MomsMail 2021, uge 24

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Skatterådgivning og it-licenser kan være momsfri forvaltning
30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig

Udkast til styresignal
Beregning af frist for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen - udkast til styresignal - genoptagelse

Afgørelser
El-patronordningen - Tilbagebetaling af gasafgift

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Deloitte

Skatterådgivning og it-licenser kan være momsfri forvaltning

EU-Domstolen har vurderet, om assistance til forvaltere af investeringsforeninger vedr. investorernes skatteforhold og it-licenser er momsfri ”forvaltning af investeringsforeninger”. Ifølge dommen kan de konkrete ydelser momsfritages, hvilket må føre til en væsentlig justering af dansk praksis.


TVC Advokatfirma

30% nedsættelse af bøde for bevidst skattesvig

Et veltilrettelagt forsvar kan have væsentlig betydning for strafudmålingen i straffesager.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Beregning af frist for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen - udkast til styresignal - genoptagelse

21-0071276

Styresignalet fastslår, at fristen for ordinær fastsættelse af godtgørelse efter elpatronordningen, jf. skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, 2. pkt., er direkte efter udløbet af måneden.

Selv om tilbagebetalingen kan angives på momsangivelsen, kan fristen for angivelse af moms således ikke anses for det tidligste tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse kunne gøres gældende.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: El-patronordningen - Tilbagebetaling af gasafgift

SKM2021.312.LSR

Et selskab, der drev et kraftvarmeanlæg med to naturgasdrevne motoranlæg og leverede varmen til fire varmecentraler, anmodede om tilbagebetaling af gasafgift i henhold til gasafgiftslovens § 8, stk. 4. SKAT havde afslået anmodningen med henvisning til, at selskabet ikke drev varmecentralerne. Selskabet gjorde gældende at være berettiget til tilbagebetaling med henvisning til, at det var selskabet, der varmeproduktionsmæssigt rådede over kedlerne i de fire varmecentraler. Det var således selskabets driftsleder, der stod for start og stop af kedlerne, som varmecentralerne ikke selv kunne starte. Selskabets driftsleder førte også tilsyn med varmecentralerne, og selskabet indkøbte gassen. Landsskatteretten udtalte, at det afgørende for adgangen til afgiftslempelse ikke er, at varmeproduktionsanlægget er ejet af kraftvarmeproducenten, men at det drives af denne. Da selskabet efter varmeleveranceaftalerne med de fire varmecentraler ikke selv afholdt udgifterne til indkøb af brændsel til varmeproduktionen, men viderefakturerede udgifterne til varmecentralerne, fandt Landsskatteretten ikke, at selskabet drev varmecentralerne. Landsskatteretten stadfæstede derfor SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 20/0044233
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af ansættelsen af momstilsvar. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-05-2021

Journalnr: 17/0991258
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for udgifter til købsmoms af en minitraktor med tilbehør, samt at SKAT har ansat selskabets delvise fradrag for fællesomkostninger til 0 pct. andsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.
Afsagt: 27-05-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 21-06-2021 - 20-07-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs)
Dato: 01-07-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - afgifter - moms - levering af ydelser - engangsydelser - ratebetalinger - direktiv 2006/112/EF - artikel 63 - afgiftens forfald - artikel 64, stk. 1 - aftaler om ratebetaling - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - begrebet »ikke-betaling«

Tidligere dokument: C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs) - Dom
Tidligere dokument: C-324/20 X-Beteiligungsgesellschaft (TVA – Paiements successifs) - Indstilling

Dom C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia
Dato: 01-07-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - skatte- og afgiftskontrol - tjenesteydelser i forbindelse med virksomhed som kunstnerisk agent - momspligtige transaktioner - transaktioner, der ikke er indberettet til afgiftsmyndigheden, og som ikke har givet anledning til udstedelse af en faktura - svig - berigtigelse af beskatningsgrundlaget for indkomstskatten - princippet om momsens neutralitet - medtagelse af moms i det berigtigede afgiftsgrundlag

Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Dom
Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Indstilling

Dom C-695/19 Rádio Popular
Dato: 08-07-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra a) - begreberne »forsikringstransaktioner« og »ydelser udført af forsikringsmæglere og ‑formidlere i forbindelse med disse transaktioner« - artikel 174, stk. 2 - ret til fradrag - pro rata-satsen for fradraget - udvidelse af garantien for husholdningsapparater og andre artikler på området for informationsteknologi og telekommunikation - begrebet »finansielle transaktioner«

Tidligere dokument: C-695/19 Rádio Popular - Dom


Domme
C-58/20 K DBKAG

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1 - fritagelser - forvaltning af investeringsforeninger - outsourcing - tjenesteydelser leveret af tredjemand

Domstolens dom:

Artikel 135, stk. 1, litra g), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at tjenesteydelser, som af tredjemand leveres til administrationsselskaber, der forvalter investeringsforeninger, såsom skattemæssige opgaver, der består i at sikre en beskatning, der er i overensstemmelse med den nationale lov om fondsindtægter oppebåret af deltagerne, og i tildeling af en brugsret til software, som udelukkende tjener til at foretage beregninger, der er væsentlige for risikostyring og resultatmåling, er omfattet af den fritagelse, der er fastsat i denne bestemmelse, såfremt de har en tæt sammenhæng med forvaltningen af investeringsforeninger, og såfremt de udelukkende leveres med henblik på forvaltning af sådanne foreninger, også selv om disse tjenesteydelser ikke er outsourcet i deres helhed.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

Minutes - Sub-group Platform Economy 7th Meeting - 18-05-2021.pdf

Agenda - Sub-group Platform Economy 8th meeting - 16-06-2021.pdf

 

Nyt fra VAT committee

WP 1009 - Romanian consultation on cash accounting - Addendum - EN.pdf

 

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

Minutes - Sub-group Platform Economy 7th Meeting - 18-05-2021.pdf

Agenda - Sub-group Platform Economy 8th meeting - 16-06-2021.pdf

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/956 af 31. maj 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/957 af 31. maj 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/965 af 9. juni 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (eu) 2020/194 for så vidt angår udveksling af regnskaber hos afgiftspligtige personer eller deres formidlere og udpegelse af kompetente myndigheder med ansvar for koordinering af administrative undersøgelser

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/970 af 16. juni 2021 om at gøre importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af jern eller stål med oprindelse i folkerepublikken kina til genstand for registrering

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/983 af 17. juni 2021 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af omformningsfolie af aluminium med oprindelse i folkerepublikken kina

 

Nyt fra EUR_LEX

forslag til rådets forordning om ændring af rådets forordning (eu) 2016/1184 for så vidt angår medtagelse af autonome eu-toldkontingenter for visse fiskevarer

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om nedsat afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, BEK nr 1272 af 10/06/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 491

Vil ministeren – evt. fortroligt – oplyse, i hvor mange tilfælde virksomheder, der har fået fire foreløbige fastansættelser af moms, ender op med momsgæld til staten, og i hvor mange tilfælde der er konstateret momssvindel i virksomheder, der har fået fire foreløbige fastansættelser af moms?  Svar  

Spm. 524

Hvis der eksisterer en generel modregningsadgang for den del af gældseftergivelsen, der består af ikke fradragsberettigede låneomkostninger, vil ministeren så oplyse, om denne modregningsadgang så også gælder for andre dele af gældseftergivelsen, som vedrører ydelser fra kreditor, som debitor ikke har fradrag for? Hvis ikke, hvilken lovhjemmel begrunder en forskelsbehandling?  Svar  

Spm. 528

Vil ministeren oplyse, hvor store afgifterne (ekskl. moms) er på en gennemsnitlig varebil, såfremt der er tale om en dieselbil henholdsvis en elbil? Der bedes oplyst tal for dels afgifter i forbindelse med køb (registreringsafgift o. lign.), dels den løbende årlige afgift. Der ønskes endvidere tilsvarende oplysninger for en gennemsnitlig lastbil. Endelig bedes ministeren oplyse tal, der angiver det gennemsnitlige årlige antal indregistreringer af henholdsvis vare- og lastbiler.  Svar  

Spm. 554

Vil ministeren redegøre for, hvor mange afgifter, der helt ville kunne afskaffes (startende fra den afgift, der indbringer det mindste provenu, derefter den afgift der indbringer det næstmindste provenu og så fremdeles), såfremt følgende finansiering kunne aftales;1) 5 mia. kr. af råderummet,2) 8,5 mia. kr. (råderummet fratrukket det demografiske træk) 3) 19,5 mia. kr. (svarende til hele råderummet)?Endvidere bedes ministeren opgøre den umiddelbare virkning, efter tilbageløb og adfærd, arbejdsudbud og BNP. Tallene ønskes opgjort for hver enkel afgift for årene 2021 til og med 2025 og varigt.

Spm. 555

Af lovforslag nr. L 137 (folketingsåret 2020-21) fremgår det, at man i første omgang udsteder advarsel til virksomheder, der indgår i momskarruseller. Ministeren bedes redegøre for, hvorfor man ikke som første handling udsteder advarsler til virksomheder, der uforvarende har købt punktafgiftspligtige varer fra ikke-interesseforbundne parter, hvor det ikke er klart for den købende virksomhed, at der ikke er afregnet punktafgifter fra sælger?  Svar  

Spm. 569

Ministeren bedes oplyse, hvor meget der forventes at blive tabt for statskassen grundet virksomheder, der lukker eller ikke kan betale de udskudte forpligtelser i henhold til de forskellige hjælpepakker på skatteområdet. Er der budgetteret med et tab, hvor stort et tab skønnes det i givet fald at være, og hvorledes forventer man, at det finansieres?  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse