MomsMail 2021, uge 48

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Overskudsvarmeafgift for brændsler - få overblik over de nye ændringer
Moms på dagrenovation – så kom der udkast til styresignal
Rette omkostningsbærer og momsfradrag
Dropshipping - tidens hotte tendens, men husk told, skat, moms, EU og revisor
Lovprogram 2021/22 – har du overblik over de forventede lovforslag?
Husk spilafgift af gevinsterne i jeres julekonkurrencer
2022 - nye afgiftssatser med relevans for forsyningsvirksomheder
Motorstyrelsen: Vi vil i en række tilfælde opkræve fuld registreringsafgift
Skærpet indsats mod skatte- og afgiftskriminalitet

Bindende svar
Fradrag - videreoverdragelse af rentegodtgørelse vedrørende moms til køber af en fast ejendom

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Energi & Forsyning artikel: Overskudsvarmeafgift for brændsler - få overblik over de nye ændringer

Markante og omfattende ændringer i beskatning af overskudsvarme for brændsler betyder, at alle aftaler på overskudsvarmeleverancer bør genovervejes.


BDO

Energi & Forsyning artikel: Moms på dagrenovation – så kom der udkast til styresignal

Tilbage i oktober 2020 fastslog Landsskatteretten, at når kommuner opkrævede betaling for renovation overfor private, så var dette ikke momspligtigt. Landsskatterettens kendelse gør op med en mangeårig praksis, hvor kommuner m.fl. har opkrævet moms.


Dansk Revision

Dropshipping - tidens hotte tendens, men husk told, skat, moms, EU og revisor

Dropshipping er hot lige nu. Det er umiddelbart nemt, billigt og enkelt at starte egen virksomhed. Shopify og Amazon stiller allerede færdige platforme til rådighed. Men er det så enkelt og er det uden risici? Og hvad med skatteregler, importregler og ikke mindst momsreglerne. Har du styr på “OneStopShop” og “ImportOneStopShop” -ordningerne?


EY

Lovprogram 2021/22 – har du overblik over de forventede lovforslag?

Regeringen har udgivet lovprogrammet for det kommende folketingsår. Få overblik over de skattemæssige lovændringer.


PwC

Husk spilafgift af gevinsterne i jeres julekonkurrencer

Juletiden nærmer sig, og traditionen tro afholdes der både jule- og adventskonkurrencer. Men er din virksomhed opmærksom på, at de skal registreres for og...


PwC

2022 - nye afgiftssatser med relevans for forsyningsvirksomheder

Vi har samlet et overblik over relevante afgiftssatser for afregning og godtgørelse for forsyningsvirksomheder.


TVC Advokatfirma

Motorstyrelsen: Vi vil i en række tilfælde opkræve fuld registreringsafgift

I en pressemeddelelse fra i dag oplyser Motorstyrelsen, at denne efter en kontrolaktion vil rejse sager om opkrævning af yderligere registreringsafgift og gennemføre beskatning af værdi af fri bil.


TVC Advokatfirma

Skærpet indsats mod skatte- og afgiftskriminalitet

I et stadigt større antal sager på skatteområdet bliver der sigtet eller rejst tiltale for strafbare overtrædelser af skattelovgivningen. Antallet af sådanne straffesager forventes at stige yderligere.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Fradrag - videreoverdragelse af rentegodtgørelse vedrørende moms til køber af en fast ejendom

SKM2021.640.SR

Spørger solgte en ejendom til xx mio. kr. Køber mente at der ikke skulle betales moms, og for at Spørger ikke skulle have udgifter i den forbindelse, betalte køber købsprisen og den eventuelle moms til Spørger. Spørger klagede over, at der skulle betales moms og fik ved Landsskatteretten medhold i, at der ikke skulle betales moms. Spørger tilbagebetalte momsen og noget af rentegodtgørelsen til køber. Sagen vedrørte den rentegodtgørelse, som Spørger fik fra Skattestyrelsen, og som Spørger og køber blev enige om skulle videregives til køber. Det var en rente efter rentelovens § 5, som var skattepligtig for Spørger. Spørgsmålet var om Spørger havde fradrag for rentegodtgørelsen, når den blev viderebetalt til køber. Rentegodtgørelsen kunne ikke anses for en renteudgift for Spørger, da den ikke opfyldte rentedefinitionen. Rentegodtgørelsen kunne heller ikke anses for et tab omfattet af kursgevinstloven.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-12-2021 - 04-01-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-154/20 Kemwater ProChemie
Dato: 09-12-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 - ret til fradrag for indgående afgift - materielle betingelser for fradragsretten - leverandørens egenskab af afgiftspligtig person - bevisbyrde - nægtelse af at indrømme ret til fradrag, når den faktiske leverandør ikke er blevet identificeret - betingelser

Tidligere dokument: C-154/20 Kemwater ProChemie - Dom

Indstilling C-253/20 Frie varebevægelser Impexeco PI Pharma
Dato: 13-01-2022
Fiskale bestemmelser
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF


Indstillinger
C-139/20 Energipolitik Kommissionen mod Pologne (Taxation des produits énergétiques)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 17 - energiprodukter, der anvendes af energiintensive anlæg omfattet af Unionens emissionshandelssystem - punktafgiftsfritagelse

Generaladvokatens indstilling:

Republikken Polen frifindes.

Europa-Kommissionen betaler sagsomkostningerne.


C-489/20 Kauno teritorine muitine

Sagen omhandler:

Om ophør af toldskyld, når smuglervarer i en situation som den i hovedsagen omhandlede er blevet beslaglagt og derefter konfiskeret. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litauen) den 2. oktober 2020 - UB mod Kauno teritorinė muitinė

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 124, stk. 1, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen skal fortolkes således, at toldskylden ophører i en situation, hvor ikke-forskriftsmæssigt indførte varer beslaglægges og senere konfiskeres, efter at de allerede er blevet indført i Unionens toldområde på en ikke-forskriftmæssig måde.

2) Artikel 2, litra b), og artikel 7, stk. 1, i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter og om ophævelse af direktiv 92/12/EØF samt artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 70 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at forpligtelsen til at betale punktafgifter og moms ikke ophører, når smuglervarer, som i den foreliggende sag, beslaglægges og senere konfiskeres, efter at de allerede er blevet indført på en ikke-forskriftsmæssig måde i Unionens toldområde, selv om toldskylden er ophørt af den årsag, der fremgår af EU-toldkodeksens artikel 124, stk. 1, litra e).


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/2083 af 26. november 2021 om suspension af handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse produkter med oprindelse i amerikas forenede stater som indført ved gennemførelsesforordning (eu) 2018/886 og (eu) 2020/502

kommissionens delegerede forordning (eu) 2021/2127 af 29. september 2021 om ændring af bilag iv til europa-parlamentets og rådets forordning (eu) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets forordning (eu) 2021/2048 af 23. november 2021 om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til de kanariske øer

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/2058 af 23. november 2021 om bemyndigelse af italien til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, bortset fra fritidsfartøjer

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse 2009/1008/eu om bemyndigelse af republikken letland til at forlænge anvendelsen af en foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give frankrig tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 218 og 232 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love\n (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.), LOV nr 2193 af 30/11/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), BEK nr 2246 af 30/11/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift samt udkast til bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Oprettelsesdato: 01-12-2021
Høringsfrist: 14-12-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 96 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af materiale og tiltag til bekæmpelse af sort økonomi og stråmandskonstruktioner m.v. som led i udmøntning af aftale om anden etape af en styrket skattekontrol).
Fremsat den 1. december 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 72 Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).

Bilag

Bilag 4

2. udkast til betænkning.

L 73 Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatDataordning m.v.).

Bilag

Bilag 5

Henvendelse af 30/11-21 fra FSR - danske revisorer om bemærkninger til lovforslagets § 3, nr. 1

Bilag 6

Fastsat til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om at bekræfte, at den nye hjemmel i skattekontrollovens § 67 a og de data, der generes som følge af hjemmelen, ikke vil blive brugt af Skatteministeriet og ministeren som fagligt grundlag til at udvikle forslag til nye skatter, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om at bekræfte, at den nye hjemmel i skattekontrollovens § 67 a og de data, der generes som følge af hjemmelen, ikke vil blive brugt af Skatteministeriet og ministeren til statistiske og økonometriske beregninger af skattegab, mørketal m.v., til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvilke offentlige myndigheder og offentligt tilgængelige kilder det er hensigten, at der skal kunne indsamles og behandles data samt foretages samkøring af oplysninger fra, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at sikre, at borgere og juridiske personer ved henvendelse til skatteforvaltningen kan få at vide, hvilke data om de pågældende der er indsamlet fra andre myndigheder, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om, hvordan Skatteministeriet har tænkt sig at beskytte sammenkørte data, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om at uddybe med eksempler, hvordan kontrollen kan blive anderledes fra i dag med den nye hjemmel, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om, hvilke nye store it-systemer der er i færd med at blive udviklet i Skatteforvaltningen, som er medvirkende til, at der er behov for machine learning-modeller, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvilke andre områder – udover vejledning og kontrol – hvor en øget dataindsamling jf. lovforslaget vil kunne bidrage til Skatteforvaltningens opgaveløsning, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om, hvordan og i hvilket omfang finansielle rådgivere med lovændringen kan dele og videregive oplysninger med kolleger og andre i virksomheden, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om det er risikofrit at lade finansielle rådgivere dele oplysninger i finanskoncerner, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om kommentar til henvendelse af 30/11-21 fra FSR - danske revisorer om bemærkninger til lovforslagets § 3, nr. 1, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om det ville gavne retssikkerheden præcist og direkte i lovteksten at definere det formål, der hjemler adgangen til at kunne behandle og samkøre data internt og på tværs af myndigheder, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om ordene ”administrationen af Skatteforvaltningens samlede opgaveportefølje” er det, ministeren forstår ved ordet ”myndighedsudøvelse” i hjemlen i skattekontrollovens § 67 a, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvorfor man ikke anvender den samme opbygning i udformningen af skattekontrollovens § 67 a som i § 68, til skatteministeren

L 74 Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten, bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).

Bilag

Bilag 6

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at redegøre for, hvordan mindreprovenuet vil blive finansieret, til skatteministeren

L 75 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige andre love. (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven).

Bilag

Bilag 5

Høringsskema vedrørende særskilt høring efter fremsættelsen, fra skatteministerenHøringsskema vedr. særskilt høring af justering af nettoopgørelsesprincippet (L 75) (pdf-version)
Høringssvar vedr. særskilt høring af justering af nettoopgørelsesprincippet (L 75) (pdf-version)

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

1. udkast til betænkning

Bilag 8

Betænkning afgivet den 2. december 2021

L 89 Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Bilag

Bilag 5

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 723 (2020-21) om, hvordan introduktionen af en afgift på nikotinposer påvirker antallet af rygere, og hvad det forventede provenu og BNP-virkningen bliver, fra skatteministeren

Bilag 6

Henvendelse modtaget den 30. november 2021 fra Nikotinbranchen og Philip Morris ApS om stempelmærkeordning på nikotinprodukter

Bilag 7

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om det muligt at udskyde ikrafttrædelsen da der ikke er tilstrækkelig tid til at implementere ordningen, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre uddybende for skønnet over de administrative konsekvenser for erhvervslivet, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om ministeren eller Skatteministeriet har evidens for, at den foreslåede afgift på nikotinprodukter vil få færre unge til at begynde med at ryge, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministerens kommentar til, at snus er den mest anvendte metode til rygestop i Norge, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om ministerens kommentar til, at markedsandelen for snus er steget fra syv pct. til 46 pct. i løbet af de seneste 20 år i Norge, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om ministerens kommentar til, at andelen af rygere er reduceret kraftigt parallelt med en øgning i brug af snus blandt norske unge under 25 år, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om ministeren anerkender professor Karl Erik Lunds påstand om, at ”Fra et sundhedsperspektiv har udviklingen på nikotinmarkedet været gunstig”, til skatteministeren

Spm. 12

Spm. om ministerens kommentar til, at bl.a. Royal College of Physicians, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, UK Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment og en række andre forskningsinstitutioner, mener at der er medicinsk konsensus om, at røgfri nikotinprodukter opfattes som ”skadesreducerende alternativer” til traditionelle tobaksprodukter, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at redegøre for proportionerne i afgiftsniveauet for røgfri nikotinprodukter som foreslået henset til produkternes negative eksternaliteter, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om, hvordan ”Lovforslagets væsentligste formål er at styrke folkesundheden i Danmark” hænger sammen med, at Skatteministeriet anslår, at ”afgiften på nikotinprodukter vil give anledning til, at et forbrug på ca. 8 mio. nikotinposer skifter til tobaksprodukter (substitution)”, jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 731 (folketingsåret 2020-21), til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at redegøre for de sundhedsmæssige omkostninger ved Skatteministeriets estimat af en substitution på 8 mio. nikotinposer til tobaksprodukter, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om, hvorfor regeringen har valgt et afgiftsniveau på nikotinprodukter, der anslået medfører en substitution på 8 mio. nikotinposer til tobaksprodukter, når man ved indførelsen af en afgift på e-cigaretter anlagde et afgiftsniveau, der ”kun” ville medføre substitution på 2 mio. ml. nikotinholdige væsker til tobaksprodukter, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvad afgiftsniveauet skal være, hvis en dåse nikotinposer skal koste ca. 60 kr., til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvor meget nikotin hver enkelt pose må indeholde vil kunne bidrage til at forebygge nikotinafhængighed blandt børn og unge, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at sørge for, at salget af nikotinprodukter fremover indgår som et element i Skatteministeriets grænsehandelsrapport, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om at kommentere artikel ”Detektor: Sundhedsministeren indrømmer, han 'gik for langt' om kræftrisiko ved snus” bragt på dr.dk den 23. januar 2020, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om cigaretter eller nikotinprodukter er mest sundhedsskadelige, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om at redegøre for den sundhedsvidenskabelige evidens – indenlandsk som udenlandsk – der understøtter eller modbeviser påstanden om, at brugen af tobakssurrogatter (nikotinposer) indebærer, at brugeren vil begynde at ryge, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om, hvilke sundhedsøkonomiske eksperter der er blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af den forslåede afgiftssats, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om, hvilke fagtekniske input Skatteministeriet har indhentet fra Norge og Sverige i forbindelse med udarbejdelsen af afgiften, som kun ellers eksisterer i nabolandene, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om at bekræfte, at afgifter skal indrettes, således at brugeren har incitament til at anvende produkter som mindst sundhedsskadelige, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om, hvilket afgiftsniveau der vil optimere de offentlige afgiftsindtægter på nikotinposer, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om at udarbejde et eksempel på en afgiftsmodel, der er vægtbaseret, og der sikrer det ønskede provenu, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om at redegøre for de forventelige fremtidige sundhedsomkostninger som følge af det varige ekstra salg af 8 millioner cigaretter årligt som følge af regeringens forslag om introduktion af en afgift på nikotinprodukter, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om at redegøre for de forventelige fremtidige sundhedsomkostninger som følge af det varige ekstra salg af 23 millioner cigaretter årligt som følge af regeringens forslag om introduktion af en nikotinposeafgift og e-cigaret væskeafgift, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om at indhente en oversigt fra sundhedsmyndighederne over, hvilke sygdomme som der er sundhedsvidenskabelig evidens for, at brugeren sandsynligvis vil udvikle ved varig brug af nikotin i form af nikotinposer, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om at indhente en oversigt fra sundhedsmyndigheder over, hvilke sygdomme som der er sundhedsvidenskabelig evidens for, at brugeren sandsynligvis vil udvikle ved varig rygning af cigaretter sat op mod den alternative brug af nikotinposer, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om at overveje at udforme afgifterne for tobaks- og nikotinprodukter ud fra et hierarki baseret på deres sundhedsskadelige effekter og omkostninger for samfundet, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om, hvorfor Skatteministeriet ikke afventer den kommende proces med revision af tobaksbeskatningsdirektivet frem for at foregribe begivenhederne ved at etablere en beskatning, der efterfølgende risikerer at skulle ændres, til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om at bekræfte, at en revision af tobaksbeskatningsdirektivet kan resultere i et andet beskatningsgrundlag end den af ministeren forslåede afgift, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om at redegøre for det videnskabelig grundlag, der skulle underbygge, at børn og unge begynder at ryge som følge af brugen af nikotinposer, til skatteministeren

Spm. 36

Spm. om en oversigt, der redegør for – og sammenligner – en eventuelt øget risiko for sygdomme som følge af brug af henholdsvis nikotintyggegummi, nikotinposer og snus (nordisk), til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om at oversende en udtømmende oversigt indhentet fra Lægemiddelstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen over, hvilke ingredienser der indgår i henholdsvis nikotintyggegummi og tobakssurrogater, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om at kvantificere den forventede grænsehandel med nikotinposer fra henholdsvis Tyskland, Sverige og e-grænsehandel, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om, hvor meget salget af cigaretter alt andet lige forventes at stige som følge af den foreslåede afgift på nikotinprodukter, til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om, hvor meget salget af cigaretter alt andet lige samlet forventes at stige som følge af afgiftsstigningerne på andre tobaks- og nikotinprodukter, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om, hvor mange pakker nikotinposer man lovligt kan indføre til Danmark til eget forbrug fra andre EU-lande, til skatteministeren

Spm. 42

Spm. om, hvorfor det efter ministerens opfattelse skal undgås, at danskerne skifter nikotinposer ud med cigaretter, til skatteministeren

Spm. 43

Spm. om at oversende de beregninger, der ligger til grund for vurderingen af, at de administrative omkostninger for erhvervslivet vil udgøre mindre end 4 mio. kr., til skatteministeren

Spm. 44

Spm. om at opliste de typiske ingredienser i henholdsvis nikotinposer og nikotintyggegummi, til skatteministeren

Spm. 45

Spm. om den foreslåede afgift svarer til produkternes negative eksternaliteter, til skatteministeren

Spm. 46

Spm. om ministeren anerkender, at den foreslåede afgift vil ligge på et markant højere niveau end i Norge og Sverige, til skatteministeren

Spm. 47

Spm. om, hvor ofte stempelmærker har været det afgørende bevis for svindel med tobaksprodukter år for år i perioden fra 2000 til i dag, til skatteministeren

Spm. 48

Spm. om kommentar til henvendelsen modtaget den 30/11-21 fra Nikotinbranchen og Philip Morris ApS om stempelmærkeordning på nikotinprodukter, til skatteministeren

Spm. 49

Spm. om at redegøre for de konkurrencemæssige overvejelser bag at foreslå en konkurrenceforvridning mellem produkter, som begge fungerer som alternativ til tobak, idet begge produktkategorier alene indeholder nikotin som det virksomme stof, til skatteministeren

Spm. 50

Spm. om, hvor stor substitution afgiften forventes at skabe mellem almindelige nikotinprodukter underlagt den foreslåede afgift og afgiftsfrie nikotinprodukter, der erhverves som håndkøbsmedicin, til skatteministeren

Spm. 51

Spm., om det vurderes realistisk, at EU indfører samme afgiftsmodel og afgiftsniveau i forbindelse med revideringen af Tobaksbeskatningsdirektivet, til skatteministeren

Spm. 52

Spm. om at oplyse det optimale afgiftsniveau for nikotinposer, hvis lovgivningens fremmeste formål er at sikre folkesundheden, og at der i fremtiden er færre danske unge, der ryger cigaretter, til skatteministeren

L 89 A Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke).

Bilag

Bilag 5

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 723 (2020-21) om, hvordan introduktionen af en afgift på nikotinposer påvirker antallet af rygere, og hvad det forventede provenu og BNP-virkningen bliver, fra skatteministeren

Bilag 6

Henvendelse modtaget den 30. november 2021 fra Nikotinbranchen og Philip Morris ApS om stempelmærkeordning på nikotinprodukter

Bilag 7

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

L 89 B Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, momsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Regulering af antallet af cigaretter i en pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.).

Bilag

Bilag 5

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 723 (2020-21) om, hvordan introduktionen af en afgift på nikotinposer påvirker antallet af rygere, og hvad det forventede provenu og BNP-virkningen bliver, fra skatteministeren

Bilag 6

Henvendelse modtaget den 30. november 2021 fra Nikotinbranchen og Philip Morris ApS om stempelmærkeordning på nikotinprodukter

Bilag 7

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 33

L 89 - svar på spm. 33 om, hvorfor Skatteministeriet ikke afventer den kommende proces med revision af tobaksbeskatningsdirektivet, fra skatteministeren

Spm. 34

L 89 - svar på spm. 34, om en revision af tobaksbeskatningsdirektivet kan resultere i et andet beskatningsgrundlag end den af ministeren forslåede afgift, fra skatteministeren

L 96 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af materiale og tiltag til bekæmpelse af sort økonomi og stråmandskonstruktioner m.v. som led i udmøntning af aftale om anden etape af en styrket skattekontrol).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar (pdf-version)

Almindelig del

Bilag

Bilag 62

Henvendelse af 25/11-21 fra AutoCamperRådet om nedsættelse af registreringsafgift, vægt-, miljø og CO2 afgift på autocampere

Bilag 63

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 10 om at opgøre alle erhvervsrettede skatte- og afgiftslettelser vedtaget i perioden 2001-2021 opgjort i 2021-niveau og varig virkning, fra skatteministeren

Bilag 68

Publikation fra Toldstyrelsen: Toldstyrelsens kontrol med fyrværkeri, december 2021

Bilag 69

Fælles henvendelse af 3/12-21 fra SMVdanmark, DRC, DI, Dansk Erhverv og HORESTA om at ændre de regler, der har betydet, at foreløbigt 2.500 virksomheder har mistet retten til deres coronalån

Spørgsmål og svar

Spm. 24

Vil ministeren oversende en oversigt over de 50 største studiegældsposter registreret hos Gældsstyrelsen? For hvert af de 50 poster ønskes oplyst oprindeligt lån, rentetilskrivning fordelt på banker og staten, betalte ydelser, restgæld, sum af betalte ydelser og restgæld og et indeks for betalte ydelser og restgæld sat i forhold til det oprindelige lån.  Svar  

Spm. 25

Vil ministeren oplyse, hvad den aktuelle renteprocent er på SU-gæld i Gældsstyrelsen, og hvad statens renteindtægter på studiegæld udgør opdelt på de sidste 5 år inkl. den forventede renteindtægt i indeværende år? Statens renteindtægt ønskes inkl. rentebærende SU-gæld i Udbetaling Danmark.  Svar  

Spm. 60

Vil ministeren redegøre for, hvilken ændring for statens skatteprovenu der vil være forbundet med en afskaffelse af lønsumsafgiften på 3,54 procent for medievirksomheder i Danmark?  Svar  

Spm. 119

Vil ministeren oversende ministerredegørelse til beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, samtidig med at denne oversendes til Statsrevisorerne?  Svar  

Spm. 121

Vil ministeren tage initiativ til at ændre bekendtgørelsen om almennyttige lotterier, så bankoforeninger fortsat kan fungere som almennyttige foreninger med sociale formål, også selvom de efter de nuværende regler måtte findes fortrinsvist at drive spil?  Svar  

Spm. 128

Vil ministeren redegøre for, om den ny indgåede OECD-skatteaftale forhindrer eller ændrer på muligheden for, at de enkelte lande kan indføre en afgift på streamingtjenester?  Svar  

Spm. 129

Kan ministeren redegøre for, hvorledes indtægten i udkast til lovforslag om ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v., jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), på 260 mio. kr. fremkommer, henset til at moms på kunstnerisk virksomhed for tv-pakker alene vil give mindst 325 mio. kr. i statskassen?  Svar  

Spm. 130

Kan ministeren redegøre for de administrative konsekvenser for henholdsvis den enkelte kunstner, kunstnerens brancheorganisation og brancheorganisationens rettighedsorganisationer, idet disse ikke tydeligt er præsenteret i udkast til lovforslaget om moms på kunstnerisk virksomhed m.v., jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 23020-21)?  Svar  

Spm. 131

Kan ministeren redegøre for, hvorfor det i efteråret 2021 er afgørende at momspålægge af en branche, der er hårdt ramt af coronapandemien, når der siden 1978 har været momsfritagelse på området?  Svar  

Spm. 132

Vil ministeren redegøre for, hvilke tiltag der er lavet med afsæt i Ombudsmandens kritik af Motorstyrelsen, jf. Ombudsmandens redegøre FOB 2021-22 Egen drift-undersøgelse af 30 klagesager om værdifastsættelse af importerede brugte motorkøretøjer?  Svar  

Spm. 133

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt og hvordan man vil sikre, at Motorstyrelsen fremadrettet foretager de lovpligtige partshøringer, som, jf. Ombudsmandens redegøre FOB 2021-22 Egen drift-undersøgelse af 30 klagesager om værdifastsættelse af importerede brugte motorkøretøjer, ikke er foretaget tidligere?  Svar  

Spm. 135

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 2. december 2021 om ECOFIN-rådsmødet den 7. december 2021, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål B.  Svar  

Spm. 136

Vil ministeren redegøre for, om forslaget om enslydende regler for anvendelse af reducerede momssatser i EU vil betyde, at Danmark vil kunne udvide reglerne om nulmoms på aviser og elektroniske aviser til også at omfatte f.eks. ugeblade, magasiner m.v.?  Svar  

Spm. 723

Vil ministeren redegøre for, hvordan introduktionen af en afgift på nikotinposer påvirker antallet af rygere, og hvad det forventede provenu og BNP-virkningen bliver? Virkningen bedes oplyst umiddelbart, samt efter tilbageløb, og efter tilbageløb og adfærd, gerne med inddeling af adfærdsvirkningerne på forbrugsadfærd, grænsehandel, arbejdsudbud, m.v.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 278

Om at inddrive studiegæld hos syge borgere, som er blevet førtidspensionister.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse