MomsMail 2020, uge 45

Kære læser !

Der er ikke så meget på afgørelsesfronten i denne uge. Til gengæld er der en del nyheder fra EU og også week-endens nyhed om, at låneordningen vedrørende moms og lønsumsafgift som følge af covid-19 genåbnes er værd at nævne.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Er en stor grund med lille bebyggelse en byggegrund?
Lovprogram 2020/21 – har du overblik over de forventede lovforslag?
Grøn brændstof og vejafgift skal være med til at reducere CO2-udledningen frem mod 2030
Annullering som følge af formel fejl

Bindende svar
Mineralolieafgift - Dieselolie og Benzin - Afgiftsfritagelse - Afgiftssuspension

Domme
Hæftelse for registreringsafgift - flexleasing - realitet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Deloitte

Er en stor grund med lille bebyggelse en byggegrund?

Skatterådet ændrer i et bindende svar Skattestyrelsens hidtidige praksis, hvor salg af bygninger med usædvanligt store jordtilliggender førhen er blevet anset som momspligtige salg af byggegrunde.


EY

Lovprogram 2020/21 – har du overblik over de forventede lovforslag?

Regeringen har offentliggjort lovprogram for folketingsåret 2020/21. Få overblik over initiativerne på Skatteministeriets område.


PwC

Grøn brændstof og vejafgift skal være med til at reducere CO2-udledningen frem mod 2030

Vejtransportsektoren skal hjælpe med målsætningen om en reduktion af CO2 på 70 % i 2030.


TVC Advokatfirma

Annullering som følge af formel fejl

Landsskatteretten har endnu en gang indenfor kort tid annulleret en gennemført forhøjelse med henvisning til, at Skatteforvaltningen ikke har iagttaget de skatteprocessuelle regler


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Mineralolieafgift - Dieselolie og Benzin - Afgiftsfritagelse - Afgiftssuspension

SKM2020.444.SR

Spørgsmålene drejede sig om, hvorvidt mineralolieafgiften af afgiftspligtige varer i form af dieselolie og benzin forfalder efter mineralolieafgiftsloven i forskellige situationer.

Der var bl.a. tale om en række situationer, hvor varerne var under afgiftssuspension, men hvor de af forskellige grunde var gået tabt eller var blevet ødelagt.

Skatterådet kunne bekræfte, at der ikke skulle afregnes afgift.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der var afgiftsfritagelse efter mineralolieafgiftsloven for varer, der ved udlevering fra tankbiler til benzinstationer var gået tabt ved fejludlevering, da varerne havde forladt afgiftssuspensionen, når fejludleveringen var sket.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Hæftelse for registreringsafgift - flexleasing - realitet

SKM2020.447.BR

Retten fandt, at leasingforholdet var uden realitet, og at ejendomsretten til køretøjet ikke reelt blev overdraget til leasingvirksomheden.

Retten fandt derfor, at leasingtageren ikke kunne være i god tro om, at der blev betalt korrekt registreringsafgift af køretøjet i forbindelse med leasingaftalens indgåelse. Leasingtageren hæftede derfor for afgiften, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 5.

Skatteministeriet fik på den baggrund medhold i sin betalingspåstand.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2293775
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-10-2020

Journalnr: 15/3155139
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører ansættelse af yderligere momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2020

Journalnr: 16/0484264
Tinglysning af skøde
Klagen vedrører SKATs opkrævning af tinglysningsafgift for tinglysning af 161 skøder. Landsskatteretten nedsætter afgiften
Afsagt: 12-10-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 09-11-2020 - 08-12-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-734/19 ITH Comercial Timisoara
Dato: 12-11-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående afgift - den oprindeligt planlagte virksomhed opgives - regulering af fradrag for indgående moms - virksomhed i forbindelse med fast ejendom

Tidligere dokument: C-734/19 ITH Comercial Timisoara - Dom

Dom C-42/19 Sonaecom
Dato: 12-11-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 4 - begrebet »afgiftspligtig person« - blandet holdingselskab - artikel 17 - ret til fradrag for indgående moms - indgående moms, som et blandet holdingselskab har erlagt for konsulenttjenester vedrørende en markedsundersøgelse med henblik på en eventuel erhvervelse af kapitalandele i andre selskaber - opgivelse af erhvervelsesprojekterne - indgående moms, der er erlagt af et bankhonorar vedrørende organiseringen og tilrettelæggelsen af et obligationslån, med hvilket det tilsigtedes at sikre datterselskaberne de nødvendige midler til at gennemføre investeringer - ikke-gennemførte investeringer

Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Dom
Tidligere dokument: C-42/19 Sonaecom - Indstilling

Dom C-77/19 Kaplan International colleges UK
Dato: 18-11-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 132, stk. 1, litra f) - levering af ydelser præsteret af selvstændige grupper af personer til deres medlemmer - anvendelse på momsgrupper - artikel 11 - momsgruppe

Tidligere dokument: C-77/19 Kaplan International colleges UK - Dom
Tidligere dokument: C-77/19 Kaplan International colleges UK - Indstilling

Dom C-775/19 5th AVENUE Products Trading
Dato: 19-11-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeksen - artikel 29, stk. 1, og artikel 29, stk. 3, litra a) - artikel 32, stk. 1, litra c), og artikel 32, stk. 5, litra b) - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 157, stk. 2 - fastsættelse af toldværdien - de indførte varers transaktionsværdi - begrebet »betingelse for salget« - betaling til gengæld for indrømmelse af en eneforhandlingsret

Tidligere dokument: C-775/19 5th AVENUE Products Trading - Dom

Dom C-787/18 Sögård Fastigheter
Dato: 26-11-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - national lovgivning, der fastsætter regulering af fradrag for merværdiafgift (moms) for en anden afgiftspligtig person end den, der oprindeligt foretog fradraget - selskabs salg til privatpersoner af en ejendom, der har været udlejet af selskabet og af det selskab, der tidligere var ejer - ophør af momspligt ved salg af ejendommen til privatpersoner

Tidligere dokument: C-787/18 Sögård Fastigheter - Dom
Tidligere dokument: C-787/18 Skatteverket - Ny sag

Indstilling C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen
Dato: 26-11-2020
Toldunion

Appel - toldunion - Toldekspertgruppens konklusioner - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 211, stk. 6 - bevilling til aktiv forædling af visse kornorienterede elektriske stålprodukter - undersøgelse af de økonomiske forudsætninger - bindende karakter af Toldekspertgruppens konklusioner - retsakt, der ikke kan gøres til genstand for søgsmål

Tidligere dokument: C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Indstilling
Tidligere dokument: C-572/18 P - thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Ny sag

Dom C-44/19 Repsol Petróleo
Dato: 03-12-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 3 - afgiftsfritagelse for energiprodukter, der anvendes i en virksomhed, der producerer energiprodukter - samtidig produktion af energiprodukter og andre produkter«

Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Dom
Tidligere dokument: C-44/19 Repsol Petróleo - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

end of written procedure council implementing decision amending implementing decision (eu) 2017/1768 authorising the republic of croatia to introduce a special measure derogating from article 287 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - adoption

end of written procedure council implementing decision amending implementing decision (eu) 2018/279 authorising malta to apply a special measure derogating from article 287 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - adoption

forslag til rådets direktiv om ændring af rådets direktiv 2006/112/ef for så vidt angår midlertidige foranstaltninger vedrørende merværdiafgift på covid-19-vacciner og -medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som følge af covid-19-pandemien

informal videoconference of the members of the high level working party (taxation)

informal videoconference of the members of the working party on tax questions (indirect taxation / vat)

council implementing decision authorising sweden to apply a reduced rate of taxation to electricity directly provided to vessels at berth in a port, in accordance with article 19 of directive 2003/96/ec

annex to the proposal for a regulation of the european parliament and of the council establishing the european union single window environment for customs and amending regulation (eu) no 952/2013

commission staff working document subsidiarity grid accompanying the document proposal for a regulation of the european parliament and of the council establishing the european union single window environment for customs and amending regulation (eu) no 952/2013

commission staff working document impact assessment report accompanying the document proposal for a regulation of the european parliament and of the council establishing the european union single window environment for customs and amending regulation (eu) no 952/2013

commission staff working document executive summary of the impact assessment report accompanying the document proposal for a regulation of the european parliament and of the council establishing the european union single window environment for customs and amending regulation (eu) no 952/2013

proposal for a regulation of the european parliament and of the council establishing the european union single window environment for customs and amending regulation (eu) no 952/2013

customs union working party

informal videoconference of the members of the customs cooperation working party (ccwp).

bilag til forslag til europa-parlamentets og rådets forordning om oprettelse af den europæiske unions kvikskrankemiljø på toldområdet og om ændring af forordning (eu) nr. 952/2013

arbejdsdokument fra kommissionens tjenestegrene resumé af rapporten om konsekvensanalysen ledsagedokument til forslag til europa-parlamentets og rådets forordning om oprettelse af den europæiske unions kvikskrankemiljø på toldområdet og om ændring af forordning (eu) nr. 952/2013

forslag til europa-parlamentets og rådets forordning om oprettelse af den europæiske unions kvikskrankemiljø på toldområdet og om ændring af forordning (eu) nr. 952/2013

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1605 af 30. oktober 2020 om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumping- og udligningsforanstaltningerne vedrørende importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i indien

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2020/1629 af 29. oktober 2020 om bemyndigelse af frankrig til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

 

Nyt fra EUR_LEX

dette dokument findes ikke på dansk.

vorschlag für eine verordnung des europäischen parlaments und des rates zur einrichtung der single-window-umgebung der europäischen union für den zoll und zur änderung der verordnung (eu) nr. 952/2013

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.
Oprettelsesdato: 02-11-2020
Høringsfrist: 27-11-2020

EU-Kommissionens forslag af 29. oktober 2021 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår midlertidige initiativer i relation til moms for COVID-19 vacciner og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som reaktion på COVID-19 pandemien (KOM (2020) 688)
Oprettelsesdato: 04-11-2020
Høringsfrist: 11-11-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 75 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Genåbning af låneordning vedrørende moms og lønsumsafgift som følge af covid-19).
Fremsat den 4. november 2020

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 68 Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven).

Bilag

Bilag 1

Høringsskema og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

Bilag 2

Henvendelse af 6/11-20 fra PVC Informationsrådet om, at en genindførelse af PVC-afgifterne medfører kaskader af pseudoarbejde

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/11-20 fra PVC Informationsrådet om en genindførelse af PVC-afgifterne medfører kaskader af pseudoarbejde, til skatteministeren

L 75 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Genåbning af låneordning vedrørende moms og lønsumsafgift som følge af covid-19).

Bilag

Bilag 1

Brev fra statsministeren til Folketingets formand med ønske om hastebehandlingBrev til Folketingets formand oktober 2020
SKM notits oktober 2020

Bilag 2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 40

Information om åbent møde med tobaksbranchen den 12. november 2020

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Vil ministeren tilsende udvalget en oversigt over, hvilke love inden for ministeriets lovgivningsområde, der har indsat en revisionsbestemmelse, er undergivet lovovervågning, eller hvor der på anden vis er besluttet/givet tilsagn om overvågning/evaluering, med angivelse af temaet for revision/evalueringen/overvågningen, og hvilken frist der er fastsat for det enkelte initiativ?  Svar  

Spm. 9

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser, såfremt alle lønsumsafgiftspligtige virksomheder ligestilles med momspligtige virksomheder i forhold til refusion af elafgift?  Svar  

Spm. 10

Vil ministeren redegøre for de provenumæssige konsekvenser, såfremt virksomheder omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 6 (kulturelle aktiviteter) ligestilles med momspligtige virksomheder i forhold til refusion af energiafgifter?  Svar  

Spm. 11

Kan ministeren bekræfte, at en eventuel ligestilling af erhvervslivets elafgifter vil fjerne behovet for løbende at refundere det øvrige erhvervslivs betalte elafgift ned til processatsen? Dvs. refusion af differencen mellem den almindelige elafgift på 89,2 øre/kWh og elafgiften for proces-el på 0,4 øre/kWh. I bekræftende fald bedes ministeren skønne, hvor stor en administrativ besparelse dette vil repræsentere for skatteforvaltningen.  Svar  

Spm. 12

Ser ministeren nogen udfordringer i at ligestille lønsumsafgiftspligtige virksomheder med momspligtige virksomheder? I bekræftende fald bedes ministeren oplyse hvilke udfordringer.  Svar  

Spm. 72

En række aktører har peget på nedsat moms på hotel- og restaurationsydelser i en begrænset periode som en mulig håndsrækning til en række meget trængte virksomheder i den nuværende krise. Vil ministeren derfor venligst oplyse følgende:-Hvad forventes det årlige provenutab at være ved en varig halvering af momsen på hotel- og restaurationsydelser (hvilket vil sænke slutprisen på hotel- og restaurationsydelser inkl. moms med 10 pct.)? Provenutabet bedes opgjort umiddelbart samt efter tilbageløb og adfærd.-Hvis Folketinget dette efterår vedtager en sådan nedsættelse af momsen, hvor hurtigt vil den så rent praktisk kunne træde i kraft?-Hvad skønnes de administrative omkostninger at være ved at nedsætte momsen på hotel- og restaurationsydelser i en begrænset periode? Her tænkes både på den private og offentlige sektor og både på éngangsomkostninger og løbende omkostninger til at administrere den differentierede moms. Endvidere bedes det oplyst, i hvor høj grad Skattemyndighedernes it-systemer er gearet til at håndtere differentieret moms.-Vil en reduceret moms alene påvirke de administrative omkostninger i hotel- og restaurationsbranchen, eller vil virksomheder i andre brancher også være nødt til at foretage ændringer f.eks. af it-systemer m.v.?Vil en nedsættelse af momssatsen på restaurantydelser også slå igennem i forhold til salg af take away? Endvidere bedes oplyst, hvilke evt. andre afgrænsninger, der vil skulle afklares.  Svar  

Spm. 82

Vil ministeren redegøre for, hvorfor tilsyneladende ens biler for så vidt angår model og årgang skal betale forskellige satser for ejerafgifter som eksempel 1-5 viser?-Eksempel 1: Opgivet elektrisk forbrug 206.0, ½ årlig afgift: 390,00 kr. - Omregnet til Km/l = 44,3 (https://www.nummerplade.net/nummerplade/bv66053.html).-Eksempel 2: Opgivet elektrisk forbrug 146.0, ½ årlig afgift: 330,00 kr. - Omregnet til Km/l = 62,50 (https://www.nummerplade.net/nummerplade/bx65307.html).-Eksempel 3: Opgivet elektrisk forbrug 187.3, ½ årlig afgift: 370,00 kr. - Omregnet til Km/l = 48,71 (https://www.nummerplade.net/nummerplade/cm32039.html).-Eksempel 4: Opgivet elektrisk forbrug 132.7, ½ årlig afgift: 330,00 kr. - Omregnet til Km/l = 68,8 (https://www.nummerplade.net/nummerplade/cn74374.html)-Eksempel 5: Opgivet elektrisk forbrug 206.0, ½ årlig afgift: 390,00 kr. - Omregnet til Km/l = 44,3 (https://www.nummerplade.net/nummerplade/bx12564.html).  Svar  

Spm. 792

Vil ministeren bekræfte, at der er ændret i reglerne omkring gæld til det offentlige i forbindelse med ansøgning om en alkoholbevilling, således at et CVR-nummer godt må have større gæld end 50.000 kr. , hvis bare gælden er koblet på en anden branchekode en restauration? Mener ministeren, at det er rimeligt, at der kan udstedes en alkoholbevilling til et CVR-nummer, der har en gæld til det offentlige på over 50.000 kr., og mener ministeren, at det er rimeligt, at der kan udstedes en alkoholbevilling til et personligt ejet selskab, hvor der på ejerens CPR-nummer er gæld til det offentlige på over 50.000 kr.?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse