MomsMail 2022, uge 01

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Depechen-artikel: Momsfradrag: Medarbejdernes telefoner og private internet
Depechen-artikel: Tilbagebetaling af momslån – nu er det alvor
Årets ultimative Bilmagasin - Biler, skat og moms 2022
Energiafgifter - Fradrag for energi- og vandafgifter 2022
Afgiftsvejledning for 2022 er ude og klar til brug
Godtgørelse af energiafgifter 2022

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - Fordeling af vederlag mellem momspligtige og momsfri varer og/eller ydelser - praksisændring - genoptagelse

Domme
Registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7 - genberegning af afgiftsdifferencer for brugte leasingkøretøjer i henhold til overgangsreglen i § 2, stk. 5, i ændringslov nr. 1892/2015
Landsskatterettens annullation af en ugyldig "afgørelse" var berettiget - fældning, flisning, bortkørsel mv. af træ var momspligtige ydelser - SKATs afgørelse var gyldig
Registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7 - genberegning af afgiftsdifferencer for brugte leasingkøretøjer i henhold til overgangsreglen i § 2, stk. 5, i ændringslov nr. 1892/2015

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del

 

Artikler og interessante links

BDO

Depechen-artikel: Momsfradrag: Medarbejdernes telefoner og private internet

Mange arbejdsgivere betaler for medarbejderes private internet – for at de kan arbejde hjemmefra – og for mobiltelefoner, som også bruges privat. Det rejser spørgsmål om, hvor stor en andel af momsen der kan fradrages

BDO

Depechen-artikel: Tilbagebetaling af momslån – nu er det alvor

En lille gruppe på under 50.000 virksomheder skal i løbet af årets tre første måneder skaffe likviditet til betaling af moms for to hele år. Det bliver givetvis en svær opgave for en del af dem

Dansk Revision

Årets ultimative Bilmagasin - Biler, skat og moms 2022

Få det komplette overblik over beskatning, fradrag, afgifter mm. i vores lækre bilmagasin med 45 rigt illustrerede sider om indretning, udlejning, privatbil, firmabil, virksomhedsordning, ejerafgift, leasing, papegøjeplader, dagsbeviser og meget andet. Nyd Danmarks ultimative bilmagasin; Biler, skat og moms 2022 - læn dig godt tilbage og læs om alle dine mulighederne for fradrag, tilskud, finansiering mv.

Dansk Revision

Energiafgifter - Fradrag for energi- og vandafgifter 2022

Klima og energi - afgifter og fradrag. Satser og procenter for godtgørelse af energiafgifter fra 1. januar 2022 er offentliggjort. Du betaler energiafgift og vandafgift til din leverandør, når du køber energiprodukter som eksempelvis el, naturgas, olie eller vand. Som momsregistreret virksomhed, kan du få fradrag for nogle af disse afgifter.

PwC

Afgiftsvejledning for 2022 er ude og klar til brug

Få et samlet overblik over afregning og godtgørelse af energiafgifter for 2022.

Revisionsinstituttet

Godtgørelse af energiafgifter 2022

Fra den 1. januar 2022 gælder nedenstående afgiftssatser og godtgørelsessatser.

 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - Fordeling af vederlag mellem momspligtige og momsfri varer og/eller ydelser - praksisændring - genoptagelse

21-0270274

Skattestyrelsen har på given foranledning revurderet praksis for fordeling af et samlet vederlag på momspligtige og momsfrie varer og ydelser. Styrelsen har i den forbindelse revurderet gennemførelsen i dansk ret af EU-domstolens dom i sag C-291/03, MyTravel plc.

 

Dom: Registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7 - genberegning af afgiftsdifferencer for brugte leasingkøretøjer i henhold til overgangsreglen i § 2, stk. 5, i ændringslov nr. 1892/2015

SKM2022.15.ØLR

Sagen, der var indbragt for domstolene af Skatteministeriet, angik, om den beregningsmetode, som SKAT (nu Motorstyrelsen) havde anvendt ved genberegning af et dansk leasingselskabs afgiftsdifferencekrav vedrørende en række brugte leasingkøretøjer, var i overensstemmelse med overgangsbestemmelsen i lov nr. 1892 af 29. december 2015, § 2, stk. 5, jf. den dagældende registreringsafgiftslovs § 3 b, stk. 7, og hvis dette var tilfældet, om beregningsmetoden var i strid med TEUF artikel 56. Landsretten fandt, at den af SKAT anvendte beregningsmetode var i overensstemmelse med loven, og at metoden ikke var i strid med den påberåbte direktivbestemmelse.

Landsretten fandt på baggrund af en gennemgang af ordlyden af og forarbejderne til ændringslovens § 2, stk. 5, at den af SKAT anvendte metode ved genberegningen af afgiftsdifferencerne for de omhandlede brugte leasingbiler var i overensstemmelse med loven, samt med ordningen om forholdsmæssig afgift i registreringsafgiftslovens § 3 b.

Landsretten fandt, at der foreligger en tilpasning af reglerne til EU-retten. Landsretten henviste videre til, at det var ubestridt, at de omhandlede leasingaftaler ikke indeholdt et grænseoverskridende element, og at da ordlyden i overgangsbestemmelsen i 2015-ændringslovens § 2, stk. 5, var klar, kunne bestemmelsen, uanset om den måtte være i strid med TEUF artikel 56, i denne situation ikke fortolkes imod sin ordlyd, jf. UfR 2006.1058 H.

Landsretten tilføjede, at selv hvis TEUF artikel 56 måtte finde anvendelse, var beregningsmetoden imidlertid ikke i strid med denne bestemmelse, da der ikke forelå en forskelsbehandling mellem de udenlandske og danske leasingselskaber, som alle blev stillet ens ved beregningen og genberegningen af afgiftsdifferencen, og da beregningsmetoden desuden sikrede, at den forholdsmæssige registreringsafgift var proportional med den periode, hvor leasingkøretøjerne havde været anvendt her i landet

 

Dom: Landsskatterettens annullation af en ugyldig "afgørelse" var berettiget - fældning, flisning, bortkørsel mv. af træ var momspligtige ydelser - SKATs afgørelse var gyldig

SKM2022.6.BR

Sagen, der var anlagt af en enkeltmandsvirksomhed og dens indehaver, angik, om SKATs afgørelse om forhøjelse af virksomhedens momstilsvar var gyldig, selv om afgørelsen ikke henviste til virksomheden eller dens CVR-nr. Endvidere angik sagen, om Landsskatterettens annullation af den første "afgørelse" i klagesagen, hvis indhold var i uoverensstemmelse med Landsskatterettens retsmedlemmers votum, var gyldig. Endelig angik sagen, om virksomheden skulle afregne moms af fældning, flisning, bortkørsel mv. i forbindelse med køb af træ på rod, eller om virksomheden kunne fratrække værdien af den flis, som blev aftaget fra kunderne, forinden beregning af moms.

Retten fandt, at SKATs afgørelse var gyldig. Retten fandt videre, at Landsskatteretten var berettiget til at beslutte, at den meddelte "afgørelse" var ugyldig og skulle annulleres. Landsskatterettens afgørelse om annullation af den oprindelige "afgørelse" var ikke ugyldig som følge af partshøringsfejl. Rettens flertal tiltrådte, at virksomheden skulle beregne moms af værdien af virksomhedens leverancer før fradrag af værdien af den frembragte træflis.

 

Dom: Registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 7 - genberegning af afgiftsdifferencer for brugte leasingkøretøjer i henhold til overgangsreglen i § 2, stk. 5, i ændringslov nr. 1892/2015

SKM2022.2.ØLR

Sagen, der var indbragt for domstolene af Skatteministeriet, angik, om den beregningsmetode, som SKAT (nu Motorstyrelsen) havde anvendt ved genberegning af et dansk leasingselskabs afgiftsdifferencekrav vedrørende en række brugte leasingkøretøjer, var i overensstemmelse med overgangsbestemmelsen i lov nr. 1892 af 29. december 2015, § 2, stk. 5, jf. den dagældende registreringsafgiftslovs § 3 b, stk. 7, og hvis dette var tilfældet, om beregningsmetoden var i strid med TEUF artikel 56. Landsretten fandt, at den af SKAT anvendte beregningsmetode var i overensstemmelse med loven, og at metoden ikke var i strid med den påberåbte direktivbestemmelse.

Landsretten fandt på baggrund af en gennemgang af ordlyden af og forarbejderne til ændringslovens § 2, stk. 5, at den af SKAT anvendte metode ved genberegningen af afgiftsdifferencerne for de omhandlede brugte leasingbiler var i overensstemmelse med loven, samt med ordningen om forholdsmæssig afgift i registreringsafgiftslovens § 3 b.

Landsretten fandt, at der foreligger en tilpasning af reglerne til EU-retten. Landsretten henviste videre til, at det var ubestridt, at de omhandlede leasingaftaler ikke indeholdt et grænseoverskridende element, og at da ordlyden i overgangsbestemmelsen i 2015-ændringslovens § 2, stk. 5, var klar, kunne bestemmelsen, uanset om den måtte være i strid med TEUF artikel 56, i denne situation ikke fortolkes imod sin ordlyd, jf. UfR 2006.1058 H.

Landsretten tilføjede, at selv hvis TEUF artikel 56 måtte finde anvendelse, var beregningsmetoden imidlertid ikke i strid med denne bestemmelse, da der ikke forelå en forskelsbehandling mellem de udenlandske og danske leasingselskaber, som alle blev stillet ens ved beregningen og genberegningen af afgiftsdifferencen, og da beregningsmetoden desuden sikrede, at den forholdsmæssige registreringsafgift var proportional med den periode, hvor leasingkøretøjerne havde været anvendt her i landet

 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 20/0009774
Brugtmoms mm
Klagen vedrører opgørelse af momstilsvaret hos brugtbilsforhandler herunder spørgsmål om betingelser for at anvende brugtmomsordningen. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 06-12-2021

 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 10-01-2022 - 08-02-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 13-01-2022 indstilling i C-141/20 Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - moms - momsgrupper - udpegelse af et medlem af en momsgruppe som den afgiftspligtige person - selvstændig udøvelse af økonomisk virksomhed - Larentia + Minerva-dommen (sag C-108/14 og sag C-109/14)

Tidligere dokument: C-141/20 Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie - Dom
Tidligere dokument: C-141/20 Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie - Indstilling

Den 13-01-2022 dom i C-156/20 Zipvit
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 - ret til fradrag - levering af posttjenester fejlagtigt fritaget - moms, som anses for indeholdt i markedsprisen for leveringen med henblik på udøvelse af fradragsretten - ikke omfattet - begrebet den moms, »som skal betales eller er betalt«

Tidligere dokument: C-156/20 Zipvit - Dom
Tidligere dokument: C-156/20 Zipvit - Indstilling

Den 13-01-2022 indstilling i C-253/20 Frie varebevægelser Impexeco PI Pharma
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF

Den 13-01-2022 dom i C-326/20 MONO
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgift - direktiv 2008/118/EF - fritagelse for harmoniseret punktafgift - varer, der er bestemt til anvendelse i diplomatiske eller konsulære forbindelser - de af værtsmedlemsstaten fastsatte betingelser for anvendelse af fritagelsen - betaling med andre midler end kontanter

Tidligere dokument: C-326/20 MONO - Dom
Tidligere dokument: C-326/20 MONO - Indstilling

Den 13-01-2022 dom i C-513/20 Termas Sulfurosas de Alcafache
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra b) - fritagelse i forbindelse med visse former for virksomhed af almen interesse - fritagelse for hospitalsbehandling og pleje - transaktioner i nær tilknytning hertil - kurbade - beløb opkrævet for udfærdigelse af en individuel brugerkonto, der omfatter en lægejournal

Tidligere dokument: C-513/20 Termas Sulfurosas de Alcafache - Dom

Den 13-01-2022 indstilling i C-415/20 Gräfendorfer Geflügel - und Tiefkühlkost F. Reyher Flexi Montagetechnik
Toldunion

Anmodning om præjudiciel afgørelse - tilbagebetaling af beløb, som en medlemsstat har opkrævet i strid med EU-retten - betaling af renter - toldunion - artikel 241 i forordning nr. 2913/92/EØF (EF-toldkodeks) - artikel 116, stk. 6, i forordning (EU) nr. 952/2013 (EU-toldkodeks) - begrænsning af betaling af renter i tilfælde af tilbagebetaling af told - effektivitetsprincippet - nationale foranstaltninger, der foreskriver betaling af renter fra det tidspunkt, hvor der anlægges sag ved domstolene

Tidligere dokument: C-415/20 Gräfendorfer Geflügel und Tiefkühlfeinkost F. Reyher Flexi Montagetechnik - Dom
Tidligere dokument: C-415/20 Gräfendorfer Geflügel - und Tiefkühlkost F. Reyher Flexi Montagetechnik - Indstilling

Den 20-01-2022 dom i C-90/20 Apcoa Parking Danmark
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - virksomhed, der udøves af et privatretligt selskab - drift af parkeringsanlæg på privat område - kontrolgebyrer, der opkræves af dette selskab ved bilisters overtrædelse af de almindelige vilkår for brug af disse parkeringsanlæg - kvalificering - transaktioners økonomiske og forretningsmæssige virkelighed

Tidligere dokument: C-90/20 Apcoa Parking Danmark - Dom
Tidligere dokument: C-90/20 Apcoa Parking Danmark - Indstilling

Den 20-01-2022 indstilling i C-599/20 Baltic Master
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 29, stk. 1, litra d) - fastlæggelse af toldværdi - begrebet »indbyrdes afhængige personer« - de facto-kontrol - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 143, stk. 1, litra b), e), og f) - artikel 181a - Taric-kode

Tidligere dokument: C-599/20 Baltic Master - Dom
Tidligere dokument: C-599/20 Baltic Master - Indstilling

Den 27-01-2022 indstilling i C-269/20 Finanzamt T (Prestations internes d’un groupement TVA)
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - momsgrupper - udpegning af et medlem af en momsgruppe som den afgiftspligtige person - interne leveringer inden for momsgruppen - leveringer præsteret af et medlem af en momsgruppe, som er en national offentligretlig stiftelse - leveringer af vederlagsfrie tjenesteydelser - udøvelse af en myndighedsopgave ved siden af økonomisk virksomhed

Tidligere dokument: C-269/20 Finanzamt T (Prestations internes d’un groupement TVA) - Dom
Tidligere dokument: C-269/20 Finanzamt T (Prestations internes d’un groupement TVA) - Indstilling

Den 27-01-2022 indstilling i C-607/20 GE Aircraft Engine Services
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - overdragelse af værdikuponer som afgiftspligtige transaktioner - momsdirektivets artikel 26, stk. 1, litra b) - begrebet »privat brug eller til brug for hans personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål« - vederlagsfri udlevering af værdikuponer til personale som del af et belønningsprogram for medarbejdere

Tidligere dokument: C-607/20 GE Aircraft Engine Services - Dom
Tidligere dokument: C-607/20 GE Aircraft Engine Services - Indstilling

Den 03-02-2022 dom i C-515/20 Finanzamt A
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 122 - nedsat sats på levering af træ til brændsel - sondring på grundlag af varernes objektive karakteristika og egenskaber - former for træ bestemt til forbrænding, der tjener samme behov hos forbrugeren og konkurrerer indbyrdes - princippet om afgiftsneutralitet

Tidligere dokument: C-515/20 Finanzamt A - Dom

 

Domme
C-92/20 Rottendorf Pharma

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeks - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 239, stk. 1, andet led - godtgørelse af lovligt opkrævede toldafgifter - særlig situation - meddelelse af en tilladelse til overgang til fri omsætning - tilladelsens ugyldighed og meddelelse af en bevilling til aktiv forædling med tilbagevirkende kraft - genudførsel af varerne fra Den Europæiske Unions område - undladelse af at frembyde varerne for toldvæsenet

Domstolens dom:

Artikel 239, stk. 1, andet led, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks skal fortolkes således, at en erhvervsdrivende for det første kun kan kræve tilbagebetaling af de toldafgifter, som den pågældende har erlagt, såfremt vedkommende befinder sig i en særlig situation, og såfremt denne ikke har gjort sig skyldig i åbenbar forsømmelighed eller urigtigheder, og at den omstændighed, at de omhandlede varer er blevet genudført til et tredjeland uden at blive optaget i Den Europæiske Unions økonomiske kredsløb, for det andet ikke er tilstrækkelig til at godtgøre, at denne erhvervsdrivende befandt sig i en sådan særlig situation. Den samme konklusion finder anvendelse, når den adfærd, der gav anledning til, at de omhandlede toldafgifter blev pålagt, skyldtes en fejl vedrørende oplysningerne i den pågældende erhvervsdrivendes databehandlingssystem, for så vidt som denne fejl kunne have været undgået, såfremt denne erhvervsdrivende havde taget hensyn til betingelserne i den tilladelse, som denne var blevet meddelt.


Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

Minutes - Sub-group Platform Economy 4th and 5th meetings - 09 and 30-03-2021.pdf

Minutes - Sub-group Platform Economy 4th and 5th meetings - 09 and 30-03-2021.pdf

 

Nyt fra VAT committee

2 - WP 1030 - PL consultation Reduced rate electricity and district heating - EN.pdf

WP 1030 - PL consultation Reduced rate electricity and district heating - EN.pdf

WP 1030 - PL consultation Reduced rate electricity and district heating - EN.pdf

WP 892 - Case C-264-14 Hedqvist - Bitcoin.pdf

WP 924 REV3 - Centralised clearance for customs upon importation - update.pdf

 

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

VEG 002 - Rules of procedure.pdf

VEG 002 - Rules of procedure.pdf

VEG 035 - Purpose and remit of the VAT Expert Group.pdf

Minutes - Sub-group Platform Economy 4th and 5th meetings - 09 and 30-03-2021.pdf

Minutes - Sub-group Platform Economy 4th and 5th meetings - 09 and 30-03-2021.pdf

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

berigtigelse til rådets afgørelse (eu) 2021/515 af 22. marts 2021 om undertegnelse på unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og forbundsstaten australien i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union ( eut l 104 af 25.3.2021 )

 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, LBK nr 2707 af 20/12/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), LBK nr 2711 af 20/12/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, LBK nr 6 af 07/01/2022. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v., LBK nr 2729 af 21/12/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 99

Rapport om principper for kompensation ved evt. fremtidige epidemier

Bilag 102

Publikation fra Toldstyrelsen: Toldstyrelsens håndtering af Brexit

Bilag 105

Henvendelse af 6/1-22 fra Dansk Industri (DI) om betingelser i loven for strakstilbagebetaling af coronalån

Bilag 106

Henvendelse af 6/1-22 fra John Nielsen, Fredericia om afregning punktafgifter

Spørgsmål og svar

Spm. 148

Vil ministeren redegøre for statens indtægter på CO2-kvoter årligt fra 2000 til i dag?  Svar  

Spm. 150

Vil ministeren redegøre for, hvilke virksomheder der er omfattet af CO2-kvotesystemet?  Svar  

Spm. 197

Vil ministeren oplyse provenukonsekvenserne i 2022, 2023, 2024, 2025 og varigt af forøgelsen af tinglysningsafgifterne i forbindelse med vedtagelsen af lovforslag nr. L 97 (2019-2020)?  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. G

Samrådsspm. om ministerens redegørelse for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 18. januar 2022, som er relevante for Skatteudvalget, til finansministeren