MomsMail 2022, uge 15

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Virksomheder med stort energiforbrug skal betale nye afgifter

Domme
Opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlag for fællesregistrering

Nyt på inddrivelsesområdet

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen-artikel: Virksomheder med stort energiforbrug skal betale nye afgifter

Med konkrete eksempler kan vi nu vise, hvad de stigende energiafgifter på fx naturgas vil koste energitunge mindre og mellemstore virksomheder fra 2023, hvis de ikke via nye investeringer omlægger deres energiforbrug

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlag for fællesregistrering

SKM2022.193.ØLR

Skatteministeriet fik medhold i, at en fællesregistrerings angivne lønsumsafgiftsgrundlag og -tilsvar skulle forhøjes, da fællesregistreringens skøn over de ansattes faktiske anvendte tidsforbrug på hhv. afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige aktiviteter var misvisende, og da SKATs skøn var mere retvisende. (Stadfæstelse af SKM2021.155.BR).

 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2022.191.BR

Afvisning - sag anlagt for sent

Skatteyderne indbragte Skattestyrelsens afgørelse for domstolene efter udløbet af fristen i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3. Skatteyderne havde desuden klaget over afgørelsen til Folketingets Ombudsmand, men dette var også sket efter udløbet af fristen.

Retten fandt, at det ikke havde betydning for fristspørgsmålet, at Skattestyrelsens afgørelse var påklaget til Folketingets Ombudsmand, idet Skattestyrelsens afgørelse ikke var en endelig administrativ afgørelse, hvilket er en forudsætning for, at en klage til ombudsmanden kan tillægges betydning for fristspørgsmålet, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 4.

Det kunne heller ikke tillægges betydning for fristen, at Gældsstyrelsen havde truffet afgørelse om inddrivelse af kravet.

Retten afviste på den baggrund sagen.

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 18-04-2022 - 17-05-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 28-04-2022 dom i C-612/20 Happy Education
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra i) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - fritagelser med tilknytning til uddannelse af børn og unge og skole- og universitetsundervisning - levering af undervisningsydelser som supplement til skolens pensum - privatretligt organ, der leverer disse tjenesteydelser med erhvervsmæssigt formål

Tidligere dokument: C-612/20 Happy Education - Dom

Den 28-04-2022 dom i C-637/20 DSAB Destination Stockholm
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem - artikel 30a, nr. 1) - begrebet »voucher« - artikel 30a, nr. 3) - begrebet »voucher til flere formål« - salg af et kort, som i en begrænset periode giver indehaveren ret til at benytte forskellige turistydelser

Tidligere dokument: C-637/20 DSAB Destination Stockholm - Dom
Tidligere dokument: C-637/20 DSAB Destination Stockholm - Indstilling

Den 28-04-2022 dom i C-72/21 PRODEX
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - toldpositioner - underposition 4418 20 - rækkevidde - døre og rammer dertil, samt dørtærskler - MDF-plader og lister - første del af almindelig tariferingsbestemmelse 2 a) vedrørende den kombinerede nomenklatur - ukomplette eller ufærdige varer - begreb

Tidligere dokument: C-72/21 PRODEX - Dom

Den 28-04-2022 dom i C-415/20 Gräfendorfer Geflügel und Tiefkühlfeinkost F. Reyher Flexi Montagetechnik
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - ret til tilbagebetaling eller betaling af pengebeløb, som en medlemsstat har opkrævet eller nægtet i strid med EU-retten - antidumpingtold, importafgifter, eksportrestitutioner og økonomiske sanktioner - begrebet »i strid med EU-retten« - urigtig fortolkning eller anvendelse af EU-retten - konstatering af, at der foreligger en tilsidesættelse af EU-retten, foretaget af en af Unionens retsinstanser eller en national ret - ret til betaling af renter - periode, for hvilken der skal betales renter

Tidligere dokument: C-415/20 Gräfendorfer Geflügel und Tiefkühlfeinkost F. Reyher Flexi Montagetechnik - Dom
Tidligere dokument: C-415/20 Gräfendorfer Geflügel - und Tiefkühlkost F. Reyher Flexi Montagetechnik - Indstilling

Den 05-05-2022 dom i C-218/21 DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - satser - midlertidige bestemmelser for visse arbejdskraftintensive ydelser - bilag IV, nr. 2) - reparation og renovering af private boliger - anvendelse af en nedsat momssats på ydelser i form af reparation og vedligeholdelse af elevatorer i beboelsesejendomme

Tidligere dokument: C-218/21 DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes - Dom

Den 12-05-2022 indstilling i C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - afgiftspålæggelse af tjenesteydelser mod vederlag - direkte sammenhæng mellem de tjenesteydelser, der leveres, og den af den afgiftspligtige person modtagne modværdi - artikel 135, stk. 1, litra b) - fritagelse for »ydelse« af »lån« - syntetisk securitisering - aftale om indirekte deltagelse

Tidligere dokument: C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O - Dom
Tidligere dokument: C-250/21 O. Fundusz lnwestycyjny Zamkniety reprezentowany przez O - Indstilling

Den 12-05-2022 dom i C-714/20 U.I. (Représentant en douane indirect)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 201 - betalingspligtige for afgiften - moms ved indførsel - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 77, stk. 3 - den indirekte toldrepræsentants og importselskabets solidariske hæftelse - told

Tidligere dokument: C-714/20 U.I. (Représentant en douane indirect) - Dom

 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

berigtigelse til kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/558 af 6. april 2022 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i folkerepublikken kina ( eut l 108 af 7.4.2022 )

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/619 af 12. april 2022 om afslutning af de fornyede undersøgelser (ny eksportør) af kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2017/2230 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre med oprindelse i folkerepublikken kina for så vidt angår tre kinesiske eksporterende producenter, om indførelse af tolden på importen fra disse producenter og om ophør med registreringen af denne import

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/624 af 12. april 2022 om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af visse varmvalsede flade produkter af jern og ulegeret stål eller andre former for legeret stål med oprindelse i rusland

 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om momskompensation til velgørende foreninger m.v., BEK nr 444 af 05/04/2022. Udstedt af Skatteministeriet

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 341

I svaret på spørgsmål 48 til lovforslag nr. L 89 (folketingsåret 2021-22) om afgift på nikotinprodukter svarede ministeren, at ”Virksomhederne har – hvis lovforslaget vedtages efter planen – ca. 6 måneder fra lovforslaget er vedtaget, indtil den nye afgift og stempelmærkeordningen træder i kraft. (…) Det er vurderingen, at producenter og forhandlere samlet set har tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produktion til de nye regler og krav.” Med under fem måneder til ikrafttrædelse er der imidlertid endnu ikke fundet en løsning på stempelmærkningsordningen. Har ministeren til hensigt at udskyde ikrafttrædelsesdatoen, så virksomhederne har seks måneder til implementering, hvilket ministeren i forbindelse med lovbehandlingen vurderede var tilstrækkeligt?  Svar  

Spm. 342

I svaret på spørgsmål 54 til lovforslag nr. L 89 (folketingsåret 2021-22) svarede ministeren, at ”Det er hensigten, at der i umiddelbar forlængelse af lovens vedtagelse vil blive sendt udkast til bekendtgørelse i ekstern høring med henblik på udstedelse i begyndelsen af 2022.” Har ministeren til hensigt at udskyde ikrafttrædelsen af afgift på nikotinprodukter, idet Skatteministeriet endnu ikke har udstedt en bekendtgørelse om de tekniske standarder for stempelmærker, og der nu er under fem måneder til ikrafttrædelse?  Svar  

Spm. 343

Vil ministeren oplyse, hvornår tobaksproducenterne kan forvente en løsning på stempelmærkeordningen, hvis ministeren ikke vil udskyde ikrafttrædelsesdatoen?  Svar  

Spm. 390

Vil ministeren i forlængelse af samrådet afholdt den 11. marts 2022, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål O, redegøre for CO2-grænsetilpasningsmekanismens påvirkning på grænsehandlen til f.eks. Tyrkiet, hvis der pålægges en afgift på f.eks. importen af en aluminiumsdåse uden indhold, men ikke på en aluminiumsdåse med indhold?  Svar  

Spm. 428

Vil ministeren i forlængelse af Skatteudvalgets ekspertmøde om dataetik og retssikkerhed afholdt den 17. marts 2022, jf. SAU alm. del – bilag 165 og 176, bekræfte, at Skatteministeriet fremadrettet vil sende udkast til lovforslag om f.eks. indhentelse og behandling af data i høring hos relevante organisationer og myndigheder, f.eks. Dataetisk Råd og Justitia? Ministeren bedes endvidere oplyse, om regeringen vil tage initiativ til, at der foretages en vurdering af dataetiske og datasikkerhedsmæssige aspekter af alle lovforslag på linje med f.eks. miljømæssige konsekvensvurderinger.  Svar  

Spm. 439

Kan ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser af at indføre en model, hvor biler pålægges en lavere registreringsafgift, hvis de kun bruges på bestemte dage om ugen, f.eks. ved at tildele nummerplader, som kun giver ret til at køre halvdelen af dagene om ugen? Der ønskes en beregning på, hvor registreringsafgiften for biler til lejlighedsbrug skal sættes, hvis der er tale om en provenuneutralt omlægning ud fra Skatteministeriets vurdering af de adfærdsmæssige konsekvenser, og hvad de provenumæssige konsekvenser ville være ved at halvere registreringsafgiften for biler, som kun kan bruges halvdelen af ugen.  Svar  

Spm. 461

Vil ministeren oplyse, om skattemyndighederne har skabt klarhed om beskaffenhed og praktisk anvendelse af stempelmærker på nikotinprodukter, jf. Lovforslag nr. L 89, så den forudsete 6 måneders tidsramme for virksomhedernes indkøb af maskiner, udvikling af formater, testkørsel og omstilling af produktionen overholdes?  Svar  

Spm. 462

Vil ministeren oplyse, hvordan udfordringen med levering af stempelmærker til nikotinprodukter løses af ministeriet, når ikrafttrædelsesdatoen for stempelmærker er den 1. juli 2022, men stempelmærkerne først – ifølge CCL Label A/S – kan leveres i juli 2022, selvom stempelmærkerne ifølge Lovforslag nr. L 89 skal kunne bestilles fra april 2022?  Svar  

Spm. 463

Hvilke overvejelser gør ministeren sig om det realistiske i, at producenter af nikotinprodukter kan tage de lovpligtige stempelmærker i anvendelse pr. den 1. juli 2022, henset til at beskaffenhed og praktisk anvendelse af stempelmærker ultimo marts forsat står hen i det uvisse, således at producenterne forhindres i tidsnok at foretage de nødvendige indkøb af maskiner, installere dem, udvikle formater, køre test og omstille produktionen for at leve op til loven?  Svar  

Spm. 482

Hvornår forventer ministeren at kunne svare på SAU alm. del – spørgsmål 306 af 3. februar 2022?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 748

Om afgift af leasingbiler.