MomsMail 2021, uge 31

Kære læser !

Så er sommerferien slut hos Skatteforlaget og vi starter sæsonen med at samle op på nyhederne de sidste fire uger.

VIGTIG BESKED - LÆS DETTE: Fra og med næste uge genindføres adgangskontrollen på MomsMail. Her skal du være opmærksom på:

  1. Du kan få tilsendt dit brugernavn og password på denne side: www.momsmail.dk/login_forgot.asp.
  2. Hvis systemet svarer, at det ikke kan finde din mailadresse i vores system, skyldes det formentligt, at I har IP-abonnement. I så fald har du ikke en personlig bruger. Her får du adgang til MomsMail, når du er på nettet på din arbejdsplads eller via VPN.
  3. Hvis I har IP-abonnement og du ikke kan få adgang, selvom du er på nettet på din arbejdsplads eller via VPN, kan det skyldes, at I har fået ny(e) IP-adresse(r). I så fald er du velkommen til at kontakte mig på nedenstående mail. MEN: Hvis du arbejder hjemmefra, så vil jeg bede dig tjekke, at du har slået din VPN til INDEN du skriver.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nye regler for beregning af moms ved salg af brugte leasingbiler, demobiler og køreskolebiler
Soldaterforening slap for momsregning
Moms af udgifter til salgsfremmende foranstaltninger
Momsfradrag forudsætter ordentlige leverandørfakturaer
Nye krav til kasseapparater
Hvornår er en gulpladebil specialindrettet?
Blev din bil udtaget til kontrol i Skagen i uge 29?

Styresignaler
Foreløbig fastsættelse sendt med Digital Post til afmeldte virksomheder - styresignal - genoptagelse

Bindende svar
Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Opladning af elbiler hos boligforening
Momsfradrag - konkursbo - interessentskabs momsfradrag ved konkurs
Moms på serviceydelser ifm. udlejning af lejligheder

Domme
Nægtelse af fradrag for købsmoms - underleverandører - fakturakrav
Underleverandører - nægtelse af fradrag for købsmoms - hæftelse for ikke-indeholdt A-SKAT og AM-bidrag

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Nye regler for beregning af moms ved salg af brugte leasingbiler, demobiler og køreskolebiler

Bilhandlere, leasingselskaber og køreskoler skal være særligt opmærksomme på den lovændring, som vedrører ændring af beregningen af moms ved salg af brugte leasingbiler, demobiler og køreskolebiler.


BDO

Soldaterforening slap for momsregning

Et samarbejde med et bryggeri om fremstilling af en halvliters specialøl, der blev solgt fra en forenings lokaler, førte til en momsopkrævning fra Skattestyrelsen, men Landsskatteretten annullerede regningen


BDO

Moms af udgifter til salgsfremmende foranstaltninger

En større restuarationskæde har ved Landsskatteretten fået medhold i, at den ikke skal betale udtagningsmoms bare fordi den under visse betingelser tilbyder gratis dessert til klubmedlemmers fødselsdagsselskaber.


BDO

Momsfradrag forudsætter ordentlige leverandørfakturaer

Køber man ydelser fra underleverandører, skal man – især hvis der er tale om rengøring, transport eller byggeri – være opmærksom på, om regningerne opfylder de gældende fakturakrav, hvis man vil være sikker på momsfradrag.


BDO

Nye krav til kasseapparater

Fra 1. januar 2024 skal alle caféer, restauranter, kiosker og købmænd mv. anvende særlige salgsregistreringssystemer, men allerede nu kan Skattestyrelsen pålægge de selvsamme virksomheder at gøre det.


BDO

Hvornår er en gulpladebil specialindrettet?

Det er ofte noget af en kunst at finde ud af, hvornår en varebil på gule plader kan anses for et ”særligt køretøj” med den konsekvens, at den må anvendes til kørsel mellem hjem og arbejde uden skattemæssige konsekvenser.


TVC Advokatfirma

Blev din bil udtaget til kontrol i Skagen i uge 29?

Motorstyrelsen gennemførte i uge 29 en kontrol i Skagen, og det må forventes, at flere bilejere nu ser frem til en længere dialog med Motorstyrelsen.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Foreløbig fastsættelse sendt med Digital Post til afmeldte virksomheder - styresignal - genoptagelse

SKM2021.386.SKTST

Styresignalet beskriver, at der er tale om en særlig omstændighed, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4, hvis en foreløbig fastsættelse er sendt med Digital Post til en virksomheds e-Boks i stedet for til indehaverens private e-Boks efter det tidspunkt, hvor virksomheden er afmeldt hos Erhvervsstyrelsen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Elafgift - Afgiftsgodtgørelse - Opladning af elbiler hos boligforening

SKM2021.384.SR

Spørgsmålene drejede sig om, hvorvidt betingelserne for elafgiftsgodtgørelse var opfyldt for ladestandere, der blev anvendt til opladning af batterier til elbiler. Der var tale om transaktioner vedrørende opladning af elbiler mellem Spørger (ladestandervirksomheden) og en boligforening (kunden), hvor der skete opladning af elbiler, som var tilknyttet lejemålene i boligforeningen.

I spørgsmål 1 blev der spurgt om Spørger var berettiget til godtgørelse af elafgiften i henhold til § 21 i lov nr. 1353 af 21. december 2012, med senere ændringer af elektricitet forbrugt i ladestandere til opladning af batterier til registrerede elbiler for kunden i form af boligforeningen, hvis Spørger afholdte elomkostningen.

I spørgsmål 2 blev der spurgt om Spørger var berettiget til godtgørelse af elafgiften, hvis det i stedet var boligforeningen, der afholdte elomkostningen.

Forudsat at betingelserne for godtgørelse jf. § 21 i lov nr. 1353 af 21. december 2012 med senere ændringer var opfyldt, og Spørger derved opfyldte kravet om, at ladestanderne blev drevet for Spørgers regning og risiko, og kravet om at være involveret i driften af ladestanderen, kunne Skatterådet svare bekræftende. Det var herunder forudsat, at boligforeningen ikke viderefakturerede elafgiften til lejemålene i spørgsmål 2.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Momsfradrag - konkursbo - interessentskabs momsfradrag ved konkurs

SKM2021.381.SR

Skatterådet kan bekræfte, at salg af besætningen i forbindelse med et interessentskabs konkurs udgør en momspligtig transaktion og at salgsmomsen skal afregnes af interessentskabets konkursbo, idet besætningen har indgået i interessentskabets landbrugsdrift, selvom besætningen indgår som et aktiv i interessenternes personlige konkurser.

Det bekræftes endvidere, at interessentskabets konkursbo kan opnå momsfradrag for kuratorsalæret, der vedrører salg af besætningen samt den erhvervsmæssige anvendelse af landbrugsejendommen. Det kan dog ikke bekræftes, at der kan opnås fradrag for den del af kuratorsalæret, der kan henføres til stuehuset, idet denne har været anvendt som privat bolig af interessenterne.

Skatterådet kan bekræfte, at interessentskabets konkursbo kan opnå momsfradrag for udgifter til ejendomsmægler, når udgiften knytter sig til den momspligtige udlejningsaktivitet og udgiften vedrører aktiverne, der er nødvendige for at videreføre udlejningsvirksomheden. Det kan dog ikke bekræftes, at der kan opnås fradrag for den del af udgifterne, der kan henføres til stuehuset, idet denne har været anvendt som privat bolig af interessenterne.

Skatterådet afviser besvarelsen af spørgsmål 4, idet spørgsmålet ikke vedrører en konkret påtænkt disposition.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms på serviceydelser ifm. udlejning af lejligheder

SKM2021.380.SR

Skattestyrelsen vurderede, at den samlede "pakke" bestående af en flerhed af serviceydelser som blev leveret ved indgåelse af en membership agreement, ikke kunne anses som en bi-ydelse til udlejning af nogle lejeboliger, men derimod måtte anses som en selvstændig hovedydelse omfattet af momslovens § 4, stk. 1.

Der blev lagt vægt på, at det stod lejerne frit for, om de ønskede at indgå en membership agreement eller ej, samt at det ville være kunstigt at anse udlejningsydelsen og tilkøbet af en membership agreement som én samlet ydelse. Derfor måtte tilkøbet af en membership agreement anses som et mål i sig selv.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Nægtelse af fradrag for købsmoms - underleverandører - fakturakrav

SKM2021.395.BR

Sagen angik, om skatteyderen var berettiget til fradrag for købsmoms, der var betalt til angivne underleverandører i indkomstårene 2014 og 2015.

Retten konstaterede først, at bevisbyrden for, at der er leveret momspligtige ydelser, påhviler skatteyderen. Herefter fandt retten, at de fremlagte fakturaer ikke indeholdt oplysninger om dato for levering. Stort set alle fakturaerne indeholdt endvidere ikke oplysninger om omfanget og arten af de leverede ydelser, og beskrivelsen af arbejdet var kortfattet.

Retten fandt også, at skatteyderen ikke havde fremlagt arbejdssedler eller andet, der kunne dokumentere arbejdets omfang eller underbygge, at levering havde fundet sted. Endvidere lagde retten vægt på, at de fremlagte samarbejdsaftaler ikke kunne godtgøre, at der var sket levering samt, at de angivne underleverandører i 2014 havde perioder med 0 ansatte eller uden registrering af ansatte. I øvrigt havde en række af underleverandørerne ikke angivet moms og A-indkomst i 2014, og samtlige underleverandører var efterfølgende opløst, herunder som følge af konkurs.

Den omstændighed, at der måtte være sket pengeoverførsler fra skatteyderens konto kan ikke føre til et andet resultat, idet dette ikke i sig selv dokumenterede, at der er sket levering af momsbelagte ydelser fra de angivne underleverandører.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Underleverandører - nægtelse af fradrag for købsmoms - hæftelse for ikke-indeholdt A-SKAT og AM-bidrag

SKM2021.394.BR

Sagen angik i første række, om sagsøgeren opfyldte betingelserne for fradrag af købsmoms, der var betalt til underleverandører i perioden 1. juli 2012 til 31. marts 2014 for i alt 191.460 kr., jf. momslovens § 37, stk. 1. I anden række angik sagen, om sagsøgeren hæftede for manglende, indeholdt A-skat og AM-bidrag for indkomstårene 2013 og 2014 af løn til personer, som ifølge skattemyndighederne reelt havde udført kurerarbejde som ansatte i sagsøgerens virksomhed.

Retten fandt, at de fremlagte fakturaer ikke opfyldte kravene i den dagældende momsbekendtgørelse, § 61 (nugældende § 58). Retten fandt derfor, at der forelå unormale forhold og pålagde sagsøgeren en skærpet bevisbyrde. Retten fandt, at sagsøgeren ikke havde løftet den skærpede bevisbyrde. Retten lagde bl.a. vægt på, at sagsøgeren ikke kunne fremlægge underliggende timesedler til fakturaerne, at sagsøgeren ikke havde fremlagt dokumentation for, at de anførte underleverandører havde været i stand til at levere de påståede transportydelser, og at de påståede underleverandører ikke havde angivet A-skat eller moms. Retten bemærkede, at det forhold, at sagsøgerens virksomhed havde foretaget betaling til de påståede underleverandører ved bankoverførsler, og at der måtte være overensstemmelse mellem fakturaerne og de overførte beløb, ikke beviste, at underleverandørerne havde udført arbejde for virksomheden.

Retten tiltrådte, at sagsøgeren hæftede for ikke-indeholdt A-skat og AM-bidrag. Retten lagde til grund, at sagsøgeren har haft yderligere ansatte end det oplyste til at udføre arbejdet. Skattemyndighederne kunne derfor foretage en skønsmæssig ansættelse, og retten fandt ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn. Retten fandt, at sagsøgeren havde handlet forsømmeligt.

Retten tog på den baggrund Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2021.388.ØLR

Straf - skattesvig - ulovligt aktionærlån - værdi af fri bil - tilregnelse - beregning af skatteunddragelsen - straffehjemmel

T var tiltalt for skattesvig for indkomstårene 2013, 2014 og 2015, idet han ikke inden 4 uger efter modtagelsen af skatteansættelserne havde reageret på at de var for lave. Han havde ikke selvangivet løn og værdi af fri bil fra sit selskab. T havde derved unddraget for 370.149 kr. i skat i alt.

T forklarede, at han var enig i den talmæssige opgørelse. Han optog et lån i selskabet for at det "hele kunne gå op i sidste ende", således, at han ikke belastede selskabet likviditetsmæssigt. Selskabet var økonomisk presset. T valgte dels at hæve løn og dels at optage lån i selskabet. T havde en mellemregningskonto og havde også talt med sin revisor om, at lånet skulle tilbagebetales. De optagne lån fremgik også af bogføringen. T manglede likvider til tilbagebetaling af lånet. T vidste godt lånene skulle afregnes skattemæssigt eller tilbagebetales. T mødtes årligt med sin revisor. Han gik ud fra, at han havde oplyst om sine lån i selskabet til Skattestyrelsen, da det fremgik af årsregnskaberne, men var ikke klar over, at Skattestyrelsen betragtede lånene som løn til ham. Hensigten var at tilbagebetale, når selskabets økonomi blev bedre. Han var enig i at der manglede at blive indberettet fri bil, men husker ikke hvorfor det gik galt, men hans bil havde været ude og inde af selskabet nogle gange.

Byretten fandt T skyldig i grov uagtsomhed med hensyn til indkomstårene 2013 og 2014 vedrørende ulovlige selskabslån og fri bil. Med hensyn til indkomståret 2015 fandtes T skyldig i grov uagtsomhed med hensyn til 170.000 kr., som T betalte konkursboet til fuld og endelig afgørelse af mellemværendet mellem T og Ts selskab. Med hensyn til de øvrige unddragelser for 2015 fandtes T skyldig i forsætlig skattesvig under henvisning til det unddragne beløbs størrelse, at T ikke foretog bogføring i 2015 og ikke havde mulighed for og rent faktisk heller ikke tilbagebetalte de pågældende hævninger i selskabet. T idømtes en bøde på 300.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen med hensyn til fri bil. Landsretten fandt at hjemlen til strafansvar var i skattekontrolloven, ligesom T som følge af sin stilling i selskabet ikke er omfattet af den tidligere skattekontrollovs § 1A, nu § 2, stk. 2. Den nye regel i ligningslovens § 16 E om, at ulovlige hævninger i selskaber skal betragtes som løn, fik virkning for indkomståret 2014. T, der også forud for den i sagen angivne periode optog ulovlige anpartshaverlån i selskabet, blev af sin revisor gjort bekendt med, at der skulle reageres overfor skattevæsnet, ligesom revisor gav årsrapporterne påtegning om forholdet. Landsretten fandt efter en samlet vurdering derfor, at T havde det fornødne forsæt til at unddrage det offentlige skat med hensyn til de ulovlige anpartshaverlån. Den omstændighed, at beløbene fremgik af selskabets årsrapporter og at T for indkomståret 2015 i august 2016 indgik et forlig med kurator om tilbagebetaling af et beløb på 170.000 kr. kan ikke føre til et andet resultat. Det fandtes uden betydning, at T senere har indbetalt skatten af beløbet og at selskabet i oktober 2015 blev taget under tvangsopløsning, og han herefter ikke kunne disponere over selskabet. T idømtes 40 dages betinget fængsel og en tillægsbøde på 350.000 kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/3009287
End-use bevilling
Klagen skyldes, at SKAT har pålagt selskabet at betale told og importmoms vedrørende 12 importer af optiske fiberkabler, fordi selskabet ikke har overholdt en bevillingsbestemmelse om, at de importerede varer skulle anvendes inden for en frist på 2 måneder. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-07-2021

Journalnr: 19/0051274
Afgiftspligtig person - køb og salg af ejendomme
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar idet Skattestyrelsen har anset selskabet som en afgiftspligtig person, der i forbindelse med køb og salg af ejendomme handlede i egenskab heraf, jf. momslovens § 3, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-07-2021

Journalnr: 16/1458184
Betalingspligt
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar, idet SKAT har anset selskabet for at være betalingspligtigt af salgsmoms opkrævet på fakturaer med såvel fiktive som faktiske leverancer efter momslovens §§ 4 og 46, stk. 7. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-07-2021

Journalnr: 16/1744594
Delvist momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar, idet SKAT alene har anerkendt 10 % fradrag af den indgående afgift, jf. momslovens § 38, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-07-2021

Journalnr: 16/0662892
Eget vareforbrug
Klagen vedrører opkrævning af moms vedrørende eget vareforbrug. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 29-06-2021

Journalnr: 19/0110635
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten pålægger Skattestyrelsen af genoptage tilsvaret.
Afsagt: 29-06-2021

Journalnr: 17/0070441
Flycharter
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat selskabets momstilsvar bl.a. som følge af en momsmæssig omklassificering af selskabets aktiviteter. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 24-06-2021

Journalnr: 18/0006065
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af selskabets momstilsvar, både forhøjelse af salgsmoms og nedsættelse af købsmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-07-2021

Journalnr: 19/0104397
Genoptagelse af skatteansættelsen og momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af skatteansættelsen og af afgørelse om momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster den nægtede genoptagelse af skatteansættelsen og hjemviser spørgsmålet om genoptagelse af momstilsvaret.
Afsagt: 09-07-2021

Journalnr: 16/0651503
Moms - skrivebord
Klagen vedrører nægtet fradrag for indgående afgift - anskaffelse af skrivebord. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-07-2021

Journalnr: 19/0019869
Moms af modtagne beløb og momsfradrag for udgifter
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT har anset et af virksomheden modtaget beløb for vederlag for momspligtigt byggeri for fremmed regning, jf. momslovens § 4, stk. 1. Videre skyldes klagen, at SKAT bl.a. ikke har godkendt virksomhedens fradrag for købsmoms af udgifter afholdt i tidligere år end det år, hvor momsen er angivet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen dog således, at det modtagne beløb anses for at være inklusive moms.
Afsagt: 02-07-2021

Journalnr: 18/0009177
Momsfradrag - forskriftsmæssige fakturaer
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har nedsat selskabets indgående afgift pga. forskriftsmæssige mangler ved de fremlagte fakturaer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-06-2021

Journalnr: 17/0274440
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for virksomhedens udgifter til underleverandører. Landsskatteretten finder, at det er med rette, at SKAT har nægtet fradrag for virksomhedens udgifter til købsmoms til underleverandører. Den talmæssige opgørelse af momstilsvaret overlades til Skattestyrelsen.
Afsagt: 24-06-2021

Journalnr: 18/0008885
Momsfradrag og momsfrie salg
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar da selskabet ikke har fremlagt dokumentation for sin købsmoms, og da selskabet ikke har dokumenteret, at køretøjerne er solgt til en afgiftspligtig person i EU. Landsskatteretten godkender momsfradrag og stadfæster fsv. angår salget af biler.
Afsagt: 30-06-2021

Journalnr: 18/0005110
Momsfrie leverancer
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar da selskabet er anset for ikke at have dokumenteret, at køretøjerne er solgt til en afgiftspligtig person i EU. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse delvist.
Afsagt: 30-06-2021

Journalnr: 17/0838741
Momspligt for undervisnign
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet de leverede ydelser ikke er anset som omfattet af momsfritagelsen vedrørende undervisning i momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-06-2021

Journalnr: 20/0074585
Skønsmæssig ansættelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig ansættelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 30-06-2021

Journalnr: 19/0105039
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-06-2021

Journalnr: 20/0046896
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-07-2021

Journalnr: 16/1265226
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører nægtet fradrag for købsmoms af fremmed arbejde samt skønsmæssig forhøjelse af salgsmomsen. Landsskatteretten nedsætter den skønsmæssige forhøjelse af salgsmomsen delvist.
Afsagt: 25-06-2021

Journalnr: 18/0002419
Tab på debitorer
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms af tab på debitorer. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 07-07-2021

Journalnr: 18/0028571
Udeholdt omsætning
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 05-07-2021

Journalnr: 15/2451480
Yderligere salgsmoms
Klagen vedrører yderligere salgsmoms af udeholdt omsætning. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-07-2021

Journalnr: 18/0009129
Ændring af momstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet selskabets momstilsvar. De påklagede ændringer vedrører yderligere ansat udgående afgift (salgsmoms) vedrørende omsætning og nægtelse af fradrag vedrørende tab på debitorer og for udgifter til indgående afgift (købsmoms) vedrørende køb af varer og ydelser. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-06-2021

Journalnr: 19/0013928
Økonomisk virksomhed
Klagen skyldes Skattestyrelsens afgørelse om, at klager ikke udøver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, hvorefter indtægter fra er anset for lønindkomst hos virksomhedens indehaver. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-07-2021

Journalnr: 17/0987352
Solidarisk hæftelse for afgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af afgift for chokolade- og sukkervarer som følge af solidarisk hæftelse med køberen af varerne. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at selskabet ikke hæfter solidarisk for afgiftskravet.
Afsagt: 01-07-2021

Journalnr: 16/1691732
Solidarisk hæftelse for afgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift med baggrund i solidarisk hæftelse med køberen af varerne. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, således at selskabet ikke hæfter solidarisk for afgiftskravet.
Afsagt: 01-07-2021

Journalnr: 19/0015175
Yderligere chokolade- og sukkervareafgift
Klagen vedrører Skattestyrelsens opkrævning af yderligere chokolade- og sukkervareafgift for import her til landet af produktet ”Varenr. 1226 Free From Rocky Road made with Belgian Chocolate”. Herudover vedrører klagen Skattestyrelsens stillingtagen til produkterne ”Free From Cranberry & Orange Tiffin” og ”Free From Peppermint Slice made with Belgian Chocolate”. Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse for så vidt angår produktet ”Varenr. 1226 Free From Rocky Road made with Belgian Chocolate”. Landsskatteretten afviser klagen for så vidt angår produkterne ”Free From Cranberry & Orange Tiffin” og ”Free From Peppermint Slice made with Belgian Chocolate”.
Afsagt: 06-07-2021

Journalnr: 16/0456844
Genoptagelse af skatteansættelsen
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2012. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 24-06-2021

Journalnr: 20/0105347
Gældseftergivelse
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har afslået klagerens anmodning om delvis eftergivelse af gæld til det offentlige. Landsskatteretten ændrer Gældsstyrelsens afgørelse.
Afsagt: 22-06-2021

Journalnr: 19/0037249
Konnekse fordringer
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har truffet afgørelse om delvis imødekommelse af anmodning om konneks modregning i klagerens overskydende skat. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 06-07-2021

Journalnr: 19/0103280
Modregning
Klagen skyldes, at Gældsstyrelsen har foretaget modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2018 til dækning af gæld vedrørende restskat for indkomståret 2008 og inddrivelsesrenter. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 02-07-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Indstillinger
C-45/20 Finanzamt N (Communication de l’affectation) Finanzamt G (Communication de l’affectation)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - fradrag af indgående afgift - Rådets direktiv 2006/112/EF, som ændret ved Rådets direktiv 2009/162/EU - artikel 167 og artikel 168, litra a) - etablering af et solenergianlæg - indretning af et arbejdsværelse i et parcelhus, som i øvrigt benyttes privat - fast ejendom - goder med blandet anvendelse - henførsel til en virksomheds formue - forenelighed med EU-retten af en af en medlemsstat fastsat frist for henførsel og en formodning om henførsel til den private formue, hvis der ikke foreligger beviser for det modsatte - fortabelse af retten til fradrag af indgående afgift

Generaladvokatens indstilling:

1) Under omstændigheder som de i hovedsagerne omhandlede er en national retspraksis, hvorefter retten til fradrag af indgående moms er udelukket i de tilfælde, hvor der er frihed til at vælge, hvortil en transaktion skal henføres, hvis der inden udløbet af den lovbestemte frist for indlevering af den årlige momsangivelse ikke er afgivet en beslutning om henførslen, som er tydelig for afgiftsmyndigheden, uforenelig med artikel 168, litra a), sammenholdt med artikel 167, i Rådet direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2009/162/EU af 22. december 2009.

2) Under omstændigheder som de i hovedsagerne foreliggende er en national retspraksis, hvorefter det er underforstået, at der sker henførsel til det private område, eller hvor der består en sådan formodning, hvis der ikke foreligger (tilstrækkelige) holdepunkter for en henførsel til erhvervsdelen, uforenelig med artikel 168, litra a), i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2009/162.


C-156/20 Zipvit

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 og artikel 178, litra a) - fradragsrettens indtræden i forbindelse med en indgående levering, som fejlagtigt er opfattet som fritaget for moms - moms medregnet i prisen på trods af fejl - periode for indtræden - moms, som skal betales eller er betalt - besiddelse af en faktura som materiel betingelse - afgrænsning i forhold til de formelle betingelser for fradrag

Generaladvokatens indstilling:

1) Den i artikel 168, litra a), i direktiv 2006/112 omtalte »moms, som skal betales eller er betalt«, omfatter den moms, som den leverende virksomhed egentlig skal betale eller har betalt til medlemsstaten.

2) Det følger af momsdirektivets artikel 73 og 78 under hensyntagen til samme direktivs artikel 90, at afgiftsgrundlaget ved levering af varer eller tjenesteydelser mod vederlag er den modværdi, som den afgiftspligtige faktisk har modtaget herfor, og som momsen allerede indgår i.

3) Fradragsretten i henhold til momsdirektivets artikel 168, litra a), forudsætter imidlertid udførelse af ydelsen og besiddelse af en faktura [jf. momsdirektivets artikel 178, litra a)], som dokumenterer overvæltningen af momsen. Det er derimod ikke muligt at foretage fradrag uden besiddelse af en faktura, som særskilt angiver momsen.

4) Den kunde, som ikke inden udløbet af den civilretlige forældelsesfrist sørger for at tilvejebringe en faktura med særskilt angivelse af momsen, kan uden en sådan faktura heller ikke over for skatte- og afgiftsmyndigheden gøre et krav på fradrag gældende.

5) Da kundens fradrag er uafhængigt af leverandørens konkrete afgiftspligt, har det ikke nogen betydning, om leverandøren ville kunne gøre en indsigelse mod en afgiftspligt gældende på egne vegne.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

Minutes - Sub-group Platform Economy 9th meeting - 06-07-2021.pdf

 

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

Minutes - Sub-group Platform Economy 9th meeting - 06-07-2021.pdf

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets afgørelse (eu) 2021/1197 af 13. juli 2021 om indgåelse på unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og republikken indonesien i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

aftale i form af brevveksling mellem den europæiske union og republikken indonesien i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

rådets forordning (eu) 2021/1203 af 19. juli 2021 om ændring af forordning (eu) 2020/1706, for så vidt angår medtagelse af autonome eu-toldkontingenter for visse fiskevarer

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1209 af 22. juli 2021 om indledning af fornyede undersøgelser (ny eksportør) inden for rammerne af gennemførelsesforordning (eu) 2017/2230 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre med oprindelse i folkerepublikken kina for så vidt angår tre kinesiske eksporterende producenter, om ophævelse af tolden på importen fra de pågældende eksporterende producenter og om at gøre denne import til genstand for registrering

rådets afgørelse (eu) 2021/1213 af 13. juli 2021… om indgåelse på unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og den argentinske republik i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

aftale i form af brevveksling mellem den europæiske union og den argentinske republik i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

rådets afgørelse (eu) 2021/1234 af 13. juli 2021 om indgåelse af aftalen mellem den europæiske union og kongeriget thailand i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 om ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

aftale mellem den europæiske union og kongeriget thailand i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 om ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1266 af 29. juli 2021 om indførelse af endelig antidumpingtold på importen af biodiesel med oprindelse i amerikas forenede stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1267 af 29. juli 2021 om indførelse af endelig udligningstold på importen af biodiesel med oprindelse i amerikas forenede stater efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1037

meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og den argentinske republik i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/1293 af 3. august 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2021/823 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af visse former for regnbueørred med oprindelse i tyrkiet efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 18 i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1037

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets forordning om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til de kanariske øer

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af beslutning 2009/791/ef om bemyndigelse af forbundsrepublikken tyskland til fortsat at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 168 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om ændring af gennemførelsesafgørelse (eu) 2018/789 om bemyndigelse af ungarn til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

forslag til rådets gennemførelsesafgørelse om at give forbundsrepublikken tyskland tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

L 217 Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter (Indførelse af afgift på nikotinholdige væsker til e-cigaretter).
Oprettelsesdato: 06-08-2021
Høringsfrist: 18-12-2020

L 233 Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv., spiritusafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 06-08-2021
Høringsfrist: 16-04-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 288

Henvendelse af 16/7-21 fra AutoBranchen Danmark om overgangsordningen til de nye bilafgifter

Bilag 289

EU-nyt: Klar til 55-pakken

Bilag 291

Henvendelse af 2/8-21 fra Danske Soloselvstændige om udskydelse af moms og revidering af tilbagebetalingstid på coronalån

Spørgsmål og svar

Spm. 615

Hvad har Motorstyrelsen gjort for at hjælpe de bilforhandlere m.fl., der i god tro og uden myndighedsvejledning har indsendt anmodning om brug af overgangsordningen en eller flere dage for sent?  Svar  

Spm. 616

Finder ministeren det rimeligt, at bilforhandlere m.fl. ikke kan benytte overgangsordningen til de nye bilafgifter, fordi anmodningen om at benytte ordningen er indsendt en dag for sent? Ministeren bedes tage i betragtning, at ingen myndigheder vejledte bilforhandlerne fra L129 blev fremsat i Folketinget i december til februar, hvor lovgivningen blev vedtaget, selvom lovforslaget havde virkning fra december.  Svar  

Spm. 617

Finder ministeren det proportionalt, at bilforhandlere m.fl., der får afslag på at benytte overgangsordningen til de nye bilafgifter, kan risikere at betale over hundredetusinde kroner ekstra i registreringsafgift, fordi anmodningen er indsendt få dage for sent, men stadig inden Motorstyrelsen påbegynder sagsbehandlingen?  Svar  

Spm. 619

Ministeren bedes forholde sig til artiklen ”Bøde på 215.000 kroner for bankospil” fra SN.dk den 16. juni 2021 samt forholde sig til problemerne med støtteforeninger rundt om i landet, som er blevet politianmeldt for at overtræde spilleloven.  Svar  

Spm. 620

Ministeren bedes forholde sig til, hvorvidt myndighederne har svigtet ved ikke at informere bankoforeningerne om, hvordan de skulle forholde sig til den nye spillelov. Der henvises til artiklen ”Bøde på 215.000 kroner for bankospil” fra SN.dk den 16. juni 2021.  Svar  

Spm. 621

Hvad vil ministeren gøre for, at støtteforeninger og idrætsforeninger fremadrettet kan udføre denne slags aktiviteter uden massive bøder? Der henvises til artiklen ”Bøde på 215.000 kroner for bankospil” fra SN.dk den 16. juni 2021.  Svar  

Spm. 623

Vil ministeren kommentere artiklen ”Bøde på 215.000 kroner for bankospil” bragt på sn.dk den 15. juni 2021 og redegøre for, hvad der kommer til at ske med foreningen Idrættens Venner og deres bøde på 215.000 kroner, samt om de kan blive indbefattet af den eventuelle revision af reglerne, som ministeren har sat sine embedsmænd i gang med at kigge på? Der henvises til https://sn.dk/Odsherred/Boede-paa-215000-kroner-for-bankospil/artikel/1446276  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 1712

Om at bilforhandlere m.fl. ikke kan benytte overgangsordningen til de nye bilafgifter.

Spm. S 1713

Om bilforhandlere m.fl., der får afslag på at benytte overgangsordningen til de nye bilafgifter.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse