MomsMail 2021, uge 06

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Sådan får du styr på din momsindberetning
Energiafgifter 2021
Nye moms- og A-skattelån
Moms i pensioner
Gældsstyrelsens sagsbehandling af frivillige indbetalinger til dækning af ikke-inddrivelsesparat gæld

Udkast til styresignal
Ændring af praksis for det momsmæssige leveringssted ved kursusvirksomhed - genoptagelse - udkast til styresignal

Bindende svar
Erhvervsdrivende fonds uddelinger til drift af forskningsprojekt kunne fratrækkes som interne almennyttige uddelinger eller som driftsomkostninger. Fonden blev endvidere anset for en afgiftspligtig person i momslovens forstand

Afgørelser
Registreringsafgift - Udenlandsk køretøj anvendt i Danmark
Anmodning om registrering for moms, import og eksport ikke imødekommet

Kendelser
Skriftlig vidneerklæring - retsplejelovens § 297

Domme
Tinglysningsafgift - Almindelig fri handel - Den tidligere tinglysningsafgiftslovs § 4, stk. 10
Ferrari Model-1 - eksportgodtgørelse

Nyt på inddrivelsesområdet

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Sådan får du styr på din momsindberetning

For mange danske virksomheder nærmer fristen for momsindberetning sig. Men indberetningen kan være kompleks, og her i sidste øjeblik er der mange ting at holde styr på. Derfor får du her fem vigtige tips til og mulighed for at teste din viden om momsindberetning.


Beierholm

Energiafgifter 2021

Overblik over godtgørelser og satser


Beierholm

Nye moms- og A-skattelån

Nye tiltag


Deloitte

Moms i pensioner

Skattestyrelsen har offentliggjort et præciserende styresignal, der bekræfter, at f.eks. pensionsinstitutternes kapitalforeninger kan være investeringsforeninger i momsmæssig forstand, og de kan i så fald købe kapitalforvaltning uden moms.


Folketingets Ombudsmand

Gældsstyrelsens sagsbehandling af frivillige indbetalinger til dækning af ikke-inddrivelsesparat gæld

I forbindelse med sin klagesagsbehandling havde ombudsmanden forstået, at en ikke-inddrivelsesparat gæld kunne have uhensigtsmæssige konsekvenser for borgere også i perioden fra en frivillig indbetaling, og indtil gælden blev slettet af Gældsstyrelsen. På den baggrund rejste ombudsmanden en generel egen drift-undersøgelse af, hvordan Gældsstyrelsens sagsbehandling foregik, når en borger frivilligt havde indbetalt et beløb til dækning af ikkeinddrivelsesparat gæld.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Ændring af praksis for det momsmæssige leveringssted ved kursusvirksomhed - genoptagelse - udkast til styresignal

19-0820195

Ifølge EU-Domstolens dom i sag C-647/17, Srf Konsulterna, skal et kursus, hvori der er indlagt en kursusfri dag, anses for at have leveringssted i den medlemsstat, hvori kurset finder sted, i overensstemmelse med momssystemdirektivets artikel 53 (momslovens § 21, stk. 1).

Efter hidtidig dansk praksis har et sådant ikke-sammenhængende kursusforløb skulle anses for at have leveringssted efter hovedreglen i momslovens § 16, stk. 1, hvorefter leveringsstedet er kundens etableringssted.

I forlængelse af dommen har momsudvalget desuden vedtaget nogle retningslinjer om, hvornår et arrangement er omfattet af artikel 53. Ifølge retningslinjerne kan man ikke udelukkende se på kursets længde, og man vil derfor fremadrettet skulle inddrage alle relevante aspekter omkring kurset i vurderingen.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Erhvervsdrivende fonds uddelinger til drift af forskningsprojekt kunne fratrækkes som interne almennyttige uddelinger eller som driftsomkostninger. Fonden blev endvidere anset for en afgiftspligtig person i momslovens forstand

SKM2021.74.SR

Spørger ønskede ved det bindende svar Skatterådets stillingtagen til den skattemæssige og den momsmæssige behandling af Fondens aktiviteter.

Spørger ønskede således Skatterådets stillingtagen til, om Fonden havde ret til ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst at fradrage de udgifter, som den afholdte til projektet og dettes aktører, som interne eller eksterne almennyttige uddelinger efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, eller som driftsomkostninger efter fondsbeskatningslovens § 3, stk. 1.

Spørger ønskede derudover Skatterådets stillingtagen til, om Fondens drift af projektet indebar, at Fonden var en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, og at Fondens momsudgifter til etablering og drift af projektet var fradragsberettigede, jf. momslovens § 37.

Skatterådet besvarede spørgsmål 1 og 2 med "Nej, se dog indstilling og begrundelse", idet ikke samtlige de nævnte udgifter vil kunne fradrages som uddelinger efter fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1, og da en del af de resterende udgifter vil være fradragsberettigede som driftsudgifter efter fondsbeskatningslovens § 3, stk. 1.

Skatterådet bekræftede, at Fonden måtte anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed og udgjorde en afgiftspligtig person efter momslovens § 3. Skattestyrelsen indstillede endvidere, at Fondens momsudgifter til etablering af projektet var fradragsberettigede efter momslovens § 37. Spørgsmål 3 blev derfor besvaret samlet med "Ja".


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Registreringsafgift - Udenlandsk køretøj anvendt i Danmark

SKM2021.83.LSR

Den 23. maj 2016 blev en autocamper standset ved den dansk/tyske grænse. Bilen var spansk indregistreret og blev ført af en tysk statsborger. Klageren, der ejede bilen, oplyste, at hun og hendes ægtefælle siden 2011 havde boet i bilen 181 dage om året på en campingplads i Spanien, mens de resten af året boede i en fast opstillet campingvogn på en campingplads i Danmark. SKAT traf afgørelse om opkrævning af registreringsafgift, da bilen havde været anvendt til kørsel i Danmark uden forinden at være indregistreret og afgiftsberigtiget. Klageren gjorde gældende, at bilen ikke skulle afgiftsberigtiges, da føreren den 23. maj 2016 ikke havde bopæl i Danmark.

Ifølge registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, skal et køretøj registreres i Køretøjsregisteret og dermed afgiftsberigtiges, jf. registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1, hvis køretøjet har en ejer med bopæl eller hjemsted her i landet. I tilfælde, hvor en ejer af et køretøj samtidig har bopæl i flere stater (dobbeltdomicil) anses den pågældende at have bopæl i den stat, hvor den pågældende er hjemmehørende, jf. registreringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1. Landsskatteretten fandt, at den lejede plads til bilen i Spanien ikke efter praksis var en bopæl, idet den ikke var egnet til almindelig helårsbeboelse. Da klageren havde bopæl i Danmark, og da Landsskatteretten fandt, at betingelserne for afgiftsfritagelse i registreringsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, ikke var opfyldt, stadfæstede Landsskatteretten derfor SKATs afgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Anmodning om registrering for moms, import og eksport ikke imødekommet

SKM2021.82.LSR

Skattestyrelsen havde ikke imødekommet et selskabs anmodning om momsregistrering. Landsskatteretten fandt, at Skattestyrelsen er berettiget til at indhente oplysninger til kontrol af, om der er tale om en afgiftspligtig person, der driver virksomhed, forud for en registrering for moms. Selskabet havde ikke besvaret anmodninger om en række oplysninger om selskabets virksomhed, hvorfor Landsskatteretten fandt, at der ikke var realitet i nogle fakturaer, som selskabet havde udstedt, og at selskabet ikke havde bevist at være afgiftspligtig person, der drev virksomhed med levering af varer. Landsskatteretten fandt derfor, at det var med rette, at Skattestyrelsen havde afvist selskabets anmodning om momsregistrering, jf. momslovens § 47.


Indholdsfortegnelse 

Kendelse: Skriftlig vidneerklæring - retsplejelovens § 297

SKM2021.79.ØLR

Skriftlig vidneerklæring var ikke indhentet efter reglerne i retsplejelovens § 297 og kunne derfor ikke fremlægges i medfør af denne bestemmelse.

Ved vurderingen af, om erklæringen i øvrigt kunne fremlægges, bemærkede landsretten, at erklæringen var indhentet ensidigt af sagsøgte. Landsretten bemærkede desuden, at der ikke forelå præcise oplysninger om sagsøgtes henvendelse til erklæringsgiveren, der har haft en nær tilknytning til sagsøgte. Videre bemærkede landsretten, at erklæringsgiveren er hovedvidne og eneste vidne vedrørende et særdeles centralt bevistema i sagen om komplicerede forhold. Endelig bemærkede landsretten, at erklæringen er indhentet kort tid før hovedforhandlingen netop med henblik på at erstatte en vidneafhøring under hovedforhandlingen, hvortil kom, at sagsøgte efter sagens forløb havde haft anledning til og mulighed for på et tidligere tidspunkt at indkalde erklæringsgiveren som vidne, subsidiært på grund af COVID-19 pandemien at anvende fremgangsmåden i retsplejelovens § 297. Landsretten fandt, at erklæringen afgivet under disse omstændigheder ikke kunne tillades fremlagt.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Tinglysningsafgift - Almindelig fri handel - Den tidligere tinglysningsafgiftslovs § 4, stk. 10

SKM2021.78.BR

Sagen drejede sig om beregning af tinglysningsafgift ved salg af en beboelsesejendom fra et insolvent dødsbo behandlet af en bobestyrer til afdødes bror. Spørgsmålet var, om overdragelsen af ejendommen var sket i almindelig fri handel eller mellem interesseforbundne parter efter dagældende tinglysningsafgiftslovs § 4, stk. 10.

På baggrund af en samlet konkret vurdering anså Skatteministeriet - med henvisning til den nye dokumentation, der blev fremlagt for domstolene - det ikke for godtgjort, at det insolvente dødsbo og afdødes bror var interesseforbundne parter efter dagældende tinglysningsafgiftslovs § 4, stk. 10.

Skatteministeriet tog derfor bekræftende til genmæle over for sagsøgerens påstand om, at tinglysningsafgiften skulle nedsættes fra 7.180 kr. til 3.420 kr. Retten afsagde dom efter sagsøgerens påstand og pålagde Skatteministeriet at betale 7.500 kr. i sagsomkostninger til sagsøgeren.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ferrari Model-1 - eksportgodtgørelse

SKM2021.77.BR

Ved Højesteretsdom af 21. oktober 2015 (U.2016.507H) var det endeligt blevet fastslået, at sagsøgeren skulle betale registreringsafgift af en Ferrari Model-1, der var taget i brug på almindelig vej. En del af registreringsafgiftskravet blev efterfølgende tvangsinddrevet af skattemyndighederne, men sagsøgeren betalte ikke i øvrigt afgiftskravet.

Sagsøgeren havde primo 2012 solgt bilen til udlandet, uden at han kontaktede SKAT i den forbindelse. Efter Højesterets dom anmodede sagsøgeren i 2015 om eksportgodtgørelse efter registreringsafgiftslovens § 7b, herunder om ret til at modregne kravet på eksportgodtgørelse i registreringsafgiftskravet.

Retten fandt, at det efter ordlyden af registreringsafgiftslovens § 7b er en hovedbetingelse, at registreringsafgiften af bilen er betalt. Da dette ikke var sket i den konkrete sag, var betingelserne for udbetaling af eksportgodtgørelse ikke opfyldt, og betingelserne for at foretage modregning var derfor heller ikke opfyldt. Skatteministeriet blev som følge heraf frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2021.81.LSR

Modregning i tilgodehavende vedrørende omkostningsgodtgørelse til dækning af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse

Landsskatteretten fandt, at SKAT var berettiget til at foretage modregning i et revisionsfirmas tilgodehavende vedrørende omkostningsgodtgørelse til dækning af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse. Landsskatteretten fandt herved, at betingelsen om gensidighed var opfyldt, idet SKATs krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt omkostningsgodtgørelse som følge af overdragelsen af kravet på omkostningsgodtgørelse til revisionsfirmaet var et krav mod revisionsfirmaet, og da tilgodehavendet vedrørende omkostningsgodtgørelse ligeledes var overdraget til revisionsfirmaet, hvormed revisionsfirmaet havde et krav mod SKAT.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/4988943
Råstofafgift og momstilsvar
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets råstofafgift og momstilsvar af faktisk udleverede mængder. Landsskatteretten nedsætter afgifterne med et mindre beløb.
Afsagt: 10-12-2020

Journalnr: 15/0469198
Delvist momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har nedsat konkursboets indgående afgift, idet SKAT har fastsat konkursboets fradragsprocent til 3 pct., jf. momslovens § 38, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-12-2020

Journalnr: 19/0024970
Momsgodtgørelse til udenlandsk virksomhed
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har undladt at imødekomme en ansøgning om momsgodtgørelse for momsbeløbet af konsulentydelser, idet Skattestyrelsen har anført, at selskabet er en afgiftspligtig person i et andet EU-land, hvorfor fakturaen ikke skulle have været tillagt dansk moms, jf. momslovens § 16, stk. 1. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-01-2021

Journalnr: 20/0018670
Genoptagelse af afgiftstilsvaret
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har givet afslag på anmodning om genoptagelse af afgiftstilsvaret vedrørende chokolade- og sukkervareafgift. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 26-01-2021


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 15-02-2021 - 16-03-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-604/19 Gmina Wroclaw (Conversion du droit d’usufruit)
Dato: 24-02-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112 - artikel 14, stk. 2, litra a) - begrebet »levering af varer« - konvertering af et langtidslejemål til ejendomsret - overdragelse af retten til at råde over et fysisk gode som ejer - fiktion om en levering - kommune som afgiftspligtig person, når den modtager vederlag for en ved lov fastsat konvertering

Tidligere dokument: C-604/19 Gmina Wroclaw (Conversion du droit d’usufruit) - Dom

Dom C-712/19 Etableringsfrihed Novo Banco
Dato: 24-02-2021
Fiskale bestemmelser

Lokal afgifts forenelighed med momssystemet. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 24. september 2019 - Novo Banco S.A.mod Junta de Andalucía

Tidligere dokument: C-712/19 Etableringsfrihed Novo Banco - Dom

Dom C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa
Dato: 24-02-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 76/308/EØF - artikel 6 og 8 samt artikel 12, stk. 1-3 - gensidig bistand ved inddrivelse af visse fordringer - punktafgift, der skal betales i to medlemsstater for de samme transaktioner - direktiv 92/12/EØF - artikel 6 og 20 - varers overgang til forbrug - forfalskning af administrativt ledsagedokument - overtrædelse eller uregelmæssighed, der har fundet sted i forbindelse med omsætning af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning - tilfælde, hvor varer uretmæssigt forlader en suspensionsordning - »fordobling af afgiftskravet« for punktafgifter - prøvelse, der foretages af retterne i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig - afslag på anmodning om bistand indgivet af de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat - betingelser

Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Dom
Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Indstilling

Indstilling C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia
Dato: 25-02-2021
Fiskale bestemmelser

Momsgrundlaget ved konstateret svig. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 8. juli 2019 - CB mod Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Dom
Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Indstilling

Dom C-604/19 Gmina Wroclaw (Conversion du droit d’usufruit)
Dato: 25-02-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra a) - artikel 9, stk. 1 - artikel 13, stk. 1 - artikel 14, stk. 1, og artikel 14, stk. 2, litra a) - begrebet »levering af varer« - konvertering ved lov af en langvarig brugsret over en fast ejendom til en fuld ejendomsret - kommune, der opkræver vederlag for konverteringen - begrebet »erstatningsydelse« - begrebet »en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab« - undtagelse - offentligretlige organer, som udøver eller foretager virksomhed eller transaktioner i deres egenskab af offentlig myndighed

Tidligere dokument: C-604/19 Gmina Wroclaw (Conversion du droit d’usufruit) - Dom

Dom C-712/19 Etableringsfrihed Novo Banco
Dato: 25-02-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - frie kapitalbevægelser - skatter og afgifter - afgift, som påhviler kundeindskud i kreditinstitutter - afgiftsfradrag, som kun indrømmes institutter, der har deres hjemsted eller agenturer på den selvstyrende region Andalusiens område - afgiftsfradrag, som kun indrømmes for projekter, der gennemføres i denne selvstyrende region - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 401 - forbud mod at opkræve andre nationale afgifter, der har karakter af omsætningsafgift - begrebet »omsætningsafgift« - momsens væsentlige kendetegn - foreligger ikke

Tidligere dokument: C-712/19 Etableringsfrihed Novo Banco - Dom

Dom C-772/19 Bartosch Airport Supply Services
Dato: 25-02-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - toldposition 8701 og 8705 - fortolkning - flybugserer

Tidligere dokument: C-772/19 Bartosch Airport Supply Services - Dom

Dom C-7/20 Hauptzollamt Münster (Lieu de naissance de la TVA)
Dato: 03-03-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 87, stk. 4 - stedet, hvor toldskylden opstår - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1 - artikel 70 og 71 - importmomspligtens indtræden og afgiftens forfald - stedet, hvor afgiftsskylden opstår - konstatering af en manglende efterlevelse af en forpligtelse, der er fastsat i Unionens toldlovgivning - vare, der fysisk blev indført i Unionens toldområde i en medlemsstat, men som blev optaget i Unionens økonomiske kredsløb i den medlemsstat, hvor konstateringen blev foretaget

Tidligere dokument: C-7/20 Hauptzollamt Münster (Lieu de naissance de la TVA) - Dom

Indstilling C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia
Dato: 04-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem - økonomisk-administrativ klage vedrørende ansættelser og bøder i forbindelse med personlig indkomstskat - ikke-fakturerede momspligtige transaktioner - afgiftsgrundlag - inkluderet i den pris, der er aftalt mellem parterne

Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Dom
Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Indstilling

Dom C-581/19 Frenetikexito
Dato: 04-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - momspligtige ydelser - fritagelser - artikel 132, stk. 1, litra c) - behandling som led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv - ernæringsrådgivning og ernæringsmæssig opfølgning - aktiviteter inden for sport, velvære og fysisk form - begreberne »sammensat enkelt ydelse«, »ydelse, der er sekundær i forhold til hovedydelsen« og »ydelsers selvstændighed« - kriterier

Tidligere dokument: C-581/19 Frenetikexito - Dom
Tidligere dokument: C-581/19 Frenetikexito - Indstilling

Dom C-941/19 Samohýl group
Dato: 10-03-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - toldposition 3004 og 3808 - fortolkning - forordning (EF) nr. 455/2007 - Spot On-opløsning til katte mod lopper og tæger - terapeutisk eller profylaktisk virkning

Tidligere dokument: C-941/19 Samohýl group - Dom

Dom C-812/19 Danske Bank
Dato: 11-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 - afgiftspligtig person - begreb - artikel 11 - momsgruppe - et selskabs hovedetablering og en filial til selskabet beliggende i to forskellige medlemsstater - hovedetablering, der indgår i en momsgruppe, som ikke omfatter filialen - hovedetablering, der leverer tjenesteydelser til filialen, og som allokerer omkostningerne til disse tjenesteydelser til filialen

Tidligere dokument: C-812/19 Danske Bank - Dom

Dom C-802/19 Firma Z
Dato: 11-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90, stk. 1 - nedsættelse af afgiftsgrundlaget - principper fastlagt i dom af 24. oktober 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) - levering af lægemidler - tildelingen af rabatter - det præjudicielle spørgsmåls hypotetiske karakter - afvisning af anmodningen om præjudiciel afgørelse

Tidligere dokument: C-802/19 Firma Z - Dom


Indstillinger
C-39/20 Jumbocarry Trading

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - frist for meddelelse af toldskyld - suspension af meddelelsesfristen - forældelse af toldskyld - tidsmæssig anvendelse af den retsforskrift, der regulerer suspensionsgrundene - retssikkerhedsprincippet - princippet om den berettigede forventning

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 103, stk. 3, litra b), og artikel 124, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen finder anvendelse på en toldskyld, som er opstået før den 1. maj 2016, og hvor forældelsesfristen endnu ikke er udløbet på denne dato, uden at denne anvendelse er i strid med retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

2020 Strategic Review on Europol-Customs Cooperation. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt

RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt

RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt

Aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EUliste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt

Council Implementing Decision authorising the Netherlands to apply a reduced rate of taxation to electricity supplied to charging stations for electric vehicles - Adoption

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 16 og 168 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Lov om ændring af opkrævningsloven (Udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19), LOV nr 204 af 13/02/2021. Udstedt af Skatteministeriet

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til CO2-baseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.), LOV nr 203 af 13/02/2021. Udstedt af Skatteministeriet


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 166 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udvidelse af A-skattelåneordningen og udvidelse af momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).
Fremsat den 10. februar 2021

Vedtagne lovforslag

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.
Vedtaget den 9. februar 2021

L 139 B Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven. (Udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19).
Vedtaget den 9. februar 2021

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.

Spørgsmål og svar

Spm. 45

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/2-21 fra Motorhistorisk Samråd om skades- og reparationsgrænser for veterankøretøjer, til skatteministeren

L 166 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udvidelse af A-skattelåneordningen og udvidelse af momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).

Bilag

Bilag 1

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Bilag 3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at bekræfte, at ministeren har tilkendegivet, at små og mellemstore virksomheder vil kunne få udbetalt rentefrie lån svarende til den moms, der skal afregnes 1. marts 2021, før virksomhederne har indbetalt momsen, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvad konsekvenserne vil være ved en overskridelse af udbetalingsfristen for 12 bankdage, og om det i den forbindelse vil være muligt at indføre straksudbetaling, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvor mange bankdage der i gennemsnit forventes at gå fra ansøgning til udbetaling af lånet, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om, hvornår de første momslån forventes at blive udbetalt, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om, hvad den typiske udbetalingstid var i forbindelse med den tidligere momslåneordning, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redegøre for konsekvenserne for godkendelse og udbetaling af momslånet, hvis en virksomhed går i betalingsstandsning eller begæres konkurs efter indbetaling af moms den 1. marts 2021, men inden lånet er udbetalt, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om, hvad regeringen vil gøre for de virksomheder, som har underbalancer, herunder i forhold til reglerne om, at banker skal lukke for kreditter til virksomheder, der har underbalance, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om ministeren løbende vil orientere Skatteudvalget om henholdsvis udbetalinger og tilbagebetalinger af de foreslåede låneordninger, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om, hvordan låneordningerne vil blive kommunikeret klart til virksomhederne, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 120

Status for lovforslag mv. 2020/21 - Februar-redegørelsen

Bilag 125

Publikation fra Skattestyrelsen: Status på anvendelsen af låneordningen om rentefrie moms- og lønsumsafgiftslån i 2020

Bilag 126

Kommissionens svar på spørgsmål om nationale afgiftsstigninger for online-væddemål, stillet af MEP Niels Fuglsang

Bilag 127

Henvendelse af 10. februar 2020 fra DENFO, Danske Energiforbrugere om problemer med ændring af oplysninger i BBR-registeret

Spørgsmål og svar

Spm. 202

Med aftale om Grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020 som grundlag bedes ministeren estimere statens indtægter fra registreringsafgiften af motorkøretøjer for hvert år fra 2021 til 2030 og for hvert år sammenholde disse indtægter med det nuværende lovgrundlag. Ministeren bedes derudover oplyse den strukturelle indtægt fra registreringsafgiften af motorkøretøjer med nuværende lovgrundlag og efter en vedtagelse af elementerne fra aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten.  Svar  

Spm. 203

Med aftale om Grøn omstilling af vejtransporten af 4. december 2020 som grundlag bedes ministeren estimere statens indtægter fra grøn ejerafgift for hvert år fra 2021 til 2030 og for hvert år sammenholde de samme indtægter med det nuværende lovgrundlag. Ministeren bedes derudover oplyse den strukturelle indtægt fra grøn ejerafgift med nuværende lovgrundlag og efter en vedtagelse af elementerne fra aftalen om Grøn omstilling af vejtransporten.  Svar  

Spm. 243

Hvornår forventer ministeren at finde en holdbar løsning for SIFA TV-Bingo, som ministeren gav udtryk for i forbindelse med behandlingen af lovforslag nr. L 106?  Svar  

Spm. 244

Forestiller ministeren sig, at man kan finde en lignende løsning for SIFA TV-Bingo, som man fandt for hestevæddeløbssporten?  Svar  

Spm. 245

Vil ministeren tage initiativ til at fritage SIFA TV-Bingo for forhøjelsen af afgiftssatsen for væddemål og onlinekasino, eftersom Kommissionen angiveligt har meddelt, at en afgiftsfritagelse af SIFA TV-Bingo er et nationalt anliggende? Der henvises til artiklen ”SIFA TV-bingo ét skridt tættere på redning: EU tillader Danmark at gøre undtagelse fra regler” bragt på tv2.nord.dk den 19. januar 2021.  Svar  

Spm. 265

Vil ministeren tage initiativ til, at Skatteministeriets beregninger af grænsehandelseffekter og statsprovenu ved forskellige afgiftssatser opdateres med den nyeste viden set i lyset af den reducerede grænsehandel under corona-krisen, herunder som minimum grænsehandelseffekter på cigaretter/tobaksvarer, diesel, benzin, slik, sodavand og alkohol?  Svar  

Spm. 270

Virksomheder, der har indtægt fra EU-lande skal enten pr. måned eller pr. kvartal indberette omsætningen af EU-salg uden moms til skattemyndighederne. Derudover skal virksomhederne indberette EU-salg med moms hver kvartal eller halvårligt. Hvad er ministerens holdning til at undersøge, hvorvidt indberetningen af EU-salg uden moms kan ske halvårligt og sammen med indberetning af EU-salg med moms, og at indberetningen kan ske under momsindberetningen, så virksomhederne ikke skal igennem to systemer?  Svar  

Spm. 271

Kan ministeren bekræfte, at der fremover ikke skal betales moms af renoveringsydelser som følge af en afgørelse ved Landsskatteretten?  Svar  

Spm. 272

Da Landsskatteretten har afgjort, at der ikke skal betales moms af renovationsydelser, bedes ministeren redegøre for, om ministeren planlægger et styresignal, og om ministeren vil orientere udvalget herom.  Svar  

Spm. 273

Ministeren bedes redegøre for, om afgørelsen ved Landsskatteretten om moms på renovationsydelser har betydning for muligheden for konkurrenceudsættelse af renovationsområdet.  Svar  

Spm. 280

Hvordan forholder ministeren sig til, at bl.a. kviklånsfirmaer kan få transport i skyldners overskydende skat via frivillige forlig, skyldnererklæringer eller fogedretten?  Svar  

Spm. 281

Kan ministeren redegøre for, hvordan kviklånsfirmaer kan få transport i skyldners overskydende skat, når de ikke har lavet en kreditværdighedsvurdering, der i flere tilfælde ville have vist, at låntageren ikke havde de økonomiske forudsætninger for at optage et lån?  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 897

Om ministerens holdning til Skattelovrådet og rådets fokus på retssikkerhed og forenkling.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse