MomsMail 2020, uge 39

Kære læser !

Hermed den forløbne uges moms- og afgiftsnyheder.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Bindende svar
Fast driftssted eller fast forretningssted via datacenter
Momspligt - Forening - Serviceydelser leveret til offentlige myndigheder.

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Fast driftssted eller fast forretningssted via datacenter

SKM2020.390.SR

Det ønskedes bekræftet, at Spørger ikke fik fast driftssted hhv. fast forretningssted i Danmark fra et skattemæssigt hhv. momsmæssigt perspektiv, når selskabet indgik en hostingaftale med et dansk selskab, H2, som drev et datacenter i Danmark. Spørger betalte et service fee til H2 for hosting af Spørgers data, websted m.v.

Det blev ud fra de fremlagte oplysninger vurderet, at Spørgers hostingaftale med det danske datacenter ikke medførte, at Spørger fik skattemæssigt fast driftssted i Danmark. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at Spørger hverken ejer, leaser eller driver den fysiske hardware i datacenteret, at Spørger som udgangspunkt ikke har fysisk adgang til datacenteret, samt at den faktiske håndtering af Spørgers data foregår via fjernadgang fra udlandet.

Det blev endvidere vurderet, at Spørger ikke fik momsmæssigt fast forretningssted i Danmark. Der blev ud over ovenstående lagt vægt på, at H2 ikke udførte nogen salgs- eller markedsføringsrelaterede aktiviteter eller nogen R&D-aktiviteter i forhold til Spørgers produkter/teknologi, at Spørger ikke havde noget personale ansat hos H2 til at udføre softwarearbejdet, samt at Spørger ikke udøvede en kontrol over serverne, som om Spørger de facto ejede eller opererede serverne placeret hos H2.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momspligt - Forening - Serviceydelser leveret til offentlige myndigheder.

SKM2020.385.SR

Spørger leverer serviceydelser til sine medlemmer. Medlemmerne består af offentlige myndigheder. En anden forening er dog ligeledes optaget som medlem. De offentlige myndigheder er hovedsageligt, men ikke udelukkende kommuner. Skatterådet bekræfter, at ydelserne er momspligtige. Skatterådet lægger vægt på, at foreningen ikke er en offentlig institution i momslovens forstand. Rådet lægger yderligere vægt på, at foreningen er i konkurrence med erhvervsvirksomheder og ikke i momslovens forstand kan anses for en kommunal institution drevet af flere kommuner i fællesskab. Ligesom der er lagt vægt på, at foreningen ikke kan anses for en almennyttig forening i momslovens forstand, og foreningen ikke kan anses for en "selvstændig gruppe" i momslovens forstand. Foreningens ydelser er derfor ikke omfattet af de særlige fritagelser for ydelser leveret af almennyttige foreninger og selvstændige grupper.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 28-09-2020 - 27-10-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-501/19 UCMR - ADA
Dato: 01-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - vederlag for spredning til almenheden af musikværker - betaling af en ikkeeksklusiv licens gennem brugerne af værkerne - organisation til kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder, der opkræver disse vederlag på vegne af indehaverne af disse rettigheder

Tidligere dokument: C-501/19 UCMR - ADA - Dom
Tidligere dokument: C-501/19 UCMR - ADA - Indstilling

Dom C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques)
Dato: 01-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en reduceret afgiftssats for leveringen af visse varer og tjenesteydelser -bilag III, nr. 1) - begrebet »levnedsmidler« samt »produkter, der normalt er bestemt til at anvendes som supplement til eller i stedet for levnedsmidler« - afrodisiske produkter

Tidligere dokument: C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques) - Dom
Tidligere dokument: C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques) - Indstilling

Dom C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
Dato: 06-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2011/16/EU - administrativt samarbejde på beskatningsområdet - artikel 1 og 5 - påbud om fremsendelse af oplysninger til en medlemsstats kompetente myndighed efter anmodning om udveksling af oplysninger fra den kompetente myndighed i en anden medlemsstat - person, der er i besiddelse af oplysninger, som den kompetente myndighed i den førstnævnte medlemsstat anmoder om skal fremsendes - skattepligtige person, som er genstand for den undersøgelse, der har givet anledning til anmodningen fra den kompetente myndighed i den anden medlemsstat - tredjeparter, som den skattepligtige person har juridiske, bankmæssige, finansielle eller mere generelt økonomiske forbindelser med - domstolsbeskyttelse - den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - artikel 47 - ret til adgang til effektive retsmidler - artikel 52, stk. 1 - begrænsning - retsgrundlag - overholdelse af det væsentligste indhold af retten til adgang til effektive retsmidler - adgang til et retsmiddel, hvormed de berørte retssubjekter kan opnå effektiv prøvelse af alle de relevante faktiske og retlige spørgsmål samt effektiv retsbeskyttelse af de rettigheder, som de er tillagt i henhold til EU-retten - mål i almenhedens interesse, der er anerkendt af Unionen - bekæmpelse af international skatteunddragelse og skatteundgåelse - proportionalitetsprincippet - de oplysninger, som er omfattet af påbuddet om fremsendelse, skal kunne »forudses at være relevante« - domstolsprøvelse - rækkevidde - personlige, tidsmæssige og materielle forhold, der skal tages i betragtning

Tidligere dokument: C-245/19 État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) État luxembourgeois (Droit de recours cont

Indstilling C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa
Dato: 07-10-2020
Fiskale bestemmelser

Rådets direktiv 76/308/EØF om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger

Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Dom
Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Indstilling

Dom C-330/19 Exter
Dato: 07-10-2020
Toldunion

Toldunion. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 23. april 2019 - Staatssecretaris van Financiën mod Exter BV

Tidligere dokument: C-330/19 Exter - Dom

Dom C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments
Dato: 08-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra a) - fritagelse for forsikringstransaktioner - investeringsvirksomheders levering af ydelser vedrørende forvaltning af pensionsmidler til formueforvalteren - undtagelse af enhver skadeserstatningsrisikoforpligtelse - erhvervstilknyttet pensionsordning - national skatte- og afgiftspraksis - udøvelse af forsikringsvirksomhed - enheder med tilladelse - enheder uden en sådan tilladelse - begrebet »forsikringstransaktioner«

Tidligere dokument: C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments - Dom
Tidligere dokument: C-235/19 United Biscuits (Pensions Trustees) og United Biscuits Pension Investments - Indstilling

Indstilling C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa
Dato: 08-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgifter - direktiv 92/12/EØF - artikel 6 og 20 - varers overgang til forbrug - forfalskning af administrativt ledsagedokument - overtrædelse eller uregelmæssighed, der har fundet sted i forbindelse med omsætning af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning - tilfælde, hvor varer uretmæssigt forlader en suspensionsordning - afgørelse af, i hvilken medlemsstat punktafgifter forfalder - direktiv 76/308/EØF - artikel 6 og 8 samt artikel 12, stk. 1-3 - gensidig bistand - efteropkrævning af afgift på de samme transaktioner i to medlemsstater - fordobling af punktafgiftskravet - prøvelseskompetencen for retterne i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig - eventuelt afslag på anmodning om bistand

Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Dom
Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Indstilling

Dom C-657/19 Finanzamt D
Dato: 08-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 132, stk. 1, litra g) - levering af ydelser med nær tilknytning til social bistand og social sikring - udarbejdelse af rapporter om vurdering af plejebehov - afgiftspligtig person bemyndiget af plejeforsikrings lægetjeneste - organer, der er anerkendt som foretagender af almennyttig karakter

Tidligere dokument: C-657/19 Finanzamt D - Dom

Dom C-330/19 Exter
Dato: 08-10-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeks - artikel 121, stk. 1 - proceduren for aktiv forædling - overgang til fri omsætning - toldskylds opståen - fastsættelse af toldskylden - begrebet »beskatningselementer« - hensyntagen til en præferencetoldforanstaltning

Tidligere dokument: C-330/19 Exter - Dom

Dom C-476/19 Combinova
Dato: 08-10-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - EU-toldkodeksen - artikel 124, stk. 1, litra k) - toldskyldens ophør i tilfælde af varernes manglende anvendelse - begrebet »anvendt vare« - procedure for aktiv forædling - toldskyld opstået som følge af manglende overholdelse af reglerne i forbindelse med proceduren for aktiv forædling - manglende fremlæggelse af afslutningsopgørelsen inden for den fastsatte frist

Tidligere dokument: C-476/19 Combinova - Dom

Dom C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)
Dato: 15-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 - nedsættelse af momsgrundlaget - ikke-betaling eller kun delvis betaling af prisen - betingelser, der i medfør af national lovgivning pålægges for udøvelse af retten til nedsættelse - betingelse om, at debitor ikke må være under konkurs- eller likvidationsbehandling - betingelse om, at kreditor og debitor skal være momspligtige personer

Tidligere dokument: C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition) - Dom
Tidligere dokument: C-335/19 E. (TVA – Réduction de la base d’imposition) - Indstilling

Dom C-543/19 Jebsen & Jessen
Dato: 15-10-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 78 - artikel 236, stk. 1 - importprocedure - revision af toldangivelse - handelspolitik - antidumping - gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 - endelig antidumpingtold - pristilsagn - fritagelse - artikel 2, stk. 1 - krav om fremlæggelse af tilsagnsfaktura - manglende omtale af et forhold, som er opført i bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82

Tidligere dokument: C-543/19 Jebsen & Jessen - Dom
Tidligere dokument: C-543/19 Jebsen & Jessen - Indstilling

Indstilling C-581/19 Frenetikexito
Dato: 22-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem - flerhed af ydelser - kvalificering som én enkelt transaktion - sammensat ydelse - sekundær ydelse til hovedydelsen - to selvstændige ydelser - momsfritagelse - behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning

Tidligere dokument: C-581/19 Frenetikexito - Dom
Tidligere dokument: C-581/19 Frenetikexito - Indstilling

Indstilling C-593/19 SK Telecom
Dato: 22-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112 - forebyggelse af dobbelt påligning eller ikke-påligning - artikel 59a - telesektor - mobiltelefoni - roamingydelser - tredjelandsstatsborgere, der midlertidigt opholder sig på en medlemsstats område - leveringssted - mulighed for flytning af dette sted til den pågældende medlemsstats område - krav om faktisk benyttelse eller udnyttelse på medlemsstatens område - dobbelt påligning, ikke-påligning eller konkurrenceforvridning - den afgiftsmæssige behandling i tredjelandet er ikke relevant

Tidligere dokument: C-593/19 SK Telecom - Dom
Tidligere dokument: C-593/19 SK Telecom - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

bilag til rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på den europæiske unions vegne på det 66. møde i udvalget for det harmoniserede system under verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

annex to the proposal for a council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the 66th session of the harmonized system committee of the world customs organization in relation to the envisaged adoption of classification opinions, classification decisions, amendments to the harmonized system explanatory notes or other advice on the interpretation of the harmonized system and recommendations to secure uniformity in the interpretation of the harmonized system under the harmonized system convention

proposal for a council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the 66th session of the harmonized system committee of the world customs organization in relation to the envisaged adoption of classification opinions, classification decisions, amendments to the harmonized system explanatory notes or other advice on the interpretation of the harmonized system and recommendations to secure uniformity in the interpretation of the harmonized system under the harmonized system convention

customs union working party

draft council directive amending directive 2006/112/ec on the common system of value added tax as regards the identification of taxable persons in northern ireland - decision to use the written procedure for the adoption - decision to derogate from the 8-week period provided for in article 4 of protocol 1 on the role of national parliaments in the eu

end of the written procedure council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the 66th session of the harmonized system committee of the world customs organization in relation to the envisaged adoption of classification opinions, classification decisions, amendments to the harmonized system explanatory notes or other advice on the interpretation of the harmonized system and recommendations to secure uniformity in the interpretation of the harmonized system under the harmonized system convention - adoption

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1317 af 9. september 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 

Nyt fra EUR_LEX

dette dokument findes ikke på dansk.

proposal for a council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the 66th session of the harmonized system committee of the world customs organization in relation to the envisaged adoption of classification opinions, classification decisions, amendments to the harmonized system explanatory notes or other advice on the interpretation of the harmonized system and recommendations to secure uniformity in the interpretation of the harmonized system under the harmonized system convention

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., og lov om energiafgift af mineral-olieprodukter m.v. og forskellige andre love (Udmønt-ning af dele af Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020)
Oprettelsesdato: 25-09-2020
Høringsfrist: 23-10-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 437

Grund- og nærhedsnotat om rådsdirektiv til ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, KOM(2020)314

Bilag 438

Meddelelse og brev om anmodning om behandling af forslag omændring af EU’s direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Bilag 440

Materiale fra mødet den 17. september 2020 om anbefalingerne fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler

Bilag 441

Henvendelse af 22/9-20 fra NOAH-Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik om kommentarer til elbilkommissionens rapport

Bilag 443

Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens meddelelse vedr. en handlingsplan for retfærdig og enkelt beskatning og meddelelse om god skatteforvaltning

Bilag 445

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af dele af Klimaaftalen for energi og industri mv. 2020)

Spørgsmål og svar

Spm. 694

Mener ministeren, at man har været god nok til at håndhæve værnsreglerne i forbindelse med afgiftsstigningen på tobak pr. 1. april 2020?  Svar  

Spm. 698

Vil ministeren oplyse, hvilke sanktionsmuligheder – foruden krav om tilbagebetaling – er det muligt at pålægge producenten, såfremt det bevises, at Japan Tobacco International har ladet deres produkter med gamle stempelmærker overgå til forbrug efter den 1. april 2020?  Svar  

Spm. 717

Med aftale om erhverv- og iværksætterinitiativer fra 2017 og aftale om finansloven for 2019 er det aftalt, at hotellers rumvarmeafgift skal ligestilles med energiafgiftssatsen til procesforbrug for 2020. Der blev i finansloven for 2019 afsat 60 mio. kr. i 2020 og 50 mio. kr. i årene efter til af finansiere initiativet, men initiativet er endnu ikke udmøntet. Med forårets klimaaftale blev det aftalt, at elafgiften på rumvarme ligestilles med processatsen fra den 1. januar 2021. Ministeren bedes på den baggrund oplyse, hvad det vil koste at gennemføre den resterende del af forslaget fra den 1. januar 2021, således at hotellers rumvarmeafgift ligestilles med satsen til procesforbrug for de resterende energikilder.  Svar  

Spm. 723

Vil ministeren redegøre for, hvor meget registreringsafgiften ændrer sig for følgende biler i 2021, såfremt Kommissionen for grøn omstilling af personbiler modellerne 1-4 på. hhv. s. 162, 170, 178 og 211 i delrapporten ”Veje til en grøn bilbeskatning” implementeres som foreslået? Alle beregninger bedes sammenholdt med registreringsafgiften for de samme biler i 2020.  Svar  

Spm. 724

Vil ministeren oplyse baggrunden for, at en virksomhed kan få fire foreløbige fastansættelser, førend skattemyndighederne skrider ind og annullerer momsregistreringen, hvilket reelt betyder, at de mindste virksomheder kan undlade at indberette moms i op til to år?  Svar  

Spm. 764

Vil ministeren redegøre for de samfundsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser ved en afgift på væddemål og onlinekasino på henholdsvis 10, 15, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 42 og 45 pct.? De statsfinansielle konsekvenser bedes opgjort henholdsvis som umiddelbart provenu, provenu efter tilbageløb samt provenu efter tilbageløb og adfærd.  Svar  

Spm. 765

Vil ministeren oplyse den samfundsøkonomisk optimale afgiftssats på henholdsvis onlinekasino og væddemål?  Svar  

Spm. 767

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra orienteringen om oprettelse af Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område den 24. september 2020.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse