MomsMail 2021, uge 05

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Nye muligheder for rentefrie lån samt udskudte betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag
Virksomhedernes energiafgifter i 2021 – de nye satsændringer
Mandskabsvogne: Virksomhederne kender ikke reglerne
Husk at få styr på jeres momsindberetning
Få mere tilbage i elafgift
Moms på fast ejendom 2021
Afgiftssatser 2021
Landsskatteretten underkender momspraksis
Deloitte Afgiftsskema
Højesteretsdom om begrebet ”tilførsel af aktiver” i tinglysningsafgiftslovens § 6 a
Efterangivelse af momstilsvar og rettelser til splitmomsindberetninger
Har du eller din virksomhed fået afslag på genoptagelse af en ældre skatte- eller afgiftsansættelse?
I morgen åbner Skattestyrelsen for rentefrie A-skattelån til små og mellemstore virksomheder

Styresignaler
Master-feeder-strukturer og den momsretlige definition af begrebet "investeringsforening"- præcisering af praksis- styresignal

Bindende svar
Godtgørelse af elafgift for kunders adgang til elinstallation m.v.
Moms - Kædehandel - Transport

Afgørelser
Momsfritagelse af forvaltning af investeringsforeninger - reverse charge - køb af system
Momsfritagelsen vedrørende betalinger og overførsler - køb af it-system

Domme
Gældseftergivelse - singulær akkord - småkrav

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Nye muligheder for rentefrie lån samt udskudte betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag

Regeringen har fremsat lovforslag om en ny momslåneordning, ny A-skattelåneordning samt udskydelse af enkelte betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag.


BDO

Virksomhedernes energiafgifter i 2021 – de nye satsændringer

Satserne ændrer sig igen i 2021, og når det gælder elafgifter, vil den nu ophævede sondring mellem energi til procesformål og energi til opvarmning og komfortkøling medføre en økonomisk og administrativ lettelse.


BDO

Mandskabsvogne: Virksomhederne kender ikke reglerne

Virksomhederne er glade for deres mandskabsvogne, som dækker et åbenlyst behov og som bidrager til at mindske antallet af biler på vejnettet, men reglerne er håbløse og giver desværre ofte kæmperegninger


BDO

Husk at få styr på jeres momsindberetning

For mange danske virksomheder nærmer fristen for momsindberetning sig. Men indberetningen kan være kompleks, og her i sidste øjeblik er der mange ting at holde styr på. Derfor får du her fem vigtige tips til og mulighed for at teste din viden om momsindberetning.


Beierholm

Få mere tilbage i elafgift

Tilbagebetalingen af elafgift stiger


Beierholm

Moms på fast ejendom 2021

Opdatering af vejledning


Deloitte

Afgiftssatser 2021

Vær opmærksom på de nye satser for 2021, når du beregner din afgiftsgodtgørelse. Få et overblik over de mest anvendte afgifts- og godtgørelsessatser med Deloittes oversigt.


Deloitte

Landsskatteretten underkender momspraksis

Landsskatteretten har tilsidesat og underkendt skattemyndighedernes hidtidige praksis for moms ved ekspropriation af fast ejendom og købers momspligt ved køb af fast ejendom på tvangsauktion. Skattemyndighederne havde ikke hjemmel til at opkræve moms. Vi forventer en mulighed for tilbagebetaling.


Deloitte

Deloitte Afgiftsskema

Vi har udarbejdet et regneark, som kan anvendes til at beregne godtgørelsesberettigede el- og vandafgifter. Regnearket indeholder de gældende godtgørelsessatser for el- og vandafgift pr. 1. januar 2020.


Kammeradvokaten

Højesteretsdom om begrebet ”tilførsel af aktiver” i tinglysningsafgiftslovens § 6 a

Højesteret fastslår, at et interessentskab kan foretage en ”tilførsel af aktiver” til et partnerselskab efter reglen om afgiftsnedsættelse i tinglysningsafgiftslovens § 6 a.


Revisionsinstituttet

Efterangivelse af momstilsvar og rettelser til splitmomsindberetninger

Der opstår jævnligt behov for at korrigere i de indberettede momsangivelser. En fejl i momsangivelsen kan skyldes en række faktorer, f.eks. et bortkommet bilag, en fejlkontering, en misforståelse af regelsættet eller sågar blot en fejl i indtastningen.


TVC Advokatfirma

Har du eller din virksomhed fået afslag på genoptagelse af en ældre skatte- eller afgiftsansættelse?

Skattestyrelsen er ofte for restriktiv ved vurderingen af, hvornår der foreligger særlige omstændigheder til støtte for en ekstraordinær genoptagelse af en ældre skatte- eller afgiftsansættelse.


TVC Advokatfirma

I morgen åbner Skattestyrelsen for rentefrie A-skattelån til små og mellemstore virksomheder

I en pressemeddelelse oplyser Skattestyrelsen, at det nu bliver muligt at få rentefrie A-skattelån for små og mellemstore virksomheder.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Master-feeder-strukturer og den momsretlige definition af begrebet "investeringsforening"- præcisering af praksis- styresignal

SKM2021.69.SKTST

For at en juridisk enhed, som ikke er omfattet af UCITS-direktivet, momsretligt kan kvalificeres som en investeringsforening, er det bl.a. en betingelse, at "investorerne bærer investeringsrisikoen".

En række investeringsinstitutter, herunder pensionskasser, indgår i en master-feeder-struktur.

I styresignalet præciseres, at det ved afgørelsen af, hvorvidt et master-investeringsinstitut - som ikke indgår i en fællesregistrering med feeder-instituttet opfylder betingelsen om, at "investorerne skal bære investeringsrisikoen", skal foretages på baggrund af en vurdering af retsforholdet mellem master-instituttet og de primære investorer, herunder feeder-instituttet.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Godtgørelse af elafgift for kunders adgang til elinstallation m.v.

SKM2021.68.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørger kunne anses som forbruger af elektriciteten og dermed var berettiget til godtgørelse af elafgift for elektricitet forbrugt ved kunders adgang til elinstallation m.v. i forbindelse med Spørgers levering af masteindplacering, husning og vedligeholdelsesservice til kunderne.

Dette omfatter dog ikke al elektricitet vedrørende situationer, hvori kundernes betaling kunne ændres/justeres bagudrettet på baggrund af det faktiske forbrug eller andre forhold vedrørende elektriciteten, herunder prisændringer, da dette reelt svarer til og kan sidestilles med, at kunderne betaler særskilt for elektriciteten.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - Kædehandel - Transport

SKM2021.55.SR

En leverandør i EU-landet A sælger varer til en mellemliggende leverandør i EU-landet A, som har en filial her i landet. Den mellemliggende leverandør sælger varerne til en kunde (spørger) i EU-landet B. Varerne sendes direkte fra den første leverandør i EU-landet A til en dansk samarbejdspartner for kunden (spørger). Skatterådet kunne ikke bekræfte, at forsendelsen af varerne skal henføres til salget fra den mellemliggende leverandør til spørger. Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at spørger skal betale erhvervelsesmoms her i landet. I stedet skal der betales dansk moms af salget fra den mellemliggende leverandør til spørger. Forudsætningsvis kan spørgers danske momsregistrering ikke opretholdes, da spørger efter det oplyste i øvrigt ikke har aktiviteter, der kan begrunde en dansk momsregistrering. Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at spørger har fradragsret for den danske moms på varerne. Spørger kan i stedet anmode om momsgodtgørelse.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Momsfritagelse af forvaltning af investeringsforeninger - reverse charge - køb af system

SKM2021.54.LSR

Et selskab klagede til Landsskatteretten over et bindende svar, hvorefter Skatterådet ikke kunne bekræfte, at selskabet ikke skulle afregne moms (reverse charge) i forbindelse med køb af et system, der skulle varetage administrationen af selskabets pensionsordninger, hos en leverandør i en anden medlemsstat. Landsskatteretten anførte, at det system, som selskabet påtænkte at købe, bestod i et it-system, der kunne varetage administration. Allerede fordi et sådant køb ikke ville indeholde køb af forvaltning, men alene køb af et it-system, der kunne udføre de omhandlede funktioner, var Landsskatteretten enig med Skatterådet i, at det påtænkte køb ikke ville være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f. Landsskatteretten stadfæstede derfor Skatterådets bindende svar.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Momsfritagelsen vedrørende betalinger og overførsler - køb af it-system

SKM2021.56.LSR

Et selskab klagede til Landsskatteretten over et bindende svar, hvorefter Skatterådet ikke kunne bekræfte, at selskabet ikke skulle afregne moms (reverse charge) i forbindelse med køb af et system, der skulle varetage selskabets pensionsind- og udbetalinger, hos en leverandør i en anden medlemsstat. Landsskatteretten anførte, at det system, som selskabet påtænkte at købe, bestod i et it-system, der kunne varetage ind- og udbetalinger af pensionsmidler og støttefunktioner i forbindelse hermed. Allerede fordi et sådant køb ikke ville indeholde køb af finansielle aktiviteter, men alene køb af et it-system, der kunne udføre de omhandlede funktioner, var Landsskatteretten enig med Skatterådet i, at det påtænkte køb ikke ville være omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c. Landsskatteretten stadfæstede derfor Skatterådets bindende svar.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Gældseftergivelse - singulær akkord - småkrav

SKM2021.66.BR

Retten fandt, at en gældseftergivelse ikke kunne anses for at være sket som led i en aftale om en samlet ordning efter kursgevinstlovens § 24. Skatteyderen var derfor skattepligtig af kursgevinsten på 45 mio. kr.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 14/1588930
Delvist momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet fondens momstilsvar idet SKAT har opgjort fondens fradrag for købsmoms efter momslovens § 38, stk. 2. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-01-2021

Journalnr: 17/0870292
Fristgennembrud
Klagen skyldes, at SKAT har ændret selskabets afgiftstilsvar med fristgennembrud idet selskabet er anset for at have handlet groft uagtsomt, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 09-12-2020

Journalnr: 17/0987561
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar idet SKAT ikke anser virksomheden for at have dokumenteret ret til fradrag for købsmomsen. Landsskatteretten hjemviser sagen til fornyet behandling hos Skattestyrelsen.
Afsagt: 11-01-2021

Journalnr: 19/0044208
Momsfrie ydelser
Klagen skyldes, at Skattestyrelsen har forhøjet virksomhedens moms idet de leverede ydelser bestående i undervisning, rådgivning og vejledning ikke er anset som momsfritaget, da disse ikke er leveret i nær tilknytning til social forsorg og bistand, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 2, eller i nær tilknytning til undervisning, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 13-01-2021

Journalnr: 18/0005108
Overdragelse af fast ejendom
Klagen skyldes, at SKAT har svaret ”nej” til spørgsmål om momsfrihed ved overdragelse af fast ejendom. Landsskatteretten ændrer svaret til et "ja".
Afsagt: 23-11-2020

Journalnr: 18/0000173
Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvar
Klagen vedrører skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret med fristgennembrud. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 0 for de tidlige afgiftsperioder.
Afsagt: 23-12-2020

Journalnr: 17/0990397
Chokolade- og sukkervareafgift
Klagen vedrører SKATs opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift for afgiftspligtige varer, som SKAT under et kontrolbesøg konstaterede, at selskabet var i besiddelse af. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 11-12-2020

Journalnr: 17/0988995
Tinglysning af skøde
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales yderligere variabel tinglysningsafgift for tinglysning af skøde, idet SKAT har anført, at tinglysningsafgiften skal beregnes af den værdiansættelse, som er foretaget af SKATs Ejendomsvurdering i henhold til tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 3, 3. pkt. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 23-12-2020

Journalnr: 17/0989003
Tinglysning af skøde
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales yderligere tinglysningsafgift for tinglysning af to skøder idet SKAT har anført, at tinglysningsafgiften skal beregnes af den værdiansættelse, som er foretaget af SKATs Ejendomsvurdering i henhold til tinglysningsafgiftslovens § 4, skt. 3, 3. pkt. Landsskatteretten ændrer afgørelsen.
Afsagt: 23-12-2020


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 08-02-2021 - 09-03-2021

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-39/20 Jumbocarry Trading
Dato: 11-02-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - frist for meddelelse af toldskyld - suspension af meddelelsesfristen - forældelse af toldskyld - tidsmæssig anvendelse af den retsforskrift, der regulerer suspensionsgrundene - retssikkerhedsprincippet - princippet om den berettigede forventning

Tidligere dokument: C-39/20 Jumbocarry Trading - Dom
Tidligere dokument: C-39/20 Jumbocarry Trading - Indstilling

Dom C-604/19 Gmina Wroclaw (Conversion du droit d’usufruit)
Dato: 24-02-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112 - artikel 14, stk. 2, litra a) - begrebet »levering af varer« - konvertering af et langtidslejemål til ejendomsret - overdragelse af retten til at råde over et fysisk gode som ejer - fiktion om en levering - kommune som afgiftspligtig person, når den modtager vederlag for en ved lov fastsat konvertering

Tidligere dokument: C-604/19 Gmina Wroclaw (Conversion du droit d’usufruit) - Dom

Dom C-712/19 Etableringsfrihed Novo Banco
Dato: 24-02-2021
Fiskale bestemmelser

Lokal afgifts forenelighed med momssystemet. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 24. september 2019 - Novo Banco S.A.mod Junta de Andalucía

Tidligere dokument: C-712/19 Etableringsfrihed Novo Banco - Dom

Dom C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa
Dato: 24-02-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 76/308/EØF - artikel 6 og 8 samt artikel 12, stk. 1-3 - gensidig bistand ved inddrivelse af visse fordringer - punktafgift, der skal betales i to medlemsstater for de samme transaktioner - direktiv 92/12/EØF - artikel 6 og 20 - varers overgang til forbrug - forfalskning af administrativt ledsagedokument - overtrædelse eller uregelmæssighed, der har fundet sted i forbindelse med omsætning af punktafgiftspligtige varer under en afgiftssuspensionsordning - tilfælde, hvor varer uretmæssigt forlader en suspensionsordning - »fordobling af afgiftskravet« for punktafgifter - prøvelse, der foretages af retterne i den medlemsstat, i hvilken den myndighed, der anmodes om bistand, befinder sig - afslag på anmodning om bistand indgivet af de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat - betingelser

Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Dom
Tidligere dokument: C-95/19 Tilnærmelse af lovgivningerne Silcompa - Indstilling

Dom C-604/19 Gmina Wroclaw (Conversion du droit d’usufruit)
Dato: 25-02-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra a) - artikel 9, stk. 1 - artikel 13, stk. 1 - artikel 14, stk. 1, og artikel 14, stk. 2, litra a) - begrebet »levering af varer« - konvertering ved lov af en langvarig brugsret over en fast ejendom til en fuld ejendomsret - kommune, der opkræver vederlag for konverteringen - begrebet »erstatningsydelse« - begrebet »en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab« - undtagelse - offentligretlige organer, som udøver eller foretager virksomhed eller transaktioner i deres egenskab af offentlig myndighed

Tidligere dokument: C-604/19 Gmina Wroclaw (Conversion du droit d’usufruit) - Dom

Dom C-712/19 Etableringsfrihed Novo Banco
Dato: 25-02-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - etableringsfrihed - frie kapitalbevægelser - skatter og afgifter - afgift, som påhviler kundeindskud i kreditinstitutter - afgiftsfradrag, som kun indrømmes institutter, der har deres hjemsted eller agenturer på den selvstyrende region Andalusiens område - afgiftsfradrag, som kun indrømmes for projekter, der gennemføres i denne selvstyrende region - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 401 - forbud mod at opkræve andre nationale afgifter, der har karakter af omsætningsafgift - begrebet »omsætningsafgift« - momsens væsentlige kendetegn - foreligger ikke

Tidligere dokument: C-712/19 Etableringsfrihed Novo Banco - Dom

Indstilling C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia
Dato: 25-02-2021
Fiskale bestemmelser

Momsgrundlaget ved konstateret svig. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanien) den 8. juli 2019 - CB mod Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia

Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Dom
Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Indstilling

Dom C-772/19 Bartosch Airport Supply Services
Dato: 25-02-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - toldposition 8701 og 8705 - fortolkning - flybugserer

Tidligere dokument: C-772/19 Bartosch Airport Supply Services - Dom

Dom C-7/20 Hauptzollamt Münster (Lieu de naissance de la TVA)
Dato: 03-03-2021
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - forordning (EU) nr. 952/2013 - artikel 87, stk. 4 - stedet, hvor toldskylden opstår - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1 - artikel 70 og 71 - importmomspligtens indtræden og afgiftens forfald - stedet, hvor afgiftsskylden opstår - konstatering af en manglende efterlevelse af en forpligtelse, der er fastsat i Unionens toldlovgivning - vare, der fysisk blev indført i Unionens toldområde i en medlemsstat, men som blev optaget i Unionens økonomiske kredsløb i den medlemsstat, hvor konstateringen blev foretaget

Tidligere dokument: C-7/20 Hauptzollamt Münster (Lieu de naissance de la TVA) - Dom

Indstilling C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia
Dato: 04-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - det fælles merværdiafgiftssystem - økonomisk-administrativ klage vedrørende ansættelser og bøder i forbindelse med personlig indkomstskat - ikke-fakturerede momspligtige transaktioner - afgiftsgrundlag - inkluderet i den pris, der er aftalt mellem parterne

Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Dom
Tidligere dokument: C-521/19 Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia - Indstilling

Dom C-581/19 Frenetikexito
Dato: 04-03-2021
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - momspligtige ydelser - fritagelser - artikel 132, stk. 1, litra c) - behandling som led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv - ernæringsrådgivning og ernæringsmæssig opfølgning - aktiviteter inden for sport, velvære og fysisk form - begreberne »sammensat enkelt ydelse«, »ydelse, der er sekundær i forhold til hovedydelsen« og »ydelsers selvstændighed« - kriterier

Tidligere dokument: C-581/19 Frenetikexito - Dom
Tidligere dokument: C-581/19 Frenetikexito - Indstilling


Domme
C-760/19 JCM Europe

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - fælles toldtarif - kombineret nomenklatur - tarifering - pos. 8472 og 9031 - mekanisme til kontrol af pengesedler og seddelkasser - apparat, der skal integreres i en værtsenhed og forbindes med en ekstern styreenhed - gennemførelsesforordning (EU) 2016/1760 - gyldighed

Domstolens dom:

Behandlingen af de forelagte spørgsmål har intet frembragt, der kan rejse tvivl om gyldigheden af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1760 af 28. september 2016 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur.


C-92/20 Rottendorf Pharma

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EF-toldkodeks - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 239, stk. 1, andet led - godtgørelse af lovligt opkrævede toldafgifter - særlig situation - meddelelse af en tilladelse til overgang til fri omsætning - tilladelsens ugyldighed og meddelelse af en bevilling til aktiv forædling med tilbagevirkende kraft - genudførsel af varerne fra Den Europæiske Unions område - undladelse af at frembyde varerne for toldvæsenet

Domstolens dom:

Artikel 239, stk. 1, andet led, i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks skal fortolkes således, at en erhvervsdrivende for det første kun kan kræve tilbagebetaling af de toldafgifter, som den pågældende har erlagt, såfremt vedkommende befinder sig i en særlig situation, og såfremt denne ikke har gjort sig skyldig i åbenbar forsømmelighed eller urigtigheder, og at den omstændighed, at de omhandlede varer er blevet genudført til et tredjeland uden at blive optaget i Den Europæiske Unions økonomiske kredsløb, for det andet ikke er tilstrækkelig til at godtgøre, at denne erhvervsdrivende befandt sig i en sådan særlig situation. Den samme konklusion finder anvendelse, når den adfærd, der gav anledning til, at de omhandlede toldafgifter blev pålagt, skyldtes en fejl vedrørende oplysningerne i den pågældende erhvervsdrivendes databehandlingssystem, for så vidt som denne fejl kunne have været undgået, såfremt denne erhvervsdrivende havde taget hensyn til betingelserne i den tilladelse, som denne var blevet meddelt.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

World Customs Organization 12th Meeting of the Capacity Building Committee - Preparation of the position. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Tredje statusrapport om gennemførelsen af EU's strategi og handlingsplan for toldrisikostyring

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Third Progress Report on the Implementation of the EU Strategy and Action Plan for Customs Risk Management

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Union Single Window Environment for Customs and amending Regulation (EU) No 952/2013 [12529/20 + ADD1 + ADD2 + ADD3 + ADD4 - COM(2020) 673 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

European Court of Auditors’ Special Report No 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation

European Court of Auditors' Special Report No 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation • Designation of Working Party

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Administrative Committee for the Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR Carnets as regards the proposal to amend the Convention - Presidency compromise text. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt

Rådets afgørelse om undertegnelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union – Vedtagelse og Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne for alle de toldkontingenter, der er omfattet af EU-liste CLXXV, som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union – Anmodning om Europa-Parlamentets godkendelse. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt

World Customs Organisation Revised Kyoto Convention (RKC) - Preparation of the position. Indholdet af dette dokument er ikke offentligt tilgængeligt. Der kan dog indgives en begæring om aktindsigt til afdelingen for aktindsigt

Proposal for a Council Directive amending Council Directive 2006/112/EC as regards temporary measures in relation to value added tax for COVID-19 vaccines and in vitro diagnostic medical devices in response to the COVID-19 pandemic (12453/20 - COM(2020) 688 final) - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Customs Union Working Party

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2021/86 af 22. januar 2021 om bemyndigelse af republikken litauen til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 129 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Ændring af registreringsafgiften af person- og varebiler og motorcykler, ophævelse af tillæg og fradrag for energieffektivitet, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften og omlægning af brændstofforbrugsafgiften til co2-basseret afgift, justering af beskatning af fri bil og forhøjet deleøkonomisk bundfradrag for privat udlejning af nul- og lavemissionsbiler, forlængelse af ordning med lav afgift på el til erhvervsmæssig opladning af eldrevne køretøjer m.v.

Bilag

Bilag 20

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

Bilag 21

Henvendelse af 1/2-21 fra Dansk Bilbrancheråd vedr. værdiansættelse af motorkøretøjer mv.

Bilag 22

Ændringsforslag til 2. behandling stillet den 1. februar 2021, fra skatteministeren

Bilag 23

Henvendelse af 1/2-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til skatteministerens svar på spørgsmål 40

Bilag 24

Henvendelse af 5/2-21 fra Motorhistorisk Samråd om skades- og reparationsgrænser for veterankøretøjer

Spørgsmål og svar

Spm. 36

Spm. om en vægtafgift på veteranbiler på 25 pct. har en adfærdsregulerende effekt, så ejeren af en veteranbil i stedet anskaffer sig en elbil, til skatteministeren

Spm. 37

Spm. om, hvor stort provenu staten får årligt fra vægtafgift på veteranbiler, til skatteministeren

Spm. 38

Spm. om baggrunden for den gældende forskelsbehandling i forbindelse med eksport af biler, hvor lige netop veteranbilejere ikke kan få refunderet registreringsafgiften, til skatteministeren

Spm. 39

Spm. om kommentar til henvendelse af 28/1-21 fra Danmarks Frie Autocampere vedr. opfølgning på foretræde for Skatteudvalget om. co2-afhængige afgifter mv., til skatteministeren

Spm. 40

Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/1-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til skatteministerens svar på spørgsmål 35, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om kommentar til henvendelse af 1/2-21 fra Dansk Bilbrancheråd vedr. værdiansættelse af motorkøretøjer mv., til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 129 - svar på spm. 41.docx

Spm. 42

Spm. om kommentar til henvendelsen af 1/2-21 fra Finans & Leasing om bemærkninger til skatteministerens svar på spørgsmål 40, til skatteministerenSAU L 129 - svar på spm. 42.docx
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 43

Spm. om, hvilke realistiske grønne alternativer til de nuværende dieseldrevne autocampermodeller der p.t. findes på markedet for autocampere, til skatteministeren

Spm. 44

Spm. om, hvordan det vil påvirke beregningerne, hvis de tal, som Danmarks Frie Autocampere er i besiddelse af, benyttes, til skatteministeren

Spm. 45

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/2-21 fra Motorhistorisk Samråd om skades- og reparationsgrænser for veterankøretøjer, til skatteministeren

L 139 B Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven. (Udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19).

Bilag

Bilag 17

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

Bilag 18

1. udkast til tillægsbetænkning

Bilag 19

Tillægsbetænkning afgivet den 4. februar 2021

Spørgsmål og svar

Spm. 25

Spm. om, hvor meget registreringsafgift der skal betales i de første 5 måneder af 2021, til skatteministeren

L 166 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19. (Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udvidelse af A-skattelåneordningen og udvidelse af momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).

Bilag

Bilag 2

Brev fra statsministeren til Folketingets formand med ønske om hastebehandlingBrev til Folketingets formand om SKM-lovforslag
Notits om hastelovforslag - SKM1

Almindelig del

Bilag

Bilag 115

Berigtigelse af oversendt notat om moms på covid-19 vaccinationer, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 199

I forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 12 bedes ministeren redegøre for, hvordan zoologiske haver og akvarier behandles momsmæssigt i andre lande?  Svar  

Spm. 213

Vil ministeren redegøre for, hvor meget en dansker gennemsnitligt betaler i skat og afgifter igennem sit liv fordelt på livsindkomstdeciler?  Svar  

Spm. 227

Vil ministeren redegøre for muligheden for og for de provenumæssige konsekvenser ved at ligestille skatter og afgifter for henholdsvis varevogne og lastbiler, der kører på diesel, med varevogne og lastbiler, der kører på biogas, således at skatter og afgifter på køretøjerne bliver ligestillet pr. kørt kilometer og ved anskaffelse?  Svar  

Spm. 228

Vil ministeren redegøre for, hvilke provenumæssige konsekvenser det vil have for staten, hvis brændstofafgiften på biogas til biogasdrevne last- og varebiler sænkes med 20 pct.?  Svar  

Spm. 229

Vil ministeren redegøre for, hvilke provenumæssige konsekvenser det vil have for staten, hvis biogas til transport fritages for CO2-afgifter og ligestilles med andre biobrændstoffer?  Svar  

Spm. 230

Vil ministeren redegøre for, hvilke provenumæssige konsekvenser det vil have for staten, hvis biogasdrevne varebiler ligestilles med dieseldrevne varebiler gennem fritagelse for udligningsafgift.  Svar  

Spm. 259

Vil ministeren redegøre for, hvad der gøres for, at Motorstyrelsen ikke træffer afgørelser uden lovhjemmel? Der er eksempler på, at Motorstyrelsen ikke har givet eksportgodtgørelse på et køretøj, som er afmeldt i motorregistret og udført af Danmark, hvilket er i strid med retspraksis fra Højesteret (SKM2016.14.HR).  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse