MomsMail 2022, uge 12

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Salg af gamle ikke-funktionsdygtige bygninger er momsfrie
Bliver din virksomhed ramt af en momskorrektion ved køb af konsulentydelser?
Bidrag til nødlidende fra Ukraine: Bliv klogere på de skatte- og momsmæssige aspekter

Bindende svar
Moms - Momsfritagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - risikospredning
Affaldsafgift - Fritagelse for registreringspligt - Afgiftsfri deponering af affald

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Deloitte

Salg af gamle ikke-funktionsdygtige bygninger er momsfrie

Ifølge ny afgørelse fra Landsskatteretten kan forhold, hvor bygningernes anvendelsestid, beskrivelse, manglende værdiansættelse, samt forhold hvor sælger fraskriver sig ansvar for bygningernes fysiske tilstand, ikke føre til, at salget skal anses for at være momspligtigt.


PwC

Bliver din virksomhed ramt af en momskorrektion ved køb af konsulentydelser?

Er du opmærksom på den nyeste udvikling på området for momsfradrag ved indkøb af konsulentydelser, hvor konsulenten er lønmodtager frem for selvstændig? Læs...


PwC

Bidrag til nødlidende fra Ukraine: Bliv klogere på de skatte- og momsmæssige aspekter

Hvilke generelle skatte- og momsmæssige aspekter skal man være opmærksom på, når privatpersoner, selvstændig erhvervsdrivende og selskaber giver bidrag til...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - Momsfritagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - risikospredning

SKM2022.135.SR

Skatterådet bekræftede, at forvaltningsydelser leveret til en række ejendomsfonde var momsfritaget, idet fondene momsligt kunne kvalificeres som investeringsforeninger.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Affaldsafgift - Fritagelse for registreringspligt - Afgiftsfri deponering af affald

SKM2022.134.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne indrette et specialdeponi efter affaldsafgiftslovens § 11, stk. 5 til afgiftsfri deponering af forurenet jord oven på en enhed, der var del af et eksisterende affaldsregistreret anlæg, og hvor der blev deponeret blandet afgiftspligtigt affald. Adskillelse med et armeringsnet i forhold til andet afgiftspligtigt affald kunne ikke anses for tilstrækkeligt.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2022.142.LSR

Modregning i tilgodehavende vedrørende omkostningsgodtgørelse

Sagen angik, hvorvidt Skattestyrelsen kunne foretage modregning i et selskabs tilgodehavende vedrørende omkostningsgodtgørelse til dækning af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse. Landsskatteretten fandt, at der med den dagældende bestemmelse i skatteforvaltningslovens § 52, stk. 8, ikke var hjemmel til den foretagne modregning. Kreditorbeskyttelsen over for den godtgørelsesberettigede omfattede således ligeledes den sagkyndige, der havde fået overdraget kravet på omkostningsgodtgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/3041578
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret fra ikke afregnet salgsmoms og ikke dokumenterede momsfradrag. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen. med en lille ændring.
Afsagt: 28-01-2022

Journalnr: 19/0011020
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret baseret på bevægelser på klagers konto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-01-2022

Journalnr: 17/0028672
Fremmed arbejde
Klagen skyldes at SKAT har nægtet selskabet fradrag for købsmoms for udgifter til fremmed arbejde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-01-2022

Journalnr: 16/1365250
Moms af private udgifter mm
Klagen vedrører nedsættelse af både salgsmoms og købsmoms vedrørende solcelleanlæg samt nægtede momsfradrag herudover og nægtet refusion af energiafgift. Landsskatteretten hjemviser opgørelsen af momstilsvaret vedr. solcelleanlægget og stadfæster i øvrigt.
Afsagt: 20-01-2022

Journalnr: 18/0006831
Salg af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar idet SKAT har anset selskabets salg af flere ejendomme for momspligtige, jf. momslovens § 4, stk. 1, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a. Landsskatteretten finder, at selskabet ved salget af ejendommene foretog levering af igangværende (gamle) byggerier, som er fritaget for moms, jf. dagældende momslovs § 13, stk. 1, nr. 9.
Afsagt: 17-01-2022

Journalnr: 19/0002301
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 21-01-2022

Journalnr: 17/0988674
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-01-2022

Journalnr: 17/0990431
Skønsmæssig ændring af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ændring af både salgsmoms og købsmoms. Landsskatteretten nedsætter købsmomsen yderligere.
Afsagt: 19-01-2022

Journalnr: 15/2544688
Lønindeholdelse
Klagen vedrører iværksat lønindeholdelse med en indeholdelsesprocent på 6. Landsskatteretten stadfæster SKAT Inddrivelses afgørelse dog med den ændring, at det overlades til Gældsstyrelsen at træffe særskilt afgørelse vedrørende tilskrivning af inddrivelsesrenter.
Afsagt: 17-01-2022

Journalnr: 19/0011985
Retskraft af gæld
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om retskraftigheden af klagerens gæld vedrørende restskat og restarbejdsmarkedsbidrag samt tilhørende inddrivelsesrenter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 17-01-2022


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 28-03-2022 - 26-04-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques)
Dato: 31-03-2022
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - beskatning af energiprodukter, der anvendes af energiintensive virksomheder - direktiv 2003/96/EF - artikel 17, stk. 1, litra b), og artikel 17, stk. 4 - virksomheder, som er omfattet af Den Europæiske Unions emissionshandelssystem - punktafgiftsfritagelse

Tidligere dokument: C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques) - Dom
Tidligere dokument: C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques) - Indstilling

Dom C-228/20 I (Exonération de TVA des prestations hospitalières)
Dato: 07-04-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - fritagelse for hospitalsbehandling og pleje - privathospital - behørigt anerkendt institution - tilsvarende sociale betingelser

Tidligere dokument: C-228/20 I (Exonération de TVA des prestations hospitalières) - Dom
Tidligere dokument: C-228/20 I (Exonération de TVA des prestations hospitalières) - Indstilling

Dom C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini
Dato: 07-04-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 44 - leveringsstedet for tjenesteydelser - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 11, stk. 1 - levering af ydelser - afgiftsmæssigt tilknytningssted - begrebet »fast forretningssted« - selskab i en medlemsstat, der er associeret med et selskab beliggende i en anden medlemsstat - passende struktur med hensyn til de menneskelige og tekniske midler - evne til at modtage og anvende ydelserne til det faste forretningssteds egne behov - markedsføringsydelser, lovpligtige ydelser, reklameydelser og agenturydelser, der leveres af et associeret selskab til det modtagende selskab

Tidligere dokument: C-333/20 Berlin Chemie A. Menarini - Dom

Indstilling C-294/21 Navitours
Dato: 07-04-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - fradrag for indgående afgift - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 2, stk. 1, og artikel 9, stk. 2, litra b) - anvendelsesområde - momspligtige transaktioner - leveringsstedet for transportydelser - turistkrydstogter på Mosel-floden - flod med status som fælles område (condominium)

Tidligere dokument: C-294/21 Navitours - Dom
Tidligere dokument: C-294/21 Navitours - Indstilling

Dom C-489/20 Kauno teritorine muitine
Dato: 07-04-2022
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - EU-toldkodeksen - toldskyldens ophør - varer indført ulovligt i Unionens toldområde - beslaglæggelse og konfiskation - direktiv 2008/118/EF - punktafgifter - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift - afgiftspligtens indtræden - afgiftens forfald

Tidligere dokument: C-489/20 Kauno teritorine muitine - Dom
Tidligere dokument: C-489/20 Kauno teritorine muitine - Indstilling

Dom C-668/20 Y GmbH (Oléorésine de vanille)
Dato: 07-04-2022
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering af varer - pos. 1302, 3301 og 3302 - ekstraheret vanilleoleoresin - punktafgifter - direktiv 92/83/EØF - fritagelser - artikel 27, stk. 1, litra e) - begrebet »aromastoffer« - direktiv 92/12/EØF - Europa-Kommissionens punktafgiftsudvalg - beføjelser

Tidligere dokument: C-668/20 Y GmbH (Oléorésine de vanille) - Dom


Indstillinger
C-56/21 ARVI ir ko

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - merværdiafgift - direktiv 2006/112/EF - artikel 137 - muligheden for at vælge at betale afgift for afgiftsfrie transaktioner - betingelser for valgmuligheden - medlemsstaternes skøn - formens betydning - følgerne af en overtrædelse af formkrav

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 137 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem giver en medlemsstat mulighed for at gøre gyldigheden af en leverandørs valg af at betale afgift for en afgiftsfri transaktion som omhandlet i denne bestemmelse afhængig af den betingelse, at modtageren af ydelsen er en registreret afgiftspligtig person. Overholdelsen af denne »formelle« betingelse er ikke i strid med neutralitetsprincippet og er heller ikke uforholdsmæssig.

2) Retsvirkningen af den manglende overholdelse af denne »formalitet« i form af en regulering af fradraget af indgående afgift hos leverandøren er en følge af den i momsdirektivet fastsatte afgiftsfritagelse af salget. Dette ændres ikke af de kendsgerninger, at modtageren af ydelsen for det første blev registreret en måned senere, at den pågældende for det andet anvendte genstanden til afgiftspligtige transaktioner, og at der for det tredje ikke er tale om svig.


Domme
C-711/20 TanQuid Polska

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 92/12/EF - artikel 4 - omsætning af varer under suspension af punktafgifter - betingelser - artikel 6 og 20 - varers overgang til forbrug - forfalskning af det administrative ledsagedokument - overtrædelse eller uregelmæssighed, der har fundet sted i forbindelse med forsendelsen af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning - tilfælde, hvor varer uretmæssigt forlader en suspensionsordning - modtager, som ikke har kendskab til forsendelsen - svig begået af tredjemand - artikel 13, litra a), og artikel 15, stk. 3 - obligatorisk at stille sikkerhed i forbindelse med forsendelse - rækkevidde

Domstolens dom:

Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, som ændret ved Rådets direktiv 94/74/EF af 22. december 1994, skal fortolkes således, at en godkendt oplagshavers forsendelse af punktafgiftspligtige varer, der ledsages af et ledsagedokument og en obligatorisk sikkerhedsstillelse - uanset den omstændighed, at den modtager, der er angivet i ledsagedokumentet og sikkerhedsstillelsen, på grund af tredjemands svigagtige adfærd ikke har kendskab til, at disse varer er blevet sendt til den pågældende - udgør omsætning af varer, hvor punktafgifterne er suspenderet som omhandlet i dette direktivs artikel 4, litra c), så længe denne omstændighed eller en anden uregelmæssighed eller overtrædelse ikke er blevet konstateret af de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat.

Den omstændighed, at den obligatoriske sikkerhed, som den godkendte oplagshaver har stillet med henblik på denne forsendelse, indeholder en angivelse af den godkendte modtagers navn, men ikke af dennes egenskab af registreret erhvervsdrivende, har ingen indvirkning på, om en sådan omsætning er forskriftsmæssig.


C-697/20 Dyrektor Izby Skarbowej w L. (Perte du statut d’agriculteur forfaitaire)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 - afgiftspligtig person - artikel 295 og 296 - standardsatsordning for landbrugere - ægtefæller, der udøver landbrugsvirksomhed ved anvendelse af aktiver, der indgår i formuefællesskabet - ægtefællernes mulighed for at blive betragtet som særskilte momsafgiftspligtige personer - en af ægtefællernes valg om at give afkald på status som standardsatslandbruger og lade sin virksomhed være omfattet af den almindelige momsordning - den anden ægtefælles fortabelse af status som standardsatslandbruger

Domstolens dom:

Artikel 9, 295 og 296 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28 november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at:

- de er til hinder for en medlemsstats praksis, hvorefter ægtefæller, der inden for rammerne af den samme bedrift udøver landbrugsvirksomhed ved anvendelse af aktiver, der indgår i deres formuefællesskab, ikke kan anses for at være særskilte merværdiafgiftspligtige (moms) personer, når begge ægtefæller selvstændigt udøver økonomisk virksomhed

- de i det tilfælde, hvor ægtefællerne udøver denne landbrugsvirksomhed under standardsatsordningen for landbrugere, ikke er til hinder for, at den ene ægtefælles valg om at lade sin virksomhed være omfattet af den almindelige momsordning bevirker, at den anden ægtefælle mister sin status som standardsatslandbruger, når denne virkning, efter en undersøgelse af den konkrete situation, er nødvendig for at modvirke risikoen for misbrug og svig, som ikke kan fjernes ved, at ægtefællerne fremlægger passende dokumentation, eller når ægtefællernes udøvelse af denne virksomhed, selvstændigt og hver især inden for rammerne af den almindelige momsordning, ikke frembyder administrative vanskeligheder sammenlignet med situationen, hvor ægtefællerne har forskellig momsstatus samtidig.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/464 af 21. marts 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/54/eu for så vidt angår tilladelse til republikken slovenien til fortsat at anvende den særlige foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/468 af 23. marts 2022 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af calciumsilicium med oprindelse i folkerepublikken kina

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/469 af 23. marts 2022 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (eu) 2022/72 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i folkerepublikken kina og om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2021/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af optiske fiberkabler med oprindelse i folkerepublikken kina

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 109 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om Danske Spil A/S. (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S).
Vedtaget den 22. marts 2022

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Bilag

Bilag 13

2. udkast til betænkning

Bilag 14

Meddelelse om udskydelse af betænkningsafgivelse

Spørgsmål og svar

Spm. 85

L 106 - svar på spm. 85 om at bekræfte, at EU-domstolens domme i skattespørgsmål som hovedregel implementeres i dansk ret ved, at Skattestyrelsen udsender et såkaldt styresignal om en administrativ praksisændring, hvor der gives et passende varsel, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 106 - svar på spm. 85 (pdf-version)
SAU L 106 - svar på spm. 77 (pdf-version)
SAU L 106 - svar på spm. 78 (pdf-version)

Spm. 86

L 106 - svar på spm. 86 om, hvorfor det er nødvendigt at ændre momslovens fritagelse for kunstnerisk virksomhed for at få implementeret UCMR-ADA, når dommen ikke vedrører momsfritagelsen for kunstnerisk virksomhed, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål (pdf-version)
SAU L 106 - svar på spm. 86 (pdf-version)
SAU L 106 - svar på spm. 85 (pdf-version)

L 109 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om Danske Spil A/S. (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S).

Spørgsmål og svar

Spm. 8

Spm. om, at der ikke er tale om statsstøtte, såfremt Klasselotteriet fortsætter på uændrede vilkår, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministeren vurderer, at sammenlægningen af Danske Spil og Klasselotteriet giver Klasselotteriet en forbedret adgang til Danske Spils forhandlernet, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om ministeren vurderer, at Klasselotteriet kan siges at fortsætte på uændrede vilkår, som det er blevet oplyst til Kammeradvokaten, der i notatet om overdragelse af Det Danske Klasselotteri A/S, jf. svar på spørgsmål 7, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvordan ministeren vurderer en evt. klage rettet til EU-Kommission vil falde ud, baseret på påstand om ulovlig statsstøtte og konkurrenceforvridning ved sammenlægning af Danske Spil og Klasselotteriet, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvorfor Kammeradvokatens notat om overdragelse af Det Danske Klasselotteri A/S, jf. svar på spørgsmål 7, er et udkast og ikke det endelige dokument, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/3-22 fra Varelotteriet og Landbrugslotteriet om bemærkninger til sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 179

Henvendelse af 22/3-22 fra AutoCamperRådet om elektronisk sæsonnummerplader på autocampere

Bilag 180

Offentliggørelse af årsregnskabet for § 38, skatter og afgifter fra Skatteministeriet

Bilag 181

Beretning nr. 13 om initiativer fra Skatteudvalgets parlamentariske arbejdsgruppe om iværksætteri afgivet af Skatteudvalget den 16. marts 2022

Bilag 182

Henvendelse af 22/3-22 fra Danske Soloselvstændige om kommentar til skatteministerens svar af 17. marts 2022

Bilag 184

Årsrapporter for 2021 for Skatteministeriets styrelser under § 9 samt departementet

Spørgsmål og svar

Spm. 243

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser og behovet for en styrket kontrolindsats, hvis iværksættervirksomheders indleveringer af momsregnskab sker halvårligt?  Svar  

Spm. 352

Ministeren bedes oplyse, om en CO2-afgift udformet som ekspertgruppen for en Grøn Skattereform har anbefalet i model 1-3, hvilket omfatter olie- og gasproduktionen i Nordsøen, vil være påvirket af den særlige skatte- og kompensationsaftale, der er indgået med olie- og gasproducenterne?  Svar  

Spm. 400

Vil ministeren redegøre for den forventede effekt på de offentlige finanser og grænsehandlen ved en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og røgtobak svarende til en prisstigning for en pakke cigaretter på henholdsvis 5 kr., 10 kr., 15 kr., 20 kr., 25 kr. og 30 kr.?  Svar  

Spm. 418

Ministeren bedes i tabelform oplyse provenuet fra tinglysningsafgiften fordelt på aldersgrupper, førstegangskøberstatus samt kommunalt niveau. Tabellen bør ligeledes oplyse totaler for de tre kategorier.  Svar  

Spm. 419

Ministeren bedes oplyse, hvorledes en ændring i afskrivningssatsen på ejendomme fra 4 til 3 pct. forventes at påvirke investeringerne fremadrettet.  Svar  

Spm. 420

Vil ministeren redegøre for, hvor mange leasingselskaber der har tilsluttet sig ordningen med eSkatData, som blev en mulighed i forbindelse med vedtagelsen af lovforslag nr. L 32 A (skærpet indsats mod vanvidskørsel og styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v., folketingsåret 2020-21)? Ministeren bedes ligeledes redegøre for, om Scanleasing er eller har været tilsluttet eSkatData.  Svar  

Spm. 421

Vil ministeren kommentere de 10 initiativer, som anbefales i beretning nr. 13 af almen art om initiativer fra Skatteudvalgets parlamentariske arbejdsgruppe om iværksætteri afgivet den 16. marts 2022?  Svar  

Spm. 422

Vil ministeren opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 191 (folketingsåret 2020-21) om fordelingsvirkningen ved Grøn skattereform?  Svar  

Spm. 423

Vil ministeren opdatere svaret på SAU alm. del – spørgsmål 170 (folketingsåret 2020-21) om forskellige effekter af aftalen ”Grøn omstilling af vejtransporten”?  Svar  

Spm. 426

Vil ministeren i forlængelse af Skatteudvalgets ekspertmøde om dataetik og retssikkerhed afholdt den 17. marts 2022, jf. SAU alm. del – bilag 165 og 176, iværksætte den under ekspertmødet omtalte dataetiske konsekvensanalyse af hjemlen til at indhente og samkøre data med henblik på at udvikle både machine-learning og analytiske modeller til brug for Skatteforvaltningens kontrol, jf. lovforslag nr. L 73 som vedtaget. Analysen bedes tage udgangspunkt i Dataetisk Råds vurderingsskema og dataetisk konsekvensanalyse. Analysen beder derudover bl.a. belyse-om hjemlen er nødvendig og proportionel med formålet, herunder særlig i forhold til borgernes rettigheder,-om der kan udarbejdes en mere konkret afgrænsning for indhentelse af data, som det f.eks. blev gjort ved lovforslag nr. L 149 om Erhvervsstyrelsens behandling af data (folketingsåret 2017-18),-om andre myndigheder, som i dag har hjemmel til at kunne samkøre data, som Skatteforvaltningen har indhentet, vil kunne få adgang til data indhentet efter den nye hjemmel,-hvordan det vil blive sikret, at data er valide, og hvad der vil ske, hvis data ikke er valide, -hvordan oplysningspligten vil kunne opfyldes, -hvordan der kan sikres forklarlighed i forhold til algoritmens funktion,-hvordan systemet vil blive testet, således at det bl.a. sikres, at der ikke er fejl i den anvendte algoritme,-hvordan de indhentede data vil skulle indgå i en kontrolsag og-hvordan det sikres, at de medarbejdere, der skal anvende værktøjet som grundlag for kontrol, har den rette uddannelse.Analysen bedes forelagt Dataetisk Råd til udtalelse inden den oversendes til Skatteudvalget med henblik på en efterfølgende teknisk gennemgang.  Svar  

Spm. 427

Vil ministeren i forlængelse af Skatteudvalgets ekspertmøde om dataetik og retssikkerhed afholdt den 17. marts 2022, jf. SAU alm. del – bilag 165 og 176, redegøre for, hvilke oplysninger borgere, som udvælges til kontrol på baggrund af samkøring af data, får oplyst, herunder om de oplyses om, at de er udvalgt til kontrol pba. en algoritme?  Svar  

Spm. 428

Vil ministeren i forlængelse af Skatteudvalgets ekspertmøde om dataetik og retssikkerhed afholdt den 17. marts 2022, jf. SAU alm. del – bilag 165 og 176, bekræfte, at Skatteministeriet fremadrettet vil sende udkast til lovforslag om f.eks. indhentelse og behandling af data i høring hos relevante organisationer og myndigheder, f.eks. Dataetisk Råd og Justitia? Ministeren bedes endvidere oplyse, om regeringen vil tage initiativ til, at der foretages en vurdering af dataetiske og datasikkerhedsmæssige aspekter af alle lovforslag på linje med f.eks. miljømæssige konsekvensvurderinger.  Svar  

Spm. 429

Vil ministeren i forlængelse af Skatteudvalgets ekspertmøde om dataetik og retssikkerhed afholdt den 17. marts 2022, jf. SAU alm. del – bilag 165 og 176, oplyse, hvornår det forventes, at Skatteforvaltningen vil begynde at anvende hjemlen til at indhente og samkøre data med henblik på at udvikle både machine-learning og analytiske modeller til brug for Skatteforvaltningens kontrol, jf. lovforslag nr. L 73? Endvidere bedes oplyst, om ministeren efter f.eks. 1 års brug af hjemlen vil tage initiativ til en evaluering.  Svar  

Spm. 430

Vil ministeren redegøre for forskellene i den hjemmel, der blev givet til samkøring og brug af data i lovforslag nr. L 149 om Erhvervsstyrelsens behandling af data (folketingsåret 2017-18) sammenlignet med lovforslag nr. L 73?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 618

Om vi har de rette inddrivelsesregler for gæld i private virksomheder til det offentlige.

Samrådsspørgsmål

Spm. P

Samrådsspm. om at redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 5. april 2022, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren, kopi til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse