MomsMail 2018, uge 21

Kære læser !

Denne uges MomsMail ville faktisk være rimelig kort, hvis ikke det var for bilagene fra Folketinget og i særdeleshed L237. Blandt de faglige nyheder, finder vi nyt om om bl.a. salg af fast ejendom og omkostningsgodtgørelse.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Biler
Nethandel
Momsbehandling af kurser i kunst
Egen drift-undersøgelse af 30 sager i SKAT og Landsskatteretten
Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde
Hårde tider for solceller, mens lavere elafgift lurer om hjørnet

Bindende svar
Moms - Fast ejendom, Salg efter fællesregistrering

Afgørelser
Omkostningsgodtgørelse - krav overdraget til bistandsyder

Nye straffesager

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Biler

I denne guide finder du praktisk viden om de skatte-, moms- og afgiftsregler, der knytter sig til biler.


BDO

Nethandel

Handel over internettet er efterhånden dagligdag for de fleste. Vi sammenligner priser og køber varer eller ydelser hos den leverandør, som kan give den bedste pris. Når vi handler som privatpersoner har det, i store træk, ingen betydning, om leverandøren er etableret i Danmark eller et andet EU...


Beierholm

Momsbehandling af kurser i kunst

Momspligt i forbindelse med anden undervisning, der har karakter af skolemæssig undervisning


Folketingets Ombudsmand

Egen drift-undersøgelse af 30 sager i SKAT og Landsskatteretten

Ombudsmandens redegørelse


Folketingets Ombudsmand

Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde

Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten under et retsmøde. Landsskatteretten kan undlade at imødekomme anmodningen, hvis denne fremgangsmåde efter forholdene må anses for overflødig.

Nogle aktører på skatteområdet udtrykte over for ombudsmanden utilfredshed med Landsskatterettens praksis for afskæring af retsmøder.


SEGES

Hårde tider for solceller, mens lavere elafgift lurer om hjørnet

Flere stramninger på solcelleområdet rammer ejere af både små og store anlæg, ligesom inve-stering i nye solcelleanlæg er gjort mindre attraktivt. Til gengæld lurer flere lempelser i elafgiften, hvor den første allerede er trådt i kraft.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - Fast ejendom, Salg efter fællesregistrering

SKM2018.246.SR

Skatterådet bekræfter, at en forening kan overdrage to byggegrunde inden for en fællesregistrering til et 100 % ejet datterselskab. Overdragelsen kan dog alene finde sted, såfremt et videresalg af byggegrundene til 3. mand uden for fællesregistreringen vil finde sted mens datterselskabet stadig er en del af fællesregistreringen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Omkostningsgodtgørelse - krav overdraget til bistandsyder

SKM2018.239.LSR

En anmodning om omkostningsgodtgørelse vedrørende udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en klage til Skatteankenævnet kunne ikke imødekommes, idet det ikke fandtes godtgjort, at den godtgørelsesberettigede var forpligtet til at betale udgifterne vedrørende den sagkyndige bistand.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2018.242.ØLR

Straf - registreringsafgift - motorcykler

T var tiltalt for med forsæt til unddragelse af registreringsafgift at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger til brug for afgiftskontrollen, idet T i perioden 01.04.10-31.05.12 har angivet 1.669.558 kr. mindre i registreringsafgift vedrørende 35 motorcykler, end der skulle have været angivet. T havde derved unddraget for 1.669.558 kr. i registreringsafgift.

T forklarede, at overskuddet i virksomheden i 2008 var mellem 1,1 mio. og 1,2 mio. kr., men det herefter faldt til mellem 700.000 og 900.000 kr. om året og igen faldt fra og med 2010. T var sygemeldt som følge af et færdselsuheld i en periode på ca. 1½ år fra oktober 2006 og afsonede en tidligere dom i en periode på ca. 4 måneder frem til sin prøveløsladelse den 22. september 2012 og var i øvrigt ikke ret meget i virksomheden i den omhandlede periode.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen på nær en enkelt motorcykel, hvor SKATs forklaring om beregning af registreringsafgiften var meget usikker og T's opgørelse ikke kunne tilsidesættes. T kan ikke unddrage sig ansvaret for den urigtige indberetning ved at uddelegere indberetningen til en eller flere ansatte. T måtte på trods af fravær have haft en viden om driften i virksomheden, særligt på et så afgørende punkt, om der var overskud i virksomheden. T idømtes 1 års fængsel betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en tillægsbøde på 825.000 kr.

Landsretten stadfæstede byretsdommen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 28-05-2018 - 26-06-2018

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-660/16 Kollroß Wirtl
Dato: 31-05-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - levering af varer - artikel 65 - artikel 167 - betaling af afdrag for erhvervelsen af en vare, der ikke leveres - leverandørens retlige repræsentanters straffedom for bedrageri - leverandørens insolvens - fradrag for indgående afgift - betingelser - artikel 185 og 186 - den nationale afgiftsmyndigheds regulering - betingelser

Tidligere dokument: C-660/16 Kollroß Wirtl - Dom
Tidligere dokument: C-660/16 Kollroß Wirtl - Indstilling
Tidligere dokument: C-660/16 Kollroß - Ny sag

Dom C-49/17 Koppers Denmark
Dato: 06-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 21, stk. 3 - afgiftspligtens indtræden - forbrug af energiprodukter produceret på et område, der tilhører en virksomhed, der producerer energiprodukter - energiprodukter, der anvendes til andre formål end som motorbrændstof eller brændsel til opvarmning - forbrug af solvent som brændsel på et tjæredestillationsanlæg

Tidligere dokument: C-49/17 Koppers Denmark - Dom
Tidligere dokument: C-49/17 Koppers Denmark - Indstilling
Tidligere dokument: C-49/17 Koppers Denmark - Ny sag

Indstilling C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia
Dato: 07-06-2018
Fiskale bestemmelser

Anmodning om præjudiciel afgørelse - det fælles merværdiafgiftssystem - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - ydelse mod vederlag - sondring mellem afgiftsfritaget erstatning for tab og afgiftspligtig levering af ydelser mod betaling af en »erstatning«

Tidligere dokument: C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia - Dom
Tidligere dokument: C-295/17 MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia - Indstilling
Tidligere dokument: C-295/17 Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia - Ny sag

Dom C-665/16 Gmina Wroclaw
Dato: 13-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra a) - levering af varer mod vederlag - artikel 14, stk. 1 - overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode - artikel 14, stk. 2, litra a) - overdragelse til statskassen, mod betaling af en erstatningsydelse, af ejendomsretten til en ejendom tilhørende en kommune med henblik på anlæggelse af en national vej - begrebet »erstatningsydelse« - momspligtig transaktion

Tidligere dokument: C-665/16 Gmina Wroclaw - Dom
Tidligere dokument: C-665/16 Gmina Wroclaw - Indstilling
Tidligere dokument: C-665/16 Gmina Wrocław - Ny sag

Dom C-421/17 Polfarmex
Dato: 13-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 2, stk. 1, litra a) - anvendelsesområde - afgiftspligtige transaktioner - levering af varer mod vederlag - et aktieselskabs overdragelse af en fast ejendom til en aktionær som modydelse for tilbagekøb af dennes aktier

Tidligere dokument: C-421/17 Polfarmex - Dom

Dom C-39/17 Frie varebevægelser Lubrizol France
Dato: 14-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - frie varebevægelser - artikel 28 TEUF og 30 TEUF - afgifter med tilsvarende virkning - artikel 110 TEUF - interne afgifter - socialt solidaritetsbidrag, der skal betales af selskaber - afgift - beregningsgrundlag - selskabers samlede årlige omsætning - direktiv 2006/112/EF - artikel 17 - overførslen af en vare til en anden medlemsstat - værdien af den overførte vare - inkludering i den samlede årlige omsætning

Tidligere dokument: C-39/17 Frie varebevægelser Lubrizol France - Dom
Tidligere dokument: C-39/17 Frie varebevægelser Lubrizol France - Indstilling
Tidligere dokument: C-39/17 Lubrizol France - Ny sag

Dom C-223/17 P Lubrizol France mod Rådet
Dato: 14-06-2018
Toldunion

Frie varevægelser. Appel iværksat den 26. april 2017 af Lubrizol France SAS til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 16. februar 2017 i sag T-191/14, Lubrizol France SAS mod Rådet for Den Europæiske Union

Dom C-108/17 Enteco Baltic
Dato: 20-06-2018
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 143, stk. 1, litra d), og artikel 143, stk. 2 - fritagelse for moms ved indførsel - indførsel efterfulgt af en levering inden for Fællesskabet - betingelser - bevis for forsendelse eller transport af varer til en anden medlemsstat - transport under en ordning med suspension af punktafgifter - overdragelse af retten til at råde over varerne til køberen - momssvig - ingen forpligtelse for den kompetente myndighed til at bistå den afgiftspligtige person med at indsamle de oplysninger, der er nødvendige for at godtgøre opfyldelsen af betingelserne for fritagelse

Tidligere dokument: C-108/17 Enteco Baltic - Dom
Tidligere dokument: C-108/17 Enteco Baltic - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Alcoholic drinks: Commission tables update of rules governing alcohol excise duties

Fair Taxation: Commission proposes final technical measures to create a future fraud-proof EU VAT system

 

Nyt fra Parlamentet

UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder  

Bilag til Forslag til Rådets henstilling om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om fordelingen af Den Europæiske Unions WTO-indrømmelser for toldkontingenter vedlagt som bilag til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union  

Bilag til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000  

Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om fordelingen af Den Europæiske Unions WTO-indrømmelser for toldkontingenter vedlagt som bilag til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union  

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000  

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - nye opdelinger


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om varetagelse af told- og skatteforvaltningens opgaver
Oprettelsesdato: 22-05-2018
Høringsfrist: 15-06-2018

Bekendtgørelse om klage, herunder i personalesager, og delegering af udnævnelses- og afskedigelseskompetence i Skatteministeriet
Oprettelsesdato: 22-05-2018
Høringsfrist: 15-06-2018

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling
Oprettelsesdato: 23-05-2018
Høringsfrist: 22-06-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Vedtagne lovforslag

L 226 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.).
Vedtaget den 24. maj 2018

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 226 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper. (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.).

Spørgsmål og svar

Spm. 5

Spm. om at redegøre nærmere for konsekvenserne af ændringsforslag nr. 3, til skatteministeren

L 237 Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Justering af reglerne om fast driftssted ved investering via transparente enheder, beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper, og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 14

Plancher anvendt den 22. maj 2018 under den teknisk gennemgang af dele af lovforslaget, fra Skatteministeriet

Bilag 15

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 16

Henvendelse af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax

Bilag 17

Henvendelse af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax

Bilag 18

Betænkning afgivet den 24. maj 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/4-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 8(5-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om regeringen er vidende eller agter at undersøge, om der har været bevidst snyd med det oplyste brændstofforbrug, således at biler har fremstået med et lavere brændstofforbrug, end hvad brændstofforbruget reelt har været, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om baggrunden for, at det foreslås, at ændringerne vedrørende den EU-retlige tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom skal have tilbagevirkende kraft til 2013, til skatteministeren

Spm. 6

Spm. om at redeg're nærmere for justeringen af reglerne for, hvornår der udøves erhvervsmæssig virksomhed med fast driftssted i Danmark, herunder om de foreslåede justeringer går imod OECD’s modeloverenskomst, til skatteministeren

Spm. 7

Spm., om at kommentere henvendelsen af 11/5-18 fra KPMG ACOR TAX, til skatteministeren

Spm. 8

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/5-18 fra Bryggeriforeningen, til skatteministeren

Spm. 9

Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/5-18 fra FSR - danske revisorer, til skatteministeren

Spm. 10

Spm. om, hvordan lovforslagets vil påvirke prissætningen på henholdsvis elbiler, opladningshybridbiler og brintbiler overfor tilsvarende konventionelle køretøjer i tilsvarende bilklasser, til skatteministeren

Spm. 11

Spm. om, hvor meget ministeren forventer, at brændstofforbruget vil stige for henholdsvis de tre mest solgte elbiler, opladningshybridbiler og brintbiler med den nye WLTP-metode i forhold til den nuværende NEDC-metode, til skatteministeren

Spm. 12

Spm., i det tilfælde, at de miljøvenlige biltypers brændstofforbrug stiger mere end 21 pct. med den nye WLTP-metode, og derved bliver relativt dyrere end konventionelle og mindre miljøvenlige biler, er ministeren da indstillet på at drøfte med Folketinget, hvordan dette kan imødegås, til skatteministeren

Spm. 13

Spm. om at redegøre for konsekvenserne ved at ændre moderationssatsen fra at være baseret på ”udleveret” til ”fremstillet” mængder øl, til skatteministeren

Spm. 14

Spm. om det fortsat er vurderingen, at ændringen, af hvordan afgiftsbegunstigelserne i ølmoderationsordningen opgøres, vil gavne små og mellemstore producenter, til skatteministeren

Spm. 15

Spm. om at give konkrete eksempler på, hvordan henholdsvis trafikselskaber og kunstnere vil blive påvirket af lovforslaget i forhold til deres praksis i dag i relation til momsfritagelse for selvstændige grupper, til skatteministeren

Spm. 16

Spm. om at kommentere kritikken i høringssvaret fra ATAX – Arbejdsgiver forening for persontransport, jf. bilag 3, s. 3, til skatteministeren

Spm. 17

Spm. om, hvad årsagen er til, at der efter de gældende regler i fusionsskatteloven ikke er mulighed for skattefrit at gennemføre en skattefri fusion mellem en andelskasse og en sparekasse eller mellem en andelskasse og et selskab, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, til skatteministeren

Spm. 18

Spm. om at uddybe, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at investeringsinstitutter, transparente enheder m.v. bedriver næringsvirksomhed i Danmark, til skatteministeren

Spm. 19

Spm. om at kommentere og vurdere konsekvenserne, hvis det generelt bestemmes, at deltagelse i et dansk skattetransparent selskab medfører fast driftssted i Danmark, men at Folketinget så samtidig undtager deltagelse i selskaber, der opfylder de foreslåede krav i det foreslåede stk. 7 i selskabsskattelovens § 2, jf. lovforslagets § 1, nr. 3, til skatteministeren

Spm. 20

Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/5-18 fra Forsikring & Pension, Dansk Industri, Finans Danmark, Dansk Erhverv og DVCA, til skatteministeren

Spm. 21

Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis § 14 udgår af lovforslaget og overvejelser om at udskyde behandlingen af denne del af lovforslaget til næste folketingsår, til skatteministeren

Spm. 22

Spm. om, hvornår ministeren og Skatteministeriet blev klar over, at den nye metode til fastsættelse af brændstofforbrug for visse biler ville medfører et øget skatteprovenu, til skatteministeren

Spm. 23

Spm. om at redegøre for, om der har været bevidst snyd med det oplyste brændstofforbrug, således at biler har fremstået med et lavere brændstofforbrug, end hvad brændstofforbruget reelt har været, til skatteministeren

Spm. 24

Spm. om at redegøre for og uddybe, på hvilket grundlag ministeren konkluderer, at ”(…) der ikke er grundlag for at formode, at der har været snydt bevidst med det oplyste brændstofforbrug (…)”, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om, hvad regeringens holdning er i spørgsmålet, hvor EU-Parlamentet den 19. april 2018 vedtog en ændring af typegodkendelsesforordningen, der udvider mulighederne for stikprøvekontrol, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om at opstille nogle eksempler der viser betydningen af indførelsen af WLTP-metoden til måling af brændstofforbrug fremfor den nuværende NECD-metode, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som vedrører justering af reglerne vedrørende fast driftssted udskilles i et selvstændigt forslag, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om, hvad årsagen er til Finanstilsynets ændring af bekendtgørelse om fusion af en andelskasse med et andet pengeinstitut, til skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 237 - Svar på spm. 28.docx

Spm. 29

Spm. om at oplyse de provenumæssige konsekvenser af den EU-retlige tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom, fra skatteministerenUdvalgsspørgsmål.pdf
SAU L 237 - Svar på spm. 29.pdf

Spm. 30

Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag, der sikrer, at den EU-retlige tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom får kortest mulig tilbagevirkende kraft, fra skatteministerenSAU L 237 - svar på spm. 30.pdf
Udvalgsspørgsmål.pdf

Spm. 31

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 32

Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax, til skatteministeren

Spm. 33

Spm. om, hvilken dato man i Skatteministeriet blev klar over, at overgangen til WLTP-målemetoden ville kunne medføre et øget afgiftsprovenu for visse biler, til skatteministeren

L 237 A Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Beskatning af beløb vedrørende tilbagebetalte provisioner, EU-retlig tilpasning af reglerne vedrørende udenlandske pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom og bestemmelser i momsloven om momsfritagelse for selvstændige grupper og justering af værnsregler, der sikrer beskatning af udbytter m.v.).

Bilag

Bilag 14

Plancher anvendt den 22. maj 2018 under den teknisk gennemgang af dele af lovforslaget, fra Skatteministeriet

Bilag 15

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 16

Henvendelse af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax

Bilag 17

Henvendelse af 23/5-18 fra KPMG Acor Tax

Bilag 18

Betænkning afgivet den 24. maj 2018

Spørgsmål og svar

Spm. 1

L 237 - svar på spm. 1 om kommentar til henvendelsen af 25/4-18 fra KPMG Acor Tax, fra skatteministeren

Spm. 2

L 237 - svar på spm. 2 om kommentar til henvendelsen af 8/5-18 fra KPMG Acor Tax, fra skatteministeren

Spm. 3

L 237 - svar på spm. 3 om regeringen er vidende eller agter at undersøge, om der har været bevidst snyd med det oplyste brændstofforbrug, således at biler har fremstået med et lavere brændstofforbrug, end hvad brændstofforbruget reelt har været, fra skatteministeren

Spm. 4

L 237 - svar på spm. 4 om baggrunden for, at det foreslås, at ændringerne vedrørende den EU-retlige tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom skal have tilbagevirkende kraft til 2013, fra skatteministeren

Spm. 6

L 237 - svar på spm. 6 om at redegøre nærmere for justeringen af reglerne for, hvornår der udøves erhvervsmæssig virksomhed med fast driftssted i Danmark, herunder om de foreslåede justeringer går imod OECD’s modeloverenskomst, fra skatteministeren

Spm. 7

L 237 - svar på spm. 7, om at kommentere henvendelsen af 11/5-18 fra KPMG ACOR TAX, fra skatteministeren

Spm. 8

L 237 - svar på spm. 8 om kommentar til henvendelsen af 14/5-18 fra Bryggeriforeningen, fra skatteministeren

Spm. 9

L 237 - svar på spm. 9 om kommentar til henvendelsen af 14/5-18 fra FSR - danske revisorer, fra skatteministeren

Spm. 10

L 237 - svar på spm. 10 om, hvordan lovforslagets vil påvirke prissætningen på henholdsvis elbiler, opladningshybridbiler og brintbiler overfor tilsvarende konventionelle køretøjer i tilsvarende bilklasser, fra skatteministeren

Spm. 11

L 237 - svar på spm. 11 om, hvor meget ministeren forventer, at brændstofforbruget vil stige for henholdsvis de tre mest solgte elbiler, opladningshybridbiler og brintbiler med den nye WLTP-metode i forhold til den nuværende NEDC-metode, fra skatteministeren

Spm. 12

L 237 - svar på spm. 12, i det tilfælde, at de miljøvenlige biltypers brændstofforbrug stiger mere end 21 pct. med den nye WLTP-metode, og derved bliver relativt dyrere end konventionelle og mindre miljøvenlige biler, er ministeren da indstillet på at drøfte med Folketinget, hvordan dette kan imødegås, fra skatteministeren

Spm. 13

L 237 - svar på spm. 13 om at redegøre for konsekvenserne ved at ændre moderationssatsen fra at være baseret på ”udleveret” til ”fremstillet” mængder øl, fra skatteministeren

Spm. 14

L 237 - svar på spm. 14 om det fortsat er vurderingen, at ændringen, af hvordan afgiftsbegunstigelserne i ølmoderationsordningen opgøres, vil gavne små og mellemstore producenter, fra skatteministeren

Spm. 15

L 237 - svar på spm. 15 om at give konkrete eksempler på, hvordan henholdsvis trafikselskaber og kunstnere vil blive påvirket af lovforslaget i forhold til deres praksis i dag i relation til momsfritagelse for selvstændige grupper, fra skatteministeren

Spm. 16

L 237 - svar på spm. 16 om at kommentere kritikken i høringssvaret fra ATAX – Arbejdsgiver forening for persontransport, jf. bilag 3, s. 3, fra skatteministeren

Spm. 17

L 237 - svar på spm. 17 om, hvad årsagen er til, at der efter de gældende regler i fusionsskatteloven ikke er mulighed for skattefrit at gennemføre en skattefri fusion mellem en andelskasse og en sparekasse eller mellem en andelskasse og et selskab, der har tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, fra skatteministeren

Spm. 18

L 237 - svar på spm. 18 om at uddybe, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at investeringsinstitutter, transparente enheder m.v. bedriver næringsvirksomhed i Danmark, fra skatteministeren

Spm. 19

L 237 - svar på spm. 19 om at kommentere og vurdere konsekvenserne, hvis det generelt bestemmes, at deltagelse i et dansk skattetransparent selskab medfører fast driftssted i Danmark, men at Folketinget så samtidig undtager deltagelse i selskaber, der opfylder de foreslåede krav i det foreslåede stk. 7 i selskabsskattelovens § 2, jf. lovforslagets § 1, nr. 3, fra skatteministeren

Spm. 20

L 237 - svar på spm. 20 om kommentar til henvendelsen af 16/5-18 fra Forsikring & Pension, Dansk Industri, Finans Danmark, Dansk Erhverv og DVCA, fra skatteministeren

Spm. 21

L 237 - svar på spm. 21 om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis § 14 udgår af lovforslaget og overvejelser om at udskyde behandlingen af denne del af lovforslaget til næste folketingsår, fra skatteministeren

Spm. 22

L 237 - svar på spm. 22 om, hvornår ministeren og Skatteministeriet blev klar over, at den nye metode til fastsættelse af brændstofforbrug for visse biler ville medfører et øget skatteprovenu, fra skatteministeren

Spm. 23

L 237 - svar på spm. 23 om at redegøre for, om der har været bevidst snyd med det oplyste brændstofforbrug, således at biler har fremstået med et lavere brændstofforbrug, end hvad brændstofforbruget reelt har været, fra skatteministeren

Spm. 24

L 237 - svar på spm. 24 om at redegøre for og uddybe, på hvilket grundlag ministeren konkluderer, at ”(…) der ikke er grundlag for at formode, at der har været snydt bevidst med det oplyste brændstofforbrug (…)”, fra skatteministeren

Spm. 25

L 237 - svar på spm. 25 om, hvad regeringens holdning er i spørgsmålet, hvor EU-Parlamentet den 19. april 2018 vedtog en ændring af typegodkendelsesforordningen, der udvider mulighederne for stikprøvekontrol, fra skatteministeren

Spm. 26

L 237 - svar på spm. 26 om at opstille nogle eksempler der viser betydningen af indførelsen af WLTP-metoden til måling af brændstofforbrug fremfor den nuværende NECD-metode, fra skatteministeren

Spm. 27

L 237 - svar på spm. 27 om ministeren vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, hvorved den del af lovforslaget, som vedrører justering af reglerne vedrørende fast driftssted udskilles i et selvstændigt forslag, fra skatteministeren

Spm. 28

L 237 - svar på spm. 28 om, hvad årsagen er til Finanstilsynets ændring af bekendtgørelse om fusion af en andelskasse med et andet pengeinstitut, fra skatteministeren

Spm. 29

L 237 - svar på spm. 29 om at oplyse de provenumæssige konsekvenser af den EU-retlige tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom, fra skatteministeren

Spm. 30

L 237 - svar på spm. 30 om ministeren vil stille ændringsforslag, der sikrer, at den EU-retlige tilpasning af beskatning af ikke-hjemmehørende pensionsinstitutters investeringer i fast ejendom får kortest mulig tilbagevirkende kraft, fra skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 376

Ministeren bedes i forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 312 uddybe, hvorledes han mener, at bilisterne ikke har betalt for lidt i afgift af deres biler. Mener ministeren dermed, at der ikke er blevet betalt for få afgifter til den danske statskasse som følge af, at bilproducenterne over en længere årrække har oplyst forkert benzinøkonomi?  Svar  

Spm. 377

Ministeren bedes i forlængelse af SAU alm. del – spørgsmål 312 oplyse, om han er enig i rapportens konklusioner om, at såfremt bilproducenterne havde oplyst korrekt benzinøkonomi, og loven var blevet fulgt, så havde den danske stat modtaget i omegnen af 24 milliarder kroner i perioden 2010-2016.  Svar  

Spm. 378

Ministeren oplyste i onsdagsspørgetiden i Folketinget den 21. marts 2018, at han ikke ønsker at inddrive de milliarder, der er blevet betalt for lidt i afgift som følge af, at bilproducenter har givet ukorrekte oplysninger om bilernes benzinøkonomi. Ministeren bedes uddybe, hvorfor han ikke mener, at virksomheder og enkeltpersoner skal betale de afgifter, de skylder.  Svar  

Spm. 379

I forbindelse med besvarelse af TRU alm. del – samrådsspørgsmål W i Transport- og Bygningsudvalget den 4. november 2015 udtalte ministeren, at Volkswagen havde informeret om, at de vil betale alle ekstraomkostninger, som opstår som følge af sagen. Kan ministeren oplyse, om man har modtaget samme tilkendegivelser fra andre bilproducenter, og om man har kontaktet eller overvejer at kontakte Volkswagen for betaling af den sum, som de er den danske stat skyldig?  Svar  

Spm. 380

Ministeren bedes redegøre for de provenumæssige konsekvenser i årene frem mod 2025 ved at hæve partikeludledningsafgiften fra til 1.000 kr. til henholdsvis 1.500 kr., 1.750 kr. og 2.000 kr. for dieseldrevne person- og varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg uden godkendte partikelfilter og med en udledning på mere end 5 mg pr. kilometer.  Svar  

Spm. 390

Ministeren bedes redegøre for, hvad det vil koste at indføre samme lave elvarmeafgift for sommerhuse, som regeringen har foreslået for helårsboliger i sit energiudspil.  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse