MomsMail 2020, uge 27

Kære læser !

Ugens moms-, told- og afgiftsnyheder indeholder bl.a. tre domme fra EU-domstolen om så vidt forskellige emner som datacentertjenesteydelser, forvaltning af investeringsforeninger og afgiftsmæssig neutralitet.

Som du måske så i sidste uge, er dette den sidste MomsMail i denne sæson. Vi går på sommerferie nu og rammer din mailboks igen den 10. august 2020.

God sommer.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Er E-sport en idræt, der kan fritages for moms?
Tyskland nedsætter momssatserne midlertidigt
Klimaaftale: Store afgiftsændringer på vej

Bindende svar
Momsfrit salg af varer - udførsel til 3. land - eksport
Moms - kompensationsbeløb - levering mod vederlag
Afgiftsgodtgørelse - farvet dieselolie - landbrug og skovbrug mv.

Afgørelser
Eksportgodtgørelse
Eksportgodtgørelse

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
3 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

PwC

Er E-sport en idræt, der kan fritages for moms?

Lige netop det spørgsmål har PwC - på vegne af DGI - ført en sag om over for Skatterådet. Efter en proces, der har varet flere år, blev svaret ”ja”. Med...


PwC

Tyskland nedsætter momssatserne midlertidigt

For at genoplive økonomien i kølvandet på COVID-19 har Tyskland besluttet at nedsætte sine momssatser i en periode. Nedsættelsen gennemføres fra den 1. juli...


PwC

Klimaaftale: Store afgiftsændringer på vej

En ny klimaaftale skriver efter PwC’s opfattelse historie. Aftalen medfører positive ændringer på afgiftsområdet, mens forhandlinger om grøn skattereform til...


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Momsfrit salg af varer - udførsel til 3. land - eksport

SKM2020.294.SR

Skatterådet bekræftede at Spørgers salg af varer skulle anses som en momsfri udførsel (eksport) af varer til steder uden for EU. Dette bevirkede, at alle transaktioner i kæden var momsfritaget, og at salgene ikke medførte momsregistreringspligt i Danmark for hverken mellemmand eller for dennes kunde.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - kompensationsbeløb - levering mod vederlag

SKM2020.281.SR

Spørger blev opsagt som kapitalforvalter af flere investeringsinstitutter og var derfor berettiget til at modtage kompensation fra investeringsinstitutterne. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at kompensationen ikke kan anses for vederlag i momslovens forstand. Kompensationen er derfor momspligtig i den forstand, at kompensationen er en del af momsgrundlaget for spørgers ydelser. Skatterådet kunne derimod bekræfte, at kompensationen er momsfritaget i det omfang, at ydelserne er momsfritagne som forvaltning af investeringsforeninger eller som formidling af værdipapirer.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Afgiftsgodtgørelse - farvet dieselolie - landbrug og skovbrug mv.

SKM2020.280.SR

Spørger driver en mindre entreprenørvirksomhed, der leverer ydelser som skovning, flishugning, stub- og rodfræsning, knusning, grubning og andre ydelser i forbindelse med skovbrug.

Spørgsmålet handler om, hvorvidt spørger kan få energiafgift på motorbrændstoffet dieselolie til skovbrug godtgjort efter mineralolieafgiftsloven § 11, stk. 3, når dieselolien anvendes i skovmaskinerne, ikke er farvet (afgiftsmærket).

Af bekendtgørelse nr. 983 af 18. oktober 2015 om farvning af gas- og dieselolier og petroleum § 1 fremgår, at gas- og dieselolier og petroleum, som anvendes eller er bestemt til at anvendes som motorbrændstof i motordrevne driftsmidler, der helt eller delvis anvendes til virksomhed omfattet af mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3 (jordbrug, gartnerier og skovbrug, mv.), skal afgiftsmærkes.

Skattestyrelsen kan ikke bekræfte at Spørger kan få energiafgift på dieselolie til skovbrug godtgjort efter mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 3, såfremt den forbrugte dieselolie i Spørgers skovmaskiner ikke er farvet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Eksportgodtgørelse

SKM2020.287.LSR

Landsskatteretten fandt, at værdiansættelsen af et brugt køretøj til eksport skulle ske til handelsprisen for et tilsvarende køretøj til salg. Landsskatteretten fandt, at virksomheden ikke havde pligt til at anvende Motorstyrelsens niveaulister, og at disse lister ikke kunne stå alene som grundlag for værdiansættelsen. Efter en konkret vurdering af handelsprisen fandt Landsskatteretten, at denne udgjorde kr. 97.400. Motorstyrelsen havde værdiansat køretøjet til kr. 82.400. Landsskatteretten fandt, at Motorstyrelsen var berettiget til at foretage en fuld prøvelse af virksomhedens værdiansættelse, og at Landsskatteretten tilsvarende fuldt ud kunne prøve styrelsens værdiansættelse. Anvendelse af anmeldelsesordningen medfører ikke begrænsning i prøvelsesadgangen, ligesom Landsskatteretten afviste, at kompetencen til at værdiansætte køretøjet skulle være uddelegeret til virksomheden.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Eksportgodtgørelse

SKM2020.286.LSR

Landsskatteretten fandt, at værdiansættelsen af et brugt køretøj til eksport skulle ske til handelsprisen for et tilsvarende køretøj til salg. Landsskatteretten fandt, at virksomheden ikke havde pligt til at anvende Motorstyrelsens niveaulister, og at disse lister ikke kunne stå alene som grundlag for værdiansættelsen. Efter en konkret vurdering af handelsprisen tiltrådte Landsskatteretten Motorstyrelsens værdiansættelse af handelsprisen til kr. 40.300. Landsskatteretten fandt, at Motorstyrelsen var berettiget til at foretage en fuld prøvelse af virksomhedens værdiansættelse, og at Landsskatteretten tilsvarende fuldt ud kunne prøve styrelsens værdiansættelse. Anvendelse af anmeldelsesordningen medfører ikke begrænsningen i prøvelsesadgangen, ligesom Landsskatteretten afviste, at kompetencen til at værdiansætte køretøjet skulle være uddelegeret til virksomheden.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/3828463
Betaling af importmoms
Klagen vedrører pålæg om betaling af importmoms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-06-2020

Journalnr: 15/1097417
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-06-2020

Journalnr: 15/3181591
Forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-03-2020

Journalnr: 15/3230203
Genoptagelse af momstilsvar
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 10-06-2020

Journalnr: 18/0001306
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms for selskabets udgifter til underleverandører. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 19-03-2020

Journalnr: 16/1853708
Momsfradrag - underleverandører
Klagen skyldes, at SKAT har genoptaget og fastholdt en foretaget forhøjelse af virksomhedens momstilsvar idet der er nægtet fradrag for købsmoms for udgifter til underleverandører samt foretaget en skønsmæssig ansættelse af virksomhedens momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer det nægtede momsfradrag yderligere.
Afsagt: 01-04-2020

Journalnr: 18/0006093
Opgørelse af momstilsvar
Klagen vedrører ændring af momstilsvar. Landsskatteretten forhøjer tilsvaret yderligere.
Afsagt: 10-06-2020

Journalnr: 14/3939531
Opgørelse af resultat - gyldighed
Klagen vedrører opgørelse af resultat at virksomhed, herunder ikke godkendte fradrag og anvendelse af virksomhedsordningen. Landsskatteretten ændrer afgørelsen på en række punkter.
Afsagt: 03-04-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-07-2020 - 04-08-2020

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-374/19 Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Dato: 09-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - regulering af fradrag - ændring af fradragsretten - investeringsgode, der anvendes såvel til afgiftspligtige transaktioner som til afgiftsfritagne transaktioner - ophør af den virksomhed, som giver ret til fradrag - øvrig anvendelse udelukkende til afgiftsfritagne transaktioner

Tidligere dokument: C-374/19 Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler - Dom

Dom C-391/19 Frie varebevægelser Unipack
Dato: 09-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - delegeret forordning (EU) 2015/2446 - artikel 172, stk. 2 - bevilling vedrørende anvendelse af proceduren for særligt anvendelsesformål - tilbagevirkende kraft - begrebet »ekstraordinære omstændigheder« - ændring af tariferingen - ophør af gyldigheden af en afgørelse om bindende tariferingsoplysninger

Tidligere dokument: C-391/19 Frie varebevægelser Unipack - Dom

Dom C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara
Dato: 09-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 288, stk. 1, nr. 4) - særordning for små virksomheder - metoden for beregning af den årlige omsætning, der benyttes som grundlag for anvendelsen af særordningen for små virksomheder - begrebet »bitransaktion vedrørende fast ejendom« - udlejning af en fast ejendom af en fysisk person, der udøver flere liberale erhverv

Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Dom
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caras-Severin og DGRFP Timisoara - Indstilling
Tidligere dokument: C-716/18 AJFP Caraş-Severin og DGRFP Timişoara - Ny sag

Dom C-76/19 Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya „Mitnitsi“
Dato: 09-07-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - artikel 32, stk. 1, litra c) - forordning (EØF) nr. 2454/93 - artikel 157, stk. 2, artikel 158, stk. 3, og artikel 160 - toldværdiansættelse - justering - royalties vedrørende varer, der skal værdiansættes - royalties, der udgør en »betingelse for salg« af de varer, der skal værdiansættes - royalties, der betales af køberen til dennes moderselskab for levering af den nødvendige knowhow til fremstilling af slutprodukter - varer erhvervet hos tredjemand, som udgør bestanddele, der skal indgå i licensprodukter

Tidligere dokument: C-76/19 Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya „Mitnitsi“ - Dom

Indstilling C-543/19 Jebsen & Jessen
Dato: 09-07-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 78 - Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/82 - artikel 2, stk. 1 - endelig antidumpingtold - fritagelse - betingelse om fremlæggelse af en tilsagnsfaktura - manglende angivelse af en obligatorisk bestanddel, der fremgår af bilaget til gennemførelsesforordning 2015/82 - berigtigelse af tilsagnsfakturaen

Tidligere dokument: C-543/19 Jebsen & Jessen - Dom
Tidligere dokument: C-543/19 Jebsen & Jessen - Indstilling

Indstilling C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants)
Dato: 16-07-2020
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - regionallov vedtaget af regionen Friuli-Venezia Giulia (Italien) - bidrag til køb af benzin og dieselolie, der ydes til indbyggerne i den pågældende region - dette bidrags kvalificering - fritagelse for eller nedsættelse af punktafgift - begrebet »hel eller delvis refusion af afgift« - tilsidesættelse af artikel 4 og 19 i direktiv 2003/96/EU - bevis for traktatbruddet

Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Dom
Tidligere dokument: C-63/19 Kommissionen mod Italie (Contribution à l’achat de carburants) - Indstilling

Indstilling C-656/19 BAKATI PLUS
Dato: 16-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser ved udførsel - varer indeholdt i den personlige bagage for rejsende, der ikke er etableret i unionen - begrebet personlig bagage - svig - afslag på fradrag af moms

Tidligere dokument: C-656/19 BAKATI PLUS - Dom
Tidligere dokument: C-656/19 BAKATI PLUS - Indstilling

Dom C-424/19 UR (Assujettissement des avocats à la TVA)
Dato: 16-07-2020
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - artikel 9, stk. 1 - begrebet »afgiftspligtig person« - person, der udøver erhverv som advokat - endelig retsafgørelse - princippet om retskraft - rækkevidden af dette princip, såfremt afgørelsen er uforenelig med EU-retten

Tidligere dokument: C-424/19 UR (Assujettissement des avocats à la TVA) - Dom

Dom C-97/19 Pfeifer & Langen
Dato: 16-07-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldkodeks - toldangivelser - kodeksens artikel 78 - revision af toldangivelsen - klarererens navn - ændring af oplysningerne vedrørende klarererens identitet med henblik på at påvise et indirekte repræsentationsforhold - indirekte repræsentation af den person, der har opnået en importlicens

Tidligere dokument: C-97/19 Pfeifer & Langen - Dom
Tidligere dokument: C-97/19 Pfeifer & Langen - Indstilling

Dom C-496/19 Antonio Capaldo
Dato: 16-07-2020
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - forordning (EØF) nr. 2913/92 - kontrol med varer - anmodning om revision af toldangivelsen - efterfølgende kontrol

Tidligere dokument: C-496/19 Antonio Capaldo - Dom


Domme
C-215/19 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Service d’hébergement en centre de données)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - levering af tjenesteydelser - artikel 135, stk. 1, litra l) - momsfritagelse - udlejning af fast ejendom - begrebet »fast ejendom« - ikke omfattet - artikel 47 - stedet for afgiftspligtige transaktioner - tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 13b og 31a - kabinetter - datacentertjenesteydelser

Domstolens dom:

1) Artikel 135, stk. 1, litra l), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2008/8/EF af 12. februar 2008, skal fortolkes således, at datacentertjenesteydelser, hvor tjenesteyderen stiller kabinetter til rådighed for sine kunder til anbringelse af deres servere og tilbyder varer og tilknyttede ydelser såsom elektricitet og diverse ydelser, der skal sikre servernes anvendelse under optimale forhold, ikke udgør ydelser bestående i udlejning af fast ejendom, der er omfattet af merværdiafgiftsfritagelsen i denne bestemmelse, idet - hvilket det påhviler den forelæggende ret at efterprøve - denne tjenesteyder for det første ikke passivt stiller et areal eller en plads til rådighed for kunden, således at denne sikres en ret til at råde over arealet eller pladsen, som om den pågældende var ejer, og kabinetterne for det andet ikke er en integrerende del af den bygning, hvori de er installeret, og heller ikke er permanent installeret heri.

2) Artikel 47 i direktiv 2006/112, som ændret ved direktiv 2008/8, og artikel 31a i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 af 15. marts 2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112, som ændret ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1042/2013 af 7. oktober 2013, skal fortolkes således, at datacentertjenesteydelser, hvor tjenesteyderen stiller kabinetter til rådighed for sine kunder til anbringelse af deres servere og tilbyder varer og tilknyttede ydelser såsom elektricitet og diverse ydelser, der skal sikre servernes anvendelse under optimale forhold, ikke udgør ydelser vedrørende fast ejendom i disse bestemmelsers forstand, når disse kunder ikke, hvilket det påhviler den forelæggende ret at efterprøve, har en eksklusiv brugsrettighed over den del af ejendommen, hvor kabinetterne er installeret.


C-231/19 Blackrock Investment Management (UK)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra g) - fritagelser af transaktioner bestående i forvaltning af investeringsforeninger - én enkelt ydelse, der anvendes til forvaltning af investeringsforeninger og andre fonde

Domstolens dom:

Artikel 135, stk. 1, litra g), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at én enkelt forvaltningsydelse, der leveres via en softwareplatform tilhørende en tredjepartsleverandør til et fondsforvaltningsselskab, der forvalter såvel investeringsforeninger som andre fonde, ikke er omfattet af den fritagelse, der er fastsat i denne bestemmelse.

Tidligere dokument: C-231/19 Blackrock Investment Management (UK) - Indstilling


C-835/18 Terracult

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - berigtigelse af en faktura - fejlagtigt faktureret afgift - tilbagebetaling af uretmæssigt betalt afgift - ordning for omvendt betalingspligt af moms - transaktioner, der vedrører en afgiftsperiode, som allerede har været genstand for en afgiftskontrol - afgiftsmæssig neutralitet - effektivitetsprincippet - proportionalitet

Domstolens dom:

Bestemmelserne i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2013/43/EU af 22. juli 2013, samt princippet om afgiftsneutralitet, effektivitetsprincippet og proportionalitetsprincippet skal fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning eller en national administrativ praksis, som ikke gør det muligt for en afgiftspligtig person, der har foretaget transaktioner, med hensyn til hvilke det senere har vist sig, at de henhører under ordningen for omvendt betalingspligt af merværdiafgift (moms), at berigtige fakturaerne vedrørende disse transaktioner og at påberåbe sig disse ved berigtigelse af en tidligere afgiftsansættelse eller ved indgivelse af en ny afgiftsansættelse, som tager den således foretagne berigtigelse i betragtning, med henblik på at opnå tilbagebetaling af moms, som uretmæssigt er faktureret til og opkrævet hos denne afgiftspligtige person, med den begrundelse, at den periode, hvor nævnte transaktioner blev foretaget, allerede har været genstand for en afgiftskontrol, på baggrund af hvilken den kompetente skatte- og afgiftsmyndighed udstedte en afgiftsansættelse, der er blevet endelig, idet den ikke blev anfægtet af nævnte afgiftspligtige person.

Tidligere dokument: C-835/18 Terracult - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

informal videoconference of the members of the high level working party (taxation)

informal videoconference of the members of the customs cooperation working party (ccwp)

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/893 af 29. juni 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2015/2447 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) nr. 952/2013 om eu-toldkodeksen

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/894 af 29. juni 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2019/159 om indførelse af endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/909 af 30. juni 2020 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ferrosilicium med oprindelse i rusland og folkerepublikken kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (eu) 2016/1036

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/956 af 26. juni 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/957 af 26. juni 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/958 af 26. juni 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2020/959 af 2. juli 2020 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 3. juli 2020

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), LBK nr 1083 af 22/06/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., LBK nr 1100 af 01/07/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., LBK nr 1099 af 01/07/2020. Udstedt af Skatteministeriet

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., LBK nr 1098 af 29/06/2020. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Skærpet indsats mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.)
Oprettelsesdato: 29-06-2020
Høringsfrist: 21-08-2020

Forslag til lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Ligedeling og individuel indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.)
Oprettelsesdato: 29-06-2020
Høringsfrist: 21-08-2020

Lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven (nettoindeholdelse af udbytteskat for aktier m.v. registreret i en værdipapircentral)
Oprettelsesdato: 03-07-2020
Høringsfrist: 28-08-2020

Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Midlertidig forhøjelse af bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger)
Oprettelsesdato: 03-07-2020
Høringsfrist: 21-08-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 379

Orientering om at tilladelser til privat brug af gulnummerpladebiler er tæt på fordoblet (SKM: 500604)

Bilag 380

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Skærpet indsats mod vanvidskørsel samt styrkelse og tilpasning af regler på motorområdet m.v.)

Bilag 381

Skattestyrelsens publikationen om små og mellemstore virksomheders anvendelse af muligheden for at ansøge om et rentefrit moms- eller lønsumsafgiftslån, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 525

Vil ministeren redegøre for baggrunden for, at der i dag ikke er en større grad af proportionalitet i beskatningen af arv? Hvad ville merprovenuet være ved indførelse af en ’topskat’ på arv? Der ønskes et provenuskøn for forskellige modeller, hvor den forhøjede beskatning gælder for arv over henholdsvis 1, 2 og 3 mio. kr. og en forhøjet skattesats på henholdsvis 20, 25 og 30 pct. Hvad ville de afledte samfundsøkonomiske konsekvenser fra en sådan ’topskat’ på arv være?

Spm. 526

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter tilbageløb og adfærd samt de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at gennemføre initiativer om ’fossilfrie byggepladser’ i Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlægs anbefalinger, herunder at initiativet indføres ved lov fra 2030, og at det hurtigst muligt indføres som krav ved offentlige byggerier?

Spm. 527

Vil ministeren oplyse, hvor meget den danske stat må forventes at tjene på grænsehandel med diesel i henholdsvis 2019, 2020 og 2021 i forbindelse med, at Tyskland har hævet dieselafgiften?

Spm. 528

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter tilbageløb og adfærd og oplyse eventuelle juridiske udfordringer ved at oprette en pantordning på cigaretskodder på alle cigaretter solgt i Danmark?

Spm. 529

Vil ministeren som opfølgning på KEF alm. del – spørgsmål 289 af 31. marts 2020 redegøre for provenueffekten efter tilbageløb og adfærd, hvis det forudsættes at statsstøtten til certifikater, der eksporteres, kræves tilbagebetalt, når der tages udgangspunkt i at den samlede støtte til eksporterede certifikater er 630 mio. kr., og eventuelle juridiske udfordringer herved?

Spm. 530

Vil ministeren oplyse følgende om hver enkelt delanbefaling fra Klimapartnerskaberne: absolut CO2-reduktion, CO2-reduktion i 2025 udover BF20, CO2-reduktion i 2030 udover BF20 samt provenukonsekvenser, henholdsvis før og efter tilbageløb og adfærd?

Spm. 531

Vil ministeren oplyse, hvorvidt der er provenumæssige konsekvenser før og efter tilbageløb og adfærd ved at give alle ret til at installere en ladestander ved eller i forbindelse med deres bolig med egenbetaling?

Spm. 532

Vil ministeren opdatere svaret på KEF alm. del – spørgsmål 65 (folketingsår 2018-2019, 2. samling) set i lyset af den seneste aftale om affald?

Spm. 533

Vil ministeren oplyse de statsfinansielle omkostninger ved at indføre miljøzoner for personbiler i Danmark efter modellen som Socialdemokratiet støttede op om i betænkningsbidraget til lovforslag nr. L191 (folketingsåret 2018-19, 1. samling), og ved en ordning, hvor kommunerne herudover frivilligt kan vælge at indføre nuludslipszoner?

Spm. 534

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter tilbageløb og adfærd ved, at alle nye taxaer i Danmark skal være nuludslipsbilleder fra den 1. januar 2021, forudsat at målet opnås ved, at der ikke gives flere taxalicenser til fossile biler?

Spm. 535

Vil ministeren oplyse de provenumæssige konsekvenser før og efter tilbageløb og adfærd (herunder DUT) ved, at det offentlige fra den 1. januar 2021 kun må købe nuludsplipskøretøjer – inkl. offentlige udbud, som involverer køretøjer, som f.eks. busser? Svaret bedes opgjort på henholdsvis kommuner, regioner og stat.

Spm. 536

Vil ministeren redegøre for de aktuelle CO2-afgifter for diesel i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Danmark?

Spm. 537

Det fremgår af Basisfremskrivning 2020, at grænsehandel med olieprodukter, herunder diesel, ikke indgår opgørelsen over det endelige energiforbrug. Kan ministeren bekræfte, at regeringen forventer en dieselbaseret grænsehandel på ca. 400 mio. liter diesel i dansk favør i 2021? Ministeren bedes ligeledes be- eller afkræfte, at fraværet af CO2-udledninger fra grænsehandel ikke har ført til en undervurdering af vejtransportens CO2-udledninger i anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskaber.

Spm. 538

Ministeren bedes redegøre for den regulatoriske klimaeffekt ved at udfase førstegenerations biobrændsler fra 2021 samt oversende en vurdering af, hvor mange elbiler, der er påkrævet, for at sænke CO2-udledningerne med en tilsvarende mængde.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse