MomsMail 2018, uge 35

Kære læser !

Igen en forholdsvist kort MomsMail, da EU stadigt er i "feriemode". Af danske nyheder er udkastet til styresignal om "indgriben i datterselskaber" værd at nævne.

God læselyst

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Aftale om ”afgiftssaneringspakke” indgået
Skatterelevante områder i forslag til finanslov 2019

Udkast til styresignal
Økonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele - indgriben - Praksisændring - Genoptagelse - udkast til styresignal

Afgørelser
Tilskud (herunder taxametertilskud) fra Undervisningsministeriet - Levering mod vederlag
Tilbagekaldelse af bindende svar vedrørende taxametertilskud
Tilbagekaldelse af bindende svar vedrørende taxametertilskud

Domme
Ikke ekstraordinær genoptagelse - fonds moms- og afgiftstilsvar

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 ny sag

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

EY

Aftale om ”afgiftssaneringspakke” indgået

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en aftale om en afgiftssaneringspakke, hvor en række afgifter lempes eller fjernes helt. Pakken indeholder 30 konkrete initiativer, der skal give de berørte virksomheder færre administrative byrder og lavere afgifter.


EY

Skatterelevante områder i forslag til finanslov 2019

Regeringen har i dag præsenteret sit forslag til finanslov for 2019. Vi giver en kort beskrivelse af de skatte- og afgiftsmæssige forslag, som finanslovsudspillet indeholder.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Udkast til styresignal: Økonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele - indgriben - Praksisændring - Genoptagelse - udkast til styresignal

18-1270134

Skattestyrelsen ændrer med baggrund i EU-domstolens dom i sagen C-320/17, Marle Participations Sarl, praksis for, hvornår erhvervelse og besiddelse af kapitalandele må anses for økonomisk virksomhed i medfør af momslovens § 3.

Praksisændringen består i, at den iværksættelse af transaktioner, som ifølge EU-domstolens praksis er en betingelse for, at besiddelsen af kapitalandelene er økonomisk virksomhed, ikke kan begrænses efter deres art som det var anført i det nu ophævede SKM2015.711.SKAT.

Konsekvensen af praksisændringen er, at mulighederne for at fradrage moms af udgifter ved erhvervelse og besiddelse af datterselskaber udvides.

Endvidere præciserer styresignalet betingelserne for, hvornår et selskab kan anses for at foretage indgriben i et andet selskab, hvori det ejer kapitalandele.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tilskud (herunder taxametertilskud) fra Undervisningsministeriet - Levering mod vederlag

SKM2018.455.LSR

Skatterådet havde den 24. maj 2016 ved besvarelse af en anmodning om bindende svar truffet afgørelse om, at taxametertilskud til en uddannelsesinstitution skulle anses for at være vederlag for leverancer og skulle indgå i afgiftsgrundlaget for institutionen, jf. momslovens § 27, stk. 1. I anmodningen om bindende svar havde institutionen ønsket at få bekræftet, at dette ikke var tilfældet, hvilket Skatterådet svarede nej til. Landsskatteretten stadfæstede besvarelsen af det bindende svar. En kendelse fra Landsskatteretten fra 2003 måtte anses for tilsidesat af den efterfølgende praksis ved EU-domstolen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tilbagekaldelse af bindende svar vedrørende taxametertilskud

SKM2018.453.LSR

Skatterådet havde den 24. marts 2015 afgivet et bindende svar om, at taxameterstilskud til en uddannelsesinstitution ikke skulle medregnes ved opgørelse af den delvise momsfradrags-procent efter momslovens § 38, stk. 1. Den 26. april 2016 blev det bindende svar tilbagekaldt, idet det blev anses for at være i strid med EU-retten, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 2. Landsskatteretten tiltrådte, at det bindende svar måtte anses for at være i strid med EU-retten og stadfæstede derfor afgørelsen om tilbagekaldelse. Tilsvarende måtte en kendelse fra Landsskatteretten fra 2003 anses for at være tilsidesat af den efterfølgende praksis ved EU-domstolen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Tilbagekaldelse af bindende svar vedrørende taxametertilskud

SKM2018.452.LSR

Skatterådet havde den 24. marts 2015 afgivet et bindende svar om, at taxameterstilskud til en uddannelsesinstitution ikke skulle medregnes ved opgørelse af den delvise momsfradrags-procent efter momslovens § 38, stk. 1. Den 26. april 2016 blev det bindende svar tilbagekaldt, idet det blev anses for at være i strid med EU-retten, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk. 2. Landsskatteretten tiltrådte, at det bindende svar måtte anses for at være i strid med EU-retten og stadfæstede derfor afgørelsen om tilbagekaldelse. Tilsvarende måtte en kendelse fra Landsskatteretten fra 2003 anses for at være tilsidesat af den efterfølgende praksis ved EU-domstolen.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Ikke ekstraordinær genoptagelse - fonds moms- og afgiftstilsvar

SKM2018.454.BR

En fond, som ejede et fredet slot med tilhørende fredede driftsbygninger, anmodede den 7. november 2014 SKAT om ekstraordinær genoptagelse af fondens moms- og afgiftstilsvar for perioden 1. juli 2004 - 30. juni 2011. Fonden henviste til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 2, om ekstraordinær genoptagelse som følge af praksisunderkendende afgørelser.

Fonden påberåbte sig, at Højesterets dom af 8. juni 2004, bl.a. offentliggjort som U2004.2233H, vedrørende omfanget af en fonds fradragsret for momsen af udgifter til vedligeholdelse og drift af udgifterne til den pågældende fonds slot, indebar en underkendelse af en hidtidig særlig praksis om den momsmæssige behandling af udgifter til fredede (slots-) bygninger. Slottet i højesteretssagen var også fredet.

Fonden gjorde videre gældende, at reaktionsfristen på seks måneder i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, først skulle regnes fra det tidspunkt, da fonden blev opmærksom på højesteretsdommens eksistens, hvilket ifølge fonden var i september 2014. Højesteretsdommen blev offentliggjort på SKATs hjemmeside den 9. juli 2004 som SKM2004.276.HR og havde været omtalt i Momsvejledningen siden oktober 2004 og senere i Den juridiske vejledning. SKAT udstedte ikke et styresignal efter dommen, da SKAT ikke mente, at dommen indebar en underkendelse af en praksis, men var en konkret afgørelse om den faktiske anvendelse af lokalerne i slottet til momspligtige henholdsvis ikke-momspligtige formål.

Som følge af karakteren af de rejste spørgsmål om underkendelse af en hidtidig praksis og om beregningen af reaktionsfristen blev sagen behandlet af tre dommere ved Retten i Randers.

Retten bemærkede, at Højesterets dom efter sit indhold hvilede på en konkret og individuel vurdering af den pågældende fonds forhold, at resultatet i dommen var udtryk for momslovens almindelige princip om fradrag af moms for erhvervsmæssige udgifter, og at det i øvrigt ikke fremgik af dommen, at der med denne blev gjort op med en tidligere fast praksis.

Retten fandt det på denne baggrund ikke godtgjort af fonden, at højesteretsdommen indebar en underkendelse af en særlig administrativ praksis vedrørende fradragsret for momsen til vedligeholdelse og drift af fredede (slots-)bygninger. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at skattemyndighederne i årene efter Højesterets dom i nogle tilfælde, og i øvrigt uden nærmere begrundelse, havde lagt til grund, at dommen faktisk var udtryk for en sådan praksisændring.

Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var derfor ikke opfyldt, og Skatteministeriet blev frifundet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 03-09-2018 - 02-10-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Indstilling C-422/17 Skarpa Travel
Dato: 05-09-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - merværdiafgift (herefter »moms«) - afdrag - afgiftspligtens indtræden - særordning for rejsebureauer - fastsættelse af fortjenstmargen - rejsebureauets faktiske omkostninger

Tidligere dokument: C-422/17 Skarpa Travel - Dom
Tidligere dokument: C-422/17 Skarpa Travel - Indstilling

Indstilling C-552/17 Alpenchalets Resorts
Dato: 05-09-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - momssærordning for rejsebureauer - anvendelsesområde - levering af feriebolig - øvrige leverede ydelser - sekundære ydelser og hovedydelser - nedsat momssats - anvendelse på ferieophold leveret af et rejsebureau

Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Dom
Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Indstilling
Tidligere dokument: C-552/17 Alpenchalets Resorts - Ny sag

Indstilling C-502/17 C&D Foods Acquisition
Dato: 06-09-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem - holdingselskab - fradrag for indgående afgift - udgifter til ydelser, der er anvendt i forbindelse med et påtænkt salg af andele i et datterselskab

Tidligere dokument: C-502/17 C&D Foods Acquisition - Dom
Tidligere dokument: C-502/17 C&D Foods Acquisition - Indstilling

Indstilling C-531/17 Vetsch Int. Transporte
Dato: 06-09-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem - afgiftsfritagelse ved indførsel og efterfølgende levering inden for Fællesskabet - nægtelse af afgiftsfritagelse for indførslen på grund af senere momssvig fra erhververens side med hensyn til de indførte varer - betalingspligt for momsen for den, der angiver importmomsen (som repræsentant for importøren) - »smitte« som følge af senere hensigt om at begå svig

Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Dom
Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Indstilling
Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Ny sag

Dom C-471/17 Kreyenhop & Kluge
Dato: 06-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion og fælles toldtarif - told- og statistiknomenklatur - tarifering af varer - stegte instant-nudler - underposition 1902 30 10

Tidligere dokument: C-471/17 Kreyenhop & Kluge - Dom

Dom C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România
Dato: 12-09-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - ret til fradrag - erhvervelser foretaget af en afgiftspligtig person, der er erklæret »inaktiv« af skatte- og afgiftsmyndigheden - nægtelse af retten til fradrag - proportionalitetsprincippet og princippet om momsens neutralitet

Tidligere dokument: C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România - Dom
Tidligere dokument: C-69/17 Gamesa Wind România - Ny sag

Dom C-372/17 Vision Research Europe
Dato: 13-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - toldpositioner - klassificering af varer - kameraer med flygtig hukommelse, der indebærer, at de optagne billeder slettes, når kameraet slukkes, eller når der optages nye billeder - kombineret nomenklatur - underposition 8525 80 19 og 8525 80 30 - forklarende bemærkninger - fortolkning - gennemførelsesforordning (EU) nr. 113/2014 - fortolkning - gyldighed

Tidligere dokument: C-372/17 Vision Research Europe - Dom
Tidligere dokument: C-372/17 Vision Research Europe - Ny sag

Indstilling C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei
Dato: 19-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - materiel selektivitet - foreligger ikke - kriterium om generel tilgængelighed - generel foranstaltning - referenceramme - sammenlignelighed - begrundet i arten eller den generelle opbygning af referencerammen - afgiftsfordel - afgift på erhvervelse af fast ejendom - fritagelse til fordel for omdannelsesdispositioner inden for en koncern - betingelse om ejerandel på mindst 95% af selskabskapitalen i de deltagende selskaber - ejerskab i perioder på fem år før og efter omdannelsesdispositionen

Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Dom
Tidligere dokument: C-374/17 Statsstøtte A-Brauerei - Indstilling
Tidligere dokument: C-374/17 A-Brauerei - Ny sag

Dom C-555/17 2M-Locatel
Dato: 20-09-2018
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - forordning (EØF) nr. 2658/87 - toldunion og fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - underposition 8528 71 13 og 8528 71 90 - apparat, som har kapacitet til at modtage, indstille og behandle live tv-signaler transmitteret via internetteknologi

Tidligere dokument: C-555/17 2M-Locatel - Dom

Dom C-503/17 Kommissionen mod Det Forenede Kongerige
Dato: 17-10-2018
Fiskale bestemmelser

Afgiftsmærkningsdirektivet. Sag anlagt den 21. august 2017 - Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland


Nye sager for domstolen

C-400/18 Infohos

Skal artikel 13, punkt A, stk. 1, litra f), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977, nu artikel 132, stk. 1, litra f), i direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 fortolkes således, at denne bestemmelse tillader medlemsstaterne at knytte en eksklusivitetsbetingelse til den heri omhandlede fritagelse, hvorved en selvstændig forening, der ligeledes leverer tjenesteydelser til ikke-medlemmer, bliver fuldt momspligtig også af tjenesteydelser til medlemmer?


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1206 af 28. august 2018 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for fårekød og gedekød samt tilberedt fårekød med oprindelse i Island

Aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Alle eksportkøretøjer skal til udvidet registreringssyn (Toldsyn)

Tariferingsforordning og Forklarende bemærkning

Ny release til Motorregistret


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 237 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 29

Orientering vedrørende (selvstændige momsgrupper)Til SAU vedr. L 237 A
SAU 237 - svar på spm. 16

Spørgsmål og svar

Spm. 40

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/5-18 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 41

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/5-18 fra KPKG Acor Tax, til skatteministeren

Almindelig del

Bilag

Bilag 262

Orientering om Statsrevisorernes kritik af Skatteministeriets udmøntning af reserve til styrkelse af inddrivelsen

Bilag 263

Præsentation fra teknisk gennemgang af FLL19 og skatteudgifter den 30. august 2018

Bilag 264

Forslag til finanslov for 2019 vedrørende Skatteudvalgets arbejdsområde

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse