, hvad statens provenu ved at genberegne varebiler er, når omlægningen af bilafgifterne er fuldt indfaset pr. 1. juli 2021? Provenuet bedes opgjort samlet, og brydes ned i henholdsvis merprovenu som følge af genberegning jf. registreringsafgiftslovens § 9a, mindreprovenu som følge af afgift retur, jf. registeringsafgiftslovens § 9a, stk. 3, og opgøres for både lettere varevogne med en totalvægt op til 3 t og tunge varevogne med en totalvægt over 3 t.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse