MomsMails

Andre services

Jobportal

Fortegnelser

Tidligere år

Support og hjælp 

MomsMail 2017, uge 24

Kære læser !

Den vigtigste og mest omtalte nyhed om skat i den forløbne uge var ikke faglig - den var organisatorisk. Det var jo tydeligt at der var lagt i kakkelovnen til en omorganisering af SKAT, men at den indebar så voldsomme flytninger af arbejdspladser var der nok ikke så mange som havde regnet med.

Fra min stol skal der i hvert fald lyde et held og lykke til alle vores læsere fra SKAT.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586


 

Indhold

Artikler og interessante links
Tilbagesøgning af udenlandsk moms for 2016
Konkurrencer på internettet m.v.
Energiafgifter 2017
Tvist om moms på salg af bebyggede...
Levering af reklameplads i app
Momsfrit salg fra genbrugsbutikker
Eksportmomsordningen afskaffes delvist
Husk ansøgning om momskompensation
SKAT dør og genopstår som syv nye styrelser
International VAT Monitor: 3 - 2017
Overskudsvarme – stadig rentabelt?
Energi- og miljøafgifter
FACIT juni 2017

Styresignaler
Liste over anerkendte flyselskaber

Afgørelser
Henstand med betaling af registreringsafgift samt anmodning om eksportgodtgørelse
Opkrævning af yderligere tinglysningsafgift vedrørende overdragelse af ejendom

Nyt fra domstol.dk

Nyt på inddrivelsesområdet

Ikke offentliggjorte afgørelser

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste
2 domme

Nyt fra EU

Nyt fra SKAT
Nye vejledninger mv.


 

Artikler og interessante links

BDO

Tilbagesøgning af udenlandsk moms for 2016

Fristen for at søge om tilbagebetaling af moms betalt i udlandet nærmer sig.


Beierholm

Konkurrencer på internettet m.v.

Hvad med moms og spilafgift?


Beierholm

Energiafgifter 2017

Overblik over godtgørelser og satser pr. 1. juni 2017


Beierholm

Tvist om moms på salg af bebyggede...

Vestre Landsret har bestemt, at der skal ske præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen i en sag om moms i forbindelse med overdragelser af en grund med en eksisterende bygning, der skulle rives delvist ned af den endelige køber i forbindelse med nybyggeri på grunden.


Beierholm

Levering af reklameplads i app

Levering af reklameplads er en momspligtig ydelse


Beierholm

Momsfrit salg fra genbrugsbutikker

Salg af re-designede varer


Beierholm

Eksportmomsordningen afskaffes delvist

Som led i finansieringen af Nordsøaftalen afskaffes dele af eksportmomsordningen – nemlig den del af ordningen der giver mulighed for et rentefrit lån fra staten, den såkaldte forskudsmomsordning.


Beierholm

Husk ansøgning om momskompensation

Indsendelse senest den 1. juli 2017


Dansk Revision

SKAT dør og genopstår som syv nye styrelser

Det har regeringen besluttet.


International VAT Monitor (IVM)

International VAT Monitor: 3 - 2017

I denne udgave:

  • US Border Adjustment Tax, a New VAT in Town?
  • The End of Cost Sharing as We Know It?
  • The Devil Is in the Detail: An Analysis of the ECJ’s Attributes to the Fixed Establishment Concept
  • VAT and Directors’ Fees in the Benelux


PriceWaterhouseCoopers

Overskudsvarme – stadig rentabelt?

Er udnyttelse af overskudsvarme stadig rentabelt eller er overskudsvarmeafgiften for stor en hindring? Læs mere her om hvad der er fakta.


PriceWaterhouseCoopers

Energi- og miljøafgifter

Få et grundlæggende overblik over reglerne for godtgørelse af afgift pålagt elektricitet, brændsler og vand.


Revisorgruppen Danmark

FACIT juni 2017

Det man sår i sin ungdom, høster man som gammel!


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af SKAT

Styresignal: Liste over anerkendte flyselskaber

SKM2017.398.SKAT

Vedrører: Momsloven § 34, stk. 1, nr. 10-12 Momsloven § 34, stk. 3 Momsbekendtgørelsen § 50

Listen med godkendte flyselskaber er opdateret for 2017, og yderligere 5 selskaber, i alt 19 selskaber, er godkendt for 2017. SKAT har anerkendt, at i alt 19 flyselskaber for 2017 mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik. Luftfartsselskaber, der ønsker SKATs anerkendelse af, at de kan anses som luftfartsselskaber, der mod betaling hovedsageligt flyver i udenrigstrafik, skal en gang årligt sende meddelelse til SKAT om, at de opfylder betingelserne.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Henstand med betaling af registreringsafgift samt anmodning om eksportgodtgørelse

SKM2017.395.LSR

Vedrører: Skatteforvaltningslovens § 51, stk. 1, 1. pkt.

Da en sag om registreringsafgift af en bil var endeligt afgjort ved Højesterets dom, fandtes der ikke længere en sag, der var under behandling i det administrative klagesystem eller ved domstolene, hvorfor betingelserne for ydelse af henstand efter skatteforvaltningslovens § 51 ikke var opfyldt. Det forhold, at klager havde påklaget en afgørelse om, at han var nægtet eksportgodtgørelse vedrørende den samme bil, fandtes ikke at medføre, at han havde en verserende klagesag om betaling af registreringsafgiften.


Indholdsfortegnelse 

Afgørelse: Opkrævning af yderligere tinglysningsafgift vedrørende overdragelse af ejendom

SKM2017.394.LSR

Vedrører: Tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 1-2 og 4-10

Der skulle opkræves yderligere tinglysningsafgift vedrørende overdragelsen af en ejendom, idet den tinglyste transaktion ikke kunne anses omfattet af tinglysningslovens § 6a. Det selskab, som overdrog ejendommen, var på grund af en omstrukturering ikke tinglyst adkomsthaver til ejendommen. Det førte ikke til et andet resultat, at det selskab, der overdrog ejendommen, havde erhvervet den fra den tinglyste adkomsthaver ved en transaktion, som efter det oplyste var omfattet af § 6a.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra domstol.dk

Procesbevillingsnævnet
Beregning af søgsmålsfristen i skatteforvaltningsloven

Procesbevillingsnævnet har den 14. juni 2017 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 24. marts 2017.


Indholdsfortegnelse 

Nyt på inddrivelsesområdet

SKM2017.397.LSR Modregning i overskydende skat til dækning af sagsomkostninger til politiet

Vedrører: Inddrivelseslovens § 9a, § 9, stk. 1, § 17, stk. 1

Landsskatteretten fandt, at SKAT havde været berettiget til at foretage modregning i overskydende skat til dækning af et krav, som politiet havde på sagsomkostninger.

SKM2017.396.LSR Modregning i overskydende skat til dækning af gæld vedrørende bøde, restskat samt dertilhørende inddrivelsesrenter

Vedrører: Inddrivelsesloven § 17 Dagældende bekendtgørelse nr. 1513 af 13. december 2013 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesbekendtgørelsen) § 30 Kildeskattelovens §§ 62, stk. 3 og 62A, stk. 4

Landsskatteretten godkendte, at SKAT kunne foretage modregning i klagerens overskydende skat for indkomstårene 2013 og 2014 til dækning af gæld vedrørende bøde, restskat for indkomstårene 2012, 2013, og 2014 samt dertilhørende inddrivelsesrenter.


Indholdsfortegnelse 

Ikke offentliggjorte afgørelser

Journalnr: 14/4341080
Genoptagelse af momstilsvaret
Klagen vedrører nægtet ekstraordinær genoptagelse af momstilsvaret. Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.
Afsagt: 22-05-2017

Journalnr: 14/3930233
Moms - synsprøver
Klagen skyldes, at SKAT for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2011 ikke har imødekommet en anmodning om nedsættelse af virksomhedens momstilsvar, idet levering af synsprøver er anset for sket vederlagsfrit. Landsskatteretten godkender synsprøverne som vederlagsfrist leverede.
Afsagt: 24-05-2017

Journalnr: 13/0222840
Skønsmæssig opgørelse af momstilsvaret
Klagen vedrører skønsmæssig opgørelse af momstilsvaret. Landsskatteretten nedsætter ansættelsen med et mindre beløb.
Afsagt: 24-05-2017

Journalnr: 14/2435306
Sponsorat eller repræsentantation
Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens afgiftstilsvar, da der ikke er godkendt fradrag for udgift til sponsorat/reklame, jf. momslovens § 37. SKAT har derimod godkendt fradrag for repræsentation med 25 %, jf. momslovens § 42, stk. 1. Landsskatteretten nedsætter fradraget til nul, da der ikke er momsfradrag for udgifter til repræsentation.
Afsagt: 19-05-2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 19-06-2017 - 18-07-2017

Dom C-126/15 Kommissionen mod Portugal
Dato: 29-06-2017
Fiskale bestemmelser

Traktatbrud - punktafgifter på cigaretter - direktiv 2008/118/EF - forfald - tid og sted for afgiftens forfald - afgiftsmærker - fri bevægelighed for punktafgiftspligtige varer - tidsbegrænsning for markedsføring og salg af cigaretpakninger - proportionalitetsprincippet

Tidligere dokument: C-126/15 Kommissionen mod Portugal - Dom
Tidligere dokument: C-126/15 Kommissionen mod Portugal - Indstilling
Tidligere dokument: C-126/15 Kommissionen mod Portugal - Ny sag

Indstilling C-303/16 Solar Electric Martinique
Dato: 29-06-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - Domstolens kompetence - EU-retlige bestemmelser, der er gjort anvendelige af national ret direkte og ubetinget - moms - oversøiske departementer - byggearbejder - begreb - salg og installation på ejendomme - solcellepaneler - solvandvarmere - betegnelse som »en enkelt ydelse«

Tidligere dokument: C-303/16 Solar Electric Martinique - Dom
Tidligere dokument: C-303/16 Solar Electric Martinique - Indstilling

Dom C-288/16 L.C.
Dato: 29-06-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2006/112/EF - merværdiafgift (moms) - artikel 146, stk. 1, litra e) - fritagelse ved udførsel - tjenesteydelser, der er direkte knyttet til udførsel eller indførsel af varer - begreb

Tidligere dokument: C-288/16 L.C. - Dom
Tidligere dokument: C-288/16 L.Č. - Ny sag

Indstilling C-308/16 Kozuba Premium Selection
Dato: 04-07-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - det fælles merværdiafgiftssystem - fritagelse for leveringer af bygninger eller dele heraf og den tilhørende jord - direktiv 2006/112/EF - artikel 135, stk. 1, litra j) - artikel 12, stk. 1, litra a), og stk. 2 - begrebet »første indflytning« - begrebet »ombygning«

Tidligere dokument: C-308/16 Kozuba Premium Selection - Dom
Tidligere dokument: C-308/16 Kozuba Premium Selection - Indstilling
Tidligere dokument: C-308/16 Kozuba Premium Selection - Ny sag

Indstilling C-374/16 Geissel Butin
Dato: 05-07-2017
Fiskale bestemmelser

Fælles merværdiafgiftssystem - direktiv 2006/112/EF - artikel 178, litra a) - fradragsret - betingelser for udøvelse - artikel 226, nr. 5) - nødvendige oplysninger på fakturaer - den afgiftspligtige persons adresse - god tro ved opfyldelse af kravene til fradrag af indgående afgift - unddragelse af loven eller retsmisbrug - nationale procedurer - effektivitetsprincippet

Tidligere dokument: C-374/16 Geissel Butin - Dom
Tidligere dokument: C-374/16 Geissel Butin - Indstilling

Indstilling C-375/16 Butin
Dato: 05-07-2017
Fiskale bestemmelser

1. Forudsætter artikel 226, nr. 5), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (momsdirektivet) angivelse af en adresse for den afgiftspligtige person, på hvilken han udøver sine erhvervsaktiviteter?

2. Såfremt første spørgsmål besvares benægtende [...]

Indstilling C-224/16 AEBTRI
Dato: 05-07-2017
Toldunion

Anmodning om præjudiciel afgørelse - toldunion - ekstern forsendelse - TIR-konventionen - transport på grundlag af TIR-carnet - TIR-forsendelse ikke afsluttet - den garanterende organisations ansvar - solidarisk hæftelse - de kompetente myndigheders forpligtelse til så vidt muligt at forlange indfrielse hos den eller de direkte ansvarlige personer, før de retter krav mod den garanterende organisation - EF-toldkodeksens artikel 203 og 213 - fastlæggelse af, hvem der er debitorer for toldskylden - personer, der har erhvervet eller opbevaret varen, og som vidste eller med rimelighed burde have vidst, at varen var unddraget toldtilsyn

Tidligere dokument: C-224/16 AEBTRI - Dom
Tidligere dokument: C-224/16 AEBTRI - Indstilling

Dom C-254/16 Glencore Agriculture Hungary
Dato: 06-07-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - det fælles merværdiafgiftssystem (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 183 - princip om afgiftens neutralitet - fradrag for indgående afgift - godtgørelse af overskydende moms - kontrolsag - bøde pålagt den afgiftspligtige person under en sådan kontrolsag - forlængelse af fristen for tilbagebetaling - udelukkelse af betaling af morarenter

Tidligere dokument: C-254/16 Glencore Agriculture Hungary - Dom
Tidligere dokument: C-254/16 Glencore Grain Hungary - Ny sag

Dom C-392/16 Marcu
Dato: 06-07-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 199, stk. 1, litra c) - ingen momsregistrering - omvendt betalingspligt - det præjudicielle spørgsmåls hypotetiske karakter - afvisning af anmodningen om præjudiciel afgørelse

Tidligere dokument: C-392/16 Marcu - Dom
Tidligere dokument: C-392/16 Dumitru - Ny sag
Tidligere dokument: C-392/16 Dumitru - Ny sag

Indstilling C-462/16 Boehringer Ingelheim Pharma
Dato: 11-07-2017
Fiskale bestemmelser

Merværdiafgift - levering af lægemidler fra producenten til detailhandlende via grossister - artikel 73 og 90 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem - afgiftsgrundlag - lovbestemt forpligtelse for producenten til at indrømme en prisindekseret rabat - medlemsstatens afgiftsmyndigheder behandler rabatten som en prisnedsættelse for så vidt angår lovbestemte (offentlige) sygekasser, men ikke for så vidt angår private sygekasser - principper udviklet i sag C-317/94, Elida Gibbs - ligebehandlingsprincippet

Tidligere dokument: C-462/16 Boehringer Ingelheim Pharma - Dom
Tidligere dokument: C-462/16 Boehringer Ingelheim Pharma - Indstilling

Dom C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla
Dato: 13-07-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 14, stk. 1, litra c) - fritagelse for energiprodukter, der anvendes som motorbrændstof med henblik på sejlads i farvande i Den Europæiske Union og til at producere elektricitet om bord på et fartøj - motorbrændstof, der anvendes af et skib til at sejle fra det sted, hvor det blev bygget, til en havn i en anden medlemsstat med henblik på dér at blive lastet med dets første kommercielle last

Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Dom
Tidligere dokument: C-151/16 Vakaru Baltijos laivu statykla - Indstilling
Tidligere dokument: C-151/16 Vakarų Baltijos laivų statykla - Ny sag

Dom C-633/15 London Borough of Ealing
Dato: 13-07-2017
Fiskale bestemmelser

Præjudiciel forelæggelse - skatter og afgifter - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - fritagelse af tjenesteydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport - artikel 133 - fritagelse udelukket i tilfælde af risiko for konkurrenceforvridning til skade for momspligtige erhvervsvirksomheder - tjenesteydelser leveret af offentligretlige organer, som ikke arbejder med gevinst for øje

Tidligere dokument: C-633/15 London Borough of Ealing - Dom
Tidligere dokument: C-633/15 London Borough of Ealing - Indstilling


Indstillinger
C-38/16 Compass Contract Services

Sagen omhandler:

Moms - afgift indbetalt med urette - regler for tilbagebetaling - nationale bestemmelser, der indfører en forældelsesfrist - forskel mellem denne frist og fristen for tilbagebetaling af fradrag, der er afslået med urette - ligebehandlingsprincippet, princippet om afgiftsneutralitet og effektivitetsprincippet

Generaladvokatens indstilling:

1) EU-retten er ikke til hinder for en national foranstaltning, der, idet den indfører en overgangsperiode for fastsættelsen af forkortede forældelsesfrister, som finder anvendelse såvel på krav om tilbagebetaling af for meget indbetalt moms som på anmodninger om momsfradrag, bestemmer, at den nye forældelsesfrist for de sidstnævnte begynder at løbe på et senere tidspunkt end det tidspunkt, der er fastsat for, hvornår fristen begynder at løbe for de førstnævnte.

2) Subsidiært skal den forelæggende ret, for det tilfælde at Domstolen besvarer det første spørgsmål bekræftende, drage de mulige konsekvenser af tilsidesættelsen af ligebehandlingsprincippet, ifølge de nationale regler om tidsmæssige virkninger, således at de foranstaltninger, den træffer til afhjælpning heraf, ikke er i strid med EU-retten.


C-90/16 The English Bridge Union

Sagen omhandler:

Direktiv 2006/112/EF - moms - artikel 132, stk. 1, litra m) - fritagelser - ydelser med nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning - begrebet »sport« - bridge med duplikerede kort

Generaladvokatens indstilling:

1) Blandt de kendetegn, som en aktivitet skal have for at være en »sport« i den i artikel 132, stk. 1, litra m), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (»momsdirektivet«) omhandlede forstand, er det ikke nødvendigt med et fysisk element.

2) Kontraktbridge med duplikerede kort som omhandlet i hovedsagen er en »sport« i den i momsdirektivets artikel 132, stk. 1, litra m), omhandlede forstand.


Domme
C-26/16 Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - direktiv 2006/112/EF - artikel 138, stk. 2, litra a) - betingelserne for fritagelse for leveringer inden for Fællesskabet af et nyt transportmiddel - erhververens bopæl i bestemmelsesmedlemsstaten - midlertidig indregistrering i bestemmelsesmedlemsstaten - risiko for afgiftssvig - sælgers gode tro - sælgers diligenspligt

Domstolens dom:

1) Artikel 138, stk. 2, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem er til hinder for nationale bestemmelser, som gør fritagelse af en levering inden for Fællesskabet af et nyt transportmiddel betinget af, at erhververen af transportmidlet er etableret eller har bopæl i bestemmelsesmedlemsstaten for det pågældende transportmiddel.

2) Artikel 138, stk. 2, litra a), i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at fritagelse af en levering af et nyt transportmiddel ikke kan nægtes i leveringsmedlemsstaten alene med den begrundelse, at dette transportmiddel kun har været genstand for en midlertidig indregistrering i bestemmelsesmedlemsstaten.

3) Artikel 138, stk. 2, litra a), i direktiv 2006/112 er til hinder for, at sælgeren af et nyt transportmiddel, som erhververen har transporteret til en anden medlemsstat og midlertidigt indregistreret i denne medlemsstat, efterfølgende er forpligtet til at betale merværdiafgift, når det ikke er godtgjort, at ordningen med midlertidig indregistrering er bragt til ophør, og merværdiafgiften er eller vil blive betalt i bestemmelsesmedlemsstaten.

4) Artikel 138, stk. 2, litra a), i direktiv 2006/112 og retssikkerhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning er til hinder for, at sælgeren af et nyt transportmiddel, som erhververen har transporteret til en anden medlemsstat og midlertidigt indregistreret i denne medlemsstat, efterfølgende er forpligtet til at betale merværdiafgift i tilfælde af, at erhververen har begået afgiftssvig, medmindre det på baggrund af objektive forhold godtgøres, at sælgeren vidste eller burde have vidst, at transaktionen var led i svig fra erhververens side, og sælgeren ikke har truffet enhver foranstaltning, som den pågældende med rimelighed var i stand til, for at undgå sin egen deltagelse i denne svig. Det tilkommer den forelæggende ret at undersøge, om dette er tilfældet på grundlag af den samlet vurdering af alle forhold og faktiske omstændigheder i hovedsagen.

Tidligere dokument: C-26/16 Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis - Indstilling


C-38/16 Compass Contract Services

Sagen omhandler:

Præjudiciel forelæggelse - merværdiafgift (moms) - tilbagebetaling af med urette indbetalt moms - momsfradragsret - betingelser - ligebehandlingsprincippet og princippet om afgiftsneutralitet - effektivitetsprincippet - nationale bestemmelser, der indfører en forældelsesfrist

Domstolens dom:

Principperne om afgiftsneutralitet, ligebehandling og effektivitet er ikke til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter der i forbindelse med en forkortelse af forældelsesfristen dels for krav om tilbagebetaling af med urette indbetalt merværdiafgift, dels for anmodninger om fradrag for indgående merværdiafgift gælder forskellige overgangsperioder, således at krav vedrørende to regnskabsperioder på tre måneder er underlagt forskellige forældelsesfrister alt afhængigt af, om kravenes genstand er tilbagebetaling af med urette indbetalt merværdiafgift eller fradrag for indgående merværdiafgift.

Tidligere dokument: C-38/16 Compass Contract Services - Indstilling


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi Formandskabets kompromistekst

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi Generel indstilling

RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter Generel indstilling

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi Formandskabets kompromistekst

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en midlertidig anvendelse af en generel ordning for omvendt betalingspligt ved levering af varer og tjenesteydelser over en bestemt værdi Formandskabets kompromistekst

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter Generel indstilling

Økofinrådets rapport til Det Europæiske Råd om beskatningsspørgsmål Godkendelse

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter Generel indstilling

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer Forslag til Rådets gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift = Fremskridtsrapport

Vedtagelse af Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter

Vedtagelse af Rådets afgørelse om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Det Forenede Kongerige til at anvende reducerede afgiftssatser på motorbrændstof, der forbruges på øerne i de Indre og Ydre Hebrider, Orkneyøerne, Shetlandsøerne, øerne i Clyde og Scillyøerne, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

 

Nyt fra Parlamentet

Meeting of ECON from Monday, 19 June 2017 to Tuesday, 20 June 2017  

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift  

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Polen til at indgå en aftale med Ukraine, der indeholder bestemmelser, der fraviger artikel 2, stk. 1, litra d), og artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår vedligeholdelsen af vejbroer på grænsen mellem Polen og Ukraine  

 

Nyt fra EUR_LEX

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU af 20. februar 2014 om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ophævelse af beslutning 2007/659/EF

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1003 af 13. juni 2017 om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer, der er bestemt til gratis uddeling til eller til gratis at blive stillet til rådighed for ofrene for jordskælvene i august og oktober 2016 i Italien (meddelt under nummer C(2017) 3865)

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Skatteministeriet og SKAT

Nyhedsbrev til virksomheder

Rettelelse til toldtariffen - antidumpingtold

Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtold

Nyt fra Skatteministeriet

Forbrugsskatter er omtrent fordelingsneutrale

Fra én til syv styrelser - Skatteforvaltningen 2021

En skatteforvaltning i hele Danmark - Skatteforvaltningen 2021

Regeringen placerer 1.500 arbejdspladser og hovedsæde for fem styrelser uden for Hovedstaden


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Almindelig del

Bilag

Bilag 215

Orientering om henholdsvis organiseringsplanen "Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021" og lokaliseringsplanen "En skatteforvaltning i hele Danmark – Skatteforvaltningen 2021"

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse