MomsMail 2021, uge 44

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Spil kort for at spille - Aftale om spilkort på plads
Ombudsmanden offentliggør temarapport om skattemyndighedernes begrundelser
Langvarig praksis står for fald
Frist for momsrefusion i UK er den 31. december 2021

Bindende svar
Moms - leveringssted - Ej ophold i transport
Moms - fradragsret for udgifter afholdt af partnere

Afgørelser
Efteropkrævning af moms - Uregistreret afgiftspligtig virksomhed med bingo og andre tillægsspil

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Dansk Revision

Spil kort for at spille - Aftale om spilkort på plads

Der er netop indgået aftale om at indføre et spilkort for væddemål i kiosker og andre fysiske butikker, og som det fremgår af overskriften, så er det ikke ligegyldigt om vi bruger den term i et eller to ord. Indførelsen af et spilkort betyder, at hvis du efter 1. juli 2022 går ned i din lokale kiosk for at spille på aftenens fodboldkampe eller ønsker at indgå de såkaldte væddemål om udfaldet af et bestemt resultat, så skal du registrere dig.


Folketingets Ombudsmand

Ombudsmanden offentliggør temarapport om skattemyndighedernes begrundelser

Efter at have set nærmere på skattemyndighedernes begrundelser offentliggør ombudsmanden i dag en temarapport om arbejdet. Rapporten samler op på resultaterne fra otte særskilte undersøgelser, der er afsluttet over det seneste år. 


PwC

Langvarig praksis står for fald

Skatteministeriet har i et netop offentliggjort lovforslag oplyst, at Danmark ikke kan opretholde den momsfritagelse, som aftenskoler, fitnesscentre og andre...


PwC

Frist for momsrefusion i UK er den 31. december 2021

Virksomheder, som er momsregistreret i Danmark - og som ikke er momsregistreret i UK - kan søge om refusion af moms på udgifter, som er afholdt i UK. Læs mere...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - leveringssted - Ej ophold i transport

SKM2021.560.SR

Spørgers varer er produceret i EU-landene B og C. Varer fra EU-landet B til skandinaviske kunder sendes via EU-landet C og Danmark. Varer fra EU-landet C sendes via Danmark. I forbindelse med transporten til andre skandinaviske lande er der et midlertidigt stop af meget kort varighed i Danmark. Efter varernes ankomst til Danmark bliver varerne umiddelbart straks herefter videresendt til de pågældende kunder i Skandinavien. Ankomsten af varerne til Danmark og videreforsendelsen til slutkunden vil ofte ske samme dag. Når varerne afsendes fra EU-landet B eller EU-landet C, er varerne færdigproduceret, pakket og mærket med slutkundens navn og adresse.

Modsat spørger fandt Skatterådet, at der trods stoppene i EU-landet C og Danmark henholdsvis stoppet i Danmark kun er en transport af varerne fra EU-landet B henholdsvis EU-landet C til kunderne i de andre skandinaviske lande. Skatterådet lagde i den forbindelse vægt på, at der ikke foretages yderligere arbejde på varerne i Danmark, at de midlertidige stop i Danmark udelukkende sker af logistikmæssige årsager, og at slutkøberen er identificeret allerede på det tidspunkt, hvor varerne transporteres fra EU-landet B henholdsvis EU-landet C, samt at opholdet/afbrydelsen af transporten i Danmark allerede er planlagt på det tidspunkt, hvor varerne afsendes fra EU-landet B henholdsvis EU-landet C.

Modsat spørger fandt Skatterådet, at varerne til Norge ikke kan anses for eksporteret fra Danmark til Norge, og at varerne til andre skandinaviske lande efter reglerne om EU-handel ikke kan anses for leveret fra Danmark til de andre skandinaviske lande. Leveringerne skal i stedet anses for at ske direkte fra EU-landet B henholdsvis EU-landet C til Norge henholdsvis de andre skandinaviske lande.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - fradragsret for udgifter afholdt af partnere

SKM2021.559.SR

Skatterådet bekræftede, at et partnerselskab kan fratrække moms af udgifter, der vedrører partnerselskabets momspligtige aktiviteter, selvom udgifterne er afholdt af en af partnerne i partnerselskabet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Efteropkrævning af moms - Uregistreret afgiftspligtig virksomhed med bingo og andre tillægsspil

SKM2021.561.LSR

Efter en samlet konkret vurdering fandt Landsskatteretten, at klageren personligt, og ikke en forening, i henhold til momslovens § 3, stk. 1, havde drevet selvstændig økonomisk virksomhed med spil og cafeteria i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2012. Landsskatteretten fandt, at klageren ikke havde opnået en retsbeskyttet forventning om, at virksomheden skulle henføres til foreningen allerede fordi, det ikke var godtgjort, at SKAT havde givet en positiv og entydig tilkendegivelse herom. SKATs efteropkrævning af moms hos klageren var derfor berettiget.

Med henvisning til SKM2003.4.HR fandt Landsskatteretten endvidere, at Højesteret havde taget stilling til, at klagerens virksomhed med spil ikke var fritaget for moms i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 12, om "lotterier o.lign."

Landsskatteretten var enig med SKAT i, at klageren i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, i hvert fald groft uagtsomt havde bevirket, at hans momstilsvar var fastsat på et urigtigt grundlag, idet det reelt var klageren, og ikke foreningen, der drev virksomheden.

Hvad angik varslingsfristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 1. pkt., anførte Landsskatteretten, at SKAT den 13. marts 2013 modtog seks flyttekasser indeholdende ca. 57 ringbind med foreningens regnskabsmateriale for årene 2008 til 2011. Herudover modtog SKAT den 28. juni 2013 12 ringbind med regnskabsmaterialet for 2012. Modtagelsen af dette materiale gav ikke i sig selv SKAT kundskab om, at der forelå grundlag for ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvar for klageren efter § 32, stk. 1, nr. 3. Kundskab herom fik SKAT først ved i forlængelse heraf at have gennemgået og vurderet det omfattende materiale og derigennem konstateret, at aktiviteterne med afholdelse af spil ikke blev udøvet af foreningen, men af klageren personligt, og at klageren i hvert fald groft uagtsomt havde bevirket, at klagerens momstilsvar var fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Varslingsfristen i § 32, stk. 2, 1. pkt., for perioden 1. januar 2008 - 30. september 2010 var derfor ikke overskredet, da SKAT sendte agterskrivelsen den 13. november 2013.

Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2021.578.BR

Straf- prøvesag - udeblivelsesdom - fusion - dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerende transaktioner

Aktieselskabet var tiltalt for groft uagtsomt at undlade at fremsende fyldestgørende dokumentation for prisfastsættelse af kontrollerende transaktioner for skatteårene 2016-17, inden udløbet af fristen på 60 dage som var fastsat i told- og skatteforvaltningens brev. Det vedrørte det opløste selskab, som indeværende selskab var blevet fusioneret med.

Aktieselskabet udeblev fra retsmødet.

Byretten fandt selskabet skyldig i tiltalen. Selskabet idømtes en bøde på 250.000 kr. Retten henviste til bemærkningerne til lovforslag nr. 173 af 25. april 2012, pkt. 3.3.2., vedrørende dagældende skattekontrollovs § 17, stk. 3, som nugældende § 84, nr. 5, er en videreførelse af. Bødebeløbet er fastsat ud fra, at minimumsomkostninger til udarbejdelse af relevant dokumentation skønnes at være 125.000 kr., og at bøden skal afspejle, at det ikke skal kunne betale sig at lade være med at udarbejde dokumentationen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0173744
Direktørs hæftelse for selskabs momsgæld
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt klageren at betale salgsmoms idet selskabet, hvori klageren var direktør, drev uregistreret virksomhed. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-10-2021

Journalnr: 17/0142289
Dokumentation
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet virksomheden fradrag for købsmoms idet der ikke er fremlagt fakturaer for udgifterne. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 22-09-2021

Journalnr: 16/0157470
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar. Forhøjelsen vedrører blandt andet nægtelse af fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen delvist.
Afsagt: 07-10-2021

Journalnr: 18/0002312
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar baseret på registreringer på bankkonti. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 16-09-2021

Journalnr: 20/0101735
Genoptagelse af afgørelse
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har undladt at imødekomme klagerens anmodning om at genoptage Skattestyrelsens afgørelse af 15. august 2014 vedr. moms på byggegrunde. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-10-2021

Journalnr: 15/1797579
Yderligere momstilsvar
Klagen vedrører ansat yderligere momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 23-09-2021

Journalnr: 18/0006215
Fuld registreringsafgift
Klagen skyldes, at Motorstyrelsen har opkrævet fuld registreringsafgift fordelt på 17 køretøjer, som er indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 3 b, idet Motorstyrelsen ikke mener at betingelserne i registreringsafgiftslovens § 3 b, er opfyldt. Landsskatteretten ændrer Motorstyrelsens afgørelse.
Afsagt: 20-09-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 08-11-2021 - 07-12-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-398/20 ELVOSPOL
Dato: 11-11-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget for moms - ikke-betaling eller delvis betaling af prisen som følge af debitors insolvens - betingelser, der er fastsat i en national lovgivning for berigtigelse af udgående moms - betingelse om, at den fordring, der helt eller delvis ikke er betalt, ikke må være opstået i løbet af den periode på seks måneder, der gik forud for afsigelsen af konkursdekret vedrørende skyldnerselskabet - manglende overensstemmelse

Tidligere dokument: C-398/20 ELVOSPOL - Dom

Dom C-281/20 Ferimet
Dato: 11-11-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 - ret til fradrag - artikel 199 - ordning for omvendt betalingspligt - princip om afgiftsneutralitet - materielle betingelser for fradragsretten - leverandørens egenskab af afgiftspligtig person - bevisbyrde - svig - misbrug - faktura, der angiver en fiktiv leverandør

Tidligere dokument: C-281/20 Ferimet - Dom

Dom C-358/20 Promexor Trade
Dato: 18-11-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af skatte- og afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag af moms - inddragelse af en afgiftspligtig persons momsregistrering - nægtelse af fradragsretten - formelle betingelser

Tidligere dokument: C-358/20 Promexor Trade - Dom

Dom C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables)
Dato: 25-11-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - direktiv 2011/16/EU - artikel 1, stk. 1, artikel 5 og artikel 20, stk. 2 - anmodning om oplysninger - afgørelse om påbud om at meddele oplysninger - nægtelse af at efterkomme påbuddet - sanktion - de ønskede oplysningers »forventede relevans« - manglende individuel identifikation ved navn af de berørte skattepligtige personer - begrebet »identiteten af den person, der undersøges eller efterforskes« - begrundelse for anmodningen om oplysninger - rækkevidde - Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - ret til effektive retsmidler til prøvelse af afgørelsen om påbud om at meddele oplysninger - artikel 52, stk. 1 - begrænsning - overholdelse af rettighedens væsentligste indhold

Tidligere dokument: C-437/19 État luxembourgeois (Informations sur un groupe de contribuables) - Dom
Tidligere dokument: C-437/19 État du Grand-duché de Luxembourg (Informations sur un groupe de contribuables) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1922 af 4. november 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2018/1517 om nærmere gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i rådets forordning (eu) 2018/581 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse varer af en art, som skal monteres eller anvendes i luftfartøjer

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om onlinekasino og bekendtgørelse om online væddemål
Oprettelsesdato: 02-11-2021
Høringsfrist: 30-11-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 6 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, lov om registrering af køretøjer, ligningsloven, registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven og virksomhedsskatteloven. (Ændring af den skatte- og afgiftsmæssige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 18/10-21 fra Motorhistorisk Samråd, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvorfor Motorstyrelsen fortsætter med ikke at foretage partshøringer, selv efter styrelsen er blevet bekendt med Ombudsmandens beretning, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om behovet for at indføre en særlig procedure for partshøring i sager om værdiansættelse af køretøjer, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om kommentar til henvendelse af 20/10-21 fra Dansk Bilbrancheråd og Dansk Bilforhandler Union, jf. L 6 - bilag 5.

L 74 Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. (Tilpasning af sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten, bedre vilkår ved anvendelse af refusionsordningen for sandsugere og ændring af listen over lande omfattet af defensive foranstaltninger).

Bilag

Bilag 2

Orientering om Kommissionens godkendelse af en videreførelse af sømandsfradragsordningnenOversendelsesbrev til SAU (pdf-version)
Notat om Europa-Kommissionens godkendelse af sømandsfradragsordningen (pdf-version)

L 75 Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og forskellige andre love. (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven).

Bilag

Bilag 2

Henvendelse af 1/11-21 fra Søren Jensen, Odder, om negativ renter, aldersopsparing og pensionsbeskatningslovenHenvendelse fra Søren Jensen (pdf-version)
Bilag til henvendelse fra Søren Jensen (pdf-version)

Almindelig del

Bilag

Bilag 31

Politisk aftale om indførelse af spilkort for landbaserede væddemål

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Vil ministeren tilsende udvalget en oversigt over, hvilke love inden for ministeriets lovgivningsområde, der har indsat en revisionsbestemmelse, er undergivet lovovervågning, eller hvor der på anden vis er besluttet/givet tilsagn om overvågning/evaluering, med angivelse af temaet for revision/evalueringen/overvågningen, og hvilken frist der er fastsat for det enkelte initiativ?  Svar  

Spm. 10

Vil ministeren kommentere artiklen "Hver femte dansker skylder det offentlige penge” bragt i Ekstra Bladet den 17. september 2021 og redegøre for, hvor mange af de 1,1 millioner skyldnere der er udlændinge, herunder af anden herkomst end danske, og fremsende en tabel over de 10 største udenlandske nationaliteter, der har gæld til det offentlige?  Svar  

Spm. 11

Vil ministeren redegøre for, hvilke retningslinjer der er i forhold til bankospil, og hvornår man skal betale afgift af gevinster på over 200 kroner.  Svar  

Spm. 26

Vil ministeren oplyse regelgrundlaget for behandlingen af SU-gæld i Skattestyrelsen?  Svar  

Spm. 47

Vil ministeren oplyse omkostninger pr. sag for de forskellige klageinstanser på skatteområdet, dvs. sagsomkostninger pr. sag i skatteankenævn, landsskatteretten m.v. fordelt pr. år fra 2015 og til i dag?  Svar  

Spm. 48

Vil ministeren oplyse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid fordelt på de forskellige klageinstanser og nævn fordelt pr. år fra 2015 og til i dag?  Svar  

Spm. 52

Vil ministeren vurdere, hvorvidt det, i de tilfælde hvor man vælger afdragsfrie lån, vil være muligt at indføre en højere sats for den variable tinglysningsafgift, således at den variable del af tingslysningsafgiften forbliver uændret på 0,6 pct. af tinglysningssummen ved lån med afdrag, men at satsen forhøjes til henholdsvis 0,9 pct. eller 1,2 pct., hvis man vælger et afdragsfrit lån? Ministeren bedes oplyse provenuvirkningen efter tilbageløb og adfærd og arbejdsudbudsvirkning.  Svar  

Spm. 55

Hvad kan ministeren oplyse om udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), i forhold til hvem der vil skulle betale mere, hvornår det vil ramme og regeringens tanker og mulighed for at kompensere disse?  Svar  

Spm. 56

Vil ministeren redegøre for regeringens dialog med de berørte brancher, der vil blive ramt af øget momsbetalinger, såfremt udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), vedtages?  Svar  

Spm. 57

Vil ministeren skematisk opliste, hvilke branchetyper der vil blive ramt og hvor meget (altså hvilken merindtægt staten forventer fra hver branche) opdelt på laveste statistiske branche-indberetningskode hos Danmarks Statistik, eller mindre hvis muligt for Skatteforvaltningens systemer, hvis udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), vedtages?  Svar  

Spm. 58

Vil ministeren redegøre for de forventede konsekvenser for forbrugeradfærd og forbrugerpriser, hvis udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), vedtages, henset eksempelvis til at momsbetalingerne vil blive mindre, hvis lovforslaget påvirker antallet af tv-kunder negativt og lignende?  Svar  

Spm. 59

Vil ministeren redegøre for processen i forhold til, hvornår udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21), senest kan vedtages, og hvad regeringens holdning er til en udskydelse, der kan sikre tid til dialog og forhandling om eventuel kompensation til de, der belastes økonomisk af forslaget?  Svar  

Spm. 60

Vil ministeren redegøre for, hvilken ændring for statens skatteprovenu der vil være forbundet med en afskaffelse af lønsumsafgiften på 3,54 procent for medievirksomheder i Danmark?  Svar  

Spm. 61

Vil ministeren med henvisning til udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21),redegøre for, i hvilke tilfælde EU-myndigheder eller EU-institutioner har rettet henvendelse til Danmark vedrørende gældende momsfritagelser i den danske momslovgivning fra 1. januar 2019 til 1. november 2021, herunder om i hvilket tilfælde EU har vurderet, at den danske momslovgivning ikke er i overensstemmelse med EU-momsdirektivet  Svar  

Spm. 62

Vil ministeren redegøre for, hvorfor fritagelsen på privatundervisning i legemsøvelser - som i 1978 blev indsat for at sikre lige konkurrence mellem private og offentlige aktører - ikke længere er relevant ud fra et konkurrenceperspektiv? Der henvises til udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21).  Svar  

Spm. 63

Vil ministeren redegøre for overvejelser omkring anvendelsen af en eventuel merprovenu i det tilfælde, at momsfritagelsen for fitness-holdundervisning fjernes? Der henvises til udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21).  Svar  

Spm. 64

Vil ministeren - eventuelt med bidrag fra sundhedsministeren – tilvejebringe tal på, hvordan dyrere abonnementer på holdfitness vil påvirke forbrugerne indenfor motionsområdet, og hvordan dette har indvirkning på folkesundheden? Der henvises til udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (ændring af momsreglerne om kunstnerisk virksomhed, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af momsreglerne om undervisning, turistsalg og fjernsalgsvirksomheders registrering for visse punktafgifter m.v.), jf. SAU alm. del – bilag 328 (folketingsåret 2020-21).  Svar  

Spm. 684

Vil ministeren i tabelform og grafisk anskueliggøre den årlige provenueffekt og den akkumulerede varige provenueffekt frem til 2030 fra tobaksafgiften, forudsat at gennemsnitsprisen på 20 cigaretter fra 1. januar 2023 politisk besluttes til henholdsvis 65-100 kr., anskueliggjort med 5 kroners intervaller?  Svar  

Spm. 685

Vil ministeren i tabelform og grafisk anskueliggøre den årlige provenueffekt og den akkumulerede varige provenueffekt frem til 2030 fra tobaksafgiften forudsat en årlig indeksering af afgiften på 1,8 pct. fra den 1. januar 2022?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse