MomsMail 2021, uge 25

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
De nye momsregler for e-handelsvirksomheder
E-handel med varer af lav værdi – sådan kommer de nye regler til at påvirke dig
Softwarelicenser kan udgøre momsfritaget forvaltning af investeringsforeninger
Er din webshop klar til at sælge med tysk moms?
Skovbrug anset som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende
Afgiftsmæssige konsekvenser for klonede biler samt biler med falsk stelnummer

SKM-meddelelse
Liste over anerkendte luftfartsselskaber 2021

Styresignaler
Ændring af praksis - moms - levering af transportydelser - styresignal

Bindende svar
Pvc-afgift - Dækningsafgift - Julepynt med ledninger
Afgift af pose
Elpatronordningen Kraftvarmekapacitet Tredjemand

Kendelser
Spil - Blokering af hjemmesider med udbud af spil uden tilladelse samt fortolkning af spillelovens udbudsbegreb

Domme
Registreringsafgiftslovens § 3 b - ret til straksibrugtagning af køretøj ved ansøgning om tilladelse til afgiftsberigtigelse med forholdsmæssig afgift efter § 3 b

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

De nye momsregler for e-handelsvirksomheder

Virksomheder, der har hjemmesider, hvorfra de formidler salg af varer fra lande uden for EU, herunder især fra Østen, bør kigge nøje på deres set-up, da dette højst sandsynligt skal ændres som følge af de nye regler


BDO

E-handel med varer af lav værdi – sådan kommer de nye regler til at påvirke dig

Det er nok ikke gået din næse forbi, men fra d. 1. juli 2021 ændres reglerne for e-handelsvarer, altså varer, der er købt over internettet, som bliver sendt fra lande uden for EU. Ændringerne indføres hovedsageligt for at gøre konkurrencen inden for E-handel i EU mere lige og transparente, da der...


Bech-Bruun

Softwarelicenser kan udgøre momsfritaget forvaltning af investeringsforeninger

En ny praksis fra EU-domstolen lyder, at licenser til software kan betyde momsfritaget forvaltning. Vurderingen hos Bech-Bruun er, at det vil ændre Skattestyrelsens restriktive praksis på området.


Deloitte

Er din webshop klar til at sælge med tysk moms?

Virksomheder med e-handel på tværs af EU skal være opmærksomme på pligten til at sælge med udenlandsk moms som følge af de nye momsregler. Med fordel kan virksomheder nu finde ud af, om de skal søge hjælp i et af de værktøjer, som kan gøre administrationen af den nye ordning lettere.


TVC Advokatfirma

Skovbrug anset som selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende

I en netop afgjort klagesag har Landsskatteretten konstateret, at etablering af skovdrift på ca. 14 ha var at anse som selvstændig økonomisk virksomhed.


TVC Advokatfirma

Afgiftsmæssige konsekvenser for klonede biler samt biler med falsk stelnummer

Skattestyrelsen vil opkræve betaling af fuld registreringsafgift fra leasingselskaber, hvis selskabernes biler er klonede eller påført falske stelnumre.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Liste over anerkendte luftfartsselskaber 2021

SKM2021.324.SKTST

Listen med godkendte luftfartsselskaber er opdateret for 2021. Skattestyrelsen har anerkendt, at 24 luftfartsselskaber mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik og derfor står på listen for 2021.

Luftfartsselskaber, der ønsker optagelse på listen skal årligt ansøge Skattestyrelsen.

Meddelelsen opstiller en række betingelser, som skal være opfyldt for, at luftfartsselskabet kan opnå fritagelse for moms på leverancer af og til de enkelte luftfartøjer.


Indholdsfortegnelse 

Styresignal: Ændring af praksis - moms - levering af transportydelser - styresignal

SKM2021.321.SKTST

I styresignalet beskrives en ændring af praksis som følge af EU-Domstolens dom af 29. juni 2017 i sagen C-288/16, L.C. Sagen drejer sig om momsfritagelse for levering af transportydelser for varer, der udføres til steder uden for EU. Dommen indebærer en skærpelse af dansk praksis. Det vil fremover være en betingelse for momsfritagelse i medfør af momslovens § 34, stk. 1, nr. 16, at transportydelser og hertil knyttede transaktioner leveres til afsenderen eller modtageren af varer, som udføres til steder uden for EU. Underleverandørydelser vil fremover ikke være omfattet af momsfritagelsen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Pvc-afgift - Dækningsafgift - Julepynt med ledninger

SKM2021.327.SR

Spørgers varer var i sig selv ikke afgiftspligtig efter pvc-afgiftslovens § 1, men indeholdt afgiftspligtige ledninger, hvorfor det var relevant at vurdere, hvorvidt Spørgers varer var omfattet af dækningsafgiften efter pvc-afgiftslovens § 2.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at Spørger ikke skulle betale afgift af produkterne efter pvc-afgiftslovens § 2. Der var i besvarelsen lagt til grund, at vægten af ledning fra stik/batteriboks til selve produktet udgjorde mere end 10 pct. af varens samlede vægt. Ledningerne inde i selve varen indgik ikke i denne opgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afgift af pose

SKM2021.326.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers pose var ikke-afgiftspligtig efter emballageafgiftslovens § 2 a.

Spørgers pose var fremstillet af tekstillignende plastik (ikke-vævet polypropylen). Posen fremstod porøs, var ikke forstærket i hverken syninger eller materiale, og kunne forholdsvis nemt perforeres, hvorfor posen ikke fremstod robust i samme omfang som fx bærenet og tasker, og posen kunne derfor ikke anses at være til gentagen brug på samme vis som bærenet og tasker mv.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elpatronordningen Kraftvarmekapacitet Tredjemand

SKM2021.325.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne opnå kraftvarmekapacitet efter elpatronordningen ved at medregne kapacitet fra et andet kraftvarmeværk, da spørger selv skulle opfylde kravet om kraftvarmekapacitet, og betingelserne for at indregne andre værkers kapacitet efter SKM2015.570.SKAT ikke var opfyldt.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Spil - Blokering af hjemmesider med udbud af spil uden tilladelse samt fortolkning af spillelovens udbudsbegreb

SKM2021.328.ØLR

Sagen vedrørte et forbud mod, at det indstævnte teleselskab måtte formidle adgang til 55 hjemmesider med udbud af pengespil uden tilladelse fra Spillemyndigheden. Af disse 55 hjemmesider var 23 hjemmesider såkaldte skinbetting hjemmesider.

Det centrale var fortolkningen af spillelovens udbudsbegreb, mere specifikt om der kan stilles krav til, at spillere i Danmark faktisk har foretaget et pengeindskud på en spilleside, for at der kan statueres udbud i Danmark.

Landsretten fandt, at udtrykket "udbyder" omfatter udenlandske spil, som er rettet direkte mod og er tilgængelige for det danske publikum, herunder som markedsføring, sprog eller udvalg af spil, der retter sig mod danske spillere. Spil, der udbydes via internettet, må herefter anses for at være udbudt i Danmark, såfremt spillet er rettet mod det danske marked, f.eks. ved, at spiludbyderens hjemmeside er helt eller delvist affattet på dansk, at spilleren ved oprettelse af konto kan anvende Danmark som land under personlige detaljer, herunder at Danmark allerede er anvendt som "default" ved registrering, eller hjemmesiden anvender Steam-tjenesten, som er affattet på dansk, til formidling af adgang til hjemmesiden.

Retten fandt endvidere ud fra en samlet vurdering af hjemmesidernes indhold, sammenholdt med forarbejderne til spilleloven og de heri nævnte hensyn, særligt det fremtrædende forbrugerbeskyttelseshensyn, at de pågældende hjemmesider udbød online spil til danske spillere, som er omfattet af spillelovens § 2, stk. 1, og at der i den forbindelse ikke stilles krav om, at Spillemyndigheden skal kunne bevise, at danske spillere faktisk har foretaget indsatser eller indskud.

Landsretten stadfæstede herefter Byrettens kendelse. Teleselskabet blev således påbudt at etablere en DNS-blokering eller anden tilsvarende blokering til de 55 hjemmesider.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Registreringsafgiftslovens § 3 b - ret til straksibrugtagning af køretøj ved ansøgning om tilladelse til afgiftsberigtigelse med forholdsmæssig afgift efter § 3 b

SKM2021.330.ØLR

Skatteministeriet tog på baggrund af EU-Domstolens dom i sag C-249/15 bekræftende til genmæle i sagen, der angik ret til straksibrugtagning af et køretøj, for hvilket der af sagsøgerne var indgivet ansøgning om tilladelse til afgiftsberigtigelse med forholdsmæssig afgift i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b.

Landsretten afviste sagsøgernes tilsvarende påstand om ret til straksibrugtagning af køretøjet, som var nedlagt i en samtidig anlagt sag vedrørende SKATs afslag på tilladelse i henhold til § 3 b, da sagsøgerne ikke havde nogen retlig interesse i at få dom for samme påstand i den anden sag.

Landsretten imødekom ikke sagsøgernes anmodning om præjudiciel forelæggelse for Domstolen af spørgsmål om det EU-retlige effektivitetsprincip i forhold til de danske regler om fastsættelse af sagsomkostninger for domstolene i civile sager.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2021.317.ØLR

Straf - skattesvig - lejeindtægter - accept af risiko - forsæt

T var tiltalt for skattesvig for indkomstårene 2013, 2014 og 2015. T havde for indkomståret 2014 afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med sin Tast Selv indberetning og for indkomstårene 2013 og 2015, undladt inden 4 uger efter modtagelsen af årsopgørelserne at reagere på at de var for lave. T havde ikke selvangivet lejeindtægter fra udlejning af stueetagen i hans to-families ejendom på i alt 232.481 kr. T havde herved unddraget for 85.841 i skat i alt.

T nægtede sig skyldig. T erkendte at hans skattepligtige indkomst var ansat for lavt, idet lejeindtægterne ikke var med. Han var bekendt med, at han havde lejeindtægter og at denne indtægt var skattepligtig. Han havde oprindelig ansat en bogholder, der bistod ham med indtægterne fra ejendommen, også i relation til indberetning til told- og skatteforvaltningen, og T foretog sig efter bogholderen ophørte med at bistå ham, ikke selv nogen handlinger i relation til indberetning af indtægten. For 2013 og 2015 kontrollerede han ikke sin årsopgørelse og for 2014 rettede han kun med hensyn til forhøjelse af sine fradrag.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten fandt på baggrund af Ts forklaring, at T må have indset, at det var muligt at lejeindtægten ikke var oplyst til told- og skatteforvaltningen, og at han accepterede denne mulighed for så vidt at det faktisk forholdt sig sådan. T idømtes en bøde på 200.000 kr. Retten fandt ikke grundlag for at fravige normalbødestørrelsen.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 18/0001553
Afgift for foreløbige fastsættelse
Klagen skyldes, at SKAT (nu Skattestyrelsen) ikke har imødekommet klagers’ anmodning om fritagelse for betaling af afgifter for foreløbige fastsættelser af A-skat og AM-bidrag. Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen at eftergive de pålagte afgifter, idet betingelserne for eftergivelse efter gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6, anses at være opfyldt. Der er herved lagt vægt på, at det synes urimeligt at fastholde afgifterne, når selskabet har handlet i overensstemmelse med det af SKAT oplyste om, at afgifterne kunne spares, hvis der blev indberettet med det samme.
Afsagt: 31-05-2021

Journalnr: 17/0991357
Afgiftspligtig person - grundsalg
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT har anset selskabet som en afgiftspligtig person, der ved salgene af to grunde handlede i egenskab heraf. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2021

Journalnr: 16/0208011
Diverse fradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for rejseudgifter, hvor bilag ikke er fyldestgørende, udgifter til fortæring, selvrisiko – forsikringsskade, kursusudgifter – coaching og rykkergebyr samt regulering købsmoms – yderligere fradrag for udgifter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-05-2021

Journalnr: 15/3140152
Diverse momsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms af en række indkøb. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-06-2021

Journalnr: 16/0780515
Ikke angivet moms
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet selskabet ikke havde angivet moms af faktura der ikke er blevet betalt. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-05-2021

Journalnr: 14/4359531
Momsfrit salg af biler
Klagen skyldes, at SKAT ikke har anset virksomhedens salg af biler for omfattet af reglerne om momsfritagelse efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 1, og nr. 5. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 04-06-2021

Journalnr: 17/0219030
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører nægtet fradrag for indgående afgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-05-2021

Journalnr: 20/0048848
Nægtet momsfradrag
Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 31-05-2021

Journalnr: 17/0992625
Salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har svaret nej til spørgsmål om momsfrihed ved del-salg af et bygningssæt med et mindre jordtilliggende. Landsskatteretten stadfæster SKATs besvarelse, dog med en ændret begrundelse.
Afsagt: 27-05-2021

Journalnr: 15/2148578
Selvstændig økonomisk virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat virksomhedens negative momsangivelse til 0 kr. idet SKAT ikke har anset virksomheden for at have drevet selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 04-06-2021

Journalnr: 17/0991391
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-05-2021

Journalnr: 19/0099463
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2021

Journalnr: 15/1369050
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af forhøjelse af momstilsvaret med fristgennembrud. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-05-2021

Journalnr: 17/0991404
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af salgsmoms af udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-06-2021

Journalnr: 20/0100139
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører ansættelse af yderligere momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter momstilsvaret med et mindre beløb.
Afsagt: 27-05-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 28-06-2021 - 27-07-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 01-07-2021 indstilling i C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - afgifter - moms - levering af ydelser - engangsydelser - ratebetalinger - direktiv 2006/112/EF - artikel 63 - afgiftens forfald - artikel 64, stk. 1 - aftaler om ratebetaling - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - begrebet »ikke-betaling«

Tidligere dokument: C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs) - Dom
Tidligere dokument: C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs) - Indstilling

Den 01-07-2021 dom i C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - skatte- og afgiftskontrol - tjenesteydelser i forbindelse med virksomhed som kunstnerisk agent - momspligtige transaktioner - transaktioner, der ikke er indberettet til afgiftsmyndigheden, og som ikke har givet anledning til udstedelse af en faktura - svig - berigtigelse af beskatningsgrundlaget for indkomstskatten - princippet om momsens neutralitet - medtagelse af moms i det berigtigede afgiftsgrundlag

Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Dom
Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Indstilling

Den 08-07-2021 dom i C-695/19 Rádio Popular
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra a) - begreberne »forsikringstransaktioner« og »ydelser udført af forsikringsmæglere og ‑formidlere i forbindelse med disse transaktioner« - artikel 174, stk. 2 - ret til fradrag - pro rata-satsen for fradraget - udvidelse af garantien for husholdningsapparater og andre artikler på området for informationsteknologi og telekommunikation - begrebet »finansielle transaktioner«

Tidligere dokument: C-695/19 Rádio Popular - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets afgørelse (eu) 2021/990 af 7. juni 2021 om indgåelse på unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og republikken cuba i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) af 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er opført på eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

aftale i form af brevveksling mellem den europæiske union og republikken cuba i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) af 1994 om ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er opført på eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, LBK nr 1332 af 16/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet, BEK nr 1356 af 16/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 274

Borger- og retssikkerhedschefens beretning for 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 530

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil koste staten at ligestille samlevende med ægtefæller i relation til bo- og gaveafgiftspligt, således at ugifte samlevende sidestilles med ægtefæller ved arv? Ministerens svar bedes indeholde beregninger, der viser, hvordan det statslige provenu vil blive påvirket, hvis alle samlevende bliver ligestillet i forhold til arv og bo- og gaveafgift, hvis samlevende, der har været samlevende i 2 år eller mere bliver ligestillet, samt hvis man indførte krav til testamente for ligestilling, og henholdsvis 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 eller 100 pct. af de samlevende gjorde brug af muligheden.  Svar  

Spm. 544

Vil ministeren oplyse, hvilke kontrolindsatser og kontrolprojekter der er igangsat for at kontrollere manglende betaling af skat og moms i restaurationsbranchen, kiosker og frisører?  Svar  

Spm. 545

Vil ministeren redegøre for, under hvilke forudsætninger Skatteforvaltningen kan afvise at moms registrere en virksomhed, som er tildelt CVR-nummer? I forlængelse heraf bedes ministeren redegøre for, hvilken betydning en manglende momsregistrering får for en kunde, der har modtaget fakturaer fra et firma uden momsregistrering, og hvor kunden har betalt både faktura og moms, herunder om sælgers manglende momsregistrering vil have betydning for kundens ret til momsfradrag.  Svar  

Spm. 547

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil koste helt eller delvist at tilbagerulle emballageafgiften på engangsservice og bæreposer, som blev tredoblet pr. 1. januar 2020, jf. Finanslovsaftale 2020?  Svar  

Spm. 570

Vil ministeren beregne provenukonsekvenserne og de samfundsøkonomiske gevinster ved nedsættelse af registreringsafgiften per 5 procentpoint indtil fuld afskaffelse, hvis den progressive afgift er afskaffet først? Ministeren bedes også redegøre for, hvad der driver eventuelle forskelle i forhold til svaret på SAU alm. del – spørgsmål 99 (folketingsåret 2019-20).  Svar  

Spm. 584

Vil ministeren kommentere artiklen ”Renter af skattekrav” udgivet i Revision & Regnskabsvæsen, nr. 5 - maj 2022 p. 46, herunder den afsluttende bemærkning om at man burde ”sætte et analysearbejde i gang med henblik på at skabe en lovgivning, som er til at forstå.”  Svar  

Spm. 584

Vil ministeren redegøre for, hvad det vil koste at tilbagerulle emballageafgiften på engangsservice og bæreposer, som blev tredoblet pr. 1. januar 2020, jf. Finanslovsaftale 2020, udelukkende på engangsplast?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1651

Om definition på et kunstværk.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse