MomsMail 2019, uge 18

Kære læser !

En MomsMail med nyt fra alle kilder. Jeg skal da love for, at EU-Domstolen har fået samlet saft og kraft i påskeferien, den forløbne uge har bragt ikke mindre end én indstilling og fem domme på MomsMails område.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 


Dedikeret advokat/fuldmægtig til Skatter og Afgifter

Har du lyst til at løse komplekse sager i samarbejde med nogle af landets dygtigste specialister inden for skatte- og afgiftsret? Så er du måske den kandidat, vi søger.

Plesners skatte- og afgiftsteam er fast positioneret som markedsleder, og vi har travlt. Vi søger derfor nye kolleger til opstart i 2021.

Om dig
Du brænder for at arbejde inden for en af de mest spændende og udfordrende juridiske discipliner. Du er ambitiøs, har et højt fagligt niveau og er et af de største talenter på din årgang.

I den type sager, vi arbejder med i vores team, hænger resultaterne og argumenterne ikke på træerne. Derfor er det vigtigt, at du har sans for detaljen, kan tænke ud af boksen og har stærke analytiske evner.

Samarbejde er omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os. Det er derfor afgørende, at dine juridiske kompetencer er i top, kombineret med at du er imødekommende, får energi af at præstere som en del af et team og sætter pris på et godt kollegaskab, hvor vi løfter i flok.

Det betyder til gengæld mindre, om du er nyuddannet, fuldmægtig eller advokat. Det vigtigste er dit potentiale, dit drive og lysten til at være en del af holdet - så tilpasser vi opgaverne derefter og tilbyder et forløb og et miljø, der understøtter din personlige og faglige udvikling. Med tiden vil du opnå et bredt og dybdegående kendskab til skatter og afgifter, som vil gøre dig til en efterspurgt rådgiver.

Dine ansvarsområder
Som advokat eller fuldmægtig i vores skatte- og afgiftsteam får du mulighed for at arbejde med nogle af de største og mest komplekse sager i markedet.

Som noget unikt fylder principielle retssager og tvister ved de administrative klageinstanser en meget stor del af vores hverdag, og du vil få rig lejlighed til at arbejde med sager af den karakter.

Dine arbejdsopgaver i øvrigt vil dække hele det skatte- og afgiftsretlige område, og du vil komme til at arbejde med en bred vifte af rådgivningsopgaver, eksempelvis virksomhedsoverdragelser, børsnoteringer, incitamentsprogrammer og også en lang række "one-of-a-kind"-rådgivningsopgaver.

Om os
Vores fornemmeste opgave er at yde værdiskabende rådgivning til vores klienter. Vi har lang tradition for med succes at bistå danske og udenlandske skatteydere i de mest principielle skatte- og afgiftssager, og vi blev således i år for niende gang siden 2009 tildelt prisen som "Danish Tax Firm of the Year" af International Tax Review samt tildelt den paneuropæiske pris "European Court of Justice Firm of the Year" for vores førelse af sager ved EU-Domstolen i Luxembourg. Vi bistår for tiden i en række væsentlige sager om transfer pricing, "beneficial owner"-sager samt det såkaldte ATP-sagskompleks. Du kan læse om flere af disse sager i detaljer på vores hjemmeside.

Vi ønsker at præstere på højeste niveau – nu og i fremtiden. Det kan vi kun, hvis vi hele tiden arbejder på at gøre alle medarbejdere succesfulde. Det er bredden af de faglige kompetencer hos alle i vores team, evnen til at samarbejde og kombinere vores ressourcer samt det sociale sammenhold, der tilsammen gør, at vi anser os for Danmarks bedste skatteteam - både for klienterne og teammedlemmerne.

Vi glæder os til at høre fra dig

Vil du vide mere om os og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte advokat, director Mathias Kjærsgaard Larsen  eller HR-manager Marlene Tang på 33 12 11 33.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning hurtigst muligt sammen med relevante bilag. Vi indkalder løbende til samtaler, indtil vi har fundet de rette nye kolleger.

Se annoncen og søg jobbet.

Plesner, november 2020
Skriv gerne at du har set annoncen hos TaxCon

 


 

Indhold

Artikler og interessante links
Moms, når foreninger afholder messer, kongresser og udstillinger
Ændringer i flere punktafgifter
Ændringer i afgiften på is
Overskudsvarme
Beskatning af veteranbiler skal forenkles
Energi & Forsyning - Maj 2019

Bindende svar
Moms - bespisning af ansatte og forretningsforbindelser - egne lokaler
Kommissionssalg, loppemarked - momspligt

Afgørelser
Forhøjelse af momstilsvar

Domme
Leasingselskab - tilbagebetaling af moms - momssvig
Reservedele - brugte varer - ikke-afgiftspligtig person - momsfritagelse

Nye straffesager

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
1 indstilling
5 domme

Nyt fra EU

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Moms, når foreninger afholder messer, kongresser og udstillinger

Foreninger skal almindeligvis ikke betale moms af hverken entreindtægter eller deltagergebyrer, når de afholder årsmøder, kongresser, messer og udstillinger og heller ikke af indtægter ved salg af annoncer og standpladser


Beierholm

Ændringer i flere punktafgifter

Bundgrænse DKK 10.000 – Eksportgodtgørelse – Afgiftsfrit salg.


Beierholm

Ændringer i afgiften på is

Lovændringer medfører andre beregninger af afgiften på is


Beierholm

Overskudsvarme

- skal du med på vognen nu? Kommende lovændringer kan gøre udnyttelse af overskudsvarme til en bedre eller dårligere forretning


Dansk Revision

Beskatning af veteranbiler skal forenkles

Beskatning af veteranbiler skal forenkles


EY

Energi & Forsyning - Maj 2019

I denne udgave kan du blandt andet læse om hvilken it-sikkerhedsrisiko dine leverandører udgør. Derudover kan du få et indblik i hvordan et seminar hos EY forløber ved at se vores stemningsvideo fra vores seminar for vandsektoren.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Bindende svar: Moms - bespisning af ansatte og forretningsforbindelser - egne lokaler

SKM2019.247.SR

Spørger driver virksomhed fra lejede lokaler, hvor der er adgang til at benytte ejendommens fællesarealer/fællesfaciliteter, som bl.a. omfatter adgang til mødelokaler og serveringskantine.

Skatterådet bekræfter, at når adgangen til mødelokalerne/serveringskantinen indgår som en del af det samlede lejemål, og der betales en fast husleje inkl. brugen af disse lokaler, kan lokalerne anses for at være "virksomhedens lokaler" i relation til momslovens regler om fradragsret for moms af mødebespisning i virksomhedens lokaler.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Kommissionssalg, loppemarked - momspligt

SKM2019.236.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte at Spørger, et kommissionsloppemarked, ikke skulle betale moms af stand/areal leje og provision.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Forhøjelse af momstilsvar

SKM2019.245.LSR

Landsskatteretten stadfæstede SKATs afgørelse, hvorefter SKAT ikke havde anset selskabet for berettiget til momsfradrag vedrørende fakturaer fra underleverandører, idet fakturaerne ansås for mangelfulde, ligesom det ikke fandtes godtgjort, at der var sket levering af de fakturerede ydelser.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Leasingselskab - tilbagebetaling af moms - momssvig

SKM2019.231.HR

Sagens hovedproblemstilling angik spørgsmålet om, hvorvidt SKAT på objektivt grundlag kunne kræve indgående moms tilbagesøgt på leasingaktiver erhvervet af et leasingselskab, allerede fordi leasingaktiverne ikke eksisterede.

Leasingselskabet gjorde bl.a. gældende, at tilbagesøgning ikke kunne ske som følge af, at leasingselskabet var i god tro om aktivernes eksistens, idet leasingselskabet havde modtaget en leveringserklæring fra leasingtageren.

Højesteret bemærkede, at det er en betingelse for fradrag efter momslovens § 37, stk. 2, nr. 1, af afgift af varer, der er solgt til en virksomhed, at varerne faktisk er blevet leveret. Da det måtte lægges til grund, at de entreprenørmaskiner, som sagen angik, ikke eksisterede, var der ikke sket levering, og derfor kunne der ikke ske fradrag for den betalte moms.

Højesteret fandt endvidere, at der ikke var en sådan tvivl om forståelse af EU-retten, at der var anledning til at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen begrundet i, at EU-Domstolen i dom af 27. juni 2018 i de forenede sager C-459/17 og C-460/17 (SGI & Valériane) havde udtalt, at fradragsretten var knyttet til den faktiske levering, og at der ingen fradragsret opstår, når den faktiske gennemførelse af leveringen ikke har fundet sted, herunder at det er tilstrækkeligt, at myndighederne godtgør, at de transaktioner, som fakturaen vedrører, ikke faktisk er blevet gennemført.

Skatteministeriet fik herefter medhold i, at den af leasingselskabet fratrukne indgående moms skulle tilbagebetales.

Landsretten og forudgående Landsskatteretten var nået til det modsatte resultat.

Leasingselskabet havde nedlagt subsidiær påstand om tilbagebetaling af udgående moms vedrørende de leasingydelser, som leasingtageren havde betalt i en periode forud for leasingtagerens konkurs.

Det var under sagen ubestridt, at leasingselskabet ikke havde udstedt kreditnotaer omfattende den salgsmoms, der var anført på de fakturaer, som anmodningen om tilbagebetaling vedrørte.

Højesteret bemærkede, at da leasingselskabet på fakturaerne havde anført moms, og momsen var opkrævet og betalt af leasingtageren, var det efter momslovens § 52 a, stk. 7 (tidligere § 52, stk. 7) en betingelse for at undlade at indbetale moms, der er opkrævet i en situation, hvor der ikke skulle betales moms, at fejlen berigtiges over for aftagerne af varerne eller ydelserne, og da sådan berigtigelse ikke var sket, var der ikke krav på tilbagebetaling af momsen.

Skatteministeriet blev herefter frifundet for den subsidiære påstand.


Indholdsfortegnelse 

Dom: Reservedele - brugte varer - ikke-afgiftspligtig person - momsfritagelse

SKM2019.230.HR

Sagen angik for Højesteret, om en autogenindvindingsvirksomhed opfyldte betingelserne for at anvende brugtmomsreglerne i momslovens kapitel 17 ved sit salg af reservedele, som virksomheden i forbindelse med miljøbehandling og skrotning af biler udtager fra totalskadede eller udtjente køretøjer, som virksomheden erhverver fra forsikringsselskaber.

Som følge af EU-Domstolens dom i sag C-471/15 havde Skatteministeriet for landsretten anerkendt, at de videresolgte reservedele udgør "brugte varer" i momslovens § 69, stk. 1's forstand. Som konsekvens af dommen tog Skatteministeriet derfor bekræftende til genmæle i relation til spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden kunne anvende brugtmomsordningen ved salg af reservedele, der stammer fra udtjente køretøjer erhvervet fra privatpersoner.

Landsretten fastslog ved deldom i SKM2014.259.VLR og ved den til Højesteret påankede endelige dom SKM2017.443.VLR, at forsikringsselskabernes salg af biler, som de har overtaget i forbindelse med udbetaling af erstatning, ikke udgør en del af den momsfritagne forsikringsvirksomhed efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 10. Forsikringsselskabernes særlige momsfritagelse for de omhandlede transaktioner er derimod hjemlet i en administrativ praksis, som tidligere har haft hjemmel i bekendtgørelser udstedt i medfør af den dagældende momslovs § 4, stk. 2 (indtil 1994-momsloven), og som har været anmeldt til EU-Kommissionen som en særlig foranstaltning i henhold til 6. momsdirektivs artikel 27, stk. 5 (videreført i momssystemdirektivets artikel 394). Landsretten fandt på den baggrund, at virksomhedens køb af biler fra forsikringsselskaber ikke er omfattet af momslovens § 69, stk. 1, nr. 3.

Virksomheden gjorde endvidere for landsretten gældende, at køb af biler fra forsikringsselskaber er omfattet af momslovens § 69, stk. 1, nr. 1, som angår salg af brugte varer til den afgiftspligtige videreforhandler (genbrugsvirksomheden) fra "en ikke afgiftspligtig person".

Landsretten bemærkede, at da forsikringsselskaberne foretager systematisk og organiseret salg af totalskadede køretøjer og derved opnår en løbende indtægt af en vis varig karakter, der supplerer indtægterne fra forsikringsselskabernes forsikringsvirksomhed, kan de ikke anses for ikke-afgiftspligtige personer, når de foretager disse salg.

Virksomheden opfyldte derfor ikke betingelserne i momslovens § 69, stk. 1, og kunne derfor ikke anvende brugtmomsordningen for så vidt angår videresalg af reservedele, som er udtaget af biler erhvervet fra forsikringsselskaber.

For Højesteret gjorde virksomheden yderligere gældende, at forsikringsselskaberne måtte anses for succederet i forsikringstagernes momsmæssige stilling, og at selskaberne af denne grund kunne anses for omfattet af momslovens § 69, stk. 1, nr. 1 og 3, afhængig af forsikringstagerens momsposition.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom. Højesteret tiltrådte landsrettens vurdering af spørgsmålene, om forsikringsselskabernes salg af køretøjer til appellanten kan anses for omfattet af momslovens § 69, stk. 1, nr. 1 og 3. Højesteret bemærkede yderligere, at der ikke er hjemmel i momsloven og momssystemdirektivet til, at forsikringsselskaberne kan succedere i forsikringstagernes momsposition.


Indholdsfortegnelse 

Nye straffesager

SKM2019.237.ØLR

Straf - kildeskat - frifindelse

T var tiltalt for overtrædelse af kildeskatteloven, ved at have ladet sig udbetale løn fra sin virksomhed hvor han var direktør, uden at der var indeholdt kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag. Han havde herved unddraget for 33.997 kr. i skat i alt for indkomstårene 2013 og 2014.

T forklarede at han ikke havde fået udbetalt lønnen. Der var aftalt en løn i logbogen, fordi told- og skatteforvaltningen havde vejledt ham herom, men fordi der ikke var tilstrækkelig indtjening i virksomheden, kunne pengene ikke udbetales. Hans kone og børn havde jobs og betalte huslejen. De havde fælles økonomi og bidrog alle til husholdningen.

Byretten fandt T skyldig i tiltalen. T idømtes en bøde på 30.000 kr. Retten henviste til at T havde krav på udbetaling af lønnen og der derfor skulle foretages indeholdelse af kildeskat. Det forhold, at der ikke skete udbetaling fandtes ikke at fritage selskabet fra indeholdelsespligten. T var som direktør i selskabet klar over, at der ikke skete lønindeholdelse, hvorfor den manglende indeholdelse måtte tilregnes T som forsætlig.

Landsretten frifandt T. Det fandtes ikke bevist, at T rent faktisk har modtaget lønbeløbene. Logbogen sammenholdt med told- og skatteforvaltningens privatforbrugsberegning godtgør ikke, at T har modtaget de omhandlede indkomster.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2271517
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet en anmodning om ekstraordinær genoptagelse af selskabets momstilsvar for perioden 1. januar 2008 til 31. maj 2010. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-03-2019

Journalnr: 15/2919291
Ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret
Klagen skyldes, at SKAT har foretaget en ekstraordinær genoptagelse af foreningens momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2010 til den 30. juni 2011. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 25-03-2019

Journalnr: 14/2412869
Bogført ctr. angivet moms
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar som følge af konstateret forskel i bogført og angivet moms. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 28-03-2019

Journalnr: 14/0187344
Salg af brugte varer til bl.a. udlandet
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar bl.a. i forbindelse med salg af brugte varer til udlandet. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 04-04-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 06-05-2019 - 04-06-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles system for merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 168, litra a) - fradrag for indgående afgift - princippet om momsens neutralitet - afgiftspligtig person, som samtidigt udøver økonomisk virksomhed og ikke-økonomisk virksomhed - varer og tjenesteydelser, der erhverves til både momspligtige transaktioner og ikke-momspligtige transaktioner - manglende kriterier for opdeling i den nationale lovgivning - det fiskale legalitetsprincip

Tidligere dokument: C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego - Dom
Tidligere dokument: C-566/17 Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego - Indstilling
Tidligere dokument: C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - Ny sag

Dom C-568/17 Geelen
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 9, stk. 2, litra c) og e) - direktiv 2006/112/EF - artikel 52, litra a) - artikel 56, stk. 1, litra k) - tjenesteydelser - stedet for afgiftspligtige transaktioner - afgiftsmæssig tilknytning - interaktive sessioner af erotisk karakter, der filmes og sendes live via internettet - virksomhed inden for underholdning - begreb - sted, hvor ydelsen faktisk udføres eller præsteres

Tidligere dokument: C-568/17 Geelen - Dom
Tidligere dokument: C-568/17 Geelen - Indstilling
Tidligere dokument: C-568/17 Geelen - Ny sag

Dom C-127/18 A-PACK CZ
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 90 og 273 - ikke-betaling eller kun delvis betaling fra debitor af det beløb, der skal betales til den afgiftspligtige person i forbindelse med en momspligtig transaktion - afgiftsgrundlag - nedsættelse - princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-127/18 A-PACK CZ - Dom
Tidligere dokument: C-127/18 A-PACK CZ - Ny sag

Dom C-253/18 Transport Rhenus Veniro
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Moms. Nedsættelse af afgiftsgrundlaget ved hel eller delvis ikke-betaling af købesum. Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nejvyšší správní soud (Den Tjekkiske Republik) den 16. februar 2018 - A-PACK CZ, s r.o. mod Odvolací finanční ředitelství

Dom C-712/17 EN.SA.
Dato: 08-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - fiktive transaktioner - manglende mulighed for at fradrage afgiften - pligt for udstederen af en faktura til at betale den på fakturaen anførte moms - bøde svarende til det fulde beløb af det uretmæssigt foretagne fradrag - forenelighed med neutralitetsprincippet og proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-712/17 EN.SA. - Dom
Tidligere dokument: C-712/17 EN.SA. - Indstilling

Dom C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic
Dato: 15-05-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra b) - levering af varer - fritagelse i forbindelse med andre aktiviteter - ydelse og formidling af lån - tankkort

Tidligere dokument: C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic - Dom
Tidligere dokument: C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic - Ny sag

Dom C-306/18 KORADO
Dato: 15-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - tarifering - kombineret nomenklatur - svejsede stykker stål - radiatorer til centralopvarmning, ikke elektrisk opvarmede - pos. 7307 og 7322 - begreberne »dele« til radiatorer og »rørfittings« - gennemførelsesforordning (EU) 2015/23 - gyldighed

Tidligere dokument: C-306/18 KORADO - Dom
Tidligere dokument: C-306/18 KORADO - Ny sag

Dom C-138/18 Estron
Dato: 16-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - fælles toldtarif - tarifering - connectorer til høreapparater - dele og tilbehør - kombineret nomenklatur - underposition 8544 42 90, 9021 40 00 og 9021 90 10

Tidligere dokument: C-138/18 Estron - Dom
Tidligere dokument: C-138/18 Estron - Ny sag

Dom C-226/18 Krohn & Schröder
Dato: 22-05-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - forordning (EØF) nr. 2913/92 - artikel 212a - importprocedurer - toldskyld - fritagelse - dumping - tilskud - import af fotovoltaiske moduler af krystallinsk silicium og nøglekomponenter hertil (dvs. celler) med oprindelse i eller afsendt fra Folkerepublikken Kina - gennemførelsesforordning (EU) nr. 1238/2013 og nr. 1239/2013 om indførelse af en antidumpingtold og en udligningstold - fritagelser

Tidligere dokument: C-226/18 Krohn & Schröder - Dom
Tidligere dokument: C-226/18 Krohn & Schröder - Indstilling


Indstillinger
C-692/17 Paulo Nascimento Consulting

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelser - artikel 135, stk. 1, litra b) og d) - transaktioner, der består i ydelse og formidling af lån samt forvaltning af lån - transaktioner vedrørende fordringer, dog ikke inddrivelse af fordringer - overdragelse mod vederlag til tredjemand af en processuel stilling i et fuldbyrdelsessøgsmål vedrørende inddrivelse af en fordring, som vedkommende har fået anerkendt ved en retslig afgørelse

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 135, stk. 1, litra b) og d), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at de fritagelser for merværdiafgift, som er fastsat i litra b) og d), for transaktioner vedrørende henholdsvis ydelse og formidling af lån eller forvaltning af lån samt fordringer, ikke finder anvendelse på en transaktion som den i hovedsagen omhandlede, som består i, at en afgiftspligtig person til tredjemand, mod vederlag betalt af sidstnævnte, overdrager sin stilling i en fuldbyrdelsesprocedure vedrørende inddrivelse af en fordring, som vedkommende har fået anerkendt ved en retslig afgørelse, og hvis betaling er blevet sikret ved en ret til en konfiskeret fast ejendom, som er blevet overdraget til denne.


C-42/18 Cardpoint

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - afgiftsfritagelser - artikel 13, afsnit B, litra d), nr. 3) - betalinger - transaktioner vedrørende betalinger - begreber - pengeudbetaling fra en pengeautomat - tjenesteydelser leveret af et selskab til en bank inden for rammerne af udlicitering af driften af en pengeudbetalingsautomat

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 13, afsnit B, litra d), nr. 3), i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter - Det fælles merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag, skal fortolkes således, at den heri fastsatte merværdiafgiftsfritagelse for transaktioner vedrørende betalinger og overførsler ikke finder anvendelse på tjenesteydelser som de i hovedsagen omhandlede, der består i at gøre pengeudbetalingsautomater funktionsdygtige og vedligeholde dem, varetage opfyldningen heraf, installere hardware og software heri, sende en autoriseringsforespørgsel til den bank, der har udstedt det hævekort, som benyttes til en pengeudbetaling, foretage pengeudbetalingen og registrere udbetalingstransaktionerne, og som leveres af en tjenesteyder til en bank, der driver en pengeautomat.


Domme
C-133/18 Sea Chefs Cruise Services

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - tilbagebetaling af moms - direktiv 2008/9/EF - artikel 20 - tilbagebetalingsmedlemsstatens anmodning om supplerende oplysninger - oplysninger, der skal være tilstillet senest en måned efter den dato, hvor anmodningen indgik hos den person, til hvem den var rettet - den retlige karakter af denne frist og konsekvenserne, såfremt den ikke overholdes

Domstolens dom:

Artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat, skal fortolkes således, at den i bestemmelsen fastsatte frist på en måned, inden for hvilken de supplerende oplysninger, som tilbagebetalingsmedlemsstaten har anmodet om, skal være denne medlemsstat i hænde, ikke er en præklusiv frist, som indebærer, at den afgiftspligtige person, såfremt denne frist ikke overholdes, eller såfremt anmodningen ikke besvares, mister muligheden for at berigtige sin tilbagebetalingsanmodning ved direkte for den nationale ret at fremlægge de supplerende oplysninger, der kan godtgøre den pågældendes ret til tilbagebetaling af merværdiafgift.

Tidligere dokument: C-133/18 Sea Chefs Cruise Services - Indstilling


C-225/18 Grupa Lotos

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - fradrag for indgående afgift - sjette direktiv 77/388/EØF - artikel 17, stk. 2 og 6 - direktiv 2006/112/EF - artikel 168 og 176 - undtaget fra retten til fradrag - indkøb af indkvarterings- og gastronomiydelser - »standstill«-klausul - tiltrædelse af Den Europæiske Union

Domstolens dom:

Artikel 168, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den

- er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der fastsætter en udvidelse af anvendelsesområdet for retten til momsfradrag efter en medlemsstats tiltrædelse af Unionen, og som indebærer, at en afgiftspligtig leverandør af rejseydelser berøves retten til at fradrage moms, der pålægges ved køb af indkvarterings- og gastronomiydelser, som denne afgiftspligtige person viderefakturerer til andre afgiftspligtige personer inden for rammerne af levering af rejseydelser, og

- ikke er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, som fastsætter undtagelsen fra retten til fradrag af moms betalt ved køb af indkvarterings- og gastronomiydelser, der er indført før den omhandlede medlemsstats tiltrædelse af EU og opretholdt efter denne tiltrædelse, i overensstemmelse med momsdirektivets artikel 176, stk. 2, og som indebærer, at en afgiftspligtig person, som ikke leverer rejseydelser, berøves retten til at fradrage moms, der er pålagt ved køb af sådanne indkvarterings- og gastronomiydelser, som denne afgiftspligtige person viderefakturerer til andre afgiftspligtige personer.


C-265/18 Jarmuškiene

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - særordning for små virksomheder - artikel 282-292 - momsfritagelse for små virksomheder, hvis årsomsætning er lavere end en fastsat tærskel - samtidig levering af to faste ejendomme ved en enkelt transaktion - årsomsætningsgrænsen oversteget i betragtning af salgsprisen for en af de to ejendomme - pligt til at erlægge afgift for transaktionens samlede værdi

Domstolens dom:

Artikel 282-292 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at når en levering til én og samme køber omfatter to faste ejendomme, der er forbundne som følge af deres beskaffenhed og omfattet af en enkelt salgskontrakt, og når den årsomsætningsgrænse - der benyttes som grundlag for anvendelsen af den ved direktivet fastsatte særordning for små virksomheder - er oversteget, skal den afgiftspligtige person betale afgift på grundlag af værdien af hele den omhandlede levering, dvs. ved at tage hensyn til værdien af de to ejendomme, der er genstand for leveringen, selv om en hensyntagen til værdien af en af disse ejendomme ikke vil føre til, at nævnte grænse overstiges.


C-224/18 Budimex

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 66 - afgiftspligtens indtræden og afgiftens forfald - det tidspunkt, hvor levering af ydelser finder sted - bygge- og monteringsarbejder - hensyntagen til det i kontrakten om levering af ydelser fastsatte tidspunkt for godkendelse af arbejderne

Domstolens dom:

Artikel 66, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som ændret ved Rådets direktiv 2010/45/EU af 13. juli 2010, skal fortolkes således, at den, såfremt der ikke udstedes faktura, eller såfremt fakturaen vedrørende levering af en ydelse udstedes for sent, ikke er til hinder for, at en formel godkendelse af denne levering betragtes som tidspunktet for, at den nævnte levering har fundet sted, såfremt en medlemsstat, som det er tilfældet i hovedsagen, har fastsat, at afgiften forfalder ved udløbet af en frist, der begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor leveringen har fundet sted, for det første, fordi formkravet om godkendelse er blevet aftalt mellem parterne i kontrakten, der er bindende for dem i henhold til kontraktbestemmelser, der svarer til den økonomiske og forretningsmæssige virkelighed inden for det område, hvor leveringen udføres, og for det andet, fordi dette formkrav svarer til den faktiske afslutning af leveringen og endeligt fastlægger den modværdi, der skal betales, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.


C-268/18 Onlineshop

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - den fælles toldtarif - tarifering - den kombinerede nomenklatur - underposition 8526 91 20 og 8528 59 00 - GPS-navigeringssystem med flere funktioner

Domstolens dom:

Den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, i den affattelse, der følger af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1754 af 6. oktober 2015, skal fortolkes således, at et flerfunktionsapparat af den art, der anvendes til motorkøretøjer, som, ligesom det i hovedsagen omhandlede apparat, i et fælles kabinet sammenbygger - som hovedfunktion - en monitor til radionavigering gennem forhåndsinstallerede GPS-navigeringsapplikationer og - som tillægsfunktioner - et apparat til radiofonimodtagelse, et apparat til lyd- og videogengivelse og en skærm, hvis diagonalmål er ca. 5 tommer (12,5 cm), skal tariferes i underposition 8526 91 20 i denne nomenklatur.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Draft COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Italy to apply, in determined geographical areas, reduced rates of taxation on gas oil and liquid petroleum gas used for heating purposes in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC Adoption

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Italien til i bestemte geografiske områder at anvende reducerede afgiftssatser for gasolie og flydende gas, der anvendes til opvarmning, i medfør af artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

Udkast til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Italien til i bestemte geografiske områder at anvende reducerede afgiftssatser for gasolie og flydende gas, der anvendes til opvarmning, i medfør af artikel 19 i direktiv 2003/96/EF Vedtagelse

Customs Union Working Party (morning only)

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem og direktiv 2008/118/EF om den generelle ordning for punktafgifter for så vidt angår forsvarsindsats inden for EU's rammer

BILAG til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

BILAG til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

Customs Union Working Party (morning only)

 

Nyt fra Parlamentet

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det samarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino, for så vidt angår de gældende bestemmelser om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og ordningerne for import af økologiske produkter  

Bilag til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det samarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino, for så vidt angår de gældende bestemmelser om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og ordningerne for import af økologiske produkter  

Bilag til Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter  

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter  

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det samarbejdsudvalg, der er nedsat ved aftalen om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken San Marino, for så vidt angår de gældende bestemmelser om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og ordningerne for import af økologiske produkter

 


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Bekendtgørelse om skattetvistbilæggelse
Oprettelsesdato: 29-04-2019
Høringsfrist: 23-05-2019

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift
Oprettelsesdato: 29-04-2019
Høringsfrist: 24-05-2019


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 212 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV).

Bilag

Bilag 6

2. udkast til betænkning

Bilag 7

Betænkning afgivet den 2/5-19

Spørgsmål og svar

Spm. 3

Spm., om nævnsforeningernes rolle i tilrettelæggelsen af indslusningsforløb for medlemmer af ankenævnene, til skatteministeren

Spm. 4

Spm., om kommentar til Skatteankestyrelsens/sekretariatets udsendelse af forslag til afgørelse udenom beslutningsmyndigheden, til skatteministeren

L 213 Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

Bilag

Bilag 5

Betænkning afgivet den 2/5-19

L 222 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).

Bilag

Bilag 15

Henvendelse af 29/4-19 fra KPMG Acor Tax om bemærkninger til ministerens svar af 28/4-19

Bilag 16

Henvendelse af 30/4-19 fra Danske Medier, vedrørende spørgsmålet om fritstående nyhedsmedier opfylder kriterierne for at blive omfattet af nulmomsen og lønsumsafgiften

Bilag 17

Henvendelse af 1/5-19 fra Brancheforeningen for Grafisk Kommunikation & Medier (GRAKOM) om kommentarer til henvendelse fra Danske Medier om, at fritstående nyhedsmedier er omfattet af nulmomsen

Bilag 18

1. udkast til tillægsbetænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 22

Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/4-19 fra KPMG Acor Tax om yderligere bemærkninger til lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 25

Spm. om der indtil i dag har været situationer, hvor Skattestyrelsen baseret på den fastlagte praksis har ændret en avis fra nulmoms til 25 pct. moms, til skatteministeren

Spm. 26

Spm. om Skattestyrelsen anser markedet for trykte publikationer som værende det samme som marked som elektroniske publikationer, til skatteministeren

Spm. 27

Spm. om uklarhed hos Skattestyrelsen, når Skattestyrelsen skal foretage en vurdering, til skatteministeren

Spm. 28

Spm. om, hvorledes en administrativ udviklet praksis, kan danne grundlag for en standstill bestemmelse, som spørgeren forstår, har lovgivningsmæssig karakter, til skatteministeren

Spm. 29

Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/4-19 fra KPMG Acor Tax om bemærkninger til ministerens svar af 28/4-19, til skatteministeren

Spm. 30

Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/4-19 fra Danske Medier, vedrørende spørgsmålet om fritstående nyhedsmedier opfylder kriterierne for at blive omfattet af nulmomsen og lønsumsafgiften, til skatteministeren

Spm. 31

Spm. om kommentarer til henvendelse af 1/5-19 fra Brancheforeningen for Grafisk Kommunikation & Medier (GRAKOM) om, at fritstående nyhedsmedier er omfattet af nulmomsen, fra skatteministeren

L 223 Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af konsum-is, momsloven og registreringsafgiftsloven. (Godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer m.v., ændring vedr. konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel og ændringer vedr. import og eksport af brugte køretøjer).

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelse af 15/4-19 fra AutoBranchen Danmark vedrørende ændringer af registreringsafgiftsloven, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/4-19 fra AutoBranchen Danmark om foretræde om afskaffelse af selvanmelderordningen for eksport af køretøjer, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om kommentar til AutoBranchen Danmark's plancher anvendt ved foretræde den 25. april 2019, til skatteministeren

L 28 B Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (EF-voldgiftskonventionen), momsloven og forskellige andre love. (Implementering af direktivet om skatteundgåelse og direktivet om skattetvistbilæggelse og forskellige ændringer af momssystemdirektivet).

Bilag

Bilag 24

Kopi af SAU alm. del - svar på spm. 410 fra skatteministeren om, hvorfor minimumsmulighederne ikke følges i forbindelse med implementering af CFC-reglerneSAU alm. del - svar på spm 410.docx
SAU L 28 - svar på spm. 5.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 6.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 7.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 8.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 14.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 19.pdf
SAU L 28 - svar på spm. 20.pdf
SAU L 28 - svar på spm 22.pdf

Almindelig del

Bilag

Bilag 205

Orientering vedr. sanktionsmuligheder på toldområdet, fra skatteministeren

Spørgsmål og svar

Spm. 265

Vil ministeren oplyse, hvad det årlige afgiftsprovenu fra kul til brug for energi for staten fra kulværkerne i Odense, Esbjerg og Aalborg forventes at være fra 2018 til værkerne er udfasede?  Svar  

Spm. 419

Ministeren bedes i forlængelse af svaret på SAU alm. del - spørgsmål 346 redegøre for, hvor mange skattesager Kammeradvokaten pt. fører ved domstolene for Skatteministeriet. Oversigten bedes opgøres på de skatteår, som sagerne vedrører.  Svar  

Spm. 437

Ifølge svaret på SAU alm. del – spørgsmål 256 har Toldstyrelsen gennemført fire kontrolaktioner i 2018 målrettet privat indførte post- og pakkeforsendelser fra Kina. Ministeren bedes oplyse, om der tidligere har været gennemført lignende kontrolaktioner, eller om disse er de første.

Spm. 438

Ifølge svaret på SAU alm. del – spørgsmål 256 havde 87 pct. af de åbnede forsendelser i den fjerde kontrolaktion målrettet privat indførte post- og pakkeforsendelser fra Kina, som Toldstyrelsen gennemførte i 2018, en angivet værdi på under 80 kr. Hvor høj er procentsatsen, hvis alle fire undersøgelser medregnes?

Spm. 439

PostNord har over for DR oplyst, at de sidste år modtog 15,8 mio. forsendelser fra Kina. Ministeren bedes spørge PostNord, hvor mange procent af disse privat indførte post- og pakkeforsendelser fra Kina, der havde en angivet værdi på under 80 kr.

Spm. 440

I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 256 fremgår det, at de tre første kontrolaktioner målrettet privat indførte post- og pakkeforsendelser fra Kina og foretaget af Toldstyrelsen i 2018 viste, at der var blevet snydt for moms for 21.000 kr. Det fremgår dog også, at ”der i tallet er udeladt enkelte forsendelser med høj værdi, der afviger væsentligt fra en typisk forsendelse fra Kina, og som ellers ville trække beløbet uforholdsmæssigt op”. Ministeren bedes oplyse, hvor mange forsendelser der ikke er regnet med, hvilken angivet værdi og hvilken reel værdi disse havde, og hvad det samlede beløb for momssnyd løber op i, hvis disse forsendelser medregnes.

Spm. 441

I svaret på SAU alm. del – spørgsmål 256 fremgår det, at der er udeladt forsendelser med høj værdi fra opgørelsen om momssnyd, fordi disse ”ville trække beløbet uforholdsmæssigt op”. Ministeren bedes redegøre for, hvad begrundelsen er for ikke at regne disse beløb med.

Spm. 442

Af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 256 fremgår det, at man har udeladt enkelte forsendelser med høj værdi, fordi disse afveg væsentligt fra en” typisk” forsendelse fra Kina. Ministeren bedes forklare, hvad en ”typisk” forsendelse til private fra Kina er. Ministeren bedes ligeledes oplyse, hvad den vurdering af det ”typiske” er baseret på, når man nu kun har åbnet 3,5 promille af de 43.000 pakker, der ankom de fire dage, kontrollen foregik.

Spm. 443

I ministerens debatindlæg ”Dansk enegang om bagatelgrænser for Kina-pakker er ikke vejen frem” fra den 29. marts 2019 fremgår det, at det ville blive for dyrt for PostNord, hvis momsbagatelgrænsen fjernes nu, bl.a. fordi Post Nord skulle investere i helt nye it-systemer. Kan ministeren bekræfte, at Post Nord som følge af regeringens finanslovsaftale med Dansk Folkeparti alligevel vil blive nødt til at implementere disse systemer nu, hvis det lykkes at lave en aftale med Wish om at betale moms frivilligt?

Spm. 444

I ministerens debatindlæg ”Dansk enegang om bagatelgrænser for Kina-pakker er ikke vejen frem” fra den 29. marts 2019 fremgår det, at det vil blive for dyrt for forbrugerne, hvis man fjerner momsbagatelgrænsen nu. Kan ministeren bekræfte, at PostNord kan anvende det svenske system i Danmark, og at den eneste meromkostning forbrugerne vil få, hvis Danmark fjerner momsbagatelgrænsen og gør som i Sverige, er momsen?

Spm. 445

I ministerens debatindlæg ”Dansk enegang om bagatelgrænser for Kina-pakker er ikke vejen frem” fra den 29. marts 2019 fremgår det, at problemet med manglende momsbetaling ikke er så stort. Skal det forstås sådan, at ministeren ikke mener, at det er et problem, at der ikke betales moms af op mod 90 pct. af de knap 16 mio. forsendelser, som danske forbrugere modtager fra Kina?

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse