MomsMail 2020, uge 36

Kære læser !

Vi fortsætter hvor vi slap i sidste uge - denne uges MomsMail er også ganske kort; primært med nyt fra EU og Folketinget, i denne uge dog suppleret med nye artikler og en håndfuld afgørelser uden SKM-nummer.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nyt lovforslag om genindførelse af pvc-afgift
E-sport og moms
Regeringens forslag til Finanslov for 2021
Afgift på pvc og ftalater - den forsvandt, men nu kommer den igen

Domme
Rette afgiftssubjekt

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Nyt lovforslag om genindførelse af pvc-afgift

Målet med lovforslaget er bl.a. at reducere mængden af pvc til forbrænding og deponering.


BDO

E-sport og moms

Trods modvilje fra Skattestyrelsen har Skatterådet for nylig besluttet, at E-sportsforeninger kan fritages for moms på linje med andre sportsklubber, hvis medlemmernes computerspil kombineres med visse fysiske aktiviteter


PwC

Regeringens forslag til Finanslov for 2021

Den 31. august præsenterede Regeringen sit forslag til, hvor mange midler staten Danmark skal bruge til næste år, og hvad de skal bruges til - med andre ord...


PwC

Afgift på pvc og ftalater - den forsvandt, men nu kommer den igen

Nyt udkast til lovforslag genindfører afgiften på pvc, ftalater og pvc-folier.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Dom: Rette afgiftssubjekt

SKM2020.356.BR

Sagen angik, om det var skatteyderen eller dennes selskab, der skulle hæfte for en række punktafgifter og moms af varer, der var importeret fra Y1-Land.

Retten fandt, at det var berettiget, at skattemyndighederne havde pålagt skatteyderen at hæfte for afgifterne.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/0766526
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om ekstraordinær genoptagelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2009, idet der ikke foreligger særlige omstændigheder jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-08-2020

Journalnr: 16/1775275
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 12-08-2020

Journalnr: 18/0022287
Genoptagelse af momstilsvar
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten godkender genoptagelse i en betydelig del af den omhandlede periode.
Afsagt: 10-08-2020

Journalnr: 16/0472292
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-08-2020

Journalnr: 20/0008459
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandør. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 12-08-2020

Journalnr: 16/1439149
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 12-08-2020

Journalnr: 18/0006298
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 13-08-2020

Journalnr: 15/0264193
Uregistreret virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet en polsk virksomhed moms, idet SKAT har anset virksomheden for at have drevet uregistreret virksomhed her i landet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-08-2020

Journalnr: 19/0048605
Genoptagelse af afgiftstilsvaret - almennyttigt lotteri
Klagen vedrører Skattestyrelsens afslag på en anmodning om ekstraordinær genoptagelse af foreningens afgiftstilsvar vedrørende afgift af gevinster fra almennyttigt lotteri. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-08-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 07-09-2020 - 06-10-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-449/19 WEG Tevesstraße
Dato: 10-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - fritagelse vedrørende udlejning af fast ejendom - national bestemmelse om fritagelse af en sammenslutning af ejeres levering af varme til ejerne

Tidligere dokument: C-449/19 WEG Tevesstraße - Dom
Tidligere dokument: C-449/19 WEG Tevesstraße - Indstilling

Dom C-509/19 BMW
Dato: 10-09-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 71, stk. 1, litra b) - toldværdi - import af elektroniske produkter udstyret med software

Tidligere dokument: C-509/19 BMW - Dom

Dom C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Contrat d'activité commune)
Dato: 16-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - artikel 9, stk. 1 - artikel 193 - begrebet »afgiftspligtig person« - aftale om fælles aktivitet - partnerskab - henføring af en økonomisk transaktion til én af partnerne - bestemmelse af den afgiftspligtige person

Tidligere dokument: C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Contrat d'activité commune) - Dom
Tidligere dokument: C-312/19 Valstybine mokesciu inspekcija (Accord d'activité commune) - Indstilling

Dom C-528/19 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie
Dato: 16-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 17, stk. 2, litra a) - fradrag for indgående afgift - fradragsrettens indtræden og omfang - udvidelse af en vejstrækning tilhørende en kommune - bogføring af omkostninger hidrørende fra anlægsarbejder som del af den afgiftspligtige persons generalomkostninger - afgørelse af, om der foreligger en direkte og umiddelbar tilknytning til den afgiftspligtiges økonomiske virksomhed - vederlagsfri levering - levering sidestillet med en levering mod vederlag - artikel 5, stk. 6

Tidligere dokument: C-528/19 Mitteldeutsche Hartstein-Industrie - Dom

Dom C-674/19 Skonis ir kvapas
Dato: 16-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - punktafgiftsstruktur og -satser for forarbejdet tobak - direktiv 2011/64/EU - artikel 2, stk. 2 - artikel 5, stk. 1 - begrebet »produkter, som helt eller delvis består af andre stoffer end tobak« - begrebet »røgtobak« - vandpibetobak

Tidligere dokument: C-674/19 Skonis ir kvapas - Dom

Dom C-791/18 Stichting Schoonzicht
Dato: 17-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - investeringsgoder i form af fast ejendom - momsfradrag - regulering af det oprindeligt foretagne fradrag - regulering på én gang af hele dette fradrag efter første ibrugtagning af det pågældende gode - reguleringsperiode

Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Dom
Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Indstilling
Tidligere dokument: C-791/18 Stichting Schoonzicht - Ny sag

Indstilling C-288/19 Finanzamt Saarbrücken
Dato: 17-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse- skatter og afgifter-merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - levering af ydelser eller varer mod vederlag - artikel 45-leveringssted for tjenesteydelser - artikel 56 - leveringssted for udlejning af transportmidler - vederlagsfri tilrådighedsstillelse af firmabiler til arbejdstagere

Tidligere dokument: C-288/19 Finanzamt Saarbrücken - Dom
Tidligere dokument: C-288/19 Finanzamt Saarbrücken - Indstilling

Indstilling C-420/19 Heavyinstall
Dato: 17-09-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger- anmodning om retsbevarende foranstaltninger - retsafgørelse fra den bistandssøgende medlemsstat med henblik på vedtagelse af retsbevarende foranstaltninger - kompetence for retten i den bistandssøgte medlemsstat til at vurdere, om betingelserne for vedtagelse af retsbevarende foranstaltninger i henhold til dens nationale lovgivning og administrative praksis er opfyldt

Tidligere dokument: C-420/19 Heavyinstall - Dom
Tidligere dokument: C-420/19 Heavyinstall - Indstilling

Indstilling C-501/19 UCMR - ADA
Dato: 01-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - vederlag for spredning til almenheden af musikværker - betaling af en ikkeeksklusiv licens gennem brugerne af værkerne - organisation til kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder, der opkræver disse vederlag på vegne af indehaverne af disse rettigheder

Tidligere dokument: C-501/19 UCMR - ADA - Dom
Tidligere dokument: C-501/19 UCMR - ADA - Indstilling

Dom C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques)
Dato: 01-10-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en reduceret afgiftssats for leveringen af visse varer og tjenesteydelser -bilag III, nr. 1) - begrebet »levnedsmidler« samt »produkter, der normalt er bestemt til at anvendes som supplement til eller i stedet for levnedsmidler« - afrodisiske produkter

Tidligere dokument: C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques) - Dom
Tidligere dokument: C-331/19 Staatssecretaris van Financiën (Taux réduit de TVA pour aphrodisiaques) - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om bemyndigelse af tyskland til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/ef

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/232/eu om bemyndigelse af rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af rådets gennemførelsesafgørelse 2013/680/eu om bemyndigelse af kongeriget danmark og kongeriget sverige til at forlænge anvendelsen af en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 168, 169, 170 og 171 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

bilag til forslag til rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for import af visse fiskevarer til de kanariske øer i perioden 2021-2027

forslag til rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for import af visse fiskevarer til de kanariske øer i perioden 2021-2027

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af rådets gennemførelsesafgørelse 2013/680/eu om bemyndigelse af kongeriget danmark og kongeriget sverige til at forlænge anvendelsen af en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 168, 169, 170 og 171 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/232/eu om bemyndigelse af rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem - vedtagelse - indledning af skriftlig procedure

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/1855 om bemyndigelse af rumænien til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem - vedtagelse - indledning af skriftlig procedure

rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2017/2408 af 18. december 2017 om at give tilladelse til republikken letland til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem - vedtagelse - indledning af skriftlig procedure

annex to the proposal for a council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the association committee meeting in trade configuration established by the association agreement between the european union and the european atomic energy community and their member states, of the one part, and georgia, of the other, concerning the update of annex xiii (approximation of customs legislation) to the agreement

proposal for a council decision on the position to be taken on behalf of the european union in the association committee meeting in trade configuration established by the association agreement between the european union and the european atomic energy community and their member states, of the one part, and georgia, of the other, concerning the update of annex xiii (approximation of customs legislation) to the agreement

annex to the proposal for a council decision on the position to be taken on behalf of the european union within the customs sub-committee established by the association agreement between the european union and their member states, of the one part, and ukraine, of the other part, as regards the amendment of protocol i to that agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation

proposal for a council decision on the position to be taken on behalf of the european union within the customs sub-committee established by the association agreement between the european union and their member states, of the one part, and ukraine, of the other part, as regards the amendment of protocol i to that agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation

annex to the proposal for a council decision on the position to be taken on behalf of the european union within the customs sub-committee established by the association agreement between the european union and the european atomic energy community and their memeber states, of the one part, and the republic of moldova, of the other part, as regards the amendment of protocol ii to that agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation

proposal for a council decision on the position to be taken on behalf of the european union within the customs sub-committee established by the association agreement between the european union and the european atomic energy community and their member states, of the one part, and the republic of moldova, of the other part, as regards the amendment of protocol ii to that agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation

annex to the proposal for a council decision on the position to be taken on behalf of the european union within the customs sub-committee established by association agreement between the european union and the european atomic energy community and their member states, of the one part, and georgia, of the other part, as regards the amendment of protocol i to that agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation

proposal for a council decision on the position to be taken on behalf of the european union within the customs sub-committee established by association agreement between the european union and the european atomic energy community and their member states, of the one part, and georgia, of the other part, as regards the amendment of protocol i to that agreement concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation

council implementing decision amending implementing decision 2013/680/eu authorising the kingdom of denmark and the kingdom of sweden to extend the application of a special measure derogating from articles 168, 169, 170 and 171 of directive 2006/112/ec on the common system of value added tax - adoption - initiation of written procedure

proposal for a council directive on administrative cooperation in the field of taxation (codification) - opinion of the consultative working party of legal services

customs union working party

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/1249 af 2. september 2020 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der blev indført ved gennemførelsesforordning (eu) 2019/1267 på importen af wolframelektroder med oprindelse i folkerepublikken kina, til at omfatte importen af wolframelektroder afsendt fra laos og thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i laos og thailand eller ej, og om afslutning af undersøgelsen vedrørende import afsendt fra indien, uanset om varen er angivet med oprindelse i indien eller ej

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets forordning om åbning og forvaltning af autonome eu-toldkontingenter for import af visse fiskevarer til de kanariske øer i perioden 2021-2027

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af visse emballager, poser og engangsservice (emballageafgiftsloven), lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v., opkrævningsloven, lov om afgifter af spil og virksomhedsskatteloven
Oprettelsesdato: 31-08-2020
Høringsfrist: 25-09-2020

Lovforslag om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område
Oprettelsesdato: 02-09-2020
Høringsfrist: 30-09-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 410

Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af visse emballager, poser og engangsservice (emballageafgiftsloven), opkrævningsloven, lov om afgifter af spil, lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. og virksomhedsskatteloven

Bilag 411

Oversigt over de kommende betalingsfrister for indeholdt A-skat, AM-bidrag, moms og lønsumsafgift, som Folketinget i foråret 2020 besluttede at udskyde på grund af udbruddet af Covid-19

Bilag 412

Forslag til finanslov for 2021 vedrørende Skatteudvalgets arbejdsområde

Bilag 415

Lovudkast: Forslag til lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område

Spørgsmål og svar

Spm. 676

Det oplyses i svar på SAU alm. del – spørgsmål 581 (folketingsåret 2020-2021), at det vurderes, at en selektiv indfasning af elafgiften på biobrændsler i fjernvarmen og i industrien, der er afgrænset ud fra økonomiske kriterier som værkernes afskrivning, ikke vil være forenelig med EU’s statsstøtteregler. Vil ministeren redegøre for, hvorfor dette ikke var vurderingen i forbindelse med forsyningssikkerhedsafgiften? Der bedes endvidere redegjort for, hvorledes der for andre brændsler, eksempelvis olie, er differentierede afgifter alt efter brug, og hvorfor dette ikke vurderes, at være i strid med EU’s statsstøtteregler. Endeligt bedes der foretaget en vurdering af, hvorvidt det vil være i strid med EU’s statsstøtteregler, såfremt man fjerner fritagelsen for elafgift for biobrændsel for alle værker, men med en indfasningsperiode for eksisterende værker, der ikke er afskrevne, herunder også om der er eksempler på differentieret indfasning i et afgiftssystem baseret på allerede foretagne investeringer.  Svar  

Spm. 677

Vil ministren redegøre for, om salg af skins er omfattet af brugtmomsordningen?  Svar  

Spm. 694

Mener ministeren, at man har været god nok til at håndhæve værnsreglerne i forbindelse med afgiftsstigningen på tobak pr. 1. april 2020?  Svar  

Spm. 695

Vil ministeren redegøre for, hvor mange ressourcer der har været afsat til kontrol med industrien og detailvirksomhedernes overholdelse af værnsregler i forbindelse med afgiftsstigningen på tobak i perioden 1. april 2020 til 26. august 2020?  Svar  

Spm. 696

Vil ministeren oplyse, om Skatteministeriet eller relevante myndigheder har benyttet det nylige track- & trace-system med henblik på at afklare, hvorvidt alle produkter med gamle stempelmærker til tobak var overgået til forbrug pr. 1. april 2020?  Svar  

Spm. 697

Vil ministeren oplyse, om Skatteministeriet, Skattestyrelsen eller andre relevante myndigheder på noget tidspunkt har været bekendt med, at der var ulovlige stempelmærker i omløb?  Svar  

Spm. 698

Vil ministeren oplyse, hvilke sanktionsmuligheder – foruden krav om tilbagebetaling – er det muligt at pålægge producenten, såfremt det bevises, at Japan Tobacco International har ladet deres produkter med gamle stempelmærker overgå til forbrug efter den 1. april 2020?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse