MomsMail 2022, uge 04

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Bindende svar
Affaldsafgift - Afgiftsfritagelse - Midlertidig oplagring af affald i under ét år

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Affaldsafgift - Afgiftsfritagelse - Midlertidig oplagring af affald i under ét år

SKM2022.36.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørger ikke skulle betale afgiftsafgift efter affaldsafgiftsloven, når Spørger midlertidigt oplagrede forbrændingsegnet affald i højst ét år. Affaldet var anvist af kommunalbestyrelsen til midlertidig oplagring i højst ét år med henblik på senere forbrænding på et affaldsforbrændingsanlæg.

Det var uden betydning for svaret, om anlægget til midlertidig opbevaring var beliggende udenfor et deponi registreret efter affaldsafgiftsloven eller på et deponi registreret efter affaldsafgiftsloven.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 31-01-2022 - 01-03-2022

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-515/20 Finanzamt A
Dato: 03-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 122 - nedsat sats på levering af træ til brændsel - sondring på grundlag af varernes objektive karakteristika og egenskaber - former for træ bestemt til forbrænding, der tjener samme behov hos forbrugeren og konkurrerer indbyrdes - princippet om afgiftsneutralitet

Tidligere dokument: C-515/20 Finanzamt A - Dom

Dom C-487/20 Philips Orastie
Dato: 10-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af skatte- og afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 179 og 183 - ret til momsfradrag - betingelser - godtgørelse for eller tilbagebetaling af overskydende moms - supplerende betalingsforpligtelser - princip om afgiftens neutralitet - ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet

Tidligere dokument: C-487/20 Philips Orastie - Dom

Indstilling C-596/20 DuoDecad
Dato: 10-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatte- og afgiftslovgivning - moms - direktiv 2006/112/EF - leveringsstedet for ydelser - fastsættelse af ydelsesmodtageren - betydningen for leveringsstedet af et arrangement, der muligvis udgør misbrug, mellem modtageren af ydelsen og en tredjepart - neutralitetsprincippet - undgåelse af dobbelt afgiftspåligning - samarbejdspligten for medlemsstaternes skatte- og afgiftsmyndigheder

Tidligere dokument: C-596/20 DuoDecad - Dom
Tidligere dokument: C-596/20 DuoDecad - Indstilling

Dom C-175/20 Tilnærmelse af lovgivningerne Valsts ienemumu dienests (Traitement des données personnelles à des fins fiscales)
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger - forordning (EU) 2016/679 - artikel 2 - anvendelsesområde - artikel 4 - begrebet »behandling« - artikel 5 - principper for behandling - formålsbegrænsning - dataminimering - artikel 6 - lovlig behandling - behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse, som den dataansvarlige har fået pålagt - behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige - artikel 23 - begrænsninger - behandling af oplysningerne til skatteformål - anmodning om fremsendelse af oplysninger vedrørende online-annoncer om salg af køretøjer - proportionalitet

Tidligere dokument: C-175/20 Tilnærmelse af lovgivningerne Valsts ienemumu dienests (Traitement des données personnelles à des fins fiscales) - Dom

Indstilling C-637/20 DSAB Destination Stockholm
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - afgiftspligtige transaktioner - citykort - direktiv (EU) 2016/1065 - begrebet »voucher«

Tidligere dokument: C-637/20 DSAB Destination Stockholm - Dom
Tidligere dokument: C-637/20 DSAB Destination Stockholm - Indstilling

Dom C-582/20 SC Cridar Cons
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 og 168 - ret til fradrag - afslag - afgiftssvig - bevisoptagelse - udsættelse af behandlingen af en administrativ klage over en afgiftsansættelse, hvorved der nægtes ret til fradrag, indtil der er truffet afgørelse i en straffesag - medlemsstaternes procesautonomi - princip om afgiftens neutralitet - ret til god forvaltning - artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Tidligere dokument: C-582/20 SC Cridar Cons - Dom

Dom C-605/20 Suzlon Wind Energy Portugal
Dato: 24-02-2022
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra c) - anvendelse ratione temporis - momspligtige ydelser - levering af ydelser mod vederlag - kriterier - forhold inden for en koncern - tjenesteydelser, der består i at reparere eller udskifte vindmøllekomponenter under garanti og i at udarbejde rapporter om manglende overensstemmelse - debetnotaer udstedt af tjenesteyderen uden angivelse af moms - det af tjenesteyderen foretagne fradrag for den moms, der er blevet pålagt de varer og tjenesteydelser, som den pågældende er blevet faktureret af sine underleverandører for leveringerne heraf

Tidligere dokument: C-605/20 Suzlon Wind Energy Portugal - Dom


Indstillinger
C-269/20 Finanzamt T (Prestations internes d’un groupement TVA)

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - momsgrupper - udpegning af et medlem af en momsgruppe som den afgiftspligtige person - interne leveringer inden for momsgruppen - leveringer præsteret af et medlem af en momsgruppe, som er en national offentligretlig stiftelse - leveringer af vederlagsfrie tjenesteydelser - udøvelse af en myndighedsopgave ved siden af økonomisk virksomhed

Generaladvokatens indstilling:

Spørgsmål 1:

Artikel 4, stk. 4, andet afsnit, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (sjette direktiv), tillader, at personer, der ganske vist er retligt uafhængige, men som er nært forbundet med hinanden ved finansielle, økonomiske og organisatoriske forbindelser, som en momsgruppe kan behandles som én enkelt afgiftspligtig person med hensyn til momsmæssige forpligtelser.

Ovennævnte bestemmelse i sjette direktiv er dog ikke til hinder for, at hvert medlem af denne momsgruppe fortsat kan være en selvstændig afgiftspligtig person.

Samme bestemmelse i sjette direktiv er ikke desto mindre til hinder for nationale bestemmelser, der fastsætter, at kun det beherskende selskab i momsgruppen bliver momsgruppens afgiftspligtige person, mens de øvrige medlemmer af momsgruppen betragtes som ikke-afgiftspligtige.

Spørgsmål 2:

Det følger af svaret på det første spørgsmål, at det ikke er nødvendigt at besvare det andet spørgsmål. Under alle omstændigheder finder sjette direktivs artikel 6, stk. 2, første punktum, litra b), ikke anvendelse på S’ virksomhed som offentlig myndighed, dvs. dennes ikke-økonomiske virksomhed.


C-607/20 GE Aircraft Engine Services

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift - overdragelse af værdikuponer som afgiftspligtige transaktioner - momsdirektivets artikel 26, stk. 1, litra b) - begrebet »privat brug eller til brug for hans personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål« - vederlagsfri udlevering af værdikuponer til personale som del af et belønningsprogram for medarbejdere

Generaladvokatens indstilling:

Medmindre alle de relevante oplysninger angående retten til en levering af varer eller ydelser allerede er kendt, når en værdikupon overdrages fra en afgiftspligtig person til denne persons personale, udgør denne overdragelse ikke en afgiftspligtig transaktion som omhandlet i artikel 62 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem.«

Det tilkommer den forelæggende ret at afgøre, om den i hovedsagen omhandlede transaktion opfylder disse betingelser.

Subsidiært foreslår jeg, at Domstolen besvarer de forelagte spørgsmål som følger:

»Den vederlagsfrie overdragelse af værdikuponer fra en afgiftspligtig person til medarbejdere som del af et belønningsprogram for medarbejdere såsom det i nærværende sag omhandlede, hvor den afgiftspligtige person ikke kræver nogen tilknytning til denne persons økonomiske aktivitet eller ikke udøver kontrol over anvendelsen af disse værdikuponer, udgør en levering »til [den afgiftspligtige persons] privat[e] brug eller til brug for hans personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål« som omhandlet i artikel 26, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/112.

Denne konklusion påvirkes ikke af, om den afgiftspligtige person har et forretningsformål med udstedelsen af disse værdikuponer.


Domme
C-169/20 Kommissionen mod Portugal (Taxe sur les véhicules)

Sagen omhandler:

Traktatbrud - artikel 110 TEUF - interne afgifter - diskriminerende afgifter - forbud - brugte motorkøretøjer indført fra andre medlemsstater - registreringsafgiftskomponent, der beregnes på grundlag af kuldioxidudledningen - undladelse af at tage hensyn til motorkøretøjets værditab

Domstolens dom:

1) Den Portugisiske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 110 TEUF, idet den inden for rammerne af beregningen af motorkøretøjsafgiften - således som denne afgift er fastsat i Código do imposto sobre veículos (lov om afgift på motorkøretøjer), som ændret ved lei 71/2018 (lov nr. 71/2018) - ikke tager hensyn til værditabet på miljøkomponenten ved beregningen af værdien af brugte køretøjer, der er blevet taget i brug på portugisisk område, og som er købt i en anden medlemsstat.

2) Den Portugisiske Republik betaler sagsomkostningerne.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

First meeting of Trade Specialised Committee on VAT Administrative Cooperation and Recovery of taxes

 

Nyt fra Den Europæiske Unions Tidende

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/95 af 24. januar 2022 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål med oprindelse i folkerepublikken kina som udvidet til også at omfatte importen af visse rørfittings af jern eller stål afsendt fra taiwan, indonesien, sri lanka og filippinerne, uanset om varen er angivet med oprindelse i disse lande eller ej, efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

kommissionens gennemførelsesforordning (eu) 2022/116 af 27. januar 2022 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af acesulfamkalium med oprindelse i folkerepublikken kina efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i europa-parlamentets og rådets forordning (eu) 2016/1036

 

Nyt fra EUR_LEX

rådets gennemførelsesafgørelse (eu) 2022/88 af 18. januar 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/eu for så vidt angår tilladelse til kongeriget belgien til i en yderligere periode at anvende den særlige foranstaltning, der fraviger artikel 285 i direktiv 2006/112/ef om det fælles merværdiafgiftssystem

ændret forslag til europa-parlamentets og rådets forordning om tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i amerikas forenede stater (kodification)

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye lovforslag

L 109 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om Danske Spil A/S. (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S).
Fremsat den 26. januar 2022

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 106 Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.)

Bilag

Bilag 3

Udkast til program for høring den 2. februar 2022

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om at yde teknisk bistand til et ændringsforslag om deling af lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om, hvilken del af Rigsfællesskabet der modtager indbetalinger af moms til reklamer på sociale medier for henholdsvis Færøerne og Grønland, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om, hvornår der foreligger hel/fuld overdragelse af rettighederne m.v., til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om at bekræfte, at der ved ”overdragelse af ophavsrettigheder” i § 13, stk. 1 nr. 7, forstås en fuldstændig overdragelse af samtlige typer af økonomiske rettigheder, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om at bekræfte, at skattemyndighederne vil inddrage rettighedshavernes organisationer i forbindelse med udfærdigelsen af den vejledning om anvendelse af momsreglerne, der skal udarbejdes efter lovforslagets vedtagelse, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om den økonomiske effekt af lovforslaget alt andet lige vil gøre det mere attraktivt for forbrugerne at opsige tv-abonnementer og abonnere på streamingtjenester i stedet, til skatteministeren

Spm. 7

Spm. om indførelsen af moms de facto vil betyde, at lovforslaget styrker internationale streamingtjenester i forhold til tv-abonnementer med public service indhold, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvordan prisstigningen på 15-20 kr. pr måned for en tv-pakke vil påvirke konkurrenceforholdet mellem dansk tv og internationale streamingtjenester, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om, hvilke analyser Skatteministeriet har foretaget af lovforslagets betydning for finansieringen af dansk indhold og konkurrencesituationen mellem dansk infrastruktur, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, at momsen vil være neutral for konkurrenceforholdet mellem tv-abonnementer og streamingtjenester, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om at Skatteministeriet ”efter nærmere overvejelser” ser anderledes på stand still-bestemmelsen, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om, hvis stand still-bestemmelserne også indebærer, at momsfriheden for kunstnere kan gælde, når der er tale om non-profit forvaltningsorganisationer, hvad er så risikoen for, at EU vil rejse en sag herom, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om der foreligger relevant retspraksis eller udtalelser fra EU-Kommissionen der understøtter, at momsfriheden ikke også kan gælde non-profit forvaltningsorganisationer, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om den refererede sag fra EU-Domstolen omhandlede kollektive vederlag i henhold en aftalelicensordning, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om den refererede sag fra EU-Domstolen omhandlede kollektive vederlag knyttet til retransmission, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om Skatteministeriet ikke forud for, at lovforslaget blev sendt i høring, har været i dialog med tv-distributørerne, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om Skatteministeriet ikke sendte lovforslaget i høring hos hverken de enkelte tv-distributører eller deres organisationer (Danske Mediedistributører og Forenede Danske Antenneforeninger), til skatteministeren

Spm. 34

Spm. om ministeren har forståelse for, at kultur- og mediebranchen ønsker en grundig proces omkring lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 35

Spm. om ministeren har forståelse for, at der nu i endnu højere grad består et ønske om en grundig behandling, når Skatteministeriet for få dage siden grundlæggende har ændret vurdering af, hvad der er forpligtelser til efter EU-retten, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om at bekræfte, at administrationen af de opkrævede vederlag skal behandles momsfrit i alle led, til skatteministeren

Spm. 42

Spm. om, hvordan man vil kompensere for, at de vederlag, kunstnerne i sidste ende får, som de har krav på i henhold til EU-retten, til skatteministeren

Spm. 43

Spm. om at oplyse sammensætningen af den ministerielle arbejdsgruppen, der skal se på lovforslaget, kommissoriet for arbejdsgruppen og deadline for afrapportering, til skatteministeren

Spm. 44

Spm. om muligheden for at undtage arvinger til rettigheder fra momspligten, til skatteministeren

Spm. 45

Spm. om den del af lovforslaget, der omhandler Rigsfællesskabet, er blevet sendt i høring hos skattemyndigheder og finansministerium i Grønland og på Færøerne, til skatteministeren

Spm. 59

Spm. om andre EU-lande med en standstill-bestemmelse for moms på kunstneriske rettigheder har ændret deres lovgivning som følge af EU-dommen mod Rumænien, til skatteministeren

L 109 Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om Danske Spil A/S. (Sammenlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S).

Bilag

Bilag 1

Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministerenHøringsskema (pdf-version)
Høringssvar - endelig 18.01.2022 (pdf-version)

L 96 Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love. (Sanktioner for manglende indsendelse af materiale og tiltag til bekæmpelse af sort økonomi og stråmandskonstruktioner m.v. som led i udmøntning af aftale om anden etape af en styrket skattekontrol).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 27. januar 2022

Almindelig del

Bilag

Bilag 126

Tilmelding og program for Erhvervsudvalgets åbne høring om principper for kompensationsordninger til virksomheder ved nye epidemier tirsdag den 8. februar 2022

Bilag 127

Henvendelse af 27/1-22 fra Danske Soloselvstændige om at udskyde tilbagebetalingen af lån og moms til den 1. marts

Spørgsmål og svar

Spm. 296

Europa-Kommissionen fremsatte den 14. juli 2020 forslag til revision af energibeskatningsdirektivet. Vil ministeren oplyse, om forslaget indebærer en ændring af den måde, hvorpå metallurgiske processer afgiftspålægges?  Svar  

Spm. 297

Af regeringens grund- og nærhedsnotat af 8. oktober 2021, jf. EUU 2021 KOM (2021) 0563 – Bilag 1, fremgår det på side 8, fjerde afsnit, at: ”Anvendelse af energiprodukter, altså når et energiprodukt anvendes både til opvarmning og andre formål, er i forslaget fortsat en obligatorisk fritagelse”. Er det korrekt forstået, at dette gælder generelt og dermed også for mineralogiske processer?  Svar  

Spm. 298

Ministeren bedes oplyse, hvilken del af Rigsfællesskabet der modtager indbetalinger af moms til reklamer på sociale medier for henholdsvis Færøerne og Grønland.  Svar  

§ 20-spørgsmål

Spm. S 428

Om en sænkning af elafgiften.

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse