MomsMail 2020, uge 40

Kære læser !

Hermed den forløbne uges moms- og afgiftsnyheder.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Afdragsordninger hos Gældsstyrelsen
Afgiften på indpaknings- og husholdningsfilm genindføres
Store afgiftsændringer på vej: Den grønne omstilling tager form

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Afdragsordninger hos Gældsstyrelsen

Betingelserne for at få en afdragsordning hos Gældsstyrelsen er ganske hårde, men kan de opfyldes, får virksomheden nogenlunde arbejdsro i en periode og indberettes ikke til et kreditoplysningsbureau af styrelsen


BDO

Afgiften på indpaknings- og husholdningsfilm genindføres

Kun få år efter at Folketinget vedtog at afskaffe afgiften på de bløde plastfolier, der anvendes til emballering af fødevarer, bliver den genindført og nu med en fordobling af afgiftssatsen


PwC

Store afgiftsændringer på vej: Den grønne omstilling tager form

Tidligere på året blev et flertal i Folketinget enige om en ny klimaaftale, hvis formål er at fremme Danmarks omstilling til grøn energi. Klimaaftalen har nu...


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0990837
Arbejdstøj
Klagen vedrører vedrører nedsat fradrag for købsmoms af udgifter til arbejdstøj. Landsskatteretten godkender fradrag i overvejende grad.
Afsagt: 08-09-2020

Journalnr: 20/0005934
Erhvervelsesmoms af motorcykel
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har opkrævet klageren betaling af erhvervelsesmoms ved køb af en Harley Davidson motorcykel i Sverige. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020

Journalnr: 16/0263188
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-08-2020

Journalnr: 17/0135374
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-08-2020

Journalnr: 18/0020100
Moms af fast ejendom
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har svaret benægtende til et spørgsmål om, om et selskab kan opføre et parcelhus på en grund og sælge dette uden at betale moms af salgssummen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020

Journalnr: 18/0000193
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret på baggrund af indsætninger på bankkonto. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2020

Journalnr: 17/0533745
Småanskaffelser og fiskefoder
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet virksomheden fradrag for købsmoms ved køb af småanskaffelser og fiskefoder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-09-2020

Journalnr: 20/0042714
Rejsegods
Klagen skyldes, at Toldstyrelsen har opkrævet klageren told og afgifter i forbindelse med indførsel af guldsmykker ved klagerens indrejse i Danmark fra Dubai. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-09-2020

Journalnr: 18/0001432
Vægtafgiftsfritagelse
Klagen skyldes, at SKAT har givet afslag på anmodning om fritagelse fra at betale vægtafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-09-2020

Journalnr: 17/0990880
Tarifering af lys-emitterende dioder (LED)
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told og antidumpingtold som følge af, at SKAT har ændret varekoden i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) for to sendinger lys-emitterende dioder (LED). Landsskatteretten nedsætter SKATs opkrævning til 0 kr.
Afsagt: 08-09-2020

Journalnr: 16/0479342
Varekode, krydsfiner
Klagen skyldes, at SKAT i forbindelse med efterkontrol af selskabets import af krydsfiner har ændret varekoden fra KN-kode 4407101500 til KN-kode 4412311010 og herefter efteropkrævet antidumpingtold og tarifmæssig told. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-09-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 05-10-2020 - 03-11-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
Dato: 06-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2011/16/EU - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - artikel 1 og 5 - påbud om fremsendelse af oplysninger til en medlemsstats kompetente myndighed efter anmodning om udveksling af oplysninger fra den kompetente myndighed i en anden medlemsstat - person, der er i besiddelse af oplysninger, som den kompetente myndighed i den førstnævnte medlemsstat anmoder om skal fremsendes - skattepligtige person, som er genstand for den undersøgelse, der har givet anledning til anmodningen fra den kompetente myndighed i den anden medlemsstat - tredjeparter, som den skattepligtige person har juridiske, bankmæssige, finansielle eller mere generelt økonomiske forbindelser med - domstolsbeskyttelse - den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - ret til adgang til effektive retsmidler - artikel 52, stk. 1 - begrænsning - retsgrundlag - overholdelse af det væsentligste indhold af retten til adgang til effektive retsmidler - adgang til et retsmiddel, hvormed de berørte retssubjekter kan opnå effektiv prøvelse af alle de relevante faktiske og retlige spørgsmål samt effektiv retsbeskyttelse af de rettigheder, som de er tillagt i henhold til EU-retten - mål i almenhedens interesse, der er anerkendt af Unionen - bekæmpelse af international skatteunddragelse og skatteundgåelse - proportionalitetsprincippet - de oplysninger, som er omfattet af påbuddet om fremsendelse, skal kunne »forudses at være relevante« - domstolsprøvelse - rækkevidde - personlige, tidsmæssige og materielle forhold, der skal tages i betragtning

Tidligere dokument: C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours cont

Indstilling C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa
Dato: 07-10-2020
Fiskale bestemmelser

Rådets direktiv 76/308/EØF om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger

Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Dom
Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Indstilling

Dom C-330/19 Exter
Dato: 07-10-2020
Toldunion

Toldunion. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 23. april 2019 - Staatssecretaris van Financiën mod Exter BV

Tidligere dokument: C-330/19 Exter - Dom

Dom C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments
Dato: 08-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra a) - fritagelse for forsikringstransaktioner - investeringsvirksomheders levering af ydelser vedrørende forvaltning af pensionsmidler til formueforvalteren - undtagelse af enhver skadeserstatningsrisikoforpligtelse - erhvervstilknyttet pensionsordning - national skatte- og afgiftspraksis - udøvelse af forsikringsvirksomhed - enheder med tilladelse - enheder uden en sådan tilladelse - begrebet »forsikringstransaktioner«

Tidligere dokument: C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments - Dom
Tidligere dokument: C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments - Indstilling

Indstilling C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa
Dato: 08-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 92/12/EØF - artikel 6 og 20 - varers overgang til forbrug - forfalskning af administrativt ledsagedokument - overtrædelse eller uregelmæssighed, der har fundet sted i forbindelse med omsætning af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning - tilfælde, hvor varer uretmæssigt forlader en suspensionsordning - afgørelse af, i hvilken medlemsstat punktafgifter forfalder - direktiv 76/308/EØF - artikel 6 og 8 samt artikel 12, stk. 1-3 - gensidig bistand - efteropkrævning af afgift på de samme transaktioner i to medlemsstater - fordobling af punktafgiftskravet - prøvelseskompetencen for retterne i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig - eventuelt afslag på anmodning om bistand

Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Dom
Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Indstilling

Dom C-657/19 Finanzamt D
Dato: 08-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 132, stk. 1, litra g) - levering af ydelser med nær tilknytning til social bistand og social sikring - udarbejdelse af rapporter om vurdering af plejebehov - afgiftspligtig person bemyndiget af plejeforsikrings lægetjeneste - organer, der er anerkendt som foretagender af almennyttig karakter

Tidligere dokument: C-657/19 Finanzamt D - Dom

Dom C-330/19 Exter
Dato: 08-10-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeks - artikel 121, stk. 1 - proceduren for aktiv forædling - overgang til fri omsætning - toldskylds opståen - fastsættelse af toldskylden - begrebet »beskatningselementer« - hensyntagen til en præferencetoldforanstaltning

Tidligere dokument: C-330/19 Exter - Dom

Dom C-476/19 Combinova
Dato: 08-10-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - EU-toldkodeksen - artikel 124, stk. 1, litra k) - toldskyldens ophør i tilfælde af varernes manglende anvendelse - begrebet »anvendt vare« - procedure for aktiv forædling - toldskyld opstået som følge af manglende overholdelse af reglerne i forbindelse med proceduren for aktiv forædling - manglende fremlæggelse af afslutningsopgørelsen inden for den fastsatte frist

Tidligere dokument: C-476/19 Combinova - Dom

Dom C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)
Dato: 15-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - nedsættelse af momsgrundlaget - ikke-betaling eller kun delvis betaling af prisen - betingelser, der i medfør af national lovgivning pålægges for udøvelse af retten til nedsættelse - betingelse om, at debitor ikke må være under konkurs- eller likvidationsbehandling - betingelse om, at kreditor og debitor skal være momspligtige personer

Tidligere dokument: C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition) - Dom
Tidligere dokument: C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition) - Indstilling

Dom C-543/19 Jebsen & Jessen
Dato: 15-10-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 78 - artikel 236, stk. 1 - importprocedure - revision af toldangivelse - handelspolitik - antidumping - gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 - endelig antidumpingtold - pristilsagn - fritagelse - artikel 2, stk. 1 - krav om fremlæggelse af tilsagnsfaktura - manglende omtale af et forhold, som er opført i bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82

Tidligere dokument: C-543/19 Jebsen & Jessen - Dom
Tidligere dokument: C-543/19 Jebsen & Jessen - Indstilling

Indstilling C-581/19 Frenetikexito
Dato: 22-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem - flerhed af ydelser - kvalificering som én enkelt transaktion - sammensat ydelse - sekundær ydelse til hovedydelsen - to selvstændige ydelser - momsfritagelse - behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning

Tidligere dokument: C-581/19 Frenetikexito - Dom
Tidligere dokument: C-581/19 Frenetikexito - Indstilling

Indstilling C-593/19 SK Telecom
Dato: 22-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112 - forebyggelse af dobbelt påligning eller ikke-påligning - artikel 59a - telesektor - mobiltelefoni - roamingydelser - tredjelandsstatsborgere, der midlertidigt opholder sig på en medlemsstats område - leveringssted - mulighed for flytning af dette sted til den pågældende medlemsstats område - krav om faktisk benyttelse eller udnyttelse på medlemsstatens område - dobbelt påligning, ikke-påligning eller konkurrenceforvridning - den afgiftsmæssige behandling i tredjelandet er ikke relevant

Tidligere dokument: C-593/19 SK Telecom - Dom
Tidligere dokument: C-593/19 SK Telecom - Indstilling

Dom C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes)
Dato: 28-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 1999/62/EF - direktiv 2006/38/EF - afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer - artikel 7, stk. 9 - artikel 7a, stk. 1 og 2 - vejafgifter - princippet om, at infrastrukturomkostninger skal dækkes - omkostninger til drift - omkostninger til færdselspoliti - overskridelse af omkostningerne - direkte virkning - efterfølgende begrundelse af en for høj vejafgift - begrænsning af dommens tidsmæssige virkninger

Tidligere dokument: C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes) - Dom
Tidligere dokument: C-321/19 Transport Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes) - Indstilling


Indstillinger
C-501/19 UCMR - ADA

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - vederlag for spredning til almenheden af musikværker - betaling af en ikkeeksklusiv licens gennem brugerne af værkerne - organisation til kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder, der opkræver disse vederlag på vegne af indehaverne af disse rettigheder

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 2, stk. 1, litra c), og artikel 25, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at indehavere af ophavsrettigheder til musikværker leverer ydelser, der består i overdragelse af et immaterielt gode til en endelig bruger, i det foreliggende tilfælde arrangører af forestillinger, der har tilladelse til at overføre disse værker til almenheden, selv om vederlaget som modydelse for denne tilladelse opkræves af en kollektiv forvaltningsorganisation i dennes navn.

2) Artikel 28 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at for så vidt som en kollektiv forvaltningsorganisation optræder i sit eget navn, men på vegne af indehaverne af ophavsrettigheder til musikværker i forbindelse med indkrævningen af de vederlag, som tilkommer disse rettighedshavere som modydelse for tilladelsen til at udnytte deres værker, hvilke fremføres for almenheden, anses nævnte rettighedshavere for at levere denne ydelse til den kollektive forvaltningsorganisation, mens nævnte organisation anses for at levere den samme ydelse til den endelige bruger. I en sådan situation skal den kollektive forvaltningsorganisation i sit eget navn udstede fakturaer til den endelige bruger med angivelse af det samlede beløb, der opkræves fra nævnte bruger, inklusive moms. Indehaverne af ophavsrettighederne skal udstede fakturaer inklusive moms for den ydelse, der leveres på grundlag af vederlaget til den kollektive forvaltningsorganisation med henblik på fradrag for denne afgift.


Domme
C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en reduceret afgiftssats for leveringen af visse varer og tjenesteydelser -bilag III, nr. 1) - begrebet »levnedsmidler« samt »produkter, der normalt er bestemt til at anvendes som supplement til eller i stedet for levnedsmidler« - afrodisiske produkter

Domstolens dom:

Begreberne »levnedsmidler« og »produkter, der normalt er bestemt til at anvendes som supplement til eller i stedet for levnedsmidler«, i nr. 1) i bilag III til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at disse begreber omfatter alle produkter, der indeholder næringsstoffer til vækst, energi og regulering af den menneskelige krop, der er nødvendige for at holde kroppen i live, og at den fungerer og udvikles, og som indtages for at forsyne kroppen med disse stoffer.

Tidligere dokument: C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår identifikation af afgiftspligtige personer i nordirland

council directive (eu) 2020/262 of 19 december 2019 laying down the general arrangements for excise duty (recast)

customs union working party

commission staff working document 2nd biennial report on progress in developing the eu customs union and its governance

proposal for a council implementing decision amending implementing decision (eu) 2017/1768 authorising croatia to introduce a special measure derogating from article 287 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax

rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af tyskland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef - vedtagelse - indledning af skriftlig procedure

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/1768 om bemyndigelse af republikken kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

council decision on the position to be taken on behalf of the european union within the customs committee established under the free trade agreement between the european union and its member states, of the one part, and the republic of korea, of the other part, as regards a recommendation on the application of article 27 of the protocol concerning the definition of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation - adoption

council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the administrative committee for the customs convention on the international transport of goods under cover of tir carnets as regards the proposal to amend the convention - adoption

council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the 66th session of the harmonized system committee of the world customs organization in relation to the envisaged adoption of classification opinions, classification decisions, amendments to the harmonized system explanatory notes or other advice on the interpretation of the harmonized system and recommendations to secure uniformity in the interpretation of the harmonized system under the harmonized system convention - adoption

informal videoconference of the members of the working party on tax questions (indirect taxation / vat)

customs union working party

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1336 af 25. september 2020 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af visse former for polyvinylalkohol med oprindelse i folkerepublikken kina

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1369 af 29. september 2020 om ændring af bilag i til rådets forordning (eøf) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/279 om at give malta tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 449

EU-note om styrket administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Spørgsmål og svar

Spm. 676

Det oplyses i svar på SAU alm. del – spørgsmål 581 (folketingsåret 2020-2021), at det vurderes, at en selektiv indfasning af elafgiften på biobrændsler i fjernvarmen og i industrien, der er afgrænset ud fra økonomiske kriterier som værkernes afskrivning, ikke vil være forenelig med EU’s statsstøtteregler. Vil ministeren redegøre for, hvorfor dette ikke var vurderingen i forbindelse med forsyningssikkerhedsafgiften? Der bedes endvidere redegjort for, hvorledes der for andre brændsler, eksempelvis olie, er differentierede afgifter alt efter brug, og hvorfor dette ikke vurderes, at være i strid med EU’s statsstøtteregler. Endeligt bedes der foretaget en vurdering af, hvorvidt det vil være i strid med EU’s statsstøtteregler, såfremt man fjerner fritagelsen for elafgift for biobrændsel for alle værker, men med en indfasningsperiode for eksisterende værker, der ikke er afskrevne, herunder også om der er eksempler på differentieret indfasning i et afgiftssystem baseret på allerede foretagne investeringer.  Svar  

Spm. 695

Vil ministeren redegøre for, hvor mange ressourcer der har været afsat til kontrol med industrien og detailvirksomhedernes overholdelse af værnsregler i forbindelse med afgiftsstigningen på tobak i perioden 1. april 2020 til 26. august 2020?  Svar  

Spm. 696

Vil ministeren oplyse, om Skatteministeriet eller relevante myndigheder har benyttet det nylige track- & trace-system med henblik på at afklare, hvorvidt alle produkter med gamle stempelmærker til tobak var overgået til forbrug pr. 1. april 2020?  Svar  

Spm. 697

Vil ministeren oplyse, om Skatteministeriet, Skattestyrelsen eller andre relevante myndigheder på noget tidspunkt har været bekendt med, at der var ulovlige stempelmærker i omløb?  Svar  

Spm. 713

Vil ministeren beregne effekten på arbejdsudbuddet, hvis følgende afgiftslettelser annulleres: sodavandsafgiften, ølafgift (2013) og øl- og vinafgift (2019)? Ministeren bedes endvidere fremsende et samlet opdateret svar på SAU alm. del – spørgsmål 490, 491 og 492.  Svar  

Spm. 726

Vil ministeren oplyse, hvad baggrunden er for, at skattemyndighederne sætter en foreløbig fastansættelse af moms på lige netop 8.000 kr. for nye virksomheder, der ikke har indberettet moms?  Svar  

Spm. 727

Vil ministeren kommentere på, om en højere foreløbig fastansættelse af moms for nye virksomheder end 8.000 kr. vil give incitamenter til, at flere virksomheder indberetter moms uden først at have fået foreløbige fastansættelser? Dette set i lyset af, at 85 pct. af de virksomheder med foreløbige fastansættelser, der blev kontrolleret i perioden 2016 -2018, fik forhøjet deres momstilsvar med i alt 576 mio. kr., jf. side 17 i beretning 12/2019 om momskontrollen.  Svar  

Spm. 728

Vil ministeren oplyse, om det tages i betragtning, om en virksomhed har skattegæld i forvejen, når skattemyndighederne giver en foreløbige fastansættelser af moms?  Svar  

Spm. 730

Vil ministeren redegøre for, om antallet af virksomheder på 113.615 virksomheder i 2016, der havde 0-angivelser, jf. side 32 i beretning 12/2019 om momskontrollen, er udtryk for et problem?  Svar  

Spm. 732

Vil ministeren oplyse, hvornår det forventes, at den arbejdsgruppe, der skal foretage en struktureret gennemgang af eksisterende sanktionshjemler, har færdiggjort sit arbejde?  Svar  

Spm. 751

Vil ministeren redegøre for, hvilke kontrolindsatser Skattestyrelsen har foretaget for at sikre, at isbarer indbetaler isafgifter?  Svar  

Spm. 758

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 18. september 2020 fra Finans og Leasing vedrørende foretræde om Eldrup-Kommissionens oplæg til fremme af grønne biler, jf. SAU alm. del - bilag 436.  Svar  

Spm. 767

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra orienteringen om oprettelse af Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område den 24. september 2020.  Svar  

Spm. 769

Vil ministeren redegøre for, hvorfor provenuet ved at hæve benzin- og dieselafgifterne med 69 øre resulterer i et provenu efter tilbageløb og adfærd på 0,5 mia. kr., jf. svar på SAU alm. del – spørgsmål 154 og 278 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), mens det i svar på SAU alm. del – spørgsmål 664 (folketingsåret 2019-20) fremgår, at det giver et provenu efter tilbageløb og adfærd på 0,7 mia. kr. at hæve afgifterne på benzin og diesel med 50 øre?  Svar  

Spm. 784

Vil ministeren redegøre for, om der i Europa-Kommissionens direktivforslag om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, jf. SAU alm. del – bilag 437, ligger nogle former for begrænsninger i mulighederne for at indhente oplysninger fra andre landes skattemyndigheder? I givet fald bedes ministeren præcisere, på hvilke måder og inden for hvilke områder dette måtte være tilfældet.  Svar  

Spm. 785

Vil ministeren i forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 332 redegøre for, hvorledes reglerne i ligningslovens § 8 A, stk. 3 vil kunne justeres, således at små landsdækkende foreninger med almenvelgørende eller almennyttige formål vil kunne få dispensation for kravene, herunder kravet for antal medlemmer, så der tages højde for foreningens rekrutteringsgrundlag?  Svar  

Spm. 786

Ifølge reglerne om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift udgør den forholdsmæssige afgift 2 pct. af den fulde beregnede registreringsafgift pr. måned de første 3 måneder af leasingkontrakten, 1 pct. pr. måned i de efterfølgende 33 måneder og 0,5 pct. pr. måned herefter. Profilen fastlægger et udgangspunkt for bilens værditab og dermed andelen af forholdsmæssig registreringsafgift. Vil ministeren redegøre for provenuet ved, at den forholdsmæssige afgift efter genberegning af bilens værdi på ny vil udgøre 2 pct. af den fulde (gen)beregnede registreringsafgift pr. måned de første 3 måneder efter genberegningen – dvs. i 5.-7. måned af bilens levetid ved genberegning efter fire måneder – 1 pct. pr. måned i de efterfølgende 33 måneder og 0,5 pct. pr. måned herefter? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2020-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser.  Svar  

Spm. 787

Vil ministeren redegøre for provenuet ved, at private virksomheders køb af egne biler, der f.eks. anvendes af deres ansatte, også omfattes af genberegningsreglerne? Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2020-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser.  Svar  

Spm. 788

Vil ministeren redegøre for provenuet ved at afskaffe reglen om, at der ikke foretages genberegning af et køretøjs værdi efter 36 måneder, således at der ikke længere er nogen begrænsning på, at der kan foretages genberegninger af et køretøjs værdi? Der henvises til slide 11 og 12 i De Danske Bilimportørers præsentation fra mødet den 17. september 2020 om anbefalingerne fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, jf. SAU alm. del – bilag 440. Provenuet bedes opgjort i umiddelbar virkning, efter tilbageløb og efter tilbageløb og adfærd for alle årene 2020-2025 og i varig virkning. Der bedes her anvendt 2020-niveau og faste 2020-priser. Ministeren bedes endvidere opgøre virkningen på råderummet i 2020-priser.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse