MomsMail 2021, uge 12

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

MomsMail holder påskeferie og rammer din mailboks igen den 12. april.

God læselyst og god påske.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms ved fjernsalg - nye regler på vej
Tal og takster for 2021 - det samlede overblik over regler og muligheder
Højesteret stadfæster Gældsstyrelsens udlæg i klientkontoindestående
Nyopført fast ejendom - hvornår skal momsfradrag korrigeres?
Udførsel af din udenlandsk indregistrerde bil - du kan nå det endnu
Nye momsregler ved internethandel
Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?
”Ingen straffesag mod Deres klient”

SKM-meddelelse
Pålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 5

Domme
Opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlag for fællesregistrering

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

Beierholm

Moms ved fjernsalg - nye regler på vej

Salg af varer til private i andre EU-lande omfattes af MOSS


Dansk Revision

Tal og takster for 2021 - det samlede overblik over regler og muligheder

SKAT er ikke altid er enig med virksomheders fortolkning af reglerne på skatte- og afgiftsområdet, og samtidig ændres tal og takster løbende. Det er naturligvis noget, vi følger tæt, og for at skabe overblik har vi en række opslagsværker, som vi gerne deler ud af. I denne nyhed kan du nemlig finde det samlede overblik over biler, personalegoder, energiafgifter, repræsentationsregler, satser, beløbsgrænser og meget andet.


Kammeradvokaten

Højesteret stadfæster Gældsstyrelsens udlæg i klientkontoindestående

Højesteret har den 15. marts 2021 afsagt en principiel kendelse i en sag mellem en borger og Gældsstyrelsen, hvor Danske Advokater var indtrådt som biintervenient til støtte for borgeren. Sagen for Højesteret angik spørgsmålet om, hvorvidt Gældsstyrelsen havde været berettiget til at foretage udlæg i borgerens kontante indestående på en advokats klientkonto. Højesteret stadfæstede pantefogedudlægget og slog i den forbindelse fast, at udlægget ikke var i strid med retsplejelovens regler.


PwC

Nyopført fast ejendom - hvornår skal momsfradrag korrigeres?

Skift i intention eller anvendelse af nyopførte ejendomme kan medføre væsentlige korrektioner af momsfradrag - timing er en afgørende faktor


PwC

Udførsel af din udenlandsk indregistrerde bil - du kan nå det endnu

"Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle rejser ud af Danmark”. Sådan lyder det i forbindelse med Skatteministeriets offentliggørelse af, at fristen for at...


Revisorgruppen Danmark

Nye momsregler ved internethandel

Reglerne ændres den 1. juli 2021


TVC Advokatfirma

Er et bindende svar bindende for skattemyndighederne?

Ja, i udgangspunktet i fem år, men det gælder ikke, hvis der sker ændringer i forudsætningerne.


TVC Advokatfirma

”Ingen straffesag mod Deres klient”

Trods sigtelse for skatte- eller momssvig, kan en straffesag ofte undgås, hvis der hurtigt etableres et effektivt forsvar.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Pålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 5

SKM2021.169.SKTST

Pålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 5, om indhentning af yderligere oplysninger vedrørende kalenderårene 2019 og 2020 hos udbydere af betalingstjenester til brug for momskontrollen af udenlandske e-handelsvirksomheder.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlag for fællesregistrering

SKM2021.155.BR

Skatteministeriet fik medhold i, at en fællesregistrerings angivne lønsumsafgiftsgrundlag og -tilsvar skulle forhøjes, da fællesregistreringens skøn over de ansattes faktiske anvendte tidsforbrug på hhv. afgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige aktiviteter var misvisende, og da SKATs skøn var mere retvisende.

Fællesregistreringen bestod af bl.a. et redderselskab og et selskab i samme koncern, der udlejede vikarer til sundhedssektoren. Fællesregistreringen havde i årene 2010-2012 opgjort sit lønsumsafgiftsgrundlag skønsmæssigt ud fra en momsmæssigt opgjort omsætningsfordeling efter momslovens § 38, stk. 1, på baggrund af den samlede omsætningsfordeling for de to selskaber under ét. SKAT havde i medfør af de dagældende lønsumsafgiftsbekendtgørelser tilsidesat skønnet, da SKAT ikke anså det for at være retvisende for det faktiske anvendte tidsforbrug for de to selskabers medarbejdere (hhv. reddere og personale i redderselskabets administration og ansatte i vikarudlejningsselskabet) på hhv. lønsumsafgiftspligtige og ikke-afgiftspligtige (momspligtige) aktiviteter. SKAT havde i stedet opgjort lønsumsafgiftsgrundlaget for redderselskabet ud fra dette selskabs egen omsætningsfordeling uden inddragelse af den betydelige momspligtige omsætning i vikarudlejningsselskabet.

Retten tiltrådte af en række grunde, at fællesregistreringens skøn var misvisende, og at SKATs skøn var mere retvisende. Dommen følger retsanvendelsen i SKM2019.378.HR, SKM2016.565.VLR og SKM2019.415.ØLR.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 19/0032197
Genoptagelse af momsfastsættelsen
Klagen vedrører nægtet genoptagelse af momsfastsættelsen og påstand om at Skattestyrelsens afgørelse er ugyldig. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 03-03-2021

Journalnr: 18/0002172
Godtgørelse af importmoms
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet selskabets anmodning om godtgørelse af importmoms, idet den opkrævede importmoms ikke vedrører udgifter afholdt af selskabet udelukkende til brug for selskabets afgiftspligtige leverancer, jf. momslovens § 37, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-03-2021

Journalnr: 17/0991308
Indsætninger på bankkonto
Klagen vedrører forhøjelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 01-03-2021

Journalnr: 17/0992634
Registreringsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har opkrævet registreringsafgift af et køretøj, idet SKAT har anset køretøjet for registreringsafgiftspligtigt i Danmark. Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse, hvorefter klageren opkræves 0 kr. i registreringsafgift.
Afsagt: 03-03-2021

Journalnr: 17/0992434
Tarifering af porcelænskrukker med låg
Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet told og antidumpingtold som følge af, at SKAT har ændret varekoden i Den Kombinerede Nomenklatur (KN) for nogle varepartier af porcelænskrukker med låg. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-03-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 29-03-2021 - 27-04-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-935/19 Grupa Warzywna
Dato: 15-04-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 273 - for høj ansættelse i en afgiftsangivelse af den moms, der skal betales tilbage - den afgiftspligtige persons fejlvurdering af, om en transaktion er afgiftspligtig - berigtigelse af afgiftsangivelsen efter en kontrol - sanktion svarende til et beløb på 20% af det beløb, der var ansat for højt i forbindelse med den moms, der skulle betales tilbage - proportionalitetsprincip

Tidligere dokument: C-935/19 Grupa Warzywna - Dom

Dom C-593/19 SK Telecom
Dato: 15-04-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fastlæggelse af leveringsstedet for teleydelser - tredjelandsstatsborgeres roaming på mobilkommunikationsnet inden for Den Europæiske Union - artikel 59a, stk. 1, litra b) - medlemsstaternes mulighed for at flytte leveringsstedet for teleydelser på deres område

Tidligere dokument: C-593/19 SK Telecom - Dom
Tidligere dokument: C-593/19 SK Telecom - Indstilling

Dom C-846/19 Administration de l'Enregistrement, des Domaines og de la TVA
Dato: 15-04-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - økonomisk virksomhed - levering af tjenesteydelser mod vederlag - artikel 2, stk. 1, litra c), og artikel 9, stk. 1 - fritagelser - artikel 132, stk. 1, litra g) - levering af ydelser med nær tilknytning til social bistand og social sikring - ydelser, der leveres af en advokat i henhold til et mandat om beskyttelse af umyndiggjorte voksne personer - organ, der er anerkendt som et foretagende af almennyttig karakter

Tidligere dokument: C-846/19 Administration de l'Enregistrement, des Domaines og de la TVA - Dom

Dom C-62/20 Vogel Import Export
Dato: 15-04-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EU) nr. 2658/87 - toldunion - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - toldpositioner - pos. 4407 og 4409 - høvlede træbrædder, hvor de fire kanter er blevet let afrundet i hele brættets længde

Tidligere dokument: C-62/20 Vogel Import Export - Dom

Dom C-703/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
Dato: 22-04-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 98, stk. 2 - medlemsstaternes mulighed for at anvende en eller to nedsatte momssatser for leveringen af visse varer og tjenesteydelser - kvalificering af en erhvervsmæssig virksomhed som »tjenesteydelse« - bilag III, punkt 12a) - gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 - artikel 6 - begrebet »restaurations- og cateringydelser« - måltider tilberedt til umiddelbar indtagelse på stedet i sælgerens lokaler eller i et restaurationsområde - måltider tilberedt til umiddelbar indtagelse til at tage med

Tidligere dokument: C-703/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach - Dom
Tidligere dokument: C-703/19 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach - Indstilling

Indstilling C-80/20 Wilo Salmson France
Dato: 22-04-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skattelovgivning - moms - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 og artikel 178, litra a) - fradragsrettens indtræden - periode for indtræden - besiddelse af en faktura som materiel betingelse - afgrænsning i forhold til de formelle betingelser for fradrag - direktiv 2008/9/EF - artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 15 - endelig karakter af en afgørelse om afvisning, der ikke er blevet anfægtet - retsvirkninger af kreditering (annullering) af en faktura og fornyet udstedelse af denne

Tidligere dokument: C-80/20 Wilo Salmson France - Dom
Tidligere dokument: C-80/20 Wilo Salmson France - Indstilling

Dom C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen
Dato: 22-04-2021
Toldunion

Appel - toldunion - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 211, stk. 6 - bevilling til aktiv forædling af visse kornorienterede elektriske stålprodukter - risiko for, at væsentlige interesser for EU-producenter bliver negativt berørt - undersøgelse af de økonomiske forudsætninger - gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 - artikel 259 - Europa-Kommissionens konklusioner om de økonomiske forudsætninger - artikel 263 TEUF - retsakt, der ikke kan gøres til genstand for et søgsmål

Tidligere dokument: C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Dom
Tidligere dokument: C-572/18 P thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Indstilling
Tidligere dokument: C-572/18 P - thyssenkrupp Electrical Steel og thyssenkrupp Electrical Steel Ugo mod Kommissionen - Ny sag

Dom C-75/20 Lifosa
Dato: 22-04-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeksen - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 29, stk. 1 - artikel 32, stk. 1, litra e), nr. i) - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 70, stk. 1 - artikel 71, stk. 1, litra e), nr. i) - fastsættelse af toldværdien - transaktionsværdi - justering - pris inklusive levering ved grænsen

Tidligere dokument: C-75/20 Lifosa - Dom


Indstillinger
C-21/20 Balgarska natsionalna televizia

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelsesområde - levering af ydelser mod vederlag - artikel 132, stk. 1, litra q) - afgiftsfritagelse - udsendelse af fjernsynsprogrammer, som dels er finansieret ved tilskud fra staten, dels ved kommerciel virksomhed - retten til fradrag for indgående afgift

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 2, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at et offentligt radio- og tv-selskabs virksomhed, der består i at udbyde tv-medietjenester, for så vidt som den finansieres ved tilskud fra staten, ikke udgør levering af tjenesteydelser mod vederlag som omhandlet i denne bestemmelse.

2) Artikel 132, stk. 1, litra q), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at begrebet offentlige radio- og fjernsynsforetagenders »kommercielle virksomhed« som omhandlet i denne bestemmelses forstand, omfatter transaktioner mod vederlag, der ikke udgør en aktivitet af almen interesse, og vederlagsfri tjenesteydelser for så vidt som de finansieres af udbyttet af transaktionerne mod vederlag.

3) Artikel 168 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at et offentlige radio- og tv-selskab, hvis virksomhed både finansieres ved tilskud fra staten og ved indtægter fra momspligtige transaktioner, har ret til at fradrage den moms, der skyldes eller er erlagt for varer eller tjenesteydelser, som anvendes i forbindelse med den virksomhed, som er finansieret ved indtægter fra de afgiftspligtige transaktioner.


Domme
C-856/19 Kommissionen mod Hongrie (Taux d’accise sur les cigarettes)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - artikel 258 TEUF - direktiv 2011/64/EU - artikel 10, stk. 2 og 3 - punktafgifter på forarbejdet tobak - samlet punktafgiftssats for cigaretter, der er lavere end den fastsatte minimumssats - interne vanskeligheder - risiko for alvorlige forstyrrelser af den offentlige orden - forpligtelse til loyalt samarbejde

Domstolens dom:

1) Ungarn har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 10, stk. 2 og 3, i Rådets direktiv 2011/64/EU af 21. juni 2011 om punktafgiftsstrukturen og ‑satserne for forarbejdet tobak, idet Ungarn efter udløbet af overgangsperioden, der gik til og med den 31. december 2017, på cigaretter har anvendt en samlet punktafgiftssats på under 60% af den vejede gennemsnitlige detailsalgspris på cigaretter, der overgår til frit forbrug, og har opkrævet en punktafgift, der er lavere end 115 EUR pr. 1 000 stk. cigaretter.

2) Ungarn betaler sagsomkostningerne.


C-907/19 Q-GmbH (Assurance de risques spéciaux)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra a) - forsikringstransaktioner og ydelser udført af forsikringsmæglere og ‑formidlere i forbindelse med disse transaktioner - ydelse leveret til en forsikringsgiver bestående af forskellige ydelser - kvalificering som én enkelt ydelse

Domstolens dom:

Artikel 135, stk. 1, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den i denne bestemmelse fastsatte fritagelse for merværdiafgift (moms) ikke finder anvendelse på ydelser leveret af en afgiftspligtig person, der omfatter levering af et forsikringsprodukt til et forsikringsselskab, og sekundært salg af dette produkt for dette selskabs regning samt administration af de indgåede forsikringsaftaler, såfremt den forelæggende ret måtte kvalificere disse ydelser som én enkelt ydelse i momsmæssig henseende.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

Agenda - Subgroup Platform Economy 5th meeting - 30-03-2021.pdf

 

Nyt fra VAT committee

WP 1005 - Minutes 117th VATCOM meeting - 16-11-2020 - EN.pdf

 

Nyt fra VAT Expert group (VEG)

Agenda - Subgroup Platform Economy 5th meeting - 30-03-2021.pdf

 

Nyt fra Rådet

RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Pakistan i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Pakistan i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Pakistan i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

Rådets afgørelse om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union – Vedtagelse og Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union – Anmodning om Europa-Parlamentets godkendelse

RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union

VEDTAGELSE AF LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER EFTER EUROPA-PARLAMENTETS ANDENBEHANDLING Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1294/2013 – Resultat af Europa-Parlamentets andenbehandling (den 8.-11. marts 2021 i Bruxelles)

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/512 af 22. marts 2021 om at give det forenede kongerige tilladelse til for så vidt angår nordirland at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 16 og 168 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

rådets direktiv (eu) 2021/514 af 22. marts 2021 om ændring af direktiv 2011/16/eu om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

rådets afgørelse (eu) 2021/515 af 22. marts 2021 om undertegnelse på unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og forbundsstaten australien i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

rådets afgørelse (eu) 2021/516 af 22. marts 2021 om undertegnelse på unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og republikken indonesien i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

rådets afgørelse (eu) 2021/524 af 22. marts 2021 om undertegnelse på unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem den europæiske union og den islamiske republik pakistan i henhold til artikel xxviii i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (gatt) 1994 vedrørende ændring af indrømmelser for alle de toldkontingenter, der er omfattet af eu-liste clxxv, som følge af det forenede kongeriges udtræden af den europæiske union

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/530 af 22. marts 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/531 af 22. marts 2021 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2021/532 af 22. marts 2021 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/512 af 22. marts 2021 om at give det forenede kongerige tilladelse til for så vidt angår nordirland at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 16 og 168 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., spiritusafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love
Oprettelsesdato: 22-03-2021
Høringsfrist: 16-04-2021

Bekendtgørelse om ikrafttræden af IT-tilsynets opgave med at behandle indberetninger fra whistleblowerordninger, samt bekendtgørelse om behandlingen af indberetninger fra whistleblowerordninger ved IT-tilsynet samt Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4, stk. 1, nr. 4, og stk. 4, i lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område
Oprettelsesdato: 25-03-2021
Høringsfrist: 14-04-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 137 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol).

Bilag

Bilag 6

Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 7

Plancher anvendt under teknisk gennemgang af lovforslaget den 25. marts 2021, fra Skatteministeriet

Spørgsmål og svar

Spm. 2

Spm. om at foretage en evaluering af loven efter 2 år fra ikrafttrædelsen og orientere Skatteudvalget om resultaterne heraf, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvordan det undgås, at lovlydige virksomheder, der tilstræber at efterleve reglerne, uforvarende bliver ramt af sanktioner og ekstra utilsigtede skattebetalinger som følge af dette lovforslag, til skatteministeren

L 178 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven og lov om afgift af svovl. (Forhøjelse af grænsen for straksafskrivning m.v., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler, forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed og forlængelse af bundfradrag i svovlafgiften).

Bilag

Bilag 13

Henvendelse af 28/3-21 fra KPMG Acor Tax om opfinderudgifter i selvstændig erhvervsvirksomhedOpfindervirksomheder (pdf-version)
Skattedepartementets afgørelse af 1. januar 1980 (pdf-version)

Spørgsmål og svar

Spm. 10

Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/3-21 fra KPMG Acor Tax om reglen om det forhøjede fradrag på 130 pct., til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om kommentar til henvendelse af 21/3-21 fra Henrik Jensen om præcisering af krav der skal være opfyldt før virksomheder kan anvende regler om forhøjede fradrag, jf. L 178 - bilag 12, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 179

Lovudkast: Forslag til lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., spiritusafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love (Implementering af det omarbejdede cirkulationsdirektiv, direktivet om militær mobilitet og ændringer i alkoholstrukturdirektivet, justering af reglerne om adgang til virksomheders bevillings- og registreringsforhold,

Bilag 189

Publikation fra Skattestyrelsen: Momskontrol med udenlandske netbutikker

Spørgsmål og svar

Spm. 361

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10. marts 2021 fra Muskelsvindfonden om foretræde vedrørende ændring af bekendtgørelse om almennyttige lotterier, jf. SAU alm. del - bilag 169.  Svar  

Spm. 366

Vil ministeren redegøre for antallet af spiludbydere med licens til at udbyde spil i Danmark i henholdsvis 2020 og 2021 (senest tilgængelige tal), dvs. før og efter forhøjelsen af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino fra 20 pct. til 28 pct.?  Svar  

Spm. 367

Vil ministeren redegøre for, om ministeren har yderligere tiltag på vej på spilområdet? I bekræftende fald bedes ministeren redegøre for tiltagene.  Svar  

Spm. 368

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmål O den 11. marts 2021 bedes ministeren redegøre for, hvad det potentielle indhold er i ”udvikling og tilpasning af spil”, som ministeren flere gange udtrykte det under samrådet.  Svar  

Spm. 369

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmål O den 11. marts 2021 bedes ministeren oplyse, om det er korrekt forstået, at der ikke findes andre løsninger for SIFA TV Bingo end ”udvikling og tilpasning af deres spil”.  Svar  

Spm. 396

Vil ministeren oplyse konsekvenserne af følgende reform af den grønne check og elafgifterne, som indebærer, at afskaffelsen af den grønne check finansierer en ensartet, lavere elafgift for private husholdninger?- Den grønne check afvikles med virkning fra 2022. Dette gælder også tillæg til grøn check og den supplerende grønne check.- Den lave elvarmeafgift på elopvarmede husstande afskaffes med virkning fra 2022.- Den særlige ordning med lav afgift på ladestrøm leveret gennem en erhvervsmæssig tjeneste afskaffes med virkning fra 2022.- Den aftalte lempelse af elafgiften fremrykkes til 2022.- Elafgiften nedsættes yderligere med virkning fra 2022, således at den samlede reform er provenuneutral i 2030.Det forudsættes i beregningerne, at elafgifterne på virksomheder ikke berøres af ovenstående.Ministeren bedes endvidere oplyse, hvor meget elafgiften i så fald kan reduceres i 2022, hvad provenueffekten vil være for hvert af årene 2022-30 og varigt (for hvert af tiltagene og samlet) og hvordan vil reformen påvirke arbejdsudbud, BNP og Gini-koefficienten.

Spm. 399

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 23. marts 2021 fra JTI Danmark om foretræde vedrørende skærpede krav og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak, jf. SAU alm. del - bilag 183 (internt).  Svar  

Spm. 401

Vil ministeren redegøre for, at lovforslag nr. L 200 (folketingsåret 2013-14), har uhensigtsmæssige konsekvenser for virksomhedsejere, der ikke kan fremskaffe de nødvendige midler ved sikkerhedsstillelse i fast ejendom?  Svar  

Spm. 402

Vil ministeren redegøre for, at selvstændigt erhvervsdrivende, hvis intention ikke er at udnytte virksomhedsordningen utilsigtet, ikke kan foretage opsparing i virksomhedsordningen eller fremskaffe de nødvendige midler ved sikkerhedsstillelse i fast ejendom?  Svar  

Spm. 403

Ministeren bedes oplyse, hvad det samlede årlige provenu fra tinglysning udgør for perioden 2007 til 2020, herunder fordelingen på det faste element og det variable element. Ministeren bedes samtidig redegøre for de samlede årlige omkostninger i forbindelse med statens behandling af tinglysning i samme periode. Omkostningerne bedes opgjort i såvel kroner og ører, herunder opdelt på lønomkostninger og andre driftsomkostninger, som i antal årsværk.  Svar  

Spm. 404

Ministeren bedes kommentere den interne præsentation fra JTI Danmark anvendt under deres foretræde for Skatteudvalget den 25. marts 2021 om skærpede krav og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak, jf. SAU alm. del - bilag 190 (internt).  Svar  

Spm. 407

Ministeren bedes kommentere den interne præsentation fra Wolt Danmark's foretræde for Skatteudvalget den 25. marts 2021 om skatte- og momsudfordringer for platformsvirksomheder m.v., jf. SAU alm. del - bilag 194.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse