MomsMail 2022, uge 06

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nyt om renter ved for sen betaling af moms
Ekspertgruppen for en grøn skattereform er kommet med forslag til tre modeller til beskatning af udledning af CO2
Afgørelse fra Skatterådet: Wolt-bud var ikke selvstændig erhvervsdrivende, men lønmodtager

Udkast til styresignal
Udkast til styresignal - ændring af praksis - genoptagelse - manglende satser i CO2-afgiftsloven

Afgørelser
Fællesregistrering - Påbudt sektoropdeling
Adgang til fællesregistrering
Fremstilling af foderstof omfattet af kuldioxidafgiftslovens bilag 1, pkt. 4 (tung proces) - produktionsproces anvendt til fremstilling af foderstof og andre varer
Efteropkrævning af chokolade- og sukkervareafgift

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

EY

Nyt om renter ved for sen betaling af moms

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der skærper reglerne for, hvornår der skal betales renter ved for sen betaling af moms.


PwC

Ekspertgruppen for en grøn skattereform er kommet med forslag til tre modeller til beskatning af udledning af CO2

Ekspertsgruppe har netop offentliggjort deres første delrapport med anbefalinger til nye modeller for beskatning af udledning af CO2 ud fra de af regeringen...


Selskabsadvokaterne

Afgørelse fra Skatterådet: Wolt-bud var ikke selvstændig erhvervsdrivende, men lønmodtager

Efter lang tids polemik og gisninger om, hvorvidt et bud, som har arbejdet for firmaet Wolt, reelt var at betragte som lønmodtagere, eller om den pågældende opfyldte betingelserne for at blive anset som selvstændig erhvervsdrivende, har Skatterådet den 25....


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Udkast til styresignal - ændring af praksis - genoptagelse - manglende satser i CO2-afgiftsloven

21-0199373

På baggrund af bindende svar fra Skatterådet, SKM2021.284.SR, ændrer styresignalet praksis ved manglende satser i CO2-afgiftsloven. Der kan således ikke opkræves CO2-afgift af varer, hvor CO2-afgiftsloven ikke angiver en afgiftssats, selvom varen er CO2-afgiftspligtig.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Fællesregistrering - Påbudt sektoropdeling

SKM2022.66.LSR

Klagen skyldtes, at SKAT havde påbudt en fællesregistrering en sektoropdeling således, at museet skulle opgøre sin fradragsret særskilt, jf. momslovens § 38, stk. 3. Landsskatteretten fandt, at den af museet udøvede aktivitet, der vedrørte den museale oplevelse på H1 (museumssektoren), var forskellig fra de af fællesregistreringen i øvrigt udøvede driftsaktiviteter. Der blev henset til, at arten af disse aktiviteter adskilte sig klart fra arten af de øvrige aktiviteter, der blev udøvet af fællesregistreringen, ligesom museet oppebar en særskilt omsætning herfra. Dermed udøvede den af SKAT påbudte sektor tilstrækkeligt afgrænsede driftsaktiviteter, og denne ansås at kunne fungere uafhængigt af den øvrige driftsaktivitet. Det forhold, at der var en sammenhæng mellem de af museet afholdte udgifter til udstillingerne og den af fonden oppebårne omsætning fra caféen og butikken, fandtes ikke at være til hinder for en sektoropdeling. Retten fandt endvidere, at det måtte lægges til grund, at museet havde afholdt udgifter til kunstudstillinger, der udgjorde sektorspecifikke fællesomkostninger. Der ansås således at være afholdt udgifter, der vedrørte den momspligtige og momsfritagne indtægt i museumssektoren, som ikke kunne henføres til aktiviteterne i den resterende del af fællesregistreringen. Retten fandt på den baggrund, at betingelserne for at udstede et påbud om sektoropdeling i medfør af momslovens § 38, stk. 3, var opfyldt. Landsskatteretten stadfæster dermed SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Adgang til fællesregistrering

SKM2022.64.LSR

Landsskatteretten fandt, at det var med rette, at Skattestyrelsen ikke havde imødekommet en anmodning om fællesregistrering jf. momslovens § 47, stk. 4. Ved afgørelsen lagde Landsskatteretten vægt på, at betingelsen om direkte eller indirekte ejerskab af samtlige aktier i den eller de personer, der skal indgå i fællesregistreringen ikke var opfyldt. Landsskatteretten udtalte endvidere, at bestemmelsen ikke kunne anses for at stride mod EU-retten, idet lovgiver ved gennemførelsen af momsystemdirektivets artikel 11 i dansk ret, havde haft hjemmel til indførelse af kravet om direkte eller indirekte ejerskab af samtlige aktier i momslovens § 47, stk. 4, 3. pkt.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Fremstilling af foderstof omfattet af kuldioxidafgiftslovens bilag 1, pkt. 4 (tung proces) - produktionsproces anvendt til fremstilling af foderstof og andre varer

SKM2022.61.LSR

Som led i samme produktionsproces fremstillede et selskab to produkter, hvoraf det ene var til brug for fremstilling af dyrefoder og biodiesel. Skattemyndighederne havde for dette produkt truffet afgørelse om, at selskabet ikke var berettiget til bundfradrag for betaling af kuldioxidafgift ved energiforbrug til procesformål, jf. kuldioxidafgiftslovens § 9 c. Som begrundelse herfor havde skattemyndighederne henvist til, at selskabet fremstillede to produkter. Energiforbruget opfyldte dermed ikke kravet i bilag 1, nr. 4, til kuldioxidafgiftsloven, hvorefter forbruget skulle anvendes "direkte ved fremstilling" af foderstoffer. Skattemyndighederne anførte, at lovgiver ikke havde tænkt på den situation, hvor et fælles energiforbrug resulterede i to produkter.

Landsskatteretten anførte, at det af lovens forarbejder fremgik, at der ved forbrug, der anvendtes "direkte ved fremstilling", skulle forstås den del af energiforbruget, som var indgået direkte i de maskiner, der blev brugt i fremstillingsprocessen. Denne forståelse harmonerede i øvrigt med Den juridiske vejledning. Hverken loven eller dennes forarbejder indeholdt en definition af "foderstoffer". Ud fra en naturlig sproglig forståelse fandt Landsskatteretten, at foderstof er et næringsrigt stof, der anvendes til eller i dyrefoder. Landsskatteretten fandt derfor, at produktet var omfattet af kuldioxidafgiftslovens bilag 1, nr. 4, i det omfang det solgtes direkte til brug som foderstof, herunder til dyrefoderproducenter, hvor det uden yderligere forarbejdning ud over eventuel pilletering indgik i foderblandinger. Energiforbruget var derfor anvendt direkte ved fremstilling af foderstoffer, der var omfattet af bilag 1, nr. 4, uanset at udskillelsen af foderstofferne var et led i selskabets produktion af det andet produkt. Landsskatteretten hjemviste sagen til fornyet behandling ved Skattestyrelsen med henblik på at fastslå, om selskabet opfyldte de øvrige betingelser for bundfradrag og i givet fald fradragets størrelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Efteropkrævning af chokolade- og sukkervareafgift

SKM2022.60.LSR

Sagen angik, om et produkt, "X Jordbær Guf", var omfattet af chokoladeafgiftsloven. Produktet bestod af 36 % vand, 25 % sukker, 25 % glukose-fruktose sirup, 10 % jordbærpure, geleringsmiddel, emulgator, farve, aroma og konserveringsmiddel. Ved piskning i 3-5 minutter blev produktet en tyk, luftig jordbærsovs, der kunne anvendes på is. Skattemyndighederne havde anset produktet for omfattet af "sukkervarer af enhver art" i chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4. Selskabet gjorde gældende, at produktet var "marmelade og tilsvarende varer, der ikke er formet i plader, stænger, figurer og lign." og derfor ikke var omfattet af afgiftspligten, jf. chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 7.

Landsskatteretten anførte, at produktet ikke opfyldte kravet til indhold af frugtpuré i marmelade i bekendtgørelse nr. 838 af 10. oktober 2003 om marmelade og frugtgelé, og at selskabet derfor ikke var berettiget til at markedsføre produktet som marmelade i Danmark. Henset hertil og særligt til produktets smag og sammensætning fandt Landsskatteretten, at produktet ikke kunne anses som marmelade, syltetøj, gelé eller en tilsvarende vare. Da sukkerindholdet var karaktergivende for produktet, fandt Landsskatteretten derimod, at produktet var omfattet af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 4. Selskabets henvisning til Den juridiske vejledning, afsnit E.A.2.3.3, kunne ikke føre til et andet resultat, idet afsnittet vedrørte afgiftspligten af et konkret produkt efter chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 10. Derfor stadfæstede Landsskatteretten skattemyndighedernes afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 14-02-2022 - 15-03-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-175/20 Tilnærmelse af lovgivningerne Valsts ienemumu dienests (Traitement des données personnelles à des fins fiscales)
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger - forordning (EU) 2016/679 - artikel 2 - anvendelsesområde - artikel 4 - begrebet »behandling« - artikel 5 - principper for behandling - formålsbegrænsning - dataminimering - artikel 6 - lovlig behandling - behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, som den dataansvarlige har fået pålagt - behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige - artikel 23 - begrænsninger - behandling af oplysningerne til skatteformål - anmodning om fremsendelse af oplysninger vedrørende online-annoncer om salg af køretøjer - proportionalitet

Tidligere dokument: C-175/20 Tilnærmelse af lovgivningerne Valsts ienemumu dienests (Traitement des données personnelles à des fins fiscales) - Dom

Indstilling C-637/20 DSAB Destination Stockholm
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - citykort - direktiv (EU) 2016/1065 - begrebet »voucher«

Tidligere dokument: C-637/20 DSAB Destination Stockholm - Dom
Tidligere dokument: C-637/20 DSAB Destination Stockholm - Indstilling

Dom C-582/20 SC Cridar Cons
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 og 168 - ret til fradrag - afslag - afgiftssvig - bevisoptagelse - udsættelse af behandlingen af en administrativ klage over en afgiftsansættelse, hvorved der nægtes ret til fradrag, indtil der er truffet afgørelse i en straffesag - medlemsstaternes procesautonomi - princip om afgiftens neutralitet - ret til god forvaltning - artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Tidligere dokument: C-582/20 SC Cridar Cons - Dom

Dom C-605/20 Suzlon Wind Energy Portugal
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelse ratione temporis - momspligtige ydelser - levering af ydelser mod vederlag - kriterier - forhold inden for en koncern - tjenesteydelser, der består i at reparere eller udskifte vindmøllekomponenter under garanti og i at udarbejde rapporter om manglende overensstemmelse - debetnotaer udstedt af tjenesteyderen uden angivelse af moms - det af tjenesteyderen foretagne fradrag for den moms, der er blevet pålagt de varer og tjenesteydelser, som den pågældende er blevet faktureret af sine underleverandører for leveringerne heraf

Tidligere dokument: C-605/20 Suzlon Wind Energy Portugal - Dom

Indstilling C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé)
Dato: 03-03-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - fradrag - indsættelse af et holdingselskab som mellemled i datterselskabernes transaktioner - datterselskabernes virksomhed i vid udstrækning afgiftsfritaget - generalomkostninger - misbrug

Tidligere dokument: C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) - Dom
Tidligere dokument: C-98/21 Finanzamt R (Déduction de TVA liée à une contribution d’associé) - Indstilling


Indstillinger
C-596/20 DuoDecad

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatte- og afgiftslovgivning - moms - direktiv 2006/112/EF - leveringsstedet for ydelser - fastsættelse af ydelsesmodtageren - betydningen for leveringsstedet af et arrangement, der muligvis udgør misbrug, mellem modtageren af ydelsen og en tredjepart - neutralitetsprincippet - undgåelse af dobbelt afgiftspåligning - samarbejdspligten for medlemsstaternes skatte- og afgiftsmyndigheder

Generaladvokatens indstilling:

1) Den ydelsesmodtager, der er afgørende for fastsættelsen af leveringsstedet, skal fastsættes på baggrund af det tilgrundliggende retlige forhold, hvoraf det følger, hvem der bærer omkostningen ved den modtagne ydelse. En beskyldning om misbrug af en rettighed, som kun vedrører ydelsesmodtageren og en tredjepart, er irrelevant for fastsættelsen af ydelsesmodtageren og leveringsstedet.

2) Neutralitetsprincippet i momsdirektivet og forordning nr. 904/2010 er under hensyntagen til chartret om grundlæggende rettigheder og de grundlæggende frihedsrettigheder til hinder for, at to medlemsstater foretager en dobbelt afgiftspåligning med moms af den samme transaktion. Såfremt denne dobbelte afgiftspåligning hviler på en divergerende vurdering af de faktiske omstændigheder, og medlemsstaterne ikke når en afstemt løsning, kan eller skal den nationale ret anmode Domstolen om en sådan løsning.


Domme
C-9/20 Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 66, stk. 1, litra b) - momsens forfald - vederlagets indgang - artikel 167 - indtræden og omfang af retten til fradrag for indgående moms - artikel 167a - undtagelse - kasseregnskab - udlejning og fremleje af en bygning, der anvendes til industrielle eller kommercielle formål

Domstolens dom:

Artikel 167 i direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for en national lovgivning, som fastsætter, at retten til fradrag for indgående afgift allerede indtræder på tidspunktet for transaktionens udførelse, også selv om afgiften i medfør af en national undtagelse i henhold til dette direktivs artikel 66, stk. 1, litra b), først forfalder hos vareleverandøren eller tjenesteyderen, når vederlaget indgår, og vederlaget endnu ikke er blevet betalt.

Tidligere dokument: C-9/20 Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 - Indstilling


C-487/20 Philips Orastie

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af skatte- og afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 179 og 183 - ret til momsfradrag - betingelser - godtgørelse for eller tilbagebetaling af overskydende moms - supplerende betalingsforpligtelser - princip om afgiftens neutralitet - ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet

Domstolens dom:

Artikel 179, stk. 1, og artikel 183, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem samt ækvivalensprincippet skal fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning, der fastsætter proceduremæssige regler vedrørende de søgsmål, hvorved der nedlægges påstand om tilbagebetaling af merværdiafgift (moms), og som er støttet på en tilsidesættelse af det fælles momssystem, som er mindre gunstige end de proceduremæssige regler, der finder anvendelse på tilsvarende søgsmål støttet på en tilsidesættelse af national ret vedrørende andre afgifter og skatter end moms.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Group on the future of VAT (GFV)

GFV 116 - Platform economy.pdf

GFV 115 - Double Taxation in IOSS - Proposed solution.pdf

Agenda 37th GFV meeting - 09-02-2022.pdf

 

Nyt fra EUR_LEX

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/83 af 16. januar 2022 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

forslag til rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/ef for så vidt angår forlængelse af anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og ydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 96 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af materiale og tiltag til bekæmpelse af sort økonomi og stråmandskonstruktioner m.v. som led i udmøntning af aftale om anden etape af en styrket skattekontrol).
Vedtaget den 10. februar 2022

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Bilag

Bilag 7

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 8

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 59

Spm. om andre EU-lande med en standstill-bestemmelse for moms på kunstneriske rettigheder har ændret deres lovgivning som følge af EU-dommen mod Rumænien, til skatteministeren

Spm. 60

Spm. om man har kendskab til andre lande, der har eller vil ændre deres momsregler og praksis for moms på kunstneres rettigheder som følge af den rumænske dom, til skatteministeren

Spm. 61

Spm., om spørgsmålet om momsfritagelse for arvinger behandles af den ministerielle arbejdsgruppe, der skal redegøre for spørgsmålet om minimumsimplementering, til skatteministeren

Spm. 62

Spm. om, hvilke specifikke bestemmelser i den gældende EU-retlige ramme der ligger til grund for vurderingen, at det ikke er muligt at undtage eller fritage arvinger fra momspligt, til skatteministeren

Spm. 63

Spm. om at forholde sig til bemærkningerne fra Deloitte til lovforslaget og redegøre for sit svar på kritikken fra Deloitte, til skatteministeren

Spm. 64

Spm. om, hvorfor Skatteministeriet nu finder det nødvendigt at ændre momsloven med den anførte begrundelse m.v., til skatteministeren

Spm. 65

Spm. om, hvordan lovforslaget kan være udtryk for en minimumsimplementering af UCMR – ADA m.v., til skatteministeren

L 109 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om Danske Spil A/S. (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S).

Bilag

Bilag 3

Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Almindelig del

Bilag

Bilag 139

Første delrapport februar 2022 fra Ekspertgruppen for en Grøn Skatterapport

Bilag 140

Henvendelse af 4/2-22 fra Nørrebro Bryghus A/S om Skatteforvaltningens håndtering af tilbagebetaling af corona-lån

Bilag 141

Status for lovforslag m.v. 2020/21 - Februar-redegørelsen

Bilag 144

Henvendelse af 11/2-22 fra Dansk Told & Skatteforbund om Input til forbedringer på told området og samarbejdet med andre ressorter

Bilag 145

Henvendelse af 11/2-22 vedrørende forslag til bilbeskatning, fra Michael Arbirk, Otterup

Spørgsmål og svar

Spm. 215

Kan ministeren afvise, at skattemyndighederne i 2022 vil ændre på momsreglerne for fitnessområdet?  Svar  

Spm. 216

Vil ministeren redegøre for, hvordan momsreglerne på fitnessområdet forventes at påvirke aktiviteten på fitnessydelser, hvis der pålægges en yderligere 12,5 pct. omsætningsafgift?  Svar  

Spm. 217

Vil ministeren redegøre for, hvor stort merprovenuet for staten forventes at være ved at opkræve fuld moms (25 pct.) på alle fitnessydelser?  Svar  

Spm. 219

Vil ministeren i tabelform og grafisk redegøre for den årlige udvikling i indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens § 38 de senest tilgængelige 6 år og redegøre for skønnet i de enkelte poster for finansåret og om muligt i BO-årene? Ministeren bedes endvidere redegøre for eventuelle udsving, risici m.v. Besvarelsen bedes tage udgangspunkt i samme opdeling som i indtægtslisterne.  Svar  

Spm. 221

Vil ministeren redegøre for, hvorledes det skøn, der lå bag indtægterne på § 38 i finansåret på Finansloven for 2020 afveg fra de faktiske realiserede indtægter i 2020. Besvarelsen bedes tage udgangspunkt i samme opdeling som i indtægtslisterne.  Svar  

Spm. 228

Vil ministeren redegøre for, hvor stor en samlet gæld der er oparbejdet i restaurationsbranchen (restauration, catering og hotel – opdelt på branchekoderne 561010, 563000, 561020, 551010, 562900 og 562100 – i perioden fra den 11. marts 2020 til den 1. januar 2022 inden for moms, skat og A-skat? Der ønskes herunder tillige svar på omfanget af1) Momslån optaget i perioden,2) A-skattelån optaget i perioden,3) Udskudt skat i perioden og4) Anden offentlig gæld optaget i perioden.Vil ministeren desuden i forlængelse heraf redegøre for, hvor mange virksomheder gælden fordeler sig på?  Svar  

Spm. 229

Vil ministeren i forlængelse af det foregående spørgsmål redegøre for, hvor mange virksomheder i branchen der allerede er gået konkurs med gæld til staten, og hvor store deres lån var fordelt på cvr.nr.?  Svar  

Spm. 230

Vil ministeren redegøre for, hvor mange virksomheder der allerede har tilbagebetalt den udskudte A-skat, skat og moms helt eller delvist i perioden fra den 11. marts 2020 til den 1. januar 2022?  Svar  

Spm. 231

Vil ministeren redegøre for, hvor stort det samlede beløb er til udbetaling af udskudt moms, skat og A-skat, som forfalder til betaling den 1. april 2022?  Svar  

Spm. 307

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 3. februar 2022 om kritikken af Skatteministeriet i beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål H.  Svar  

Spm. 323

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 4. februar 2022 fra Nørrebro Bryghus A/S om Skatteforvaltningens håndtering af tilbagebetaling af corona-lån, jf. SAU alm. del - bilag 140.  Svar  

Spm. 325

Vil ministeren redegøre for, om det er muligt at erhverve ønskenummerplader på gule plader? I benægtende fald bedes oplyst, om ministeren er indstillet på at se på muligheden for at gøre det muligt for virksomheder at erhverve sig ønskenummerplader på gule plader?  Svar  

Spm. 326

Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 10. februar 2022 om registreringsafgiften på pluginhybridbiler, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål I.  Svar  

Samrådsspørgsmål

Spm. J

Samrådsspm. om, hvorfor den nu forhenværende skatteminister undlod at informere om kritiske tal om pluginhybridbilers udledning i svar til Folketinget, til skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse