MomsMail 2019, uge 03

Kære læser !

Denne uges MomsMail er præget af 7 (syv !) faktisk enslydende bindende svar om momspligten i fonde, som er oprettet med det formål at skabe en statslig ordning, som skal sikre, at et erhverv (som ikke nævnes) i fællesskab kan finansiere en række aktiviteter, som den enkelte ikke ville have råd til at finansiere alene.

Det der yderligere gør svarene interessante er, at vurderingen af momspligten for den omhandlede afgift tilsyneladende er svævet lidt frem og tilbage.

Skatterådet vakler dog ikke, rådet konkluderer, at den omhandlede afgift ikke er modværdi for en leverance, og at der derfor heller ikke skal afregnes moms af afgiften.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Eksportmomsordningen
EU’s hidtil største bilaterale handelsaftale er nu endeligt vedtaget
Personalegoder 2019

Styresignaler
Momsfritagelse af fertilitetsbehandling - praksisændring - styresignal

Bindende svar
Moms - Donation til opførelse af kirkerum
Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag
Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag
Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag
Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag
Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag
Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag
Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 indstillinger
1 dom

Nyt fra EU

Nyt fra Skatteforvaltningen
Nye vejledninger mv.

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


 

Artikler og interessante links

BDO

Eksportmomsordningen

Virksomheder med eksportomsætning har mulighed for at blive omfattet af en særlig eksportmomsordning, der kan forbedre virksomhedens likviditet og give besparelser på kontoen for finansieringsudgifter.


DLA Piper

EU’s hidtil største bilaterale handelsaftale er nu endeligt vedtaget

Frihandelsaftalen mellem EU og Japan blev endeligt vedtaget af Europa-Parlamentet den 12. december 2018 og forventes at træde i kraft 1. februar 2019. Dermed skabes en ny handelszone med 635 millioner mennesker, som optager næsten en tredjedel af verdens BNP, og som for Danmark betyder en anslået øget eksport til Japan på op til 11 milliarder kroner.


Revisorgruppen Danmark

Personalegoder 2019

Skatte- og momsmæssig behandling af personalegoder


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Momsfritagelse af fertilitetsbehandling - praksisændring - styresignal

SKM2019.17.SKTST

Momsfritagelser af sundhedsydelser forudsætter ifølge EU-domstolens faste praksis, at ydelserne har til formål at diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder. Momsfritagelse af fertilitetsbehandling forudsætter derfor som udgangspunkt, at der efter en lægefaglig vurdering foreligger en indikation af infertilitet hos den/dem, som modtager fertilitetsbehandlingen.

En sådan anvendelse af momsfritagelsen er ikke forenelig med artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder om forbud mod forskelsbehandling, og momsfritagelsen skal derfor fortolkes således, at fertilitetsbehandlinger opfylder behandlingskravet i momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, uanset hvem disse leveres til.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Moms - Donation til opførelse af kirkerum

SKM2019.26.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at modtagelsen af en donation fra Kirkestifter, øremærket til opførelsen af et kirkerum på et hospital, skulle anses som et momsfrit tilskud, idet det ikke er omfattet af momsens område.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag

SKM2019.24.SR

I overensstemmelse med Spørgers anmodning bekræftede Skatterådet, at den af Fonden opkrævede obligatoriske afgift ikke udgjorde et vederlag for en leverance. Som konsekvens heraf skulle der ikke opkræves moms af afgiften.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag

SKM2019.23.SR

I overensstemmelse med Spørgers anmodning bekræftede Skatterådet, at den af Fonden opkrævede afgift ikke udgjorde et vederlag for en leverance. Som konsekvens heraf skulle der ikke opkræves moms af afgiften.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag

SKM2019.22.SR

I overensstemmelse med Spørgers anmodning bekræftede Skatterådet, at den af Fonden opkrævede afgift ikke udgjorde et vederlag for en leverance. Som konsekvens heraf skulle der ikke opkræves moms af afgiften.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag

SKM2019.21.SR

I overensstemmelse med Spørgers anmodning bekræftede Skatterådet, at den af Fonden opkrævede afgift ikke udgjorde et vederlag for en leverance. Som konsekvens heraf skulle der ikke opkræves moms af afgiften.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag

SKM2019.20.SR

I overensstemmelse med Spørgers anmodning bekræftede Skatterådet, at den af Fonden opkrævede afgift ikke udgjorde et vederlag for en leverance. Som konsekvens heraf skulle der ikke opkræves moms af afgiften.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag

SKM2019.19.SR

I overensstemmelse med Spørgers anmodning bekræftede Skatterådet, at den af Fonden opkrævede afgift ikke udgjorde et vederlag for en leverance. Som konsekvens heraf skulle der ikke opkræves moms af afgiften.


Indholdsfortegnelse 

Bindende svar: Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag

SKM2019.18.SR

I overensstemmelse med Spørgers anmodning bekræftede Skatterådet, at den af Fonden opkrævede afgift ikke udgjorde et vederlag for en leverance. Som konsekvens heraf skulle der ikke opkræves moms af afgiften.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Journalnr: 15/2546220
Genoptagelse af momsansættelse
Klagen skyldes, at SKAT har nægtet at genoptage momsansættelsen. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 14-12-2018

Journalnr: 18/0005743
Kaffemaskine
Klagen vedrører nægtet fradrag for moms af køb af kaffemaskine. Landsskatteretten godkender fradrag.
Afsagt: 03-12-2018

Journalnr: 14/3510985
Moms i konkursbo
Klagen skyldes, at SKAT har nulstillet et konkursbos angivne negative afgiftstilsvar vedrørende kuratorsalær. Landsskatteretten hjemviser SKATs afgørelse med henblik på afklaring af det fornødne grundlag til at opgøre afgiftstilsvaret efter samt opgøre dette.
Afsagt: 29-11-2018

Journalnr: 16/1564258
Momsfcradrag og indeholdelsespligt
Klagen vedrører nedsættelse af fradrag for købsmoms samt pålæg om indberetning og indbetaling af A-skat og AM-bidrag samt hæftelse herfor. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 29-11-2018

Journalnr: 12/0239364
Momsfradrag i holdingselskab
Klagen skyldes, at SKAT alene har godkendt delvis fradrag for moms af afholdte udgifter i holdingselskab. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 27-11-2018

Journalnr: 13/0071923
Uregistreret virksomhed
Klagen skyldes, at SKAT har anset klageren for at drive uregistreret virksomhed og har forhøjet klagerens momstilsvar. Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen.
Afsagt: 14-12-2018

Journalnr: 14/0479982
Registreringsafgift - genopbygning
Klagen skyldes, at SKAT har reguleret og opkrævet registreringsafgift for selskabets Volvo V70, da SKAT ikke anser køretøjet for at opfylde betingelserne for afgiftsfri genopbygning, jf. registreringsafgiftslovens § 7. SKAT har endvidere blokeret køretøjet, således at køretøjet ikke kan genindregistreres i Danmark, uden at der betales registreringsafgift. Landsskatteretten annullerer SKATs afgørelser.
Afsagt: 28-11-2018

Journalnr: 17/0524387
Tinglysningsafgift
Klagen skyldes, at SKAT har truffet afgørelse om, at der skal betales variabel tinglysningsafgift for tinglysning af skøde i forbindelse med ejerskifte af en ejendom, idet tinglysningsafgiften skal beregnes på baggrund af ejendommens seneste offentliggjorte ejendomsværdi. Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.
Afsagt: 14-12-2018

Journalnr: 15/1444697
Lønindeholdelse
Klagen skyldes, at SKAT har fortsat lønindeholdelse med en indeholdelsesprocent på 9. Skatteankestyrelsen ændrer SKATs afgørelse, og nedsætter indeholdelsesprocenten til 4.
Afsagt: 23-11-2018


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 21-01-2019 - 19-02-2019

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom C-165/17 Morgan Stanley & Co International
Dato: 24-01-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - sjette direktiv 77/388/EØF - direktiv 2006/112/EF - fradrag for indgående afgift - varer og tjenesteydelser, der benyttes til såvel afgiftspligtige som afgiftsfritagne transaktioner (varer og tjenesteydelser til blandet brug) - beregning af den gældende pro rata-sats for fradraget - filial etableret i en anden medlemsstat end den, hvori selskabet har sit hovedsæde - udgifter, der er afholdt af filialen og udelukkende anvendt til hovedsædets transaktioner - filialens generalomkostninger, der er afholdt til såvel udførelsen af sine transaktioner som til hovedsædets transaktioner

Tidligere dokument: C-165/17 Morgan Stanley & Co International - Indstilling
Tidligere dokument: C-165/17 Morgan Stanley & Co International - Dom
Tidligere dokument: C-165/17 Morgan Stanley & Co International - Ny sag

Indstilling C-1/18 Oribalt Riga
Dato: 24-01-2019
Toldunion

Forordning (EØF) nr. 2913/92 - EF-toldkodeks - toldværdi - lægemidler - artikel 30, stk. 2, litra b) - begrebet »lignende varer« - faktorer, der skal tages i betragtning - artikel 30, stk. 2, litra c) - deduktiv metode baseret på enhedspris - frist på 90 dage - rabatter

Tidligere dokument: C-1/18 Oribalt Riga - Dom
Tidligere dokument: C-1/18 Oribalt Riga - Indstilling

Indstilling C-589/17 Prenatal
Dato: 07-02-2019
Toldunion

Præjudiciel forelæggelse - indførsel af tekstilvarer angivet med oprindelse i Jamaica - godtgørelse af importtold - sammenlignelige sagsakter, der allerede er under Kommissionens behandling - den restriktive karakter af Kommissionens skrivelse - de nationale myndigheders kompetence

Tidligere dokument: C-589/17 Prenatal - Dom
Tidligere dokument: C-589/17 Prenatal - Indstilling
Tidligere dokument: C-589/17 Prenatal - Ny sag

Dom C-434/17 Human Operator
Dato: 13-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - harmonisering af afgiftslovgivningerne - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - ret til fradrag af moms - fastsættelse af den momspligtige person - anvendelse af en fravigelsesforanstaltning med tilbagevirkende kraft - retssikkerhedsprincippet

Tidligere dokument: C-434/17 Human Operator - Dom
Tidligere dokument: C-434/17 Human Operator - Ny sag

Indstilling C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel
Dato: 14-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - statsstøtte - støtteordning i form af lempelser af miljøafgifter - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 17, stk. 1, litra a) - energiintensive virksomheder - forordning (EU) nr. 651/2014 - artikel 44, stk. 1-3 - udvælgelse af støttemodtagere på grundlag af gennemsigtige og objektive kriterier - udbetaling af en fast kompensation - artikel 58, stk. 1 - overgangsbestemmelser - artikel 5, stk. 2, litra d) - støttens gennemsigtighed - støtte i form af skattefordele

Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Dom
Tidligere dokument: C-585/17 Statsstøtte Dilly's Wellnesshotel - Indstilling
Tidligere dokument: C-585/17 Dilly's Wellnesshotel - Ny sag

Dom C-531/17 Vetsch Int. Transporte
Dato: 14-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 143, stk. 1, litra d) - fritagelse for moms ved indførsel - indførsel efterfulgt af en overførsel inden for Fællesskabet - efterfølgende levering inden for Fællesskabet - momssvig - nægtelse af fritagelse - betingelser

Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Dom
Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Indstilling
Tidligere dokument: C-531/17 Vetsch Int. Transporte - Ny sag

Dom C-562/17 Nestrade
Dato: 14-02-2019
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - trettende direktiv 86/560/EØF - regler for tilbagebetaling af merværdiafgift (moms) - ækvivalensprincippet og effektivitetsprincippet - virksomhed, der ikke er etableret i Den Europæiske Union - forudgående og endelig afgørelse om afslag på tilbagebetaling af moms - forkert momsregistreringsnummer

Tidligere dokument: C-562/17 Nestrade - Dom
Tidligere dokument: C-562/17 Nestrade - Ny sag


Indstillinger
C-712/17 EN.SA.

Sagen omhandler:

Anmodning om præjudiciel afgørelse - moms - fiktive transaktioner - nægtelse af fradrag for moms - indtræden af afgiftsskyld ved fakturaudstedelse - yderligere sanktion svarende til det fulde beløb af det nægtede fradrag for moms - forenelighed med neutralitetsprincippet - forenelighed med proportionalitetsprincippet

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 168 og 203 i direktiv 2006/112/EF er i tilfælde af fiktive transaktioner ikke til hinder for, at der på samme tid består en afgiftsskyld på grund af udstedelsen af en faktura og nægtes fradrag for moms (også flere gange inden for en cirkulær forsyningskæde). Det er en forudsætning herfor, at afgiftsskylden i henhold til momsdirektivets artikel 203 kan korrigeres, så snart en risiko for tab af afgiftsindtægter er udelukket. I et sådant tilfælde kan der ganske vist pålægges en sanktion for udstedelse af en ukorrekt faktura, men en sanktion svarende til det fulde afgiftsbeløb på de fiktive indgående ydelser, som ikke må fradrages, er uforholdsmæssig, såfremt der er betalt en tilsvarende moms for de fiktive udgående ydelser og der dermed ikke har været nogen risiko for tab af afgiftsindtægter


C-133/18 Sea Chefs Cruise Services

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 171 - tilbagebetaling af moms - direktiv 2008/9/EF - artikel 20 - anmodning om supplerende oplysninger fremsat af tilbagebetalingsmedlemsstaten - ønskede oplysninger, som skal være tilbagebetalingsmedlemsstaten i hænde senest en måned efter den dato, hvor anmodningen indgik hos den person, til hvem den var rettet - den juridiske karakter af en frist og konsekvenserne af manglende overholdelse

Generaladvokatens indstilling:

Artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 2008/9/EF af 12. februar 2008 om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 2006/112/EF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret i tilbagebetalingsmedlemsstaten, men i en anden medlemsstat, skal fortolkes således, at den ikke indfører en præklusiv frist, hvis manglende overholdelse medfører en automatisk fortabelse af retten til tilbagebetaling af merværdiafgift (moms) fra en medlemsstat. En afgiftspligtig person kan dermed berigtige sin anmodning om tilbagebetaling af moms ved at fremlægge beviser i forbindelse med en indsigelse i medfør af direktivets artikel 23.


Domme
C-496/17 Deutsche Post

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - toldunion - EU-toldkodeksen - artikel 39 - status som autoriseret økonomisk operatør - gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 - artikel 24, stk. 1, andet afsnit - ansøger, som ikke er en fysisk person - spørgeskema - indsamling af personoplysninger - direktiv 95/46/EF - artikel 6 og 7 - forordning (EU) 2016/679 - artikel 5 og 6 - behandling af personoplysninger

Domstolens dom:

Artikel 24, stk. 1, andet afsnit, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen, sammenholdt med Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse), skal fortolkes således, at toldmyndighederne kan kræve, at ansøgeren om status som autoriseret økonomisk operatør meddeler de skatteidentifikationsnumre, der er tildelt med henblik på opkrævning af indkomstskat, alene for fysiske personer, som er ansvarlige for ansøgeren eller udøver kontrol med dennes ledelse, og fysiske personer, der er ansvarlige for ansøgerens toldanliggender, samt oplysende data for de med hensyn til samtlige disse personer kompetente skattemyndigheder, forudsat at disse oplysninger giver disse myndigheder mulighed for at få oplysninger om alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- og skattelovgivningen eller alvorlige strafbare handlinger begået af disse fysiske personer i tilknytning til deres økonomiske virksomhed.

Tidligere dokument: C-496/17 Deutsche Post - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra VAT committee

109th meeting - 1st December 2017

Minutes

Dagsorden

Dokumenter

Nyt fra Rådet

Council Directive (EU) 2017/1852 of 10 October 2017 on tax dispute resolution mechanisms in the European Union

Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the apportionment of tariff rate quotas included in the WTO schedule of the Union following the withdrawal of the United Kingdom from the Union and amending Council Regulation (EC) No 32/2000 - Outcome of the European Parliament's first reading (Strasbourg, 14 to 17 January 2019)

Council Regulation (EU) 2018/2069 of 20 December 2018 amending Regulation (EU) No 1387/2013 suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain agricultural and industrial products

Customs Union Working Party

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fordelingen af toldkontingenter opført på Unionens WTO-liste efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000

Customs Union Working Party

 

Nyt fra Parlamentet

Betænkning Aftale mellem EU og Marokko om ændring af protokol nr. 1 og nr. 4 til Euro-Middelhavsaftalen (beslutning)  

Betænkning Fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union  

Betænkning Fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union  

Betænkning Fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union  

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 15. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))  

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 15. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om iværksættelse af beskyttelsesklausuler og andre mekanismer for midlertidig tilbagetrækning af præferencer i visse aftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))  

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse for Frankrig til at anvende en nedsat afgiftssats på blyfri benzin, der benyttes som brændstof og overgår til frit forbrug i Korsika-departementerne i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. januar 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Folkerepublikken Kina i forbindelse med DS492 Den Europæiske Union - Foranstaltninger, der har betydning for toldindrømmelser for visse fjerkrækødprodukter (10882/2018 – C8-0496/2018 – 2018/0281(NLE))  

Europa-Parlamentets beslutning af 16. januar 2019 om gennemførelsen af handelssøjlen i associeringsaftalen med Mellemamerika (2018/2106(INI))  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))  

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fordelingen af toldkontingenter opført på Den Europæiske Unions WTO-liste under henvisning til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser med Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Colombia, Cuba, Ecuador, Filippinerne, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, New Zealand, Schweiz, Det Særskilte Toldområde Taiwan, Penghu, Kinmen og Matsu (Kinesisk Taipei) og USA om de nødvendige kompensationsjusteringer som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Østrigs, Polens, Sloveniens, Slovakiets, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse for Frankrig til at anvende en nedsat afgiftssats på blyfri benzin, der benyttes som brændstof og overgår til frit forbrug i Korsika-departementerne i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og Skatteforvaltningen

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelse til Toldtariffen - Beskyttelsesforanstaltninger vedrørende import af indica-ris

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Præcisering vedrørende anvendelsen af forsendelsesproceduren for godkendt modtager

Rettelse til Toldtariffen - udligningstold

Toldsystemet (Import og e-Export) - ny tilgang til onlinedelen

EU-Japan aftalen - relevante oplysninger og guidances


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 132 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. (Lempet elvarmeafgift til sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer).

Bilag

Bilag 4

Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministerenHøringsskema
Høringssvar

Bilag 5

Henvendelse af 17/1-19 fra Dansk Sejlunion, vedrørende forsikringsafgiften for lystfartøjer

Bilag 6

Ændringsforslag, fra skatteministeren

Bilag 7

Udkast til betænkning

Spørgsmål og svar

Spm. 1

Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/12-18 fra Forsikring & Pension om bemærkninger til nedsættelse af satsen for afgift på lystfartøjsforsikringer, til skatteministeren

Spm. 2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/1-19 fra Dansk Sejlunion, vedrørende forsikringsafgiften for lystfartøjer, til skatteministeren

Spm. 3

Spm. om muligheden for at indføre et sejladstegn med differentieret pris, sat efter objektive kriterier, til skatteministeren

Spm. 4

Spm. om muligheden for at indføre en lovpligtig ansvarsforsikring på lystfartøjer, og at afgiftspålægge denne ansvarsforsikring, til skatteministeren

Spm. 5

Spm. om muligheden for at indføre en progressiv afgift af forsikringssummen på lystfartøjer, til skatteministeren

Almindelig del

Spørgsmål og svar

Spm. 194

Ministeren bedes redegøre for statens provenutab som følge af olieselskabernes anvendelse af elafgiftsrefusion i forbindelse med forarbejdning af olieprodukter. I beregningen heraf bedes der tages udgangspunkt i en situation, hvor olieselskaberne modtager fuld godtgørelse af deres elafgift, og en situation, hvor olieselskaberne betaler fuld elafgift (på husholdningssats).  Svar  

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse