Få MomsMail
gratis i 4 uger

Tilmeld dig til MomsMails gratis nyhedsbrev

Tilmeld dig nu


MomsMail er Danmarks mest "dækkende" nyhedstjeneste om moms, told og afgifter.

Vi henter vores oplysninger fra:

Europa Rådet
Europa-Kommissionen
Europa-Parlamentet
Folketinget
Skatteministeriet
SKAT
Landsskatteretten
Skatterådet
EF-Domstolen
Højesteret
Landsretterne
Byretterne
Indenrigs- og Socialministeriet

Vi samler, kommen-terer og systema-tiserer materialet og udsender dette til vores abonnenter i en ugentlig nyhedsmail, der udkommer hver mandag.

MomsMail udgives af TaxCon Medier og redigeres af Lars Gosvig.

TaxCons website kan du læse mere om hvem vi er og vores andre udgivelser, SkatteMail og  Folketingsbilag.  

Bookmark and Share

Interessante links - den seneste uge

Nedenfor finder du en liste over alle de interessante links vi har fundet den sidste uge.

Hvis du vil søge i hele basen med links kan du bruge vores søgefacilitet.

BDO
Dansk social sikring
Læs hvilke afgifter de danske arbejdsgivere skal forholde sig til i denne publikation.

Medtaget i vores database: 18-01-2018
BDO
Transfer pricing
Skattereglerne kræver, at koncernforbundne selskaber handler med hinanden på samme vilkår, som gælder i forhold til uafhængige parter. Det kaldes armslængdeprincippet. Overholdelse af kravet forudsætter derfor, at der fastsættes interne regler for afregning mv. - transfer pricing - mellem...

Medtaget i vores database: 19-01-2018
Deloitte
Vandselskaberne taber historisk store skattesager
Østre Landsret godkendte den 16. januar 2018, at SKAT kunne foretage et skøn over de skattemæssige indgangsværdier i to vandselskaber. Baggrunden var uenighed om valg af værdiansættelsesmetoder. Konsekvensen er skattebetalinger i niveauet 36 mia.kr.

Medtaget i vores database: 19-01-2018
EY
Energi & Forsyning - Januar 2018
I denne udgave giver vi et indblik i dommen vedrørende den skattemæssige værdiansættelse af vandselskaber.

  • Vandsektorens skattesag - Landsrettens dom. Vandsektorens skattemæssige indgangsværdier har været genstand for meget debat, og er beløbsmæssigt Danmarks største skattesag. Østre Landsret har ved dom af 16. januar 2018 frifundet SKAT i de to pilotsager, som var anlagt på vegne af Hvidovre Vand og Hjørring Vandselskab. Læs mere om indholdet i dommen.
Medtaget i vores database: 17-01-2018
Plesner
Nye europæiske energiregler på vej
Europa-Parlamentet stemte onsdag den 17. januar 2018 om deres position på Direktivet for Vedvarende Energi, Energieffektivitetsdirektivet og Forordningen om forvaltning af Energiunionen ("Governanceforordningen"). De nye europæiske energiregler kan få stor betydning for danske virksomheder - især i forhold til vedvarende energi.

Medtaget i vores database: 19-01-2018
Redmark
Er din ejendom omvurderet pr. 1. oktober 2017 – Klagefrist 1. juli 2018
Uanset berostillelsen af vurderingsområdet udsender SKAT omvurderinger pr. 1. oktober 2017. Vi forventer, at det sker ultimo januar 2018. De ...

Medtaget i vores database: 19-01-2018
Kammeradvokaten
Forslag fra generaladvokaten i dansk skattesag
Ifølge EU-Domstolens generaladvokat strider det imod EU-retten, at danske selskaber ifølge selskabsskatteloven kun kan fradrage underskud hidrørende fra udenlandske filialer, hvis der er valgt international sambeskatning.

Medtaget i vores database: 18-01-2018
Kammeradvokaten
Dom fra EU-Domstolen om ibrugtagning af leasingkøretøjer i Danmark
EU-Domstolen har i en sag forelagt af Østre Landsret taget stilling til SKATs praksis om betingelserne for ibrugtagning af et leasingkøretøj her i landet.

Medtaget i vores database: 18-01-2018
Kammeradvokaten
Tilbagebetaling af registreringsafgift af brugte leasingbiler
Skatteministeriet får medhold i sag om fristen for ansøgning om værditabsberegning på et brugt leasingkøretøj og om ret til ”eksportgodtgørelse” af udførte brugte leasingkøretøjer.

Medtaget i vores database: 17-01-2018
Kammeradvokaten
Skatteansættelse ved strafbart forhold
Højesteret fastslår i en ny dom, at SKAT efter en særlig regel i skatteforvaltningsloven kan varsle forhøjelse af en skatteansættelse i forbindelse med strafbart forhold efter udløbet af den almindelige varslingsfrist på seks måneder.

Medtaget i vores database: 12-01-2018
Kammeradvokaten
Dom i ny sag mellem Kasi ApS og Skatteministeriet
Østre Landsret har afsagt dom i en sag mellem Skatteministeriet og Kasi ApS, der drejede sig om, hvorvidt det var berettiget, at SKAT havde tilbagekaldt en tilladelse til, at Kasi ApS’ tilførsel af aktiver til et nyoprettet selskab ejet af Kasi ApS og Pandora i fællesskab kunne ske skattefrit.

Medtaget i vores database: 12-01-2018
Kammeradvokaten
Skatteministeriet frifundet i Danmarkshistoriens største skattesag
Østre Landsret har i dag frifundet Skatteministeriet i to sager om opgørelsen af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet m.v. i vandselskaber.

Medtaget i vores database: 16-01-2018