MomsMail 2019, uge 20

Kære læser !

Hermed denne uges MomsMail.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 


Dedikeret advokat/fuldmægtig til Skatter og Afgifter

Har du lyst til at løse komplekse sager i samarbejde med nogle af landets dygtigste specialister inden for skatte- og afgiftsret? Så er du måske den kandidat, vi søger.

Plesners skatte- og afgiftsteam er fast positioneret som markedsleder, og vi har travlt. Vi søger derfor nye kolleger til opstart i 2021.

Om dig
Du brænder for at arbejde inden for en af de mest spændende og udfordrende juridiske discipliner. Du er ambitiøs, har et højt fagligt niveau og er et af de største talenter på din årgang.

I den type sager, vi arbejder med i vores team, hænger resultaterne og argumenterne ikke på træerne. Derfor er det vigtigt, at du har sans for detaljen, kan tænke ud af boksen og har stærke analytiske evner.

Samarbejde er omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os. Det er derfor afgørende, at dine juridiske kompetencer er i top, kombineret med at du er imødekommende, får energi af at præstere som en del af et team og sætter pris på et godt kollegaskab, hvor vi løfter i flok.

Det betyder til gengæld mindre, om du er nyuddannet, fuldmægtig eller advokat. Det vigtigste er dit potentiale, dit drive og lysten til at være en del af holdet - så tilpasser vi opgaverne derefter og tilbyder et forløb og et miljø, der understøtter din personlige og faglige udvikling. Med tiden vil du opnå et bredt og dybdegående kendskab til skatter og afgifter, som vil gøre dig til en efterspurgt rådgiver.

Dine ansvarsområder
Som advokat eller fuldmægtig i vores skatte- og afgiftsteam får du mulighed for at arbejde med nogle af de største og mest komplekse sager i markedet.

Som noget unikt fylder principielle retssager og tvister ved de administrative klageinstanser en meget stor del af vores hverdag, og du vil få rig lejlighed til at arbejde med sager af den karakter.

Dine arbejdsopgaver i øvrigt vil dække hele det skatte- og afgiftsretlige område, og du vil komme til at arbejde med en bred vifte af rådgivningsopgaver, eksempelvis virksomhedsoverdragelser, børsnoteringer, incitamentsprogrammer og også en lang række "one-of-a-kind"-rådgivningsopgaver.

Om os
Vores fornemmeste opgave er at yde værdiskabende rådgivning til vores klienter. Vi har lang tradition for med succes at bistå danske og udenlandske skatteydere i de mest principielle skatte- og afgiftssager, og vi blev således i år for niende gang siden 2009 tildelt prisen som "Danish Tax Firm of the Year" af International Tax Review samt tildelt den paneuropæiske pris "European Court of Justice Firm of the Year" for vores førelse af sager ved EU-Domstolen i Luxembourg. Vi bistår for tiden i en række væsentlige sager om transfer pricing, "beneficial owner"-sager samt det såkaldte ATP-sagskompleks. Du kan læse om flere af disse sager i detaljer på vores hjemmeside.

Vi ønsker at præstere på højeste niveau – nu og i fremtiden. Det kan vi kun, hvis vi hele tiden arbejder på at gøre alle medarbejdere succesfulde. Det er bredden af de faglige kompetencer hos alle i vores team, evnen til at samarbejde og kombinere vores ressourcer samt det sociale sammenhold, der tilsammen gør, at vi anser os for Danmarks bedste skatteteam - både for klienterne og teammedlemmerne.

Vi glæder os til at høre fra dig

Vil du vide mere om os og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte advokat, director Mathias Kjærsgaard Larsen  eller HR-manager Marlene Tang på 33 12 11 33.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning hurtigst muligt sammen med relevante bilag. Vi indkalder løbende til samtaler, indtil vi har fundet de rette nye kolleger.

Se annoncen og søg jobbet.

Plesner, november 2020
Skriv gerne at du har set annoncen hos TaxCon

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
SKATs digitale løsning til virksomheder - Én skattekonto
IT-fejl betød, at SKAT ikke kunne opkræve renter i mere end to år

SKM-meddelelse
Pålæg af oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 5

Udkast til styresignal
Præcisering af praksis ved genoptagelse på grundlag af EU-domstolens afgørelser - udkast til styresignal

Bindende svar
Affaldsafgift ved etablering af biocover

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
3 domme

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

Folketingets Ombudsmand

SKATs digitale løsning til virksomheder - Én skattekonto

På baggrund af en klage, som jeg modtog fra en virksomhed, besluttede jeg i juli 2017 af egen drift at rejse en generel sag om de problemer med tilskrivning af renter på Skattekontoen, som opstod i forlængelse af, at SKAT den 1. august 2013 satte IT-systemet Én Skattekonto i drift.


Folketingets Ombudsmand

IT-fejl betød, at SKAT ikke kunne opkræve renter i mere end to år

Som en del af SKATs systemmodernisering fik virksomheder i 2013 en digital løsning - Èn Skattekonto. Men en systemfejl betød, at SKAT ikke – som de efter loven skulle – opkrævede renter hos virksomhederne i op til 2 år og 2 måneder. Fejlen kan bl.a. have betydet, at virksomheder har aflagt forkert årsregnskab.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

SKM-meddelelse: Pålæg af oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 5

SKM2019.259.SKTST

Fornyelse af pålæg om oplysningspligt efter momslovens § 75, stk. 5, hos udbydere af betalingstjenester til brug for momskontrollen af udenlandske e-handelsvirksomheder.


Indholdsfortegnelse 

Udkast til styresignal: Præcisering af praksis ved genoptagelse på grundlag af EU-domstolens afgørelser - udkast til styresignal

17-0895061

Styresignalet præciserer, at en afgørelse fra EU-domstolen, der underkender dansk praksis, vil kunne give grundlag for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, i samme omfang, som hvis praksis var underkendt af nationale domstole, det vil sige fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvist sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse, i den sag, EU-domstolen traf afgørelse i. Hvis det ikke er muligt at knytte EU-domstolens afgørelse til en specifik afgiftsperiode, vil adgangen til genoptagelse skulle regnes fra og med den periode, der var påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for EU-domstolens dom.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Affaldsafgift ved etablering af biocover

SKM2019.262.SR

Skatterådet bekræfter, at de materialer, som tilføres deponeringsanlægget til etablering af biocover, ikke er omfattet af den afgiftspligtige mængde efter affaldsafgiftsloven, når biocover etableres med tilskud fra Biocoverordningen, som udløber i 2020. Spørger skal derfor ikke betale affaldsafgift af disse materialer.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.260.ØLR

Straf - skattesvig - medarbejderaktier - selvanmeldelse - tillægsbøde

T var tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter for indkomstårene 2005-2010 hvor han havde undladt rettidigt at reagere på de modtagne for lave årsopgørelser samt for indkomståret 2011 hvor han havde afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med sin selvangivelse. T havde ikke medtaget værdien af medarbejderaktier modtaget som led i en bonusordning. Bortset fra det første år hvor provenuet var indsat på T's danske bankkonto, havde T hævet provenuet kontant i udlandet i danske kroner. Han havde herved unddraget for 524.986 kr. i skat i alt.

T forklarede at han i forbindelse med sin forfremmelse til salgs- og marketingschef i 2002/2003 blev tilbudt at være del at et bonusprogram som moderselskabet i udlandet havde besluttet at indføre. Bonussen bestod i tildeling af medarbejderaktier der var bundet i en periode, og blev frigivet årligt med en fjerdedel af gangen. Der kom besked fra den udenlandske bank om hvor mange aktier, han havde, og hvor stor en mængde han kunne få frigivet. Der skulle krydses af, men ellers fik han ikke noget på skrift om aktierne. Direktøren fortalte ham mundtligt om aktietildelingen. Provenuet blev indsat i den udenlandske bank og T hævede dem i danske kroner over mange gange kontant, da han tit var i landet da firmaet havde en afdeling i lufthavnen. Der var ikke blevet talt om skat. Da skatten af hans firmabil og fri telefon gik over lønsedlen, forudsatte han, at firmaet også tog sig af aktiebeskatningen. Han har aldrig haft overblik over skat og ikke gjort sig overvejelser om aktieprovenuet var med i bruttolønnen.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. Retten henviste til at T valgte at hæve pengene i udlandet og få dem udbetalt i danske kroner, og han holdt sig bevidst uvidende om de skattemæssige forhold, selvom det for ham må have fremstået som overvejende sandsynligt, at der herved ville blive unddraget skat. T idømtes 3 måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste samt en halveret tillægsbøde på 250.000 kr. Tillægsbøden halveredes på grund af selvanmeldelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, men forhøjede straffen til 5 måneders betinget fængsel. Landsretten lagde navnlig vægt på størrelsen af det samlede skatteunddragne beløb, at skatteunddragelsen var nøje planlagt og at T fra 2006-11 gjorde sig store bestræbelser for at holde unddragelsen skjult ved at hæve udbyttet fra salget af aktierne kontant i udlandet og selv transportere pengene til Danmark. Tillægsbøden forhøjedes til 500.000 kr., idet T kun meldte sig fordi han fra anden side var blevet bekendt med, at der ville blive foretaget en undersøgelse af forholdene omkring aktieordningen.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 17/0990592
Momsfradrag
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens fradrag for indgående moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 16/0593459
Salg af privat samling
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet klagerens momstilsvar idet salg af modeltog fra en privat samling er anset som afgiftspligtig virksomhed. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til nul.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 15/0812054
Tab på debitorer
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for moms af tab på debitorer, idet tabet ikke anses for fradragsberettiget i henhold til momslovens § 27, stk. 6. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 15/0028875
Tab på debitorer
Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for moms af tab på debitorer, idet tabet ikke anses for fradragsberettiget i henhold til momslovens § 27, stk. 6. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019

Journalnr: 17/0987701
Tinglysning af adkomst
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales fast tinglysningsafgift for tinglysning af påtegning af adkomstdokument i henhold til tinglysningsafgiftslovens § 7, idet et sådant dokument ikke er undtaget af reglen i tinglysningsafgiftslovens § 8, stk. 3, nr. 3. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 08-04-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 20-05-2019 - 18-06-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-226/18 Krohn & Schröder
Dato: 22-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 212a - importprocedurer - toldskyld - fritagelse - dumping - tilskud - import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina - gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 og nr. 1239/2013 om indførelse af en antidumpingtold og en udligningstold - fritagelser

Tidligere dokument: C-226/18 Krohn & Schröder - Dom
Tidligere dokument: C-226/18 Krohn & Schröder - Indstilling

Indstilling C-189/18 Glencore Agriculture Hungary
Dato: 05-06-2019
Fiskale bestemmelser

Det fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 167 - artikel 168 - fradragsret - afgiftsunddragelse eller -svig - nationale procedurer - bevisbyrde - aktindsigt - ret til forsvar - processuel ligestilling - domstolsprøvels

Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Dom
Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Indstilling
Tidligere dokument: C-189/18 Glencore Agriculture Hungary - Ny sag

Dom C-185/18 Oro Efectivo
Dato: 12-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 401 - princip om afgiftsneutralitet - en virksomheds erhvervelse fra privatpersoner af genstande med et højt indhold af guld eller andre ædelmetaller med henblik på videresalg - afgift på overdragelse af formuegoder

Tidligere dokument: C-185/18 Oro Efectivo - Dom
Tidligere dokument: C-185/18 Oro Efectivo - Ny sag

Dom C-420/18 IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Dato: 13-06-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 9 og 10 - afgiftspligtig person - »selvstændigt« udøvet økonomisk virksomhed - begreb - virksomhed som medlem af bestyrelsen i en stiftelse

Tidligere dokument: C-420/18 IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance) - Dom
Tidligere dokument: C-420/18 IO - Ny sag


Indstillinger
C-68/18 Petrotel-Lukoil

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - fritagelser - forbrug af energiprodukter på et område, der tilhører en virksomhed, der producerer sådanne produkter - pligt til at opnå en tarifering af energiprodukter med henblik på fastsættelse af punktafgiftssatsen - afgiftssatsen for disse produkter

Generaladvokatens indstilling:

1) Artikel 21, stk. 3, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for nationale retsforskrifter eller for fortolkningen heraf, som tillader beskatning af energiprodukter, der produceres på et område, der tilhører en virksomhed, som fremstiller energiprodukter, der anvendes til denne produktions formål, uanset om denne anvendelse finder sted direkte eller gennem et andet produkt, f.eks. damp eller elektrisk energi.

2) Artikel 2, stk. 3, første afsnit, i direktiv 2003/96, sammenholdt med proportionalitetsprincippet, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for nationale retsforskrifter eller national praksis, der tillader beskatning af et energiprodukt, for hvilket direktivet ikke angiver et afgiftsniveau, og som anvendes som brændsel, til den sats, der er fastsat for motorbrændstof, hvis den afgiftspligtige ikke har ansøgt om tarifering af dette produkt til afgiftsmæssige formål, samt at opretholde dette afgiftsniveau også efter tarifering af det angivne produkt som brændsel til opvarmning.


Domme
C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra b) - levering af varer - fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter - ydelse og formidling af lån - tankkort

Domstolens dom:

Artikel 135, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at et moderselskabs tilrådighedsstillelse af tankkort for dets datterselskaber under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, der giver de sidstnævnte mulighed for at foretage brændstofpåfyldning af de køretøjer, hvis transport de varetager, kan kvalificeres som en ydelse af lån, der er fritaget for merværdiafgift i denne bestemmelses forstand.


C-306/18 KORADO

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - svejsede stykker stål - radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede - pos. 7307 og 7322 - begreberne »dele« til radiatorer og »rørfittings« - gennemførelsesforordning (EU) 2015/23 - gyldighed

Domstolens dom:

Den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1101/2014 af 16. oktober 2014, skal fortolkes således, at svejsede stykker stål som de i hovedsagen omhandlede, med forbehold af den forelæggende rets bedømmelse af samtlige faktiske oplysninger, som den har til rådighed, skal tariferes i pos. 7307 i den kombinerede nomenklatur som »rørfittings«.


C-138/18 Estron

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - tarifering - connectorer til høreapparater - dele og tilbehør - kombineret nomenklatur - underposition 8544 42 90, 9021 40 00 og 9021 90 10

Domstolens dom:

1) Bestemmelse 2, litra a), til kapitel 90 i den kombinerede nomenklatur, der fremgår af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1031/2008 af 19. september 2008, sammenholdt med de almindelige tariferingsbestemmelser 1 og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur, skal fortolkes således, at den heri indeholdte formulering »dele og tilbehør, der i sig selv er varer henhørende under en position i dette kapitel eller i kapitel 84, 85 eller 91«, kun omfatter de firecifrede positioner i disse kapitler.

2) Det tilkommer den forelæggende ret at foretage tariferingen af de i hovedsagen omhandlede connectorer i lyset af de oplysninger, som Domstolen har givet i sin besvarelse af de spørgsmål, som den forelæggende ret har forelagt den.

3) Bestemmelse 1, litra m), til afsnit XVI i den kombinerede nomenklatur, der fremgår af bilag I til forordning nr. 2658/87, som ændret ved forordning nr. 1031/2008, skal fortolkes således, at hvis en vare henhører under den kombinerede nomenklaturs kapitel 90, kan den ikke tillige henhøre under nomenklaturens kapitel 84 og 85.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Customs Cooperation Working Party, Plenary (afternoon session)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet - Resultat af Europa-Parlamentets førstebehandling (den 15.-18. april 2019 i Strasbourg)

Law Enforcement Working Party / Customs Cooperation Working Party (morning session)

Proposal for a Council Directive amending Directive 92/83/EEC on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages Political agreement

Proposal for a Council Directive laying down the general arrangements for excise duty (recast) Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic register Political agreement

Customs Cooperation Working Party, Plenary (afternoon session)

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Working Party on Tax Questions (Indirect Taxation - VAT)

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 92/83/EØF om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer Politisk enighed

Forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet for så vidt angår indholdet af det elektroniske register Politisk enighed

BILAG til Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

 

Nyt fra Kommissionen

VAT Fraud: New tool to help EU countries crack down on criminals and recoup billions

 

Nyt fra Parlamentet

Bilag til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter  

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter  

 


Indholdsfortegnelse